Na vsebino
EN

018-216/2012 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-216/2012-8
Datum sprejema: 4. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata in mag. Maje Bilbija ter mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje strojne računalniške in komunikacijske opreme - sklop 4" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik CORES d.o.o., Mirka Vadnova 6, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 9. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 7. 6. 2012 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 4, kot je razvidna iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. JN_008/2012 z dne 28. 5. 2012.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1.445,30 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja v odprtem postopku, dne 24. 2. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN2100/2012. Dne 28. 5. 2012 je naročnik sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila (dokument št. JN_008/2012), s katerim je odločil, da se javno naročilo za Vzdrževanje strojne računalniške in komunikacijske opreme - sklop 4 odda ponudniku KOCKA d.o.o., Pod gozdom 4, Zg Besnica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je izbranega ponudnika izbral že s sklepom z dne 27. 3. 2012, zoper katerega je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom z dne 25. 4. 2012 ugodil in svoj sklep z dne 27. 3. 2012 razveljavil. Istega dne je naročnik sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb, zoper katerega je vlagatelj dne 10. 4. 2012 ponovno vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik ugodil in razveljavil sklep o zavrnitvi vseh ponudb. V nadaljevanju je naročnik prejete ponudbe razvrstil glede na merila, preveril popolnost ponudbe izbranega ponudnika in ugotovil, da je njegova ponudba popolna. Pri tem je naročnik ponudbo izbranega ponudnika preveril tudi v delu, v katerem je vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 10. 4. 2012 zatrjeval, da je le-ta nepopolna, in ugotovil, da je ustrezna tako s stališča domnevno sporne reference kot tudi glede predložene bančne garancije za resnost ponudbe.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 7. 6. 2012), s katerim predlaga, da se Obvestilo o oddaji javnega naročila št. JN_008/2012 z dne 28. 5. 2012 razveljavi ter da se mu povrnejo stroški postopka pravnega varstva po predloženem stroškovniku. Vlagatelj navaja, da zgolj ponavlja svoje navedbe iz prvega revizijskega zahtevka, saj se dejansko stanje ni v ničemer spremenilo, samo naročnik je v vmesnem času spremenil svoje stališče, pri tem pa se niti ni opredelil do glavnega vlagateljevega očitka - to je, da izbrani ponudnik referenčnih storitev ni mogel izvajati celo leto, ker so bile oddane drugemu ponudniku. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik priglasil dve referenci, in sicer referenčnih naročnikov PAN elektronik, d.o.o., in OE ZD Kranj (slednjo je potrdil tokratni naročnik). Prva referenca za vlagatelja ni sporna, pri drugi pa podatki iz referenčnega potrdila ne izkazujejo izpolnitve referenčnega pogoja iz točke d.1 na strani 8 razpisne dokumentacije, saj obseg prijavljenega posla ne ustreza tam navedenim naročnikovim zahtevam. Vlagatelj navaja, da je bil referenčni posel oddan na podlagi javnega razpisa v letu 2010, vendar ne izbranemu ponudniku, ampak ponudniku Perftech, d.o.o., Bled, zaradi česar izbrani ponudnik ni mogel opravljati vseh storitev, ki jih navaja v svojem referenčnem potrdilu. Iz spletne aplikacije "Supervizor" je razvidno, da je izbrani ponudnik storitve za referenčnega naročnika opravljal samo v mesecih marec, april, avgust, oktober, november in december, ne pa celo leto, kot je bilo zahtevano. Hkrati je iz te aplikacije razvidno, da izbrani ponudnik ni izvajal vseh storitev, ki so bile označene v obrazcu 5, saj je imela pogodbo za izvedbo teh storitev sklenjena družba Perftech, d.o.o.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da je naročnika opozarjal na elemente korupcije, vendar naročnik teh opozoril ni upošteval, zaradi česar je vlagatelj vložil prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije, saj Državna revizijska komisija za to ni pristojna.

Vlagatelj opisuje potek predmetnega postopka oddaje javnega naročila in navaja, da naročnik v tretji odločitvi o zahtevku za revizijo ni pridobil nobenih dodatnih dokazil, na podlagi katerih bi prišel do drugačnih ugotovitev, kot jih je zapisal v sklepu o ugoditvi prvemu zahtevku za revizijo. V tretjem revizijskem postopku je naročnik preprosto povozil svojo odločitev z dne 25. 4. 2012 in sprejel enako odločitev o oddaji kot prvič. Naročnik je torej spremenil svoje stališče o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, ne da bi se pri tem spremenilo dejansko stanje.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo še navaja, da se bančna garancija za resnost ponudbe, ki jo je predložil izbrani ponudnik, razlikuje od vzorca, saj je spremenjena dikcija 2. točke, ki se nanaša na predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale pooblaščene osebe. S tem je izbrani ponudnik vnesel dodatni pogoj, ki pomeni bistveno odstopanje od zahtev iz razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 20. 6. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Izbrani ponudnik predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo, pri čemer v vlogi nasprotuje vsem vlagateljevim navedbam, pojasnjuje vsebino referenčnega posla in odgovarja na posamezne revizijske trditve.

Naročnik je dne 5. 7. 2012 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je izbrani ponudnik predložil dve referenci. S prvo referenco družbe PAN elektronik d.o.o., ki ji vlagatelj ne nasprotuje, izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj, da mora najmanj ena referenca zadostiti pogoju primerljive velikosti naročnika. Drugo referenco je potrdil naročnik sam za dela, ki jih je izbrani ponudnik v celotnem letu 2011 opravljal pri OE ZD Kranj in so tudi predmet 4. sklopa. Naročnik priznava, da je s strani vlagatelja omenjeno javno naročilo za vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme oddal ponudniku Perftech, d.o.o., vendar ta pogodbenih obveznosti ni v celoti izvajal, zato so bili posamezni zdravstveni domovi prisiljeni vključevati tudi druge družbe. Storitve je torej izbrani ponudnik izvajal na podlagi naročilnic, pri čemer skupna vrednost za celotno obdobje vzdrževanja ni presegala 20.000 EUR, zaradi česar obvestilo o naročilu ni bilo objavljeno. Vsebina opravljenih storitev in dinamika opravljanja izhajata iz vsebine naročilnic ter računov za opravljene storitve, ki jih naročnik hrani v svoji dokumentaciji. Storitve so obsegale dela, ki so predmet tega javnega naročila, in so bile izvedene kvalitetno, zaradi česar je naročnik to referenco tudi potrdil. Referenca zajema vsa dela vzdrževanja strojne opreme, komunikacijske opreme in svetovanja naročnikom, torej vsa razpisana dela. Naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval enoletne pogodbe, temveč je zahteval najmanj eno leto izvajanja storitev, pri čemer oblika pogodbenega razmerja ni definirana. Podlaga izvedenim storitvam je lahko enoletna ali večletna pogodba, pa tudi več zaporednih naročilnic, ki skupno pokrivajo obdobje enega leta. Naročnik ugotavlja, da si vlagatelj nasprotuje, saj najprej trdi, da izbrani ponudnik storitev ni opravljal, nato pa zatrjuje, da jih je, vendar ne celo leto. Ti zaključki temeljijo na ugibanjih in domnevi, da so bile storitve izvedene le v mesecih, ko so bile izvedene transakcije, kar ne drži, saj je naročnik izvedel nakazila tudi za obdobje več preteklih mesecev. Sicer aplikacija "Supervizor" beleži vsa plačila med naročnikom in izbranim ponudnikom, ne da bi pri tem ločevala med podlagami za plačilo. Skupna vrednost del vzdrževanja strojne računalniške in komunikacijske opreme v OE ZD Kranj v letu 2011 ni presegala 20.000 EUR, aplikacija "Supervizor" pa je v obdobju marec 2011 - januar 2012 beležila nekoliko višji znesek, ker je izbrani ponudnik izven referenčnega posla dobavljal tudi blago.

Glede bančne garancije za resnost ponudbe naročnik navaja, da je izbrani ponudnik z navedbo organa, ki mora dati izjavo o pooblaščenih osebah, zgolj specificiral dikcijo iz vzorca bančne garancije. Zahtevo po predložitvi izjave, da so zahtevek za unovčenje podpisale pooblaščene osebe, izhaja iz Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, ki sicer ne velja več, vendar se v praksi še vedno uporablja. Naročnikovega vzorca ni mogoče razumeti na način, da zadostuje le izjava osebe, pooblaščene za zastopanje, saj taka izjava v ničemer ne doprinese k večji zanesljivosti, medtem ko izjava Uprave RS za javna plačila pomeni dodatno vrednost.

V zvezi s postopkom naročnik ugotavlja, da se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek vrne v fazo ocenjevanja ponudb, v kateri mora naročnik ponovno preveriti popolnost ponudb. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveril, zlasti v delih, v katerih je vlagatelj zatrjeval nepravilnosti. Naročnik je pridobil vso listinsko dokumentacijo glede reference in ugotovil, da je ta ustrezna, zato so navedbe vlagatelja, da naročnik ni opravil nobene aktivnosti, neresnične.

Naročnik navaja, da se do vlagateljevih navedb o korupciji ne bo opredeljeval, saj jih je vlagatelj v tokratnem zahtevku izločil, poudarja pa, da obstoj sorodstvene povezave med izbranim ponudnikom in informatikom ni zakonsko nedopusten in še ne pomeni korupcije. Ker je navedbe o korupciji vlagatelj tokrat izločil, naročnik ocenjuje, da gre le za špekulativni poskus diskreditacije naročnika.

Naročnik je z vlogo z dne 11. 7. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 12. 7. 2012 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi odgovarja na posamezne naročnikove trditve in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe.

Državna revizijska komisija je s pozivom z dne 20. 7. 2012 naročnika na podlagi četrtega odstavka v povezavi s prvim dostavkom 29. člena ZPVPJN pozvala, naj ji odstopi listinsko dokumentacijo glede referenc izbranega ponudnika, na katero se je skliceval v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji v vlogi z dne 23. 7. 2012 pojasnil, da ji je vso listinsko dokumentacijo glede referenc izbranega ponudnika, in sicer naročilnico ter kopijo računa, odstopil pod zaporedno številko 35.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal prav, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno. Vlagatelj namreč zatrjuje, da so v ponudbi izbranega ponudnika posamezne pomanjkljivosti, med drugim tudi v delu, ki se nanaša na izkazovanje tehnične sposobnosti z referencami.

Revizijske navedbe v zvezi z izpolnjevanjem tehnične sposobnosti je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Izhodišče za določanje kriterijev tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v 2. alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.

Naročnik je zahteve v zvezi s predložitvijo referenc določil v 9. poglavju razpisne dokumentacije (Usposobljenost in sposobnost izvajalcev - pogoji za sodelovanje), in sicer v podtočki d.1), v kateri je zapisal:

"Ponudnik mora dokazati, da opravlja storitve, ki jih naročnik oddaja s predmetnim javnim naročilom najmanj eno leto v obdobju zadnjih treh let šteto od roka za predložitev ponudb nazaj. Ponudnik mora zagotavljati primerljive storitve pri primerljivem naročniku glede na velikost, kar pomeni, da mora ponudnik izkazati sposobnost izvajanja vseh razpisanih storitev pri enem naročniku, ki po številu računalnikov dosega velikost sklopa, na katerega se ponudnik prijavlja in kar je razvidno iz obrazca reference. Primerljivo število računalnikov je najmanj število ena tretjina za sklop, če se ponudnik prijavlja na en sklop. V primeru, da se ponudnik prijavlja na dva ali več sklopov, je primerljiva količina računalnikov ena tretjina računalnikov največjega sklopa. Ponudnik mora predložiti dokazilo v obliki referenc in sicer zadostujeta dve (2) referenci, od tega mora najmanj ena zadostiti pogoju primerljive velikosti.
Ena referenca se mora obvezno nanašati na izvajanje storitev pri javnih naročnikih iz sorodnih področij (zdravstvena ustanova, dom starejših občanovâ??). Druga referenca se lahko nanaša na gospodarsko družbo.

Referenci se morata nanašati na izvajanje vseh del vzdrževanja strojne opreme, komunikacijske opreme in svetovanja naročnikom za enega naročnika - vsa razpisana dela je moral opravljati ponudnik sam za vsa dela na katera se referenca nanaša.

Na referenčnem potrdilu morajo biti izpolnjene vse zahtevane postavke, potrdilo mora biti original, izpolnjeno na obrazcu iz predmetnega razpisa in originalno podpisane s strani podajalca reference. Podajalec reference bo moral na poziv naročnika referenco potrditi in sicer s predložitvijo kopije pogodbe o sodelovanju ali drug dokument o sodelovanju ali predložiti kopije računov, s katerimi bo potrdil verodostojnost podanih referenčnih izjav."

Iz citiranega določila razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da so bili ponudniki dolžni predložiti referenčna potrdila o izvedenih storitvah vzdrževanja strojne računalniške in komunikacijske opreme z naslednjo vsebino:

- referenčne storitve morajo biti vsebinsko primerljive z razpisanimi - ponudniki so bili dolžni izkazati, da so sami izvajali vse storitve vzdrževanja strojne opreme, komunikacijske opreme in svetovanja za enega naročnika,
- referenčne storitve so morali ponudniki izvajati najmanj eno leto v obdobju zadnjih treh let,
- referenčne storitve morajo biti primerljive z razpisanimi glede na velikost naročnika oz. število računalnikov, pri čemer je primerljivo število računalnikov najmanj ena tretjina za sklop, na katerega se ponudnik prijavlja; če se ponudnik prijavi na dva ali več sklopov, je primerljiva količina računalnikov ena tretjina računalnikov največjega sklopa,
- predloženi morata biti vsaj dve referenci, pri čemer mora pogoj primerljive velikosti izpolnjevati vsaj ena izmed njiju,
- vsaj ena referenca se mora nanašati na izvajanje storitev pri javnih naročnikih iz sorodnih področij.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je ta predložil dve referenčni potrdili. V prvem, ki ga je potrdil naročnik, je kot referenčni naročnik naveden OE ZD Kranj s 180 računalniki, pri čemer je navedeno, da je izbrani ponudnik v letu 2011 izvajal vse storitve, naštete v posameznih alinejah referenčnega potrdila (vzdrževanje računalniškega omrežja najmanj v obsegu - mesečni pregled, nameščanje novih vtičnic, zamenjava kablov z bolj zmogljivimi, nameščanje oz. menjava opreme kot modem, ruter, switch; nameščanje in konfiguracija Cisco, Tcom, ali sorodno; nameščanje in konfiguracija strežnikov in sicer MS, virtualizacija, Oracle, SQL; vzdrževanje tiskalnikov; vzdrževanje računalnikov; prilagajanje računalniškega namizja uporabnikom). V drugem referenčnem potrdilu je kot referenčni naročnik navedena družba PAN ELEKTRONIK, d.o.o., z 20 računalniki. Tudi v tem potrdilu je navedeno, da je izbrani ponudnik v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 izvajal vse storitve, naštete v posameznih alinejah referenčnega potrdila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ugovarja zoper referenčno potrdilo OE ZD Kranj. Očita mu neizpolnjevanje dveh kriterijev, ki ju je določil naročnik v podtočki d.1) poglavja 9 razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik naj tako v okviru referenčnega posla pri OE ZD Kranj ne bi izvajal vseh storitev vzdrževanja strojne opreme, komunikacijske opreme in svetovanja za enega naročnika, poleg tega pa naj posameznih storitev tudi ne bi izvajal v obdobju celega leta, temveč le občasno. Vlagatelj svoje navedbe utemeljuje z dejstvom, da je naročnik za leto 2011 izvedel postopek oddaje javnega naročila za vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme, ki je bilo oddano izvajalcu Perftech, d.o.o., ne pa izbranemu ponudniku. Poleg tega se vlagatelj sklicuje na aplikacijo "Supervizor", iz katere naj bi bilo razvidno, da je naročnik izbranemu ponudniku v letu 2011 nakazoval določena sredstva le občasno, in sicer le v mesecih marec, april, avgust, oktober, november in december.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, priznava, da je naročilo za vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme v letu 2011 oddal izvajalcu Perftech, d.o.o. Vendar pa naj ta izvajalec ne bi izvajal s pogodbo prevzetih obveznosti v celoti, zaradi česar so bili posamezni zdravstveni domovi prisiljeni vključevati druge družbe za vzdrževanje, med njimi tudi izbranega ponudnika, ki je te storitve izvajal na podlagi naročilnic. Naročnik tudi ne nasprotuje vlagateljevim trditvam, da je izbranemu ponudniku denarna sredstva nakazoval le občasno, vendar navaja, da je v posameznem mesecu izvedel nakazilo za obdobje izvajanja storitev, ki je obsegalo več preteklih mesecev.

Kot je mogoče razumeti naročnika, je javno naročilo vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme v letu 2011 dejansko oddal izvajalcu Perftech, d.o.o., ki pa naj bi kršil pogodbene obveznosti, saj naj prevzetih storitev ne bi opravljal v celoti oz. v pogodbeno dogovorjenem obsegu. To naj bi bil tudi vzrok za to, da je bil naročnik prisiljen storitve vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme v posameznih enotah na podlagi naročilnic oddajati drugim izvajalcem, med drugim tudi izbranemu ponudniku. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik za navedene trditve ni predložil nobenih dokazov oz. dokumentacije. Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila namreč naročnik in izbrani podizvajalec podpišeta pogodbo o izvedbi naročila, ki v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 71. člena ZJN-2). Podpisana pogodba zavezuje obe stranki, kar pomeni, da mora izbrani izvajalec opravljati storitve v tistem obsegu, kot je določen v pogodbi. V nasprotnem primeru krši pogodbo, na podlagi česar ima naročnik pravico in (kot uporabnik javnih sredstev) dolžnost uveljavljati določene obligacijsko-pravne zahtevke. Kljub temu, da naj bi izbrani izvajalec po navedbah naročnika kršil pogodbena določila, naročnik ni predložil nobene dokumentacije (reklamacije, ugovori, korespondenca, dogovori itd.), na podlagi katere bi bilo mogoče ugotavljati, da izvajalec Perftech, d.o.o., storitev zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov dejansko ni opravljal v celoti in da je bil naročnik zato storitve, ki jih je z javnim naročilom oddal navedenemu izvajalcu, dejansko prisiljen oddajati drugim izvajalcem.

Prav tako naročnik ni predložil dokumentacije, na katero se je skliceval v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. Naročnik je namreč v obrazložitvi sklepa navedel, da je izbrani ponudnik referenčne storitve opravljal na podlagi izdanih naročilnic, da vsebina opravljenih storitev ter dinamika opravljanja izhajata iz vsebine naročilnic ter vsebine računov, ki jih hrani naročnik v svoji dokumentaciji, ter da je v okviru ponovnega odločanja o zahtevku za revizijo pridobil vso listinsko dokumentacijo glede referenc izbranega ponudnika in ugotovil, da je referenca ustrezna. Ker v predloženi dokumentaciji navedenih dokumentov ni bilo (pod zaporedno listinsko številko 35 sta bili predloženi le fotokopija ene naročilnica in enega račun), je Državna revizijska komisija naročnika pozvala, naj ji odstopi listinsko dokumentacijo glede referenc izbranega ponudnika, na katero se je skliceval v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji v vlogi z dne 23. 7. 2012 pojasnil, da ji je vso listinsko dokumentacijo glede referenc izbranega ponudnika, in sicer naročilnico ter kopijo računa, odstopil pod zaporedno številko 35.

Po ponovnem pregledu dokumentacije pod zaporedno številko 35 Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnik sklicuje na naročilnico, izdano pod št. 111000416 dne 1. 12. 2011, za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Že iz datuma naročilnice je torej razvidno, da jo je naročnik izdal za nazaj, torej za storitve, ki so bile pred tem že opravljene, očitno ne da bi za to obstajala ustrezna podlaga (sklenjena pogodba oz. pravočasno izdana naročilnica). Poleg tega tudi iz opisa predmeta na naročilnici ni mogoče ugotoviti, da je naročnik naročil vsa zahtevana dela, kot je to določala podtočka d.1) poglavja 9 razpisne dokumentacije (storitve vzdrževanja strojne opreme, komunikacijske opreme in svetovanja za enega naročnika), saj je na njej kot predmet naveden "vzdrževanje računalniške opreme in mreže od 1.1.-31.12.2011 po priloženih del. nalogih za Kos Jureta". Iz naročilnice tudi ni razvidna vrednost naročenih storitev, saj je naročnik ni vpisal, kljub temu, da za to na naročilnici obstaja posebna rubrika. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v (edino) fotokopijo računa, ki je bila predložena pod listinsko številko 35. Gre za račun, ki ga je izdal izbrani ponudnik dne 28. 12. 2011 in v katerem ta naročniku zaračunava dve postavki: 1. zahtevno vzdrževanje ter 2. enostavno vzdrževanje v skupni višini 2.826,00 EUR. Kot datum dobave oz. opravljene storitve je na računu naveden 28. 12. 2011. Tudi iz računa, na katerega se sklicuje naročnik, torej ni razvidno, da je izbrani ponudnik opravljal vse zahtevane storitve ter da jih je opravljal vsaj eno leto, kot je zahtevala podtočka d.1) poglavja 9 razpisne dokumentacije. Iz računa izhaja le to, da je izbrani ponudnik v mesecu decembru 2011 opravljal storitve zahtevnega in enostavnega vzdrževanja, za kar je od naročnika zahteval plačilo zneska v višini 2.826,00 EUR.

Na podlagi pregleda fotokopije naročilnice in računa Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti naročniku, ki navaja, da vsebina opravljenih storitev ter dinamika opravljanja izhajata iz vsebine naročilnic ter vsebine računov. V nasprotju z navedbami naročnika in izbranega ponudnika, ki zatrjujeta, da so bile storitve opravljene na podlagi (več) naročilnic in da je bilo na tej podlagi izdanih (več) računov, je naročnik predložil le eno naročilnico in le en račun, pri čemer iz te dokumentacije nikakor ni mogoče ugotoviti, da je izbrani ponudnik opravljal vse zahtevane storitve in da jih je opravljal v obdobju vsaj enega leta. Po mnenju Državne revizijske komisije bi naročnik, glede na lastne navedbe in glede na način dokumentiranja poslovnih dogodkov, v primeru celoletnega periodičnega izvajanja storitev vzdrževanja računalniške opreme vsekakor moral razpolagati z več prejetimi računi, ki jih kljub pozivu ni predložil. Dejstvo, da je naročnik predložil le en račun, kaže na utemeljenost vlagateljevih navedb, da dinamika občasnih plačil ne izkazuje celoletnega opravljanja referenčnih storitev v zahtevanem obsegu.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da bi moral storitve vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme v letu 2011 pri naročniku na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila opravljati izvajalec Perftech, d.o.o., pri čemer naročnik ni predložil nobene dokumentacije, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti, da je bil naročnik iste storitve, ki so bile že oddane na podlagi postopka javnega naročila, upravičen ponovno (sicer v manjšem obsegu) oddati drugemu izvajalcu. Naročnik ni predložil niti dokumentacije, ki bi kazala na kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca Perftech, d.o.o. in posledično na nujnost drugačnih dogovorov, niti dokumentacije, ki bi predstavljala ustrezno podlago za izvajanje storitev vzdrževanja računalniške in strojne opreme s strani izbranega ponudnika (edina naročilnica, na katero se sklicuje naročnik, je bila izdana za nazaj). Ker iz dokumentacije, na katero se sklicuje naročnik, ni razvidno, da je izbrani ponudnik opravljal vse zahtevane storitve in da jih je opravljal v obdobju najmanj enega leta, Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da izbrani ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj, določen v podtočki d.1) poglavja 9 razpisne dokumentacije. Naročnik zato ni imel podlage, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno in jo izbral kot najugodnejšo. Ob ugotovitvi, da izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikovih zahtev v zvezi z referencami, Državna revizijska komisija ni več obravnavala ostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na druge domnevne nepravilnosti v njegovi ponudbi. Njihova vsebinska presoja namreč ne bi več mogla vplivati na ugotovitev, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot popolne, zaradi česar tudi ne bi vplivala na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz izreka tega sklepa.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 4, kot je razvidna iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. JN_008/2012 z dne 28. 5. 2012. V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da za referenco izbranega ponudnika, ki se nanaša na OE ZD Kranj, ni izkazal izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka utemeljena.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse v višini 461,30 EUR, stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem v višini 800,00 EUR, izdatke po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT) v višini 20 EUR ter 20 % DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje v revizijskem postopku - nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek - stroške v višini 461,30 EUR,
- za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 1.445,30 EUR.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka utemeljena.


V Ljubljani, dne 4. 9. 2012Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, Kranj
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- KOCKA d.o.o., Pod gozdom 4, Zg Besnica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv

Natisni stran