Na vsebino
EN

018-140/2012 Elektro Gorenjska, d.d

Številka: 018-140/2012-13
Datum sprejema: 1. 6. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila "Dobava elektromateriala" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, Pernica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 01. 06. 2012

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 19. 04. 2012 se ugodi in se v razpisni dokumentaciji postopka oddaje predmetnega javnega naročila razveljavi
- pogoj 7.a (določen v točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, pa tudi v točki III.2.2) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU),
- dokazilo, s katerim se dokazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja (v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe in v točki III.2.2) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, označeno z oznako 7.a).

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.500,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka in tečejo do plačila, pod izvršbo.

3. Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da ji mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 07. 03. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila "DOBAVA ELEKTROMATERIALA", obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 13. 03. 2012 (pod številko objave JN2746/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 16. 03. 2012 (pod številko dokumenta 087036) v Dodatku k Uradnemu listu EU, številka 2012/S 53 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 19. 03. 2012 (pod številko objave JN3058/2012), dne 11. 04. 2012 (pod številko objave JN3962/2012) in dne 13. 04. 2012 (pod številko objave JN4063/2012), dodatne informacije pa so bile objavljene tudi v Dodatku k Uradnemu listu EU dne 23. 03. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 58, dokument številka 093648), dne 14. 04. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 73, dokument številka 119660) in dne 18. 04. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 75, dokument številka 122576).

Vlagatelj je dne 20. 04. 2012, to je pred rokom za prejem ponudb (slednji je bil določen na dan 23. 04. 2012), priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 19. 04. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik prejel dne 23. 04. 2012. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da mu "diskriminatorni pogoj iz točke 7a" onemogoča, da bi bil "potencialni dobavitelj naročniku" (saj ima za to, kot zatrjuje, potrebna sredstva, znanje in sposobnosti) oziroma ga "izloča iz kroga potencialnih dobaviteljev", naročniku pa očita, da je z določitvijo omenjenega pogoja kršil načela, na katerih temelji javno naročanje, zlasti še 12., 13., 15. in 16. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Po zatrjevanju vlagatelja se "nesmiselnost uporabe navedenega pogoja še poveča" ob upoštevanju dejstva, da bo naročnik izpolnjevanje tega pogoja preverjal "po zadnjih javnih podatkih - torej za leto 2010". V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva tudi, da mu naročnik povrne "prijavljene stroške, nastale z revizijo".

Naročnik je dne 04. 05. 2012 sprejel sklep številka JN-2/2012 645469, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik ugotavlja, da je pogoj, ki ga v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, določen "v skladu z vsemi členi ZJNVETPS", obenem pa navaja razloge, s katerimi utemeljuje določitev vlagatelju spornega pogoja. Naročnik poudarja, da želi v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v skrbi za delovanje distribucijskega omrežja izbrati zanesljivega poslovnega partnerja (dobavitelja elektromateriala), kar je v času gospodarske krize zanj še posebej pomembno. Naročnik ob tem dodaja, da se je pri presoji kratkoročne poslovne stabilnosti ponudnikov za uporabo hitrega koeficienta odločil zaradi razmer gospodarske krize in zavestno.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kot zatrjuje, prejel dne 08. 05. 2012.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-140/2012-3, z dne 03. 05. 2012, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 08. 05. 2012 pa je prejela naročnikov dopis številka JN-2/2012 645578, z dne 08. 05. 2012, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je dne 11. 05. 2012 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "Opredelitev do navedb naročnika", z dne 10. 05. 2012, skupaj s spremnim dopisom. V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-140/2012-9, z dne 15. 05. 2012, pozvala na ponovno dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 17. 05. 2012 pa je prejela naročnikov dopis številka JN-2/2012 646694, z dne 16. 05. 2012, skupaj s prilogami.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski postopek in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje, da mu "diskriminatorni pogoj iz točke 7a" onemogoča, da bi bil "potencialni dobavitelj naročniku" (saj ima za to, kot zatrjuje, potrebna sredstva, znanje in sposobnosti) oziroma ga "izloča iz kroga potencialnih dobaviteljev", naročniku pa očita, da je z določitvijo omenjenega pogoja kršil načela, na katerih temelji javno naročanje, zlasti še 12., 13., 15. in 16. člen ZJNVETPS. Upoštevaje navedeno, upoštevaje dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da "[d]oločenih pogojev pa vlagatelj ne more izpolniti" (pri čemer v zahtevku za revizijo kršitve naročnika zatrjuje le v navezavi na določitev pogoja "iz točke 7a"), pa tudi upoštevaje preostalo vsebino zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da pogoja, kot ga je naročnik določil v točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, ne more izpolniti, naročnik pa je z njegovo določitvijo kršil 12., 13., 15. in 16. člen ZJNVETPS. Ker se "nesmiselnost uporabe navedenega pogoja" po zatrjevanju vlagatelja "še poveča" ob upoštevanju dejstva, da bo naročnik izpolnjevanje tega pogoja preverjal "po zadnjih javnih podatkih - torej za leto 2010", je vlagateljev zahtevek za revizijo razumeti tudi na način, da v njem zatrjuje nezakonitost pogoja "iz točke 7a" v navezavi na podatke, kot jih je naročnik za izpolnjevanje pogoja 7.a določil v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilih za izdelavo ponudbe v rubriki "Opis (potek) postopka" poglavja "1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU" zapisal, da bo v tej fazi sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo, v skladu z določili razpisa za obdobje štirih let. V poglavju "4. PONUDBA" Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik zahteval, da mora ponudba vsebovati vse naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente, med drugim tudi listine iz točke 7.2 Navodil za izdelavo ponudbe (12. točka omenjenega poglavja). V točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik nadalje zapisal, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo navedene pogoje, med drugim tudi naslednji pogoj:

"7.a Ponudnik mora izkazovati razmerje neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti mora biti najmanj zaokroženo na 0,20)

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci)" (v nadaljevanju: pogoj 7.a).

Kot dokazilo, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe določil:

"7.a Podatke za izpolnjevanje pogoja (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb, bo naročnik pridobil sam.
Koeficient se izračuna po naslednji formuli: denarna sredstva (tč. B/V v bilanci stanja, objavljeni na AJPES)/kratkoročne obveznosti (tč. Č v bilanci stanja, objavljeni na AJPES)".

Naročnik je v Navodilih za izdelavo ponudbe v rubriki "Listine" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" še določil, da morajo listine "odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti". Ob tem je naročnik dodal, da lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb), pri čemer bo v tem primeru ponudnika pozval, naj mu v določenem roku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z njegovimi zahtevami, bo njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

V navezavi na izpostavljeni pogoj 7.a in dokazilo, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik
- na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Objavljeno dne 19.03.2012 ob 10:10"), ki se je glasilo
"7.a Ponudnik mora izkazovati razmerje neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti mora biti najmanj zaokroženo na 0,20)
Ta zahteva se nam zdi diskriminatorna, saj smo prepičani, da se vsi poslovni subjekti trudimo tekoče poravnavati svoje obveznosti, za vas organizirati konsignacijo in zalogo blaga ter založiti denarna sredstva.To pomeni, da do 31.12. v veliki večini še v duhu dobrih poslovnih odnosov porabimo denarna sredstva poravnamo obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini. Močno dvomimo, da lahko ta pogoj izpolni katerikoli izmed ponudnikov, ali pa mogoče samo eden ali dva izmed ponudnikov. V času trenutne gospodarske krize se poslovni subjektu trudimo uspešno upravljati denarni tok in poslovati vsaj brez kreditov.
1. Vprašanje:Prav tako nas zanima ali to razmerje pokritosti velja za leto 2010 ali 2011 saj bodo bilance do oddaje ponudb že oddane na AJPES in tudi dostopne"
2. Vprašanje: Ali k denarnim sredstvom lahko pristejemu tudi bančni depozit" Denarna sredstva in bančni depozit sta v bilanci zavedena vsak pod svojo AOP"",
odgovoril:
"Ad 1. Naročnik bo podatke (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) ugotavljal iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb.
Ad 2. Ne.";
- na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Objavljeno dne 19.03.2012 ob 10:12"), ki se je glasilo
"7.a Podatke za izpolnjevanje pogoja (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb, bo naročnik pridobil sam.
Koeficient se izračuna po naslednji formuli: denarna sredstva (tč. B/V v bilanci stanja, objavljeni na AJPES)/kratkoročne obveznosti (tč. Č v bilanci stanja, objavljeni na AJPES).
Vprašanje: V kolikor resnično mislite, da je ta pogoj potreben, podatke pa boste preverjali za leto 2010, saj je to zadnja objavljena bilanca, potem smo mnenja da se mora koeficient izračunati iz podatkov, ki so v celoti zajeti v tč.B:Kratkoročna sredstva, v katere so vključene točke I.Sredstva za prodajo, II. Zaloge, III.Kratkoročne finančne naložbe, IV. Kratkoročne poslovne terjatve in V. Denarna sredstva. Kot dokaz o uspešnem poslovanju podjetja vam moramo k ponudbi predložiti dokazilo o bonitetni oceni najmajn SBO5, in dokazilo bank, da nismo imeli blokiranih TRR v zadnjih 6 mesecih, kar pa je po našem mnenju bolj verodostojen podatek kot izračun koeficienta za leto 2010. V kolikor resnično želite pidobiti od nas ponudnikov natančne in sveže podatke, potem se nam zdi smiselno, da vam kot dokazilo o stanju denarnih sredstev predložimo potrdilo banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudb",
odgovoril:
"Naročnik postavljenega pogoja ne bo spreminjal";
- na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Objavljeno dne 13.04.2012 ob 12:49"), ki se je glasilo
"V navodilih v točki 7. preverjanje sposobnosti, podtočka 7.a zahtevate neposredno pokritost kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti. Navajate, da boste podatke potrebne za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz podtočke 7.a pridobili sami na spletni strani AJPES.
Glede na to da AJPES objavlja podatke v več rubrikah nas zanima, če ste s tem mislili na rubriko FIPO (Finančni podatki družb in podjetnikov)",
odgovoril:
"Da, rubrika FIPO".

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo presojati z vidika 45. oziroma 48. člena ZJNVETPS ter z vidika 11. do 16. člena ZJNVETPS. Pri izbiri udeležencev v postopkih oddaje naročil mora tako naročnik izbrati ponudnike v skladu z objektivnimi pravili in pogoji, določenimi v skladu z 48. členom ZJNVETPS (alinea b) prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS), v odprtem postopku pa mora pri določitvi pogojev za ugotavljanje sposobnosti zagotoviti, da so ti objektivni (prvi odstavek 48. člena ZJNVETPS), pri čemer mora upoštevati tudi načela, na katerih temelji javno naročanje (11. do 16. člen ZJNVETPS).

Kot izhaja iz Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 in sprem.; v nadaljevanju: Slovenski računovodski standardi), se glede na izhodišče v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja (na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 29.28) računovodski kazalniki skupinijo kot kazalniki stanja financiranja (vlaganja), kazalniki stanja investiranja (naložbenja), kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dobičkonosnosti, kazalniki dohodkovnosti in kazalniki denarne tokovnosti. Eden od temeljnih kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja je, kot izhaja iz točke d) Slovenskega računovodskega standarda 29.31, tudi koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), ki (na določen presečni trenutek) odraža razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Glede na navedeno se torej koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) uvršča med pogoje, s katerimi želi naročnik preverjati ekonomsko in finančno sposobnost gospodarskega subjekta oziroma ponudnika za izvedbo javnega naročila.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju
- točke "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, v kateri je naročnik določil podatke oziroma dokazilo, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogoja 7.a,
- odgovora na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki ga je v navezavi na pogoj 7.a zanimalo, "ali to razmerje pokritosti velja za leto 2010 ali 2011", na katerega je naročnik odgovoril, da bo podatke za izpolnjevanje pogoja 7.a (denarna sredstva in kratkoročne obveznosti) ugotavljal iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) pred datumom, določenim za oddajo ponudb,
- odgovora na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki ga je v navezavi na pogoj 7.a glede na to, da AJPES objavlja podatke v več rubrikah, zanimalo, ali je naročnik s tem mislil "na rubriko FIPO (Finančni podatki družb in podjetnikov)", na katerega je naročnik odgovoril "Da, rubrika FIPO",
ugotavlja, da je naročnik v konkretnem primeru z dokazilom, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogoja 7.a, vzpostavil situacijo, v kateri bo podatke za nekatere ponudnike (na spletni strani AJPES pod rubriko "FI-PO") ugotavljal na podlagi javno objavljene bilance stanja za leto 2010, za druge ponudnike pa (pogojno, če bo ta takrat že javno objavljena) na podlagi javno objavljene bilance stanja za leto 2011. Rok za objavo letnih poročil (ta so, kot izhaja iz 60. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1), sestavljena tudi iz bilance stanja) za leto 2011 glede ponudnikov, katerih poslovno leto se ne razlikuje od koledarskega leta, namreč ob upoštevanju 58. oziroma 59. člena ZGD-1 ter 4. člena Pravilnika o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/2008 in sprem.), po katerem AJPES javno objavi letna poročila v 30 dneh po njihovi predložitvi (oziroma, v nekaterih primerih, v 30 dneh po preteku roka za njihovo predložitev), na dan poteka roka za prejem ponudb (23. april 2012) še ne bo iztekel. To pomeni, da bo naročnik za nekatere ponudnike izpolnjevanje pogoja 7.a dejansko lahko ugotavljal na podlagi javno objavljene bilance stanja za leto 2010 (kot zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb). Omenjenega dejstva se očitno zaveda tudi naročnik, ki je v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke "Ad3)") med drugim zapisal, da so "[g]lede na čas izvedbe javnega naročila" [â??] "zadnji javni podatki, ki so dostopni na strani AJPESa iz leta 2010". Takšen zaključek velja napraviti tudi v navezavi na vlagatelja, saj iz uradne spletne strani AJPES (http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp"maticna=1814346000&leto=2011) izhaja podatek "Letno poročilo za leto 2011" "Datum javne objave:03.05.2012".

Ker koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (imenovan tudi hitri koeficient) odraža razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, kar pomeni, da lahko na določen presečni trenutek nakazuje na to, da je določen gospodarski subjekt (ponudnik) sposoben poravnati svoje kratkoročne obveznosti z likvidnimi sredstvi, je že ob upoštevanju njegovega specifičnega namena pričakovati, da bi naročnik z njegovo določitvijo preverjal ekonomsko in finančno sposobnost gospodarskega subjekta oziroma ponudnika za izvedbo javnega naročila z upoštevanjem podatkov, ki so tekoči in kar se da aktualni.

Državna revizijska komisija vsekakor razume naročnika, da si v skrbi za nemoteno delovanje distribucijskega omrežja električne energije prizadeva v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pogoje določiti na način, ki mu bodo omogočali izbrati zanesljivega dobavitelja elektromateriala, torej takšnega dobavitelja, ki bo sposoben svoje zaveze glede dobav elektromateriala izpolnjevati v dogovorjenem roku (tako imenovane "just-in-time dobave"), razume pa ga tudi v tem, da je to "[v] času gospodarske krize" zanj še posebej pomembno. Vendar pa se v konkretnem primeru ob dejstvu, da naročnik želi s pogojem 7.a presojati kratkoročno poslovno stabilnost ponudnikov, a s podatki za leto 2010, ki jih v navezavi na že doslej poudarjeni namen koeficienta neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti ni mogoče opredeliti za tekoče oziroma aktualne podatke, predmetni postopek oddaje javnega naročila (predmetno javno naročanje) glede izbire oziroma določitve omenjenega pogoja (v navezavi na podatke, s katerimi se dokazuje njegovo izpolnjevanje) ne izvaja sorazmerno predmetu javnega naročanja (16. člen ZJNVETPS). Naročnik z določitvijo omenjenega pogoja 7.a (v neločljivi navezavi na podatke, s katerimi se dokazuje njegovo izpolnjevanje) iz doslej navedenih razlogov v konkretnem primeru tudi nedopustno omejuje konkurenco med gospodarskimi subjekti oziroma (potencialnimi) ponudniki (prvi odstavek 13. člena ZJNVETPS). Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), pri katerem je njegovo dokazovanje lahko vezano na javno objavljene bilance stanja za leto 2010, zato, upoštevaje podatke, kot jih je naročnik za izpolnjevanje pogoja 7.a določil v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe (torej podatke iz zadnje javno objavljene bilance stanja na spletni strani AJPES pred datumom, določenim za oddajo ponudb), v konkretnem primeru ni določen skladno s 13. in 16. členom ZJNVETPS.

Omenjenega zaključka ne spreminja niti zatrjevanje naročnika (sedmi odstavek točke "Ad3)" v odločitvi o zahtevku za revizijo), s katerim utemeljuje določitev pogoja 7.a, da "so dobavitelji opreme, ki je predmet tega javnega razpisa, močno izpostavljeni vplivu krize v gradbeništvu". Ob upoštevanju dejstva, da je predmet zadevnega javnega naročila dobava blaga (točka II.1.2) objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil), ne pa na primer gradnja, je citirano zatrjevanje naročnika (dokaj) neprepričljivo.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo, da "nikoli ni imel blokiranega poslovnega računa", Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje v smislu, da je eden od bolj zanesljivih pokazateljev tekoče (aktualne) poslovne stabilnosti posameznega gospodarskega subjekta, njegove sposobnosti tekočega (sprotnega) poravnavanja zapadlih obveznosti in njegove tekoče likvidnosti tudi dokazilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti. Pogoj z zelo podobno vsebino je naročnik že določil v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe), podatke, kot jih je naročnik zahteval v dokazilu, s katerim se dokazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja, pa je označiti za tekoče in aktualne.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in v razpisni dokumentaciji postopka oddaje predmetnega javnega naročila razveljavila pogoj 7.a (določen v točki "7.1 Pogoji" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe, pa tudi v točki III.2.2) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU), vključno z dokazilom, s katerim se dokazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja (v točki "7.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" poglavja "7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI" Navodil za izdelavo ponudbe in v točki III.2.2) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, označenim z oznako 7.a). Omenjeno dokazilo s podatki v vsebini, kot so v Navodilih za izdelavo ponudbe zapisani, namreč neločljivo doprinaša k pomenu pogoja 7.a (tudi v smislu vprašanja zakonitosti njegove določitve) in je s pogojem 7.a neločljivo povezano.

Ker je Državna revizijska komisija iz že navedenih razlogov razveljavila pogoj 7.a in v prejšnjem odstavku omenjeno dokazilo, v nadaljevanju ni presojala, ali je v konkretnem primeru pogoj 7.a (v neločljivi navezavi na podatke, s katerimi se dokazuje njegovo izpolnjevanje) določen tudi v nasprotju z 12. ali 15. členom ZJNVETPS, niti, ali bi bil pogoj 7.a določen v skladu z določbami ZJNVETPS v primeru, če bi naročnik v konkretnem primeru (z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogoja 7.a) določil drugačne podatke (na primer podatke, ki bi bili tekoči in aktualni) oziroma dokazilo z drugačno vsebino, kot jih oziroma kot ga v konkretnem primeru je. V slednje izpostavljenem primeru gre namreč zgolj za hipotetično situacijo, o kateri v tem revizijskem postopku ni mogoče odločati.

Ker se z razveljavitvijo razpisne dokumentacije v doslej izpostavljenem delu postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo priprave razpisne dokumentacije (4. točka 73. člena ZJNVETPS), Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da razpisno dokumentacijo, če ocenjuje to za potrebno, v posledici razveljavitve pogoja 7.a in dokazila, s katerim se dokazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja, dopolni, pri tem pa upošteva določbe ZJNVETPS in predmetno odločitev Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija naročnika prav tako napotuje, da določi nov rok za prejem (predložitev) ponudb in odpiranje ponudb, nadaljnji postopek oddaje zadevnega javnega naročila pa izvede ob upoštevanju določb ZJNVETPS.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva tudi, da mu naročnik povrne "prijavljene stroške, nastale z revizijo", in sicer v roku 15 dni od prejetja odločitve o zahtevku za revizijo, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema sklepa do plačila, pod izvršbo.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek dolžne plačane takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 1.500,00 EUR.

Ker naročnik ne more izpolniti (svoje denarne) obveznosti in priti v zamudo z njeno izpolnitvijo, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (ta je na podlagi četrtega odstavka 39. člena ZPVPJN pravnomočna), s katero se odloči tudi o njegovi obveznosti povračila stroškov postopka pravnega varstva vlagatelju, je Državna revizijska komisija odločila, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka in tečejo do plačila. Skladno s tretjim odstavkom 313. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN uporabljajo v revizijskem postopku glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.500,00 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa (prvi in drugi odstavek 313. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka in tečejo do plačila, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 01. 06. 2012


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
- DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, 2231 Pernica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran