Na vsebino
EN

018-157/2012 Občina Metlika

Številka: 018-157/2012-3
Datum sprejema: 7. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Izdelava PZI ureditve regionalne ceste R1-218/1212 Podzemelj - Črnomelj od km 0.970 do km 2.705" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ACER Novo mesto, d. o. o., šentjernejska cesta 43, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, Metlika (v nadaljevanju: naročnik), dne 07. 06. 2012

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 23. 04. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27. 02. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo "PZI ureditve regionalne ceste R1-218/1212 Podzemelj - Črnomelj od km 0.970 do km 2.705 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN2181/2012) objavljeno dne 28. 02. 2012, obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pa (pod številko objave JN2361/2012) dne 02. 03. 2012.

Naročnik je dne 11. 04. 2012 sprejel "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA", številka 371-24/2012-25 (v nadaljevanju: obvestilo o izbiri), iz katerega med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za predmet zadevnega javnega naročila izbere Trasa, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o izbiri je vlagatelj prejel dne 13. 04. 2012, dne 24. 04. 2012 pa je oddal zahtevek za revizijo številka SS- 26/2012, z dne 23. 04. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, saj izbrani ponudnik za izdelavo načrtov elektroenergetskih vodov in TK vodov nima sklenjene nobene pogodbe s podizvajalcem, prav tako pa v njegovi delovni skupini ni kakšnega drugega pooblaščenega inženirja z ustrezno licenco, ki bi pokril izdelavo načrtov, zahtevanih v projektni nalogi. Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo tudi zatrjuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika "ni razvidno kdo bo izvedel točko 1: Novelacija geodetsekga načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov in PZI opornih konstrukcij v točki 8 ter Dopolnitev geološko geomehanskega eleborata pod 9", naročniku pa očita tudi kršitve v navezavi na ponudbo ponudnika "Cestni inženiring d.o.o.". Glede na navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga razveljavitev odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila (kot izhaja iz obvestila o izbiri) in "razvrstitve ponudb na ocenjevalni lestvici".

Naročnik je dne 15. 05. 2012 sprejel sklep številka 371-24/2012-54, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je pravilnost ponudbe izbranega ponudnika presojal s stališča zahtev razpisne dokumentacije, pa tudi, da za trditve vlagatelja, da izbrani ponudnik ne bo izdelal načrtov elektroenergetskih vodov in TK vodov, v ponudbi izbranega ponudnika ni najti ne pravne ne dejanske podlage. Po prepričanju naročnika vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navede, katero določilo razpisa je naročnik kršil, prav tako pa za svoja zatrjevanja vlagatelj ni navedel dokazov. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo nadalje ugotavlja, da je izbrani ponudnik (v svoji ponudbi) za določena dela navedel podizvajalca, v preostalem pa bo dela izvedel sam, ter navaja, da se do pravilnosti ostalih dveh ponudb, ki jih je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prejel, še ni opredeljeval.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 371-24/2012-56, z dne 15. 05. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi proučitvi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 11. 04. 2012 sprejel obvestilo o izbiri, iz katerega med drugim izhaja, da
- je bila vlagateljeva ponudba po tem, ko je naročnik na podlagi alinee a) drugega odstavka 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) pravočasne ponudbe razvrstil glede na merila, merilo za izbiro ponudbe pa je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila najnižja (ponudbena) cena (poglavje 2.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in točka IV.2.1) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil), razvrščena na tretje mesto,
- je naročnik na podlagi alinee b) drugega odstavka 41. člena ZJN-2 preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Naročnik je namreč v obrazložitvi obvestila o izbiri med drugim zapisal, da je "[p]ri pregledu in ugotavljanju ali je najugodnejša ponudba (prvouvrščena ponudba)" [â??] "popolna", ugotovil, da je izbrana ponudba popolna, pa tudi, da je najugodnejšo ponudbo izbral "ob ugotovitvi, da prvo uvrščena ponudba" [â??] "izpolnjuje vse pogoje iz razpisa". Iz obvestila o izbiri ne izhaja, da bi naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila preverjal, ali sta tudi ostali dve pravočasni ponudbi, ki ju je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prejel, popolni.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, saj izbrani ponudnik za izdelavo načrtov elektroenergetskih vodov in TK vodov nima sklenjene nobene pogodbe s podizvajalcem, prav tako pa v njegovi delovni skupini ni kakšnega drugega pooblaščenega inženirja z ustrezno licenco, ki bi pokril izdelavo načrtov, zahtevanih v projektni nalogi.

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija smiselno pritrjuje naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na četrti strani) zatrjuje, da "[v]lagatelj v zahtevku za revizijo ne pove, kaj je (katero določilo razpisa) naročnik kršil". Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ne konkretizira, v kateri določbi razpisne dokumentacije naj bi naročnik določil, da mora ponudnik v svoji ponudbi (v fazi predložitve ponudb - 6. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2) izkazati oziroma dokazati, da je v njegovi delovni skupini pooblaščen inženir z ustrezno licenco, ki bi pokril izdelavo načrtov, zahtevanih v projektni nalogi. Državna revizijska komisija sicer razume vlagatelja v tem, da bo moral izbrani ponudnik predmet zadevnega javnega naročila (tudi v delu, ki ga vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja) izvesti v skladu s pozitivno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, vendar pa ob tem ne gre prezreti dejstva, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2 in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) izločiti tiste ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Ker je naročnik v XIII. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da bo sposobnost priznal vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo
- naročnikove kršitve ne zatrjuje na način, da bi konkretizirano pojasnil, v kateri določbi razpisne dokumentacije naj bi naročnik določil, da mora ponudnik v svoji ponudbi izkazati oziroma dokazati, da je v njegovi delovni skupini pooblaščen inženir z ustrezno licenco, ki bi pokril izdelavo načrtov, zahtevanih v projektni nalogi (vlagatelj v zahtevku za revizijo meni zgolj, da ponudba izbranega ponudnika "ne izpolnjuje zahtevanih pogojev naročnika", ne konkretizira pa, katerega pogoja razpisne dokumentacije ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje),
- ne konkretizira oseb, ki naj bi bile v "delovni skupini" izbranega ponudnika,
- ne konkretizira oseb, ki naj bi bile v "delovni skupini" izbranega ponudnika, pa naj ne bi bile pooblaščeni inženirji z ustrezno licenco, ki bi pokrili izdelavo načrtov, zahtevanih v projektni nalogi (elektroenergetskih vodov in TK vodov),
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenem delu skladna z določbami razpisne dokumentacije, kršil določbe omenjene razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2. Glede na navedeno je razumeti tudi naročnika, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na tretji strani) navaja, da je "pravilnost ponudbe izbranega ponudnika presojal s stališča zahtev iz razpisne dokumentacije".

Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji termina "delovna skupina", kot ga v zahtevku za revizijo uporablja vlagatelj, ni uporabil, niti ni zahteval, da ponudniki vse osebe, s katerimi v konkretnem primeru za izvedbo predmeta zadevnega javnega naročila razpolagajo, niso pa njihovi podizvajalci, v ponudbi poimensko navedejo. Naročnik je v razpisni dokumentaciji med drugim zahteval, da
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register (alinea 6) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi s prvim odstavkom III. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik nima veljavne registracije za opravljanje dejavnosti;
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev (alinea 7) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi s prvim odstavkom III. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, izbrani ponudnik pa veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti nima. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje niti, da bi izbrani ponudnik moral biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev;
- mora ponudnik razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi (alinea 11) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), vendar pa je zahteve glede kadrovskega pogoja v omenjeni alinei navezal le na odgovornega vodjo projekta. Za odgovornega vodjo projekta je izbrani ponudnik v ponudbi predložil potrdilo Inženirske zbornice Slovenije, iz katerega izhaja, da ima ta pridobljen status pooblaščenega inženirja s področja gradbene stroke, ki ima pravico nastopati kot
a) odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
b) odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
Vsebinsko enake podatke je ob vpogledu v imenik pooblaščenih inženirjev, javno dostopen preko uradne spletne strani Inženirske zbornice Slovenije, ugotovila tudi Državna revizijska komisija;
- mora ponudnik vsaj 40 % vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju. Ker bosta podizvajalca izbranega ponudnika, kot to izhaja iz izpolnjenega obrazca OBR-12 v njegovi ponudbi, glede na skupno ponudbo opravila 9,4 % del oziroma 3,6 % del, navedeno pomeni, da izbrani ponudnik navedeni razpisni pogoj izpolnjuje.

Državna revizijska komisija ob navedenem še pripominja, da so lahko predmet njene presoje le konkretizirane kršitve, pa tudi, da navedbam, katerih namen je zgolj ugibanje ali sklepanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti. Zahtevek za revizijo je namenjen (konkretiziranemu) zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju (pravno relevantnih) dejstev in predlaganju (pravno relevantnih) dokazov. Zavezuje ga, da v zahtevku za revizijo navede pravno relevantna dejstva, za trditve o teh dejstvih pa ponudi tudi ustrezne pravno relevantne dokaze. Skladno s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, ki določa, da morajo biti trditve jasne, določne (konkretizirane) in dokazane, mora tako tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, to dejstvo tudi dokazati, posledice nedokazanosti nekega dejstva pa prizadenejo tisto stranko (v konkretnem primeru vlagatelja), ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) prav tako ni uspel izkazati oziroma dokazati, da iz ponudbe izbranega ponudnika "ni razvidno kdo bo izvedel točko 1: Novelacija geodetsekga načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov in PZI opornih konstrukcij v točki 8 ter Dopolnitev geološko geomehanskega eleborata pod 9". Ob upoštevanju dejstva, da so morali ponudniki v obrazcu OBR-12 za vsakega od podizvajalcev vpisati vrsto del, ki jih bo izvedel (v zvezi s tem primerjati tudi prvo alineo drugega odstavka XXII. točke poglavja 2.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), ter razmerje del, ki jih bo podizvajalec izvedel (v zvezi s tem primerjati tudi tretjo alineo drugega odstavka XXII. točke poglavja 2.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da bo eden od podizvajalcev izdelal načrt(e) cestne (javne) razsvetljave z NN priključkom ("Zap. št." 1 obrazca OBR-12, pa tudi (drugo zapisana) točka 1. Pogodbe o sodelovanju pri prijavi na javni razpis), drugi od podizvajalcev bo izdelal varnostni načrt ("Zap. št." 2 obrazca OBR-12, pa tudi (drugo zapisana) točka 1. Pogodbe o sodelovanju pri prijavi na javni razpis), ostala dela iz predračuna, ki so predmet zadevnega javnega naročila, pa bo izvedel izbrani ponudnik. Glede na navedeno je smiselno pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na tretji strani) navaja, da "je izbrani ponudnik za določena dela navedel podizvajalca, vsebino in obseg teh del, v preostalem pa bo dela izvedel sam".

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj naročniku očita kršitve v navezavi na ponudbo ponudnika "Cestni inženiring d.o.o.".

Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že doslej, je naročnik pred sprejemom obvestila o izbiri (na podlagi alinee a) drugega odstavka 41. člena ZJN-2) pravočasne ponudbe razvrstil glede na merila, nato pa je (na podlagi alinee b) drugega odstavka 41. člena ZJN-2) preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Iz obvestila o izbiri ne izhaja, da bi naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila preverjal, ali sta tudi ostali dve pravočasni ponudbi, ki ju je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prejel (med njima je tudi ponudba vlagatelja), popolni. Opisanemu dejanskemu stanju v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na četrti strani) naročnik pritrjuje, saj navaja, da se "[d]o pravilnosti teh dveh ponudb" [â??] "še ni opredeljeval", obenem pa pojasnjuje, da "pred izbiro ponudbe izbranega ponudnika, pravilnosti" ponudbe ponudnika "Cestni inženiring d.o.o." ni presojal. Upoštevaje navedeno je v predmetnem postopku pravnega varstva po določbah ZPVPJN (v tem revizijskem postopku) mogoče uveljavljati zgolj nezakonitost naročnikovega ravnanja pri obravnavi ponudbe izbranega ponudnika, ni pa mogoče uveljavljati (neizvedenih) ravnanj naročnika pri obravnavi (presoji) ponudbe ponudnika "Cestni inženiring d.o.o.", ki je bila glede na merilo za izbiro ponudbe razvrščena neposredno pred vlagateljevo ponudbo. Državna revizijska komisija posledično zahtevka za revizijo v izpostavljenem delu, v katerem vlagatelj zatrjuje nepopolnost ponudbe ponudnika "Cestni inženiring d.o.o." in kršitve naročnika v navezavi nanjo (nezakonitost naročnikove obravnave ponudbe ponudnika "Cestni inženiring d.o.o."), v predmetnem postopku pravnega varstva ni obravnavala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 07. 06. 2012


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
- ACER Novo mesto, d. o. o., šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto
- TRASA, d. o. o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran