Na vsebino
EN

018-205/2012 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-205/2012-14
Datum sprejema: 6. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Novogradnja 1. faza UL, Medicinska fakulteta, Vrazov trg, Ljubljana", začetim na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.9.2012

odločila:

1) Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Novogradnja 1. faza UL, Medicinska fakulteta, Vrazov trg, Ljubljana", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 8.6.2012, se ustavi.

2) Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 10.00,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9.3.2012 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN2662/2012 objavil javno naročilo "Novogradnja 1. faza UL, Medicinska fakulteta, Vrazov trg, Ljubljana", s popravki pod objavo št. JN2995/2012 z dne 19.3.2012, št. JN3582/2012 z dne 2.4.2012, št. JN3748/2012 z dne 5.4.2012, št. JN3916/2012 z dne 11.4.2012 in št. JN4074/2012 z dne 13.4.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 23.5.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 4000-3/2012, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku STRABAG gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, zoper katero je vlagatelj dne 8.6.2012 vložil zahtevek za revizijo iz razloga, ker mu naročnik ni omogočil vpogleda. Vlagatelj je v revizijskem zahtevku postavil pravovarstveni zahtevek, s katerim je zahteval, da se mu naj na podlagi petega odstavka 31. člena ZPVPJN omogoči vpogled v celotno ponudbeno in ostalo dokumentacijo naročnika.

Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku s sklepom št. 018-205/2012-7, z dne 1.8.2012 ugodila in naročniku naložila, da mora vlagatelju omogočiti vpogled v dokumentacijo. Pri tem pa je vlagatelju dala možnost, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda zahtevek za revizijo dopolni ali spremeni z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-205/2012-10 z dne 6.8.2012 naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4000-3/2012, z dne 23.5.2012 razveljavila.

Dne 28.8.2012 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, v kateri pojasnjuje, da je naročnik skladno s sklepom Državne revizijske komisije dodatni vpogled v dokumentacijo organiziral dne 21.8.2012. Vlagatelj izpostavlja, da je v obdobju med vložitvijo zahtevka, dodatnim vpogledom in dopolnitvijo revizijskega zahtevka, Državna revizijska komisija naročnikovo izpodbijano odločitev o izbiri s sklepom št. 018-205/2012-10 z dne 6.8.2012 razveljavila, zaradi česar posledično vlagatelj z revizijskim zahtevkom ne more več nadaljevati, saj je bila odločitev razveljavljena, tako da podlaga za revizijski zahtevek z dne 8.6.2012 ne obstaja več. Na podlagi česar vlagatelj predlaga povračilo stroškov. Podredno pa, da se ne glede na razveljavitev odločitve ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna; ugotovi, da je naročnik kršil navedene člene ZJN-2 ter ugodi vlagateljevemu zahtevku tako, da se razveljavi naročnikovo odločitev ter mu povrne stroške postopka.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ocenjuje, da vlagatelj s pojasnilom, da revizijskega postopka ne more več nadaljevati, ker je bila naročnikova odločitev, zoper katero je vložil prvotni revizijski zahtevek, že razveljavljena, revizijski zahtevek umika. ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten. Ker je v obravnavanem primeru vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena

Državna revizijska komisija na podlagi devetega odstavka 70. člena ZPVPJN ugotavlja, da je vlagatelj upravičen do povračila potrebnih stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka v celoti. Omenjena določba namreč določa, da če Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik sicer kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dokumentacijo, da pa je zahtevek za revizijo po opravljenem vpogledu kljub dopolnitvi neutemeljen, lahko glede na okoliščine posameznega primera odloči, da morata naročnik ali izbrani ponudnik ali oba vlagatelju povrniti del ali celotne potrebne stroške predrevizijskega ali revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za materialne stroške v višini 20,00 EUR in takso v višini 10.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo, glede kršitve vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo, ugodila, mora naročnik na podlagi devetega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi devetega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: takso za revizijski zahtevek v višini 10.000,00 EUR. Materialnih stroškov Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala iz razloga, ker jih ta na podlagi petega odstavka 70. člena ZPVPJN ni opredeljeno navedel, ne izkazal.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 10.000,00 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena, saj zanjo v predpisih ni najti ustrezne pravne podlage.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 6.9.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran