EN

018-192/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-192/2012-10
Datum sprejema: 17. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CVP Inženiring d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS D.D., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.8.2012

odločila:

Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 10.984,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23.3.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN3230/2012, objavil javno naročilo "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", s popravki pod objavo št. JN4335/2012, z dne 20.4.2012, št. JN4497/2012, z dne 25.4.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 24.5.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-25/12-RPP/ZS-006, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku v skupni ponudbi J.V. CPK d.d. Koper, CPG d.d. Nova Gorica, GP Krk d.d. Krk (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 6.6.2012 vložil zahtevek za revizijo iz razloga, ker mu naročnik ni omogočil vpogleda. Vlagatelj je v revizijskem zahtevku postavil pravovarstveni zahtevek, s katerim je od naročnika zahteval, da naj mu omogoči vpogled v celotno ponudbeno in ostalo dokumentacijo v roku petih dni.

Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku s sklepom št. 018-192/2012-4, z dne 16.7.2012 ugodila in naročniku naložila, da je vlagatelju dolžan omogočiti vpogled v dokumentacijo. Vlagatelju je dala možnost, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda zahtevek za revizijo dopolni ali spremeni z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo.

Dne 6.8.2012 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, v kateri pojasnjuje, da mu je naročnik omogočil vpogled dne 30.7.2012. Po izvedenem vpogledu vlagatelj ni ugotovil, da bi bile v predmetnem postopku oddaje javnega naročila podane kršitve, ki vplivajo na vlagateljevo odločitev, da bi zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj poudarja, da ker navedene odločitve ni mogel sprejeti brez vpogleda v dokumentacijo naročnika in ponudbo izbranega ponudnika, je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je tudi upravičen do povračila stroškov, ki jih je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-192/2012-4 pridržala do končne odločitve o revizijskem zahtevku. Glede na navedeno vlagatelj predlaga povračilo stroškov za zahtevek za revizijo v višini 25.937,50 EUR, stroške takse 10.000,00 EUR, ter pavšalne stroške za telekomunikacijske storitve (tar. št. 6002) 20,00 EUR ter 20 % DDV.

Naročnik je z vlogo z dne 8.8.2012, ki jo je naslovil na Državno revizijsko komisijo, navedel, da se naj vlagatelju prizna stroške v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj v višini 960,00 EUR, vključno s takso.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je med strankama nesporno, da je vlagatelj z revizijskim zahtevkom z dne 6.6.2012 uspel. Vlagatelj je namreč revizijski zahtevek vložil zoper naročnikovo odločitev št. 402-41/12-IP/006, z dne 5.6.2012, s katero je odločil, da bo vlagatelju skladno z določbo sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 omogočil vpogled v roku 25 dni od prejema zahteve za vpogled, o datumu in uri vpogleda pa ga bo obvestil naknadno. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-192/2012-4 presodila, da je naročnik ravnal protipravno in da bi moral vlagatelju omogočiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika pred iztekom roka mirovanja, in sicer takoj, ko je dne 1.6.2012 prejel vlagateljevo zahtevo. Državna revizijska komisija je zato vlagateljevemu zahtevku ugodila in naročniku naložila, da vlagatelju omogočiti vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika. V petih delovnih dneh od dneva vpogleda pa je imel vlagatelj, na podlagi odločitve Državne revizijske komisije, možnost zahtevek za revizijo dopolniti ali spremeniti z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo. Slednje je vlagatelj v obravnavanem primeru tudi storil in na podlagi opravljenega vpogleda pojasnil, da ni ugotovil, da bi bile v predmetnem postopku javnega naročanja s strani naročnika podane kršitve, vendar zahteva povrnitev stroškov, o katerih Državna revizijska komisija še ni odločila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka v višini 25.937,50 EUR, stroški po tar. št. 6002 v višini 20,00 EUR, vse povečano za 20 % DDV in takso v višini 10.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, 3. odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR ter 20 % DDV, takso za revizijski zahtevek stroške v višini 10.000 EUR, za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 10.984,00 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena, saj zanjo v predpisih ni najti ustrezne pravne podlage.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 17.8.2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
- DARS D.D., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- CPK d.d., Ulica 15 maja 14, Koper,
- CPG d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica,
- GP Krk d.d., Stjepana Radiča 31, 51500 Krk, Hrvaška,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran