EN

018-280/2012 Mestna občina Nova Gorica

Številka: 018-280/2012-2
Datum sprejema: 19. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Vidi Kostanjevec v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), načrtov notranje opreme in projektantskega nadzora za objekt Telovadnica pri OŠ Dornberk" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Projekt, d. d., Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), 19. 9. 2012

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 430-6/2012-44 z dne 6. 9. 2012.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 9. 8. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN8647/2012) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 31. 8. 2012 in predlagal, da se "spremeni razpisno dokumentacijo, pogoje za sodelovanje in merila na način, da ne bodo nesorazmerna s predmetom razpisa ter s katerimi bo glede na predmet razpisa zagotovljena enakopravnost in konkurenčnost med ponudniki" oziroma da "se razveljavi predmetni javni razpis JN8647/2012 objavljen dne 9.8.2012 na portalu javnih naročil ter objavi nov razpis, ki bo skladen s pozitivno zakonodajo ter sorazmeren s predmetom razpisa", uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 430-6/2012-44 z dne 6. 9. 2012 zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, ker niso izpolnjeni pogoji za štetje roka po drugi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Naročnik je še odločil, da vlagatelj nosi stroške postopka. Naročnik navaja, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel osem delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu, tj. 22. 8. 2012, saj naročnik ni objavil nobenega obvestila o dodatnih informacijah, kar bi lahko bil edini razlog za spremembo datuma, od katerega dalje teče rok za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik še navaja, da prva alinea prvega odstavka 63.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da se obvestilo o dodatnih informacijah objavi v primeru, če naročnik spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo, česar pa naročnik ni storil.

Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 10. 9. 2012, s katero prereka sklep št. 430-6/2012-44 z dne 6. 9. 2012 in s sklicevanjem na drugo alineo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN izpostavlja, da je naročnik na portalu javnih naročil objavil številne odgovore na vprašanja ponudnikov in pojasnila, nazadnje 29. 8. 2012, zato na dan oddaje zahtevka za revizijo (3. 9. 2012) še ni potekel rok osmih delovnih dni za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj še navaja, da "je naročnik s svojimi dodatnimi informacijami de facto podajal informacije, ki so pojasnjevale predmet razpisne dokumentacije in ki so bile nujne potencialnim ponudnikom, za izdelavo korektne ponudbe, predvsem pa na podlagi tega dobro izvedel storitev".

Državna revizijska komisija je 18. 9. 2012 kot prilogo dopisu št. 430-6/2012-55 z dne 17. 9. 2012 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pravočasnost (gl. 25. člen ZPVPJN) je ena izmed procesnih (postopkovnih) predpostavk, ki mora biti izpolnjena, da bi naročnik zahtevek za revizijo obravnaval meritorno (vsebinsko). Če namreč zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga naročnik zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN), ne pa sprejme v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN).

V prvem odstavku 25. člena ZPVPJN je določeno, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva (med drugim) 1. objave obvestila o javnem naročilu (prva alinea) ali 2. obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu (druga alinea).

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu 9. 8. 2012, nato pa še (do vložitve zahtevka za revizijo) dodatna pojasnila v obliki odgovorov, in sicer 9., 20., 21., 22., 24., 28. in 29. 8. 2012. Naročnik je prejem zahtevka za revizijo evidentiral na 3. 9. 2012 (datum, odtisnjen v prejemni štampiljki), morebitna ovojnica pa se ne nahaja med odstopljeno dokumentacijo. Kot priloga zahtevku za revizijo je priloženo potrdilo o plačilu takse, ki je bilo natisnjeno 3. 9. 2012. Iz teh podatkov je glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN mogoče zaključiti, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od objave (vsaj) odgovorov z dne 22., 24., 28. in 29. 8. 2012, ne pa tudi od objave obvestila o javnem naročilu. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik roka za vložitev zahtevka za revizijo v obravnavani zadevi ni bil upravičen šteti po prvi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, temveč bi moral upoštevati še to, da je odgovarjal na vprašanja prek portala javnih naročil.

Državna revizijska komisija je že v zadevah št. 018-342/2011 in 018-371/2011 zaključila, da se naročnik ne more uspešno opreti na dejstvo, da pojasnil ni objavil v obliki obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63.a člen ZJN-2), ampak kot odgovore na portalu javnih naročil, temveč je treba izhajati iz tega, da so tudi v takšni obliki objavljena pojasnila po vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Dodatno pojasnilo postane skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 del razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za kadre (odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti) zahteval, da morajo imeti izkazane tudi reference (točka 2.38; str. 17 razpisne dokumentacije), reference teh kadrov pa so bile določeno tudi kot merilo (točka 2.39; str. 18-19 razpisne dokumentacije). Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik na portalu javnih naročil 29. 8. 2012, ob 16.58, v zvezi z vprašanjem, ki se je nanašalo na reference, odgovoril, da je "pod nazivom naročnika" "mišljen investitor objekta". Ta odgovor je skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 del razpisne dokumentacije. Pojem naročnika je upoštevajoč pravila obligacijskega prava mogoče obravnavati širše, kot da se nanaša le na investitorja. Z odgovorom, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil 29. 8. 2012, ob 16.58, je naročnik torej zožil pomen določb razpisne dokumentacije. To pa pomeni, da je naročnik po vsebini spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša tako na pogoje za priznanje sposobnosti kot na merila za izbor najugodnejše ponudbe. Državna revizijska komisija le še dodaja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo izpodbija razpisno dokumentacijo ravno v delih, ki se nanašajo na reference kadra in torej v delih, v katere je naročnik posegel z odgovorom, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil 29. 8. 2012, ob 16.58.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija ocenila, da naročnik ni bil upravičen zavreči zahtevka za revizijo z obrazložitvijo, da je prepozen, zato je ugotovila kršitev tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN ter pritožbi (s smiselno enakim razlogovanjem kot v zadevi št. 018-434/2011) skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila sklep št. 430-6/2012-44 z dne 6. 9. 2012.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


V Ljubljani, 19. 9. 2012

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
- Projekt, d. d., Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran