EN

018-232/2012 Aerodrom Ljubljana, d. d.

Številka: 018-232/2012-5
Datum sprejema: 7. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "obnovo manevrskih površin (TWY P, A in N) in izgradnjo 1. faze ceste okoli letališkega perimetra na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana" ter na podlagi zahtevkov za revizijo, ki so ju vložili partnerji v skupnem nastopu Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj, Cestno podjetje Kranj, d. o. o., Podbrezje 263 Naklo in KPL, d. d., Tbilisijska 61, Ljubljana, ki jih zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), in vlagatelj Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, Brnik - aerodrom (v nadaljevanju: naročnik), 7. 8. 2012

odločila:

1. Ugotovi se, da sta odločitvi o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja, ki ju je 26. 7. 2012 izdal naročnikov pooblaščenec - Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper, za prvega in drugega vlagatelja brez pravnega učinka.

2. Naročnik mora o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o stroških prvega in drugega vlagatelja se pridrži do končne odločitve o njunih zahtevkih za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi (objava 12. 4. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4006/2012) z dokumentom "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012 sodelujoče ponudnike obvestil, da "je po pregledu vseh petih prispelih ponudb" "možno" s prvim vlagateljem, ponudnikom Strabag, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana ter partnerji v skupnem nastopu Mapri Proasfalt, d. o. o., Mali Ločnik 5, Turjak, Mapri, d. o. o., Mali Ločnik 5, Turjak, CP Asfalt, d. o. o., Ježce 2, šmartno pri Litiji in CVP inženiring, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana "nadaljevati postopek oddaje javnega naročila oz. jih povabiti k pogajanjem", "ponudb[i]" ponudnika Kostmann, d. o. o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec in drugega vlagatelja pa "ni[sta]" "''popoln[i]''", "zato je obe navedeni ponudbi v skladu z določili 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Ur.l. RS, št. 72/11) potrebno izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Ponudniki torej ne morejo sodelovati v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila."

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 7. 2012 in predlagal razveljavitev odločitve, da sta "popolni ponudbi" konkurenčnih ponudnikov, ki ju je naročnik povabil k pogajanjem, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov.

Drugi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 7. 2012 ter primarno predlagal, da se razveljavi naročnikova odločitev in da se ugotovi, da je predložil "popolno ponudbo", podredno pa je predlagal, da se ugotovi kršitev enakopravne obravnave ponudnikov in da se zato razveljavi naročnikova odločitev, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov.

Ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana se je po pooblaščencu - odvetniški družbi z vlogo z dne 16. 7. 2012 izjasnil o vloženih zahtevkih za revizijo, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Partnerji v skupnem nastopu Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak, Mapri, d. o. o., Turjak, CP Asfalt, šmartno pri Litiji in CVP inženiring, d. o. o., Ljubljana so se po partnerju Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak z vlogo z dne 16. 7. 2012 izjasnili o vloženih zahtevkih za revizijo, zahtevali pa so tudi povrnitev stroškov.

Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper je kot naročnikov pooblaščenec 26. 7. 2012 z dokumentoma v obliki sklepov zavrnila zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja, na koncu teh dokumentov pa zapisala stroškovnik.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 31. 7. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja ter dokumentacijo.

Prvi vlagatelj se je z dvema vsebinsko skoraj enakima vlogama, obe z dne 2. 8. 2012 (prvo vlogo je prvi vlagatelj vložil 3. 8. 2012, drugo vlogo pa je vložil 6. 8. 2012; v slednji se ni opredelil do "stroškov postopka, ki jih je priglasil naročnik", kot je to storil v prvi vlogi, je pa drugi vlogi priložil dokument z dne 26. 7. 2012, s katerim je Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec odločila o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, in naročnikovo pooblastilo Odvetniški družbi Matoz, o. p., d. o. o., Koper), opredelil do dokumenta z dne 26. 7. 2012, s katerim je Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec odločila o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja. Prvi vlagatelj je navedel, da ne ZPVPJN ne Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) ne dajeta naročniku podlage, da za odločanje o zahtevku za revizijo pooblasti odvetnika oziroma odvetniško družbo, "zato vlagatelj meni, da je že iz tega razloga, ker odločitve v postopku pravnega varstva ni sprejel naročnik, zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti tako Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kot tudi izpodbijano odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila", v nadaljevanju pa se je opredelil tudi do argumentov iz dokumenta z dne 26. 7. 2012, s katerim je Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec odločila o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja. Prvi vlagatelj je zapisal tudi stroškovnik.

Ker je druga vloga prvega vlagatelja z dne 2. 8. 2012 (vložena 6. 8. 2012) le nekoliko krajša od njegove prve vloge z dne 2. 8. 2012 (vložene 3. 8. 2012), Državna revizijska komisija ni posebej ugotavljala, ali morda obstajajo kakšne postopkovne (procesne) omejitve za vložitev druge vloge z dne 2. 8. 2012, saj to ne bi bilo relevantno za rešitev zadeve.

Drugi vlagatelj se je z vlogo z dne 27. 7. 2012 opredelil do dokumenta z dne 26. 7. 2012, s katerim je Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec odločila o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, in izpostavil, da ga ne šteje za naročnikovo odločitev po 28. členu ZPVPJN, saj je ni sprejel naročnik, ZPVPJN pa naročniku ne daje podlage za prenos pristojnosti odločanja o zahtevku za revizijo s pooblastilom na tretjo osebo.

Po pregledu dokumentacije Državna revizijska komisija, kar tudi izpostavljata prvi vlagatelj v vlogi z dne 2. 8. 2012 in drugi vlagatelj v vlogi z dne 27. 7. 2012, ugotavlja, da odločitve o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja ni sprejel naročnik, kot to določa 28. člen ZPVPJN, temveč je to storil naročnikov pooblaščenec - Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper. Državna revizijska komisija je že v zadevi št. 018-050/2012 pojasnila, da ima naročnik v predrevizijskem postopku položaj organa pravnega varstva, ki odloča o zahtevku za revizijo (in sicer ga lahko bodisi zavrne bodisi mu ugodi in deloma ali v celoti razveljavi postopek oddaje naročila). Pri odločanju o zahtevku za revizijo naročnik nastopa na podlagi zakonsko podeljenega pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo in ne kot enakopravna pogodbena stranka. Naročnik sprva (v predrevizijskem postopku) nastopa v vlogi nosilca zakonskega pooblastila, položaj stranke pa pridobi v postopku pred Državno revizijsko komisijo (torej v revizijskem postopku; prim. prvi in drugi odstavek 3. člena ZPVPJN). Ob upoštevanju naročnikovega položaja bi tretji osebi pravico do prenosa zakonskega pooblastila za odločanje v predrevizijskem postopku (in za opravo vseh drugih z zakonom določenih opravil) lahko podelil le zakon, česa pa niti ZPVPJN niti kakšen drug zakon ne predvidevajo.

O zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja je odločila Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec, česar pa ni mogoče šteti za naročnikovo lastno odločitev, kot jo zahteva ZPVPJN. Iz sklepov, oba z dne 26. 7. 2012, izhaja, da je na njunih prvih straneh odtisnjen žig odvetniške družbe, pod njima pa je podpis, za katerega sicer ni znano, na katero osebo iz odvetniške družbe se nanaša.

Upoštevajoč specifičen položaj naročnika po ZPVPJN Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja ni skladna z ZPVPJN in je za prvega in drugega vlagatelja brez pravnega učinka. Vse navedeno sicer ne pomeni, da naročnik za pomoč pri odločanju o zahtevku za revizijo ne bi smel angažirati odvetnika, vendar pa mora naročnik v takšnem primeru odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti sam in v zvezi s tem nositi tudi odvetniške stroške.

Državna revizijska komisija dodaja, da je stališče prvega vlagatelja iz vloge z dne 2. 8. 2012, da je treba razveljaviti "odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila" zato, ker je Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper kot naročnikov pooblaščenec odločila o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, neutemeljeno (in tudi nelogično), saj naročnik ni izbral še nobene izmed ponudb in torej naročila še ni oddal nobenemu izmed ponudnikov. Če pa je stališče prvega vlagatelja treba (glede na to, kaj izpodbija z zahtevkom za revizijo in o čem se opredeljuje v nadaljevanju vloge z dne 2. 8. 2012) razumeti, da zaradi ravnanja naročnikovega pooblaščenca v predrevizijskem postopku predlaga razveljavitev tudi dokumenta "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ravnanje naročnikovega pooblaščenca v predrevizijskem postopku ni v nobeni pravno relevantni vzročni zvezi s sprejemom dokumenta "Obvestilo o pregledu ponudb in o povabilu ponudnikov na pogajanja v postopku oddaje javnega naročila (številka obvestila: OBV-POG1-JN-2012-G2-A/4/DC)" z dne 19. 6. 2012, saj gre pri slednjem dokumentu za dokument, ki ni dokument iz postopka pravnega varstva, odločitev iz tega dokumenta lahko prvi vlagatelj doseže le ob ugotovitvi utemeljenosti zahtevka za revizijo (in torej šele ob ugotovitvi utemeljenosti vsebinskih razlogov, navedenih v zahtevku za revizijo), sicer pa je iz njega tudi razvidno, da ga je podpisal predsednik naročnikove komisije, pa tudi predsednik in članica naročnikove uprave, kar omogoča zaključek, da je ta dokument sprejel naročnik in ne Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper, zato je tudi neutemeljeno (in tudi nelogično), da bi zaradi postopkovnih (procesnih) razlogov iz postopka pravnega varstva lahko posegli v naročnikovo ravnanje iz postopka oddaje naročila.

Naročnik mora o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN. Ob sprejemu odločitve o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja naj naročnik odloči tudi o stroških, ki sta jih priglasila ponudnik Strabag, d. o. o., Ljubljana v vlogi z dne 16. 7. 2012 in partnerji v skupnem nastopu Mapri Proasfalt, d. o. o., Turjak, Mapri, d. o. o., Turjak, CP Asfalt, šmartno pri Litiji in CVP inženiring, d. o. o., Ljubljana v vlogi z dne 16. 7. 2012 (prim. osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Povrnitev stroškov vlagateljem je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), zato se odločitev o stroških, ki naj bi jih imela v postopku pravnega varstva prvi in drugi vlagatelj, pridrži do končne odločitve o njunih zahtevkih za revizijo. Upoštevajoč navedeno izhodišče Državna revizijska komisija ni posebej odločala o stroškovniku, ki ga je prvi vlagatelji navedel v vlogi z dne 2. 8. 2012, saj tudi zanj velja enako izhodišče (tj. tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 7. 8. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom,
- Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Pristaniška ulica 43a, 6000 Koper,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
- Mapri Proasfalt, d. o. o., Mali Ločnik 5, 1311 Turjak,
- Mapri, d. o. o., Mali Ločnik 5, 1311 Turjak,
- CP Asfalt, d. o. o., Ježce 2, 1275 šmartno pri Litiji,
- CVP inženiring, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana,
- Kostmann, d. o. o., Glavni trg 29, 3280 Slovenj Gradec,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran