Na vsebino
EN

018-207/2012 Občina Kamnik

Številka: 018-207/2012-5
Datum sprejema: 3. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija R2-414 Kamnik-Ločica, km 22.290-22.440, par avtobusnih postaj in hodnikov za pešce skozi Motniško Belo", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik AGM Nemec, d.o.o., Sedraž 3, Laško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, dne 3. 8. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 29. 6. 2012 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila - Rekonstrukcija R2-414 Kamnik-Ločica, km 22.290-22.440, par avtobusnih postaj in hodnikov za pešce skozi Motniško Belo" št. 224-0002/2012 6/12(35) z dne 15. 6. 2012.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1.337,35 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 4. 2012 na portalu javnih naročil pod številko objave JN4317/2012 objavil obvestilo o naročilu. Dne 6. 6. 2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, medtem ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno, in sicer z obrazložitvijo, da ne izpolnjuje zahtev iz 3. oz. 4. alineje četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Dne 15. 6. 2012 je naročnik izdal novo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo ponovno izbral ponudbo ponudnika Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je vlagateljevo ponudbo tokrat označil kot popolno, a manj ugodno.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 29. 6. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v vse dele ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v vse reference, ki predstavljajo tisti del ponudbe, ki je vezan na izpolnjevanje pogojev. Če bi vlagatelj lahko vpogledal v vse reference, bi verjetno ugotovil še kakšno nepravilnost, saj se mu upravičeno poraja dvom o ustreznosti predloženih referenc. Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo zatrjuje naslednje nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika:

1. Reference izbranega ponudnika ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije. Referenca št. 2 se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Kamnik v letu 2011. Iz opisa del je razvidno, da gre za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja cest, ne pa za investicijska dela, kar pomeni, da ne gre za istovrstna dela. Enako velja za referenco št. 3, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Kamnik v letu 2010. Poleg tega se obe referenci nanašata na isto pogodbo, kar pomeni, da gre za en posel. Referenca št. 4 ne vsebuje vseh del, ki so bila predmet razpisa. Referenca št. 5, v katero vlagatelj sicer ni imel celotnega vpogleda, se nanaša na vodovod, ne vsebuje pa avtobusnih postaj, zložbe in javne razsvetljave. Tudi v referenco št. 1 vlagatelj ni imel celotnega vpogleda, iz opisa del pa je razvidno, da referenca ne vsebuje mostu, zidov in avtobusnih postaj.
2. Odgovorni vodja del v ponudbi izbranega ponudnika ni izkazal sodelovanja pri istovrstnih poslih, saj v njegovih referencah ni del za javno razsvetljavo, mostov in avtobusne postaje.
3. Naročnik vlagatelju ni omogočil vpogleda v BON obrazce in potrdila poslovnih bank, zato v tem delu ne more navajati kršitev. Če bi mu bil vpogled omogočen, bi tudi v tem segmentu ugotovil nepravilnosti.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga izločitev ponudbe izbranega ponudnika in razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, če pa zahtevku za revizijo ne bo ugodeno, pa vlagatelj zahteva vpogled v tiste dele ponudbe, v katere mu vpogled ni bil omogočen. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 4. 7. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o vlagateljevih navedbah v zvezi s popolnostjo njegove ponudbe. Izbrani ponudnik navaja, da njegove reference izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije in predlaga, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

Naročnik je dne 5. 7. 2012 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da vlagatelju ni omogočil vpogleda v reference zasebnega sektorja, saj predstavljajo poslovno skrivnost, prekril pa je tudi osebne podatke. Na v zahtevku za revizijo zatrjevane nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika naročnik odgovarja na naslednji način:

1. Iz pojasnil izbranega ponudnika je razvidno, da reference vsebinsko izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije. Zgolj iz naziva reference ni mogoče ugotavljati vsebine del, ta je razvidna iz dokumentacije, ki jo je predložil izbrani ponudnik. Glede reference št. 2 je istovrstnost razvidna iz specifikacije opravljenih del po pogodbi 371-0083/2009-6/2, ki je razvidna iz priloženega poročila o opravljenih delih v letu 2011 in priložene knjige obračunskih izmer. Iz pogodbe je razvidno, da se dela vsakoletno naročajo na osnovi potrjenega letnega programa in so samostojna proračunska celota za tekoče leto. Tudi referenca št. 3 vsebuje istovrstna dela, kar je razvidno iz specifikacije po isti pogodbi, ampak za dela, opravljena v letu 2010. Referenca št. 4 se nanaša na istovrstna dela v Občini Komenda, referenca št. 5 pa se nanaša na pogodbo št. 4/011-10, v sklopu katere sta bili izvedeni tudi ureditvi dveh avtobusnih postajališč. Tudi referenca št. 1 zajema posamezna dela, zajeta v specifikaciji javnega naročila.
2. Odgovorni vodja del v ponudbi izbranega ponudnika je opravljal dela, med katerimi je bila vključena tudi izvedba premostitvenih objektov.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 7. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 10. 7. 2012 opredelil do navedb naročnika iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. V vlogi navaja, da vztraja pri vseh navedbah in da se ne strinja z naročnikovimi pojasnili v zvezi s poslovno skrivnostjo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je (glede na primarno postavljen zahtevek) najprej spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal prav, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno. Vlagatelj namreč zatrjuje, da so v ponudbi izbranega ponudnika posamezne pomanjkljivosti, med drugim v delu, ki se nanaša na reference.

Revizijske navedbe v zvezi z izpolnjevanjem tehnične sposobnosti je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Izhodišče za določanje tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v 1. alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. Naročnik lahko določi, da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o opravljenem naročilu posredujejo neposredno.

Naročnik je zahteve v zvezi s predložitvijo referenc določil v točki 3.1.5 razpisne dokumentacije, kjer je zapisal:

"Gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj pet (5) istovrstnih poslov in vsak posel po vrednosti enak ali višji, kot ga prevzema v tem naročilu.
dokazilo: Izjava ponudnika o referencah in potrdilo naročnika
opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačiluâ??) o izvedbi referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da se referenci št. 2 in 3 nanašata na izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Kamnik, kar ne predstavlja istovrstnih del, poleg tega pa obe referenci temeljita na isti pogodbi, zaradi česar ju ni mogoče šteti kot ločena posla.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je ta v obrazcu 4.1.3.5 (Seznam najvažnejših del) navedel pet referenčnih del, pri čemer je pod zaporedno številko 2 vpisal referenco Občine Kamnik z opisom "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest, 2011" v vrednosti 1.287.258,51 EUR. Pod zaporedno številko 3 je izbrani ponudnik vpisal referenco Občine Kamnik z opisom "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest, 2010" v vrednosti 1.700.299,90 EUR. Iz potrdil referenčnega naročnika, ki ju je izbrani ponudnik priložil obrazcu 4.1.3.5, je razvidno, da tako referenca št. 2 kot referenca št. 3 temeljita na isti pogodbi št. 371-0083/2009-6/2 z dne 24. 12. 2009, na podlagi katere izbrani ponudnik izvaja naslednja dela: vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, rekonstrukcijska dela, zimska služba, prometna signalizacija, krasitev mesta, čiščenje javnih površin, meteorna kanalizacija, košnja na javnih površinah, vzdrževanje tržnice in vzdrževanje grobišč vojnih in povojnih žrtev. Kot pojasnjujeta naročnik in izbrani ponudnik, je iz pogodbe razvidno, da se dela vsako leto naročajo na podlagi potrjenega letnega programa in so samostojna proračunska celota za tekoče leto.

Državna revizijska komisija na podlagi pregleda dokumentacije ugotavlja, da referenčnih del, ki jih je izbrani ponudnik navedel pod zaporednima številkama 2 in 3, ni mogoče obravnavati kot dveh ločenih referenčnih poslov. Iz pogodbe št. 371-0083/2009-6/2 z dne 24. 12. 2009, ki je podlaga za izvajanje referenčnih del, navedenih v obrazcu 4.1.3.5 pod zaporednima številkama 2 in 3, je razvidno, da gre za koncesijsko pogodbo, ki sta jo sklenila naročnik in izbrani ponudnik. Predmet koncesijske pogodbe je urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Kamnik. Pogodba je bila sklenjena 24. 12. 2009, in sicer za obdobje 15 let. Ne glede na to, da se na podlagi navedene pogodbe posamezne storitve vzdrževanja cest izvajajo v skladu s programom rednega vzdrževanja, ni mogoče sprejeti razlage, da dela, ki se obračunajo v okviru proračunske celote za tekoče leto, predstavljajo samostojen referenčni posel. Storitve vzdrževanja občinskih cest, ki se izvajajo na podlagi ene pogodbe za istega naročnika, čeprav je pogodba sklenjena za daljše časovno obdobje, predstavljajo celoto in lahko zato predstavljajo le en referenčni posel. Sprejeti razlago naročnika in izbranega ponudnika bi pomenilo, da bo izbrani ponudnik v času trajanja koncesijske pogodbe izvedel 15 različnih poslov oz., če upoštevamo 17. člen koncesijske pogodbe, v skladu s katerim mora koncesionar dela iz potrjenih gradbenih dnevnikov obračunavati na podlagi mesečnih računov, še bistveno več. Kot je bilo že zapisano, je treba ista dela, ki se opravljajo za istega naročnika na podlagi iste pogodbe, obravnavati kot celoto oz. kot enoten posel, ne glede na to, da je pogodba sklenjena za daljše časovno obdobje, ki se v smislu programov, poročil in obračunov pogodbenih del deli na krajša časovna obdobja, razen če v razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik v razpisni dokumentaciji ni dopustil, da bi lahko ponudniki na podlagi ene pogodbe navedli več različnih referenčnih poslov. To pomeni, da je treba takšna dela, kot jih je izbrani ponudnik navedel pod zaporednima številkama 2 in 3, z vidika naročnikovih zahtev iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije obravnavati kot celoto, zaradi česar lahko predstavljajo le en referenčni posel.

Ker je treba v skladu z zapisanim referenčna posla, ki ju je izbrani ponudnik navedel v obrazcu 4.1.3.5 pod zaporednima številkama 2 in 3, obravnavati kot enoten posel, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni izpolnil zahteve po predložitvi najmanj pet (5) istovrstnih poslov, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in posledično kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija ob ugotovitvi, da izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikovih zahtev v zvezi z referencami, ni več obravnavala ostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na druge domnevne nepravilnosti v njegovi ponudbi. Njihova vsebinska presoja namreč ne bi več mogla vplivati na ugotovitev, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot popolne, zaradi česar tudi ne bi vplivala na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz izreka tega sklepa. Prav tako Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala revizijskih navedb, ki se nanašajo na vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika, saj je vlagatelj primarno zahteval razveljavitev odločitve o oddaji naročila, čemur je Državna revizijska komisija ugodila.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila - Rekonstrukcija R2-414 Kamnik-Ločica, km 22.290-22.440, par avtobusnih postaj in hodnikov za pešce skozi Motniško Belo" št. 224-0002/2012 6/12(35) z dne 15. 6. 2012.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da je izbrani ponudnik pod zaporednima številkama 2 in 3 v obrazcu 4.1.3.5 navedel referenčna dela, ki jih je treba obravnavati kot celoto oz. kot en referenčni posel.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse v višini 1.337,35 EUR. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 1.337,35 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 3. 8. 2012

predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- AGM Nemec, d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško
- Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran