EN

018-223/2012 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-223/2012-3
Datum sprejema: 10. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Elektromontažna dela - 110 kV Lava - šentjur", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 8. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, datirane dne 14. 6. 2011, pod št. JN-16/2012-NVV.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 7.194,57 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Elektromontažna dela - 110 kV Lava - šentjur". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 23. 4. 2012, pod št. objave JN4375/2012. Naročnik je ponudnike dne 15. 6. 2012 obvestil o Odločitvi o oddaji naročila (datirani dne 14. 6. 2011, pod št. JN-16/2012-NVV), s katero je odločil, da se javno naročilo odda ponudniku Energoinvest Ljubljana, d.o.o., Apaška cesta 1b, Gornja Radgona (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 6. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila ter oddajo naročila vlagatelju. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil pravila glede varovanja podatkov v ponudbi izbranega ponudnika, ker vlagatelju ni omogočil vpogleda v podatke, ki jih izbrani ponudnik ni označil za poslovno skrivnost (podatek o izvajalcu kontrole kakovosti, podatki o prejemkih in izdatkih v obrazcu BON 2 in vrednost del podizvajalcev), oziroma ker izbrani ponudnik ni predložil akta o varovanju poslovne skrivnosti (za podatke iz terminskega plana in pogodbe o delu). Vlagatelj dalje navaja razloge, zaradi katerih meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil vseh zahtevanih podatkov o podizvajalcih (predmeta, količine, časa in kraja del), ampak je navedel le vrednost del (v kar vlagatelj ni imel vpogleda). Posledično temu po mnenju vlagatelja sploh ni mogoče ugotoviti, če, oziroma kateri od podizvajalcev naj bi bil dejanski izvajalec elektromontažnih del v smislu naročnikove zahteve po dokazovanju referenc. Vlagatelj dalje poudarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji ponudnike izrecno opozoril, da bo ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, izločil. Izbrani ponudnik je kljub temu potrdila o referencah dejanskega izvajalca elektromontažnih del predložil na drugačnih obrazcih in z drugačno vsebino. Ob tem vlagatelj opozarja, da družba E. ne nastopa v ponudbi ne kot partner ne kot podizvajalec, zato njene reference ne morejo biti upoštevne, medtem, ko je družba V. sicer prijavljena kot podizvajalec v ponudbi izbranega ponudnika, vendar izbrani ponudnik ni navedel predmeta in količine del, ki naj bi jih navedeni podizvajalec izvedel pri predmetnem javnem naročilu. Vlagatelj izpostavlja neustreznost referenc tudi zaradi neustreznega časovnega obdobja, neustrezne vrste del in manjkajočih podatkov. Vlagatelj izpodbija tudi ustreznost referenc odgovornega vodje elektromontažnih del, saj je tudi v tem delu izbrani ponudnik predložil potrdila na drugačnih obrazcih in z drugačno vsebino, kot je zahteval naročnik, pri čemer prav tako manjkajo določeni podatki. Ker vlagatelj ni imel vpogleda v pogodbo o delu, nasprotuje izpolnjevanju pogoja tudi po vsebini in predlaga, da to preveri Državna revizijska komisija. Vlagatelj dalje zatrjuje kršitve naročnika pri preverjanju ekonomske in finančne sposobnosti izbranega ponudnika ter tehnične in kadrovske sposobnosti in v tem okviru izpostavlja blokade računov družbe E., ki je bila edini družbenik izbranega ponudnika do dne 27. 9. 2011. Poleg tega izbrani ponudnik v letu 2010 ni ustvaril nobenih prihodkov, za leto 2011 ima le 36.651 EUR sredstev, kar je skupaj z bančno garancijo 35.000 EUR komaj 11 % ponudbene vrednosti, izbrani ponudnik pa tudi nima nobenega zaposlenega. Vlagatelj tudi izpostavlja, da sta predloženi izjavi dveh podizvajalcev datirani dne 22. 5. 2012 in dne 21. 5. 2012 in že zaradi tega ne moreta izkazovati izpolnjevanja pogojev po poravnanih obveznosti do roka za oddajo ponudb, dne 25. 5. 2012. Vlagatelj izpostavlja še manjkajoče podatke v vzorcu pogodbe izbranega ponudnika ter dejstvo, da iz odločitve o oddaji naročila ni razvidno, kdo jo je podpisal, niti ni razvidno pooblastilo za njen podpis.

Naročnik je dne 17. 7. 2012, pod št. JN-16/2012-NVV, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V zvezi z revizijskimi očitki o kršitvi pravice do vpogleda naročnik meni, da je, ne glede na pravila o označevanju poslovnih skrivnosti v razpisni dokumentaciji, dolžan po zakonu varovati poslovne skrivnosti. Sicer pa je predstavnik izbranega ponudnika na vpogledu izrecno izjavil, da ne dovoli vpogleda tudi v podatke, ki jih je prikril naročnik. Naročnik v nadaljevanju konkretno pojasni, zakaj ni dovolil vpogleda v posamezne podatke. Glede manjkajočih podatkov o podizvajalcih naročnik potrdi, da je v razpisni dokumentaciji za popolnost ponudbe zahteval seznam podizvajalcev z določenimi podatki in da izbrani ponudnik ni navedel podatkov o predmetu in količini del za posameznega podizvajalca, vendar pa gre po mnenju naročnika za formalno nepopolnost ponudbe, pri kateri je naročnik manjkajoče podatke lahko preveril sam iz drugih delov ponudbe (kar naročnik tudi natančneje pojasni). Naročnik dalje zavrača trditev vlagatelja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo ponudniki potrdila o referencah dejanskega izvajalca elektromontažnih del in potrdila o referencah odgovornega vodje del obvezno predložiti na obrazcih iz razpisne dokumentacije ter da bo izločil ponudbo, ki ne bo vsebovala teh obrazcev. Vsa referenčna potrdila izbranega ponudnika so izdana pred objavo obvestila o predmetnem javnem naročilu, zato izbrani ponudnik ni mogel spreminjati obrazcev. Izbrani ponudnik je predložil dve referenčni potrdili za dejanskega izvajalca elektromontažnih del, in sicer za družbo V. kot svojega podizvajalca, ki sta potrjeni s strani naročnika referenčnih poslov Elektro Slovenija, d.o.o., in iz katerih izhaja vsebinsko izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Potrdilo na strani 66 ponudbe vsebuje zahtevano montažo kompozitnih verig in vlečenje vodnikov v treh fazah na VN daljnovodnem sistemu v minimalni dolžini 5 km, pozitivna ocena oziroma uspešnost izvedbe je razvidna iz teksta pod tabelo, leto izvedbe 2010 je ustrezno, področje izvedbe je Slovenija, dolžina presega 5 km. Natančnejši opis vodnikov in tip izolacije je razviden na strani 68 ponudbe, kjer sicer dolžina odstopa za 0,9 km, vendar še vedno veliko več od zahtevanega, iz potrdila je razvidno, da sta dela izvajala družba E. in družba V., iz česar izhaja, da je družba V. kot soponudnik izvajala vsa dela, saj je naročnik referenčnega posla na potrdilu za vsa dela enakovredno navedel oba subjekta. Potrdilo na strani 67 ponudbe izkazuje, da je družba V. kot podizvajalec glavnega izvajalca, družbe E., izvedla montažna dela za montažo OPGW v dolžini, ki presega zahtevanih 5 km, leto izvedbe 2009 je ustrezno, področje izvedbe je Slovenija, dela so bila ocenjena pozitivno, izvedena dela so potrjena v celoti za oba subjekta. Naročnik v verodostojnost potrdil ni dvomil in jih ni dodatno preverjal, prav tako ni zahteval, da mora ena referenca obsegati celotni minimalni obseg del, zato je kot ustrezni štel predloženi referenčni potrdili, ki skupaj izpolnjujeta vse zahteve. Naročnik dalje glede revizijskih očitkov o neustreznih referencah odgovornega vodje del izbranega ponudnika pojasni, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dve referenčni potrdili, ki izpolnjujeta vse zahteve. Izbrani ponudnik je tudi predložil izjavo o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev (OBR-4) ter dokazilo o neblokiranih računih v zadnjih 6 mesecih. Vlagateljevi očitki, ki jih utemeljuje z javnimi podatki o sredstvih izbranega ponudnika, po mnenju naročnika niso nikakršen dokaz, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. Glede izjav podizvajalcev o poravnanih obveznostih naročnik pojasni, da je bilo za izpolnjevanje pogoja kot dokazilo zahtevana izjava na OBR-4, naročnik pa ima možnost podatke preveriti najkasneje do sklenitve pogodbe. Naročnik še izpostavlja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahteve po izpolnitvi vzorca pogodbe, glede podpisa odločitve o oddaji javnega naročila pa pojasni, da vlagatelj ne pozna notranje organizacije naročnika in ne razpolaga s pooblastili, ki jih skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika lahko podeli predsednik uprave.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 7. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 7. 2012 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Glede vpogleda vztraja pri stališču, da naročnik ne more sam kot poslovne skrivnosti označevati podatkov, za katere izbrani ponudnik izrecno izjavi, da to niso, vlagatelj pa se ne spominja, da bi predstavnik izbranega ponudnika na vpogledu izjavil, da se strinja z zakrivanjem teh podatkov. V zvezi s podizvajalci izbrani ponudnik poudarja, da so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, prav tako so bili zahtevani z razpisno dokumentacijo, zaradi česar izostanek navedbe predmeta in količine del ni mogoče šteti za formalno nepopolnost ponudbe. Ne glede na to se, po mnenju vlagatelja, naročnik neutemeljeno sklicuje na podatke iz drugih delov ponudbe izbranega ponudnika, saj iz teh dokumentov predmet in količina del podizvajalcev nista razvidna (navedeno vlagatelj tudi natančneje pojasni), noben od navedenih dokumentov pa se tudi ne nanaša na družbo V. Vlagatelj kot neutemeljene ocenjuje razloge naročnika glede spreminjanja obrazcev referenčnih potrdil za ponudnika in odgovornega vodjo del in izpostavlja, da je bistveno, da bi izbrani ponudnik moral predložiti referenčna potrdila na predpisanih obrazcih, neutemeljeni pa so tudi razlogi v zvezi z domnevno vsebinsko ustreznostjo predloženih obrazcev (kar vlagatelj v nadaljevanju konkretno pojasni).

Državna revizijska komisija je v dokazne namene pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala v odstopljeno dokumentacijo naročnika in v spis v revizijskem postopku pod št. 018-227/2010, ostale dokazne predloge je kot nepotrebne zavrnila.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v katerem je prejel pet pravočasnih ponudb (Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 25. 5. 2012). Naročnik je ponudbe razvrstil po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba (cena, plačilni pogoj), ter nato po izločitvi najugodnejšega ponudnika odločil, da javno naročilo odda izbranemu ponudniku, ki je po ugotovitvah naročnika predložil drugo najugodnejšo in popolno ponudbo. Vlagatelj se z navedeno odločitvijo naročnika ne strinja, saj meni, da izbrani ponudnik ni oddal popolne ponudbe.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje zlasti kršitve naročnika, ki se nanašajo na preverjanje tehnične in kadrovske sposobnosti izbranega ponudnika. Gre za vprašanje (ne)pravilnosti ponudbe, torej ponudbe, ki ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Naročnik mora pri izbiri udeležencev v postopkih oddaje javnih naročil ponudnike izločiti iz postopka v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 48. člena ZJNVETPS ter jih izbrati v skladu z objektivnimi pravili in pogoji, določenimi v skladu z 48. členom ZJNVETPS (prvi odstavek 45. člena ZJNVETPS).

Za presojo naročnikovega ravnanja in s tem povezano ugotavljanje (ne)pravilnosti ponudbe je torej bistvena vsebina zahtev v razpisni dokumentaciji. Naročnik je pravila za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika določil v Navodilih za izdelavo ponudbe. V točki 13. Obvezni pogoji je navedel, da mora ponudnik v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. V točki 13.4 Reference, v prvi alineji, je bil zahtevan naslednji pogoj:

"Reference dejanskega izvajalca elektromontažnih del:

Ponudnik mora za dejanskega izvajalca elektromontažnih del dokazati, da je izvajalec v obdobju od 1. 1. 2008 do 1. 1. 2012 uspešno izvedel vsaj eno podobno obnovo ali novogradnjo znotraj držav EU območja oz. Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Minimalni obseg del je:

- montaža kompozitnih verig in vlečenje vodnikov v treh fazah na VN daljnovodnem sistemu (napetostni nivo 110 kV ali več), v minimalni dolžini 5 km,
- montažna dela za montažo OPPC ali OPGW v minimalni dolžini 5 km.

Dejanski izvajalec je subjekt, katerega bo ponudnik angažiral za izvedbo elektromontažnih del. Lahko je to ponudnik sam, njegov soponudnik (v primeru skupne prijave) ali podizvajalec.

Dokazilo: Potrdila o referencah (OBR-8a)."

Naročnik je na koncu točke 13.4 še zapisal: "Op.: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oziroma objekt je zaključen in v funkcionalnem obratovanju ! Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati, v kolikor jih ne bo mogoče preveriti."

Naročnik je v točki 4. Popolnost ponudbe navedel, da bo popolna ponudba tista, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, ponudnik pa mora v ponudbi predložiti tudi potrdila o referencah (OBR-8a in 8b). V točki 5. Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe je bilo navedeno, da mora biti celotna dokumentacija za ponudbo v pisni obliki, natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje, vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe pa ni dovoljeno spreminjati. V točki 14. Izločitev ponudb je naročnik navedel, da bo izločil tudi tiste ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4 in 13 navodil ter ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane, obrazce, izjave, vzorec pogodbe.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik za izkazovanje pogoja iz točke 13.4 navodil v ponudbi predložil več dokumentov (strani 65 do 72). Ker iz naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo izhaja, da je naročnik pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja upošteval le dva referenčna posla, navedena v dokumentih na straneh od 66 do 68 v ponudbi izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija presodila zakonitost naročnikove ugotovitve le glede navedenih referenčnih poslov, in sicer v naslednjih dokumentih:

1. Obrazec - R1 Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca elektromontažnih del (stran 66), datiran dne 15. 11. 2011, potrjen s strani naročnika referenčnega posla Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ki potrjuje, da sta dejanska izvajalca, družba E. in družba V., v zadnjih treh letih (vključno od 2008 naprej) za naročnika izvedla montažo vodnikov ali OPPC ter obešalnega in spojnega materiala, pri čemer je en sistem pod napetostjo, št. pogodbe: 1154/2009, Pogodbeni objekt in vrednost: Izvedba elektromontažnih del DV 2 x 110 kV Ajdovščina - Divača, Leto izvedbe: 2010, Napetostni nivo kV v dolžini km: 2 x 110 kV, 23 km, s potrdilom, da so izvedena dela ocenjena pozitivno, t.j. skladno s pogodbo in terminskim planom in da je navedeni objekt in oprema v obratovanju in obratuje brez napak oz. reklamacij,
2. Obrazec - R1 Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca elektromontažnih del (stran 67), datiran dne 27. 10. 2011, potrjen s strani naročnika referenčnega posla Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ki potrjuje, da je dejanski izvajalec, družba E., s podizvajalcem, družbo V., v zadnjih treh letih (vključno od 2008 naprej) za naročnika izvedel montažo OPGW ter obešalnega in spojnega materiala, št. pogodbe: 902/2009 in Aneks 1229/2009, Pogodbeni objekt in vrednost: DV 2 x 110 kV Doblar - Avče in Doblar - Tolmin, Leto izvedbe: 2009, Napetostni nivo kV v dolžini km: 2 x 110 kV, OPGW 12,2 km, s potrdilom, da so izvedena dela ocenjena pozitivno, t.j. skladno s pogodbo in terminskim planom in da je navedeni objekt in oprema v obratovanju in obratuje brez napak oz. reklamacij,
3. Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca (OBR-8a), (stran 68), datirano dne 30. 6. 2010, potrjeno s strani naročnika referenčnega posla Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ki potrjuje, da je dejanski izvajalec, družba E., v preteklem obdobju treh let za naročnika dejansko izvedla dela na 110 kV omrežju, 1. številka pogodbe: 902/2009, Pogodbeni objekt: DV 2 x 110 kV Doblar - Gorica, odsek Doblar - Avče, rekonstrukcija, Opis projekta: dolžina DV 2 x 110 kV = 1,7 km, dolžina OPGW 12,2 km, tip izolacijeâ??, tip vodnikovâ??, leto izvedbe 2009, 2. št. pogodbe: 1154/2009, Pogodbeni objekt: DV 2 x 110 kV, Ajdovščina - Divača, Sistem I., rekonstrukcija, Opis projekta: dolžina DV 2 x 110 kV = 22,1 km, tip izolacijeâ??, tip vodnikovâ??, leto izvedbe 2010.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenih dokumentov najprej ugotavlja, da je treba pritrditi vlagatelju v tem, da izbrani ponudnik referenčnih potrdil ni predložil na obrazcu (OBR-8a), ki ga je predpisal naročnik v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je sicer navedeni obrazec v ponudbi predložil (na strani 65), vendar neizpolnjenega in z opombo: "Potrjene reference v prilogi !".

Dalje gre pritrditi vlagatelju tudi v tem, da je izbrani ponudnik predložil referenčna potrdila na drugačnih (svojih) obrazcih, za katere se, po primerjavi njihove vsebine z vsebino predpisanega obrazca (OBR-8a), izkaže, da odstopajo od predpisanega obrazca tudi po vsebini. Pri tem je treba izpostaviti zlasti razliko v vsebini potrdila, saj je naročnik zahteval potrdilo v naslednji vsebini: "Potrjujemo, da je ponudnik oz. podizvajalec (ustrezno podčrtati) _ v obdobju od 1. 1. 2008 do 1. 1. 2012 za naročnika izvedel montažo kompozitnih verig, vlečenje vodnikov v treh fazah in montažo OPPC ali OPGW na daljnovodnem sistemu z napetostnim nivojem 110 kV ali več (ustrezno obkroži ali podčrtaj izvedena dela)." Nobeno od predloženih referenčnih potrdil v ponudbi izbranega ponudnika ne daje podatka o tem, ali je subjekt, ki naj bi izvedel referenčni posel (družba E. ali družba V.), ponudnik ali podizvajalec v predmetnem javnem naročilu, prav tako vsebina izvedenih del v nobenem potrdilu ne izkazuje, da je bila izvedena montaža kompozitnih verig in vlečenje vodnikov v treh fazah.

Iz navedenega izhaja, da izbrani ponudnik ni sledil naročnikovim zahtevam, da mora v ponudbi predložiti OBR-8a, katerega vsebine ne sme spreminjati (v nobenem delu). Namreč, predložitev referenčnih potrdil na drugačnih (lastnih) obrazcih z drugačno vsebino, ki naročniku ne daje vseh potrebnih podatkov za presojo ustreznosti referenčnih poslov, po mnenju Državne revizijske komisije, predstavlja neizpolnjevanje zahteve naročnika po obvezni ponudbeni vsebini.

Ne glede na navedeno Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da so utemeljeni revizijski očitki vlagatelja tudi v delu, ko navaja, da družba E. (za katero je izbrani ponudnik predložil referenčna potrdila) v ponudbi izbranega ponudnika ne nastopa niti kot ponudnik niti kot partner v skupni ponudbi niti kot podizvajalec. Navedeno vodi do zaključka, da družba E. ni dejanski izvajalec elektromontažnih del in naročnik reference oziroma referenčnih potrdil v delu, ki se nanašajo na družbo E. (zlasti referenčno potrdilo na strani 68 ponudbe, ki oba referenčna posla potrjuje zgolj tej družbi), v nobenem primeru ne morejo biti upoštevne.

Državna revizijska komisija bi se sicer lahko strinjala z naročnikom v tem, da bi se upoštevale kvečjemu reference, ki jih je izvedla družba V., saj je izbrani ponudnik navedeno družbo prijavil kot podizvajalca v ponudbi. Navedeno izhaja iz Seznama podizvajalcev (stran 80 ponudbe) in dokumentov, ki jih je izbrani ponudnik predložil za izkazovanje pogojev navedenega podizvajalca (strani od 4 do 29 ponudbe). Vendar pa vlagatelj utemeljeno opozarja, da iz nobenega dela ponudbe ne izhaja, da bo družba V. dejanski izvajalec (vseh) elektromontažnih del pri izvedbi predmetnega javnega naročila, za katerega je naročnik zahteval reference. Izbrani ponudnik za nobenega od treh podizvajalcev ni navedel podatkov o predmetu in količini del (glede česar med strankama ni spora), čeprav je to naročnik izrecno zahteval v točki 2.2. Podizvajalci. Kot izhaja iz navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, je navedeno pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika poskušal sanirati sam, na način, da je manjkajoče podatke ugotavljal iz drugih ponudbenih dokumentov, in sicer naj bi prav iz referenčnih potrdil v ponudbi izbranega ponudnika in vrednosti del družbe V. ugotovil, da naj bi družba V. bila dejanski izvajalec elektromontažnih del.

Takšno sklepanje (domnevanje) naročnika, po mnenju Državne revizijske komisije, nedopustno posega oziroma sooblikuje ponudbeno vsebino. Naročnik ne more nadomestiti pravno poslovne volje izbranega ponudnika o tem, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ter katera dela in v kakšni količini ga bo podizvajalec opravil. Referenčna potrdila niso namenjena dokazovanju predmeta in količine del, ki ga bo opravil podizvajalec, ampak zgolj dokazujejo sposobnost ponudnika (ali podizvajalca) v že opravljenih poslih. Prav tako vrednost posla, ki naj bi ga opravil podizvajalec, ne more predstavljati podlage za ugotavljanje predmeta in količine del podizvajalca, saj so v vrednost lahko vključena katerakoli dela iz ponudbe. Naročnik zato, po oceni Državne revizijske komisije, v ponudbeni vsebini izbranega ponudnika ni imel podlage za ugotovitev, da je družba V. dejanski izvajalec elektromontažnih del pri izvedbi konkretnega javnega naročila, zaradi česar tudi ni mogel upoštevati referenc, ki se nanašajo na družbo V.

Državna revizijska komisija pa se strinja z vlagateljem tudi v tem, da ponudbena vsebina izbranega ponudnika ne daje zadostne podlage za zaključek, da so reference po vsebini ustrezne.

Predložena referenčna potrdila za referenco po pogodbi št. 902/2009 (in Aneksa 1229/2009), DV 2 x 110 kV Doblar - Gorica, odsek Doblar - Avče, izkazujejo dela (montažo OPGW ter obešalnega in spojnega materiala) na daljnovodnem sistemu v dolžini 1,7 km, kar napeljuje na morebitno neustreznost z zahtevo naročnika, skladno s katero so morala biti dela izvedena na daljnovodnem sistemu v minimalni dolžini 5 km. Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da je naročnikovo kršitev, ki je kot ustreznega ocenil isti referenčni posel (ki ga je uveljavljala družba E.), zaradi premajhne dolžine daljnovodnega sistema, že ugotovila v odločitvi, št. 018-227/2010 (v kateri so se presojale kršitve istega naročnika). Naročnik je takrat postavil podobno zahtevo glede izkazovanja referenc, in sicer da mora dejanski izvajalec elektromontažnih del dokazati, da je v zadnjih treh letih izvedel vsaj en podoben projekt, minimalni obseg projekta pa so montažna dela (montaža kompozitnih verig) na VN daljnovodnem sistemu (napetostni nivo 110 kV), v minimalni dolžini 30 km in vlečenje vodnikov v treh fazah na DV 110 kV in višjega napetostnega nivoja, montažna dela za montažo OPPC v minimalni dolžini 30 km. V navedeni zadevi je Državna revizijska komisija od naročnika referenčnega posla Elektro Slovenija, d.o.o., tudi pridobila pogodbo št. 902/2009 in del ponudbe, iz navedenih dokumentov pa ne izhaja, da je izvajalec družba E. elektromontažna dela izvajala s podizvajalcem, družbo V.

V isti odločitvi je Državna revizijska komisija pridobila tudi Pogodbo št. 1154/2009 in del ponudbe, za referenčni posel DV 2 x 110 kV, Ajdovščina - Divača. Iz navedenih dokumentov izhaja, da sta bili družba E. in družba V. partnerja v skupni ponudbi, vendar pa nikjer ne izhaja, da bi bila izvedena tudi montažna dela za montažo OPPC ali OPGW (v minimalni dolžini 5 km), kar nakazuje na morebitno neustreznost z zahtevo naročnika glede minimalnega obsega (vrste) opravljenih del. K takšnemu zaključku napeljujejo tudi podatki v predloženih referenčnih potrdilih v ponudbi izbranega ponudnika, saj so ta dela v referenčnem potrdilu (na strani 66 ponudbe izbranega ponudnika) prečrtana, v referenčnem potrdilu (na strani 68) pa pri tem poslu ni potrjena izvedba OPGW.

Državna revizijska komisija na podlagi vseh ugotovljenih nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika ocenjuje, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik kršil pravila javnega naročanja, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, s tem, ko je odločil, da predmetno javno naročilo odda izbranemu ponudniku. Izbrani ponudnik s predloženo ponudbo ni upošteval naročnikovih izrecnih navodil o obvezni ponudbeni vsebini v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja iz točke 13. 4 navodil in prepovedi o nedopustnem spreminjanju vsebine obrazcev s sankcijo izločitve ponudbe. Izbrani ponudnik s predloženo ponudbeno vsebino tudi po vsebini ni izkazal izpolnjevanja navedenega pogoja.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenih kršitvah, naročnika zahtevku za revizijo vlagatelja, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, datirane dne 14. 6. 2011, pod št. JN-16/2012-NVV. Ostalih revizijskih očitkov Državna revizijska komisija ni presojala, saj njihova presoja ne bi več vplivala na odločitev Državne revizijske komisije v tem revizijskem postopku.

V zvezi s predlogom vlagatelja, da se v revizijskem postopku odloči o oddaji javnega naročila vlagatelju, Državna revizijska komisija pripominja, da ima v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila, kar pomeni, da lahko naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ponovno preveri ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJN-2 in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v postopku pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 6.234,57 EUR, odvetniško nagrado za postopek pravnega varstva pred naročnikom in Državno revizijsko v višini 800,00 EUR (19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 35/09), katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera ter 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v višini 7.194,57 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni.

Državna revizijska komisija je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 7.194,57 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 10. 8. 2012


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje
- Odvetniška družba Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana
- Energoinvest Ljubljana, d.o.o., Apaška cesta 1b, Gornja Radgona
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran