EN

018-182/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-182/2012-4
Datum sprejema: 28. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Republiki Sloveniji" - Sklop 5 (NM), in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj UTRIP d.o.o., Podbevškova ulica 30, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 28. 6. 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24. 5. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 8. 8. 2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo razdelil na pet sklopov. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 18. 8. 2011, pod številko objave JN 9355/11 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 24. 8. 2011, pod številko objave 2011/S 161-266133.

Naročnik je 19. 12. 2011 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-212/2011/5 (803), veza 43001-175/2011), s katero je vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo v Sklopu 5 oddal v izvedbo ponudniku ELEKTROMEHANIKA BRANKO GREGORČIČ s.p., Zabrdje 26, Mirna (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-045/2012 z dne 5. 3. 2012 naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila v Sklopu 5 razveljavila in naročniku dala napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnika je napotila, da ponovno preveri ponudbo izbranega ponudnika, med drugim tudi, ali sta osebi U. A. in Ž. G. razpolagali z veljavnima potrdiloma o usposobljenosti za varno upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom tudi pred izdajo zadnjih veljavnih potrdil, oziroma naj ugotovi, ali ponujeni strokovni osebi izpolnjujeta njegovo zahtevo, v skladu s katero morata imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varnega upravljanja z avtomobilskim hidravličnim dvigalom.

Naročnik je 8. 5. 2012 sprejel novo Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-212/2011-65 (803), iz katere izhaja, da je naročnik ponovno preveril ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije. Ker je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno, je naročnik ponovno odločil, da naročilo v Sklopu 5 odda njemu.

Vlagatelj je 24. 5. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji naročila v Sklopu 5. Vlagatelj v obrazložitvi sklepa navaja, da izbrani ponudnik ni predložil popolne ponudbe, saj ni izpolnil kadrovskega pogoja glede upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik zahteval, da mora upravljalec hidravličnega kamionskega dvigala imeti dve leti delovnih izkušenj na delih s tovornim vozilom z dvigalom in izkazovati strokovno usposobljenost za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala v skladu z veljavno zakonodajo, vendar ta dejstva pri izbranem ponudniku niso izkazana. Vlagatelj navaja, da dokazila z dne 23. 4. 2010, ki jih v svojih odločitvah glede oseb U. A. in Ž. G. navajata naročnik in Državna revizijska komisija, vlagatelju niso bila dana na razpolago in nikoli ni imel vpogleda vanje, zato utemeljeno meni, da navedeni osebi nimata tekočih potrdil ter razpolagata zgolj z dokumenti, izdanimi 14. 11. 2002 in 9. 10. 2008, ki pa so prestara. Vlagatelj tudi navaja, da še vedno ostaja nepojasnjena potrditev analize cen s strani naročnika, saj je jasno, da te cene ne zdržijo pametne presoje, naročnik pa bi moral ponudbo izbranega ponudnika označiti kot nepopolno, nepravilno ter jo zaradi neobičajno nizke cene izločiti.

Naročnik je 4. 6. 2012 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa pojasni, da je za oba kadra za upravljanje hidravličnega kamionskega dvigala, za osebi U. A. in Ž. G., izpolnjen pogoj za prevzeta dela v ponudbi. Naročnik navaja, da je že razpolagal z dokazili o tekoči usposobljenosti za upravljanje hidravličnega kamionskega dvigala z dne 23. 4. 2011 za obe osebi, vlagatelj pa bi te dokumente lahko videl, v kolikor bi zahteval in opravil vpogled v dokumentacijo, vendar zahtevka za vpogled ni podal in ni vpogledal v dokumentacijo. Naročnik je v postopku ponovne analize izbranega ponudnika pozval, da dostavi tudi potrdila, ki izkazujejo, da navedeni osebi izpolnjujeta pogoj dveh let delovnih izkušenj, kar je izbrani ponudnik izkazal, zato je naročnik ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije, tudi v zvezi z vlagateljevim predmetnim očitkom. Glede vlagateljevih navedb o cenah v Sklopu 5 naročnik odgovarja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval, naj mu pojasnil ponujeno ceno, na podlagi dodatnega pojasnila ponujenih cen s strani izbranega ponudnika pa je naročnik ocenil, da ponudba izbranega ponudnika ni neobičajno nizka, zato jo je sprejel in izbral kot najugodnejšo.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 11. 6. 2012 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo in njegovo odločitev o sprejemljivosti cene izbranega ponudnika v celoti prerekal.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 12. 6. 2012 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu odstopljene dokumentacije in po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V konkretnem primeru je vlagatelju sporno, ali izbrani ponudnik izpolnjuje kadrovski pogoj glede upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala. Vprašanje je torej, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna in posledično popolna v smislu 19. in 16. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj namreč meni, da osebi U. A. in Ž. G., ki ju je v ponudbi navedel izbrani ponudnik, nimata tekočih potrdil o strokovni usposobljenosti za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala, saj vlagatelj potrdil z dne 23. 4. 2010, na katere se sklicujeta naročnik in Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-045/2012 z dne 5. 3. 2012, ni videl. Omenjeni osebi naj bi razpolagali zgolj z dokumenti, izdanimi 14. 11. 2002 in 9. 10. 2008, ki pa so prestara.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama postopka ni sporno, da je moral izbrani ponudnik za to, da je izpolnil pogoj iz 3. točke 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb, v katerem je naročnik med drugim zahteval, da mora izbrani ponudnik zagotoviti dve strokovni osebi, ki sta strokovno usposobljeni za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala v skladu z veljavno zakonodajo, za osebi U. A. in Ž. G., ki ju je v ponudbi navedel kot usposobljena kadra, izkazati, da omenjeni osebi razpolagata z veljavnima potrdiloma o usposobljenosti za varno upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom. Med strankama tudi ni sporno, da gre potrdilo o usposobljenosti za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala, izdano 23. 4. 2010, šteti za veljavno (tekoče) potrdilo, ki izkazuje usposobljenost ponujenega kadra izbranega ponudnika.

Med strankama ostaja odprto vprašanje, ali osebi U. A. in Ž. G. razpolagata z veljavnima potrdiloma.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v odstopljeno dokumentacijo ugotovila, da sta v njej tudi potrdili o usposobljenosti za varno upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom za osebi U. A. in Ž. G., obe izdani 23. 4. 2010. Iz dokumentacije je razvidno, da je izbrani ponudnik omenjeni potrdili naročniku poslal 20. 1. 2012, iz potrdil pa je razvidno, da sta obe osebi 23. 4. 2010 izkazali, da sta usposobljeni za varno in strokovno upravljanje ter delo z avtomobilskim hidravličnim dvigalom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, glede na navedeno, izbrani ponudnik za osebi U. A. in Ž. G. dokazal, da imata veljavno potrdilo o usposobljenosti za varno upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom, ki jima je bilo izdano 23. 4. 2010, s čimer je ovrgel vlagateljeve navedbe, da osebi razpolagata le s potrdili, izdanimi 14. 11. 2002 in 9. 10. 2008 (katerih obstoj vlagatelju ni sporen). Čeprav vlagatelj navaja, da teh potrdil ni videl, to še ne pomeni, da omenjeni osebi teh potrdil nimata, poleg tega pa je treba pritrditi naročniku, da vlagatelj zahteve za vpogled v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, na podlagi katere bi se lahko seznanil tudi s temi dokumenti, ni podal, čeprav mu to dopušča zakon (sedmi odstavek 22. člena ZJN-2). Zato je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, s katerimi naročniku očita, da je izbral ponudbo, v kateri je izbrani ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno (kršitev 49. člena ZJN-2), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj isto kršitev navajal že v zahtevku za revizijo z dne 10. 1. 2012, o katerem je Državna revizijska komisija odločila že s sklepom št. 018-045/2012 z dne 5. 3. 2012. Ker je Državna revizijska komisija v omenjenem sklepu odločila, da naročniku pri ravnanju s ponudbo izbranega ponudnika ni mogoče očitati kršitve 49. člena ZJN-2, Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku, v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZPVPJN, teh naročnikovih dejanj ni ponovno presojala. ZPVPJN v drugem odstavku 16. člena namreč določa, da se v predrevizijskem in revizijskem postopku ne presojajo dejanja, ki se nanašajo na isti ali ponovljeni postopek oddaje javnega naročila in o katerih sta naročnik ali Državna revizijska komisija že pravnomočno odločila, da ne gre za kršitev.

Na podlagi vsega doslej ugotovljenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati nezakonitosti izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v Sklopu 5. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, revizijski zahtevek vlagatelja z dne 24. 5. 2012 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku zahteval povračilo stroškov postopka.

Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 28. 6. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- UTRIP d.o.o., Podbevškova ulica 30, Novo mesto
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- ELEKTROMEHANIKA BRANKO GREGORČIČ s.p., Zabrdje 26, Mirna
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv (tu)

Natisni stran