EN

018-148/2012 SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.

Številka: 018-148/2012-5
Datum sprejema: 22. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek šinko v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "dobavo 3 (treh) energetskih transformatorjev moči 31,5 MVA, 110/21/10.5 kV, YNyn 6 (d5), ONAN" in v zvezi z vlogo "Pritožba" z dne 26. 4. 2012, ki jo je vložil ponudnik C & G, zastopanje, svetovanje in inženiring, d. o. o., Riharjeva ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: družba C & G, d. o. o., Ljubljana), ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., MinaĹ"ikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 22. 5. 2012

odločila:

Vloga "Pritožba" z dne 26. 4. 2012 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 23. 1. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN863/2012, in 27. 1. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 18-029275) z dokumentom "Odločitev o oddaji naročila" št. SODO-244/12-BK z dne 11. 4. 2012 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo skupnih ponudnikov Telma Trade, d. o. o., Motnica 13, Trzin in CG Electric Systems Hungary Zrt., Maraiassy utca 7, Budimpešta, Madžarska (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu odločitve o oddaji naročila je družba C & G, d. o. o., Ljubljana vložila vlogo "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012, v kateri je navedla, da je "na podlagi izvedenega vpogleda" ugotovila "nepravilnosti in neskladnosti ponudbe" izbranega ponudnika "z razpisnimi pogoji naročnika in ZJNVETPS" "in bi jo moral naročnik skladno s 84. Členom ZJNVETPS izločiti". Družba C & G, d. o. o., Ljubljana je naštela štiri kršitve, jih opisala in zanje predlagala posamezne dokaze, kot sklepno pa je navedla:
"Ponudnik C & G d.o.o., Ljubljana na osnovi 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja naročniku predlagamo, da spremeni izdano odločitev z oznako: SODO-244/12-BK z dne 11.04.2012 za javno naročilo - za dobavo 3 (treh) energetskih transformatorjev moči 31,5 MVA, 110/21/10.5 kV, YNyn 6 (d5), ONAN tako, da skupno ponudbo ponudnikov TELMA TRADE d.o.o. Motnica 13, 1236 Trzin in CG Electric Systems Hungary Zrt., Maraiassy utca 7 H-1095 Budimpešta izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in naročilo odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

V kolikor spremenjene odločitve ne bomo prejeli na e-pošto [â??] in [â??] ali na fax [â??] najkasneje do 10.00 ure do dne ko se izteče rok za vlogo za revizijo na vašo odločitev o oddaji javnega naročila tj. 24.04.2012, bomo prisiljeni vložiti revizijski zahtevek, ki bo pravno argumentiran in ustrezno pravno spremenjen".

Naročnik je s sklepom št. SODO-280/12-BK z dne 23. 4. 2012 vlogo "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012, ki jo je obravnaval kot zahtevek za revizijo, zavrgel "skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN", ker ji družba C & G, d. o. o., Ljubljana "ni predložil[a] potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN".

Zoper sklep št. SODO-280/12-BK z dne 23. 4. 2012 je družba C & G, d. o. o., Ljubljana po pooblaščencu vložila vlogo "Pritožba" z dne 26. 4. 2012 in zahtevala, da Državna revizijska komisija "pritožbi ugodi in odloči, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s 1. odstavkom 28. člena ZPVPJN, tako da revizijo sprejme v obravnavo in da zahtevku za revizijo ugodi in odloči tako, kot je bilo predlagano v zahtevku za revizijo", uveljavljala pa je tudi povrnitev stroškov. Družba C & G, d. o. o., Ljubljana je po pooblaščencu navedla, da "iz dopisa pritožnika z dne 20. 4. 2012 izhaja, da ne gre za zahtevek za revizijo, temveč da bo zahtevek za revizijo šele vložen, v kolikor pritožnik do postavljenega roka ne prejme odziva naročnika", "podredno" pa je dodala, da "tudi če bi šteli, da je bil dopis, ki ga je pritožnik poslal dne 20. 4. 2012 po vsebini zahtevek za revizijo, je pritožnik tak zahtevek dopolnil znotraj roka 8 delovnih dni, vključno s predložitvijo potrdila o plačilu takse". Družba C & G, d. o. o., Ljubljana je po pooblaščencu navedla, da je "24. 4. 2012 na naročnika naslovil[a] pravočasen, dovoljen in popoln zahtevek za revizijo"

Državna revizijska komisija je 10. 5. 2012 od naročnika prejela vlogo "Pritožba" z dne 26. 4. 2012 in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu št. SODO-310/2012 z dne 8. 5. 2012, 17. 5. 2012 pa še dodatno dokumentacijo (zahtevek za revizijo z dne 24. 4. 2012), na katero ga je pozvala z dopisom št. 018-148/2012-2 z dne 11. 5. 2012.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in družbe C & G, d. o. o., Ljubljana, po pooblaščencu, je Državna revizijska komisija o vlogi "Pritožba" z dne 26. 4. 2012 odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz 50. člena ZPVPJN, ki ureja dopustnost pritožbe v predrevizijskem postopku, in prvega odstavka 51. člena ZPVPJN, ki ureja rok za vložitev pritožbe, je razvidno, da je pritožbo po ZPVPJN mogoče vložiti zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in o stroških v predrevizijskem postopku. Odločanje o vlagateljevih stroških v predrevizijskem postopku je sicer odločanje o akcesornem zahtevku, ki je odvisno od odločitve o zahtevku za revizijo (prim. tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov vlagatelju veže na utemeljenost zahtevka za revizijo).

Zavrženje zahtevka za revizijo je postopkovno (procesno) dejanje. Naročnik skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN s sklepom zavrže zahtevek za revizijo, ko za vsebinsko (meritorno) obravnavo očitanih kršitev ni izpolnjena katera izmed postopkovnih (procesnih) predpostavk (gl. prvi odstavek 26. člena ZPVPJN): pravočasnost, popolnost in/ali aktivna legitimacija. Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj vloži pritožbo v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN (peti odstavek 26. člena ZPVPJN). šesto poglavje ZPVPJN obsega člene 50-55.

Iz ZPVPJN torej izhaja, da vlagatelj lahko vloži pritožbo zoper naročnikovo postopkovno (procesno) odločitev o zahtevku za revizijo, ki jo sprejme v predrevizijskem postopku. Da bi pa naročnik lahko postopkovno (procesno) odločil o zahtevku za revizijo, mora biti vložen zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku (prvi odstavek 24. člena ZPVPJN). Iz navedenega zato tudi sledi, da pritožbeni postopek ne more nastopiti, če pred tem ni nastopil predrevizijski postopek.

V vlogi "Pritožba" z dne 26. 4. 2012 družba C & G, d. o. o., Ljubljana po pooblaščencu kot "podredno" med drugim navaja, da je 24. 4. 2012 na naročnika naslovila zahtevek za revizijo, ki ga je treba "šteti kot dopolnitev zahtevka za revizijo" (str. 4 vloge "Pritožba" z dne 26. 4. 2012). Državna revizijska komisija je po pridobitvi vloge z dne 24. 4. 2012 ugotovila, da je ne po imenu in ne (kar je bistveno) po vsebini ni mogoče šteti za dopolnitev vloge "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012, temveč za samostojno vlogo, ki je zmožna samostojne obravnave. Vlogo z dne 24. 4. 2012 je treba torej obravnavati le kot zahtevek za revizijo. Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil 24. 4. 2012 priporočeno po pošti (razvidno iz poštne nalepke na ovojnici). Poleg tega Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik izpodbijani sklep prejel 23. 4. 2012 in ga družbi C & G, d. o. o., Ljubljana vročil 25. 4. 2012 (razvidno iz vročilnice), kar je tisti dan, ko je prejel zahtevek za revizijo z dne 24. 4. 2012 (razvidno iz podatkov iz nalepke, nalepljene na prvi strani prejetega zahtevka za revizijo z dne 24. 4. 2012), iz česar je treba ugotoviti, da je naročnik vlogo "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012 zavrgel, še preden je vlagatelj 24. 4. 2012 vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je preizkusila še argument, ki ga vlagatelj navaja najprej (tj. pod 1. točko vloge "Pritožba" z dne 26. 4. 2012).

Vlagatelj zatrjuje, da vloga "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012 ni bil zahtevek za revizijo, čemur Državna revizijska komisija tudi pritrjuje. Državna revizijska komisija ob upoštevanju izrecne trditve (četrta zaporedna stran), da bo družba C & G, d. o. o., Ljubljana vložila zahtevek za revizijo, če naročnik ne bo spremenil odločitve o oddaji naročila, ugotavlja, da je treba vlogo "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012 obravnavati le kot predlog družbe C & G, d. o. o., Ljubljana, naj naročnik ravna po petem odstavku 83. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.), in ne (tudi) kot zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik s sklepom št. SODO-280/12-BK z dne 23. 4. 2012 zavrgel vlogo z dne 20. 4. 2012, ki pa ni bila zahtevek za revizijo. Iz tega zato sledi, da z vložitvijo vloge "Zahtevek za pravno varstvo in predlog spremembe odločitve" z dne 20. 4. 2012 ni nastopil predrevizijski postopek. In ker ni nastopil predrevizijski postopek, do pritožbenega postopka tudi ni moglo priti. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da družbi C & G, d. o. o., Ljubljana (upoštevajoč 50. člen ZPVPJN in prvi odstavek 51. člena ZPVPJN) ni mogoče priznati pravnega interesa za izpodbijanje sklepa št. SODO-280/12-BK z dne 23. 4. 2012 v pritožbenem postopku po ZPVPJN.

Vloga "Pritožba" z dne 26. 4. 2012 je (upoštevajoč šesto poglavje ZPVPJN) nedovoljena (četrti odstavek 343. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), zato jo je Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi odstavek 343. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 22. 5. 2012

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., MinaĹ"ikova ulica 5, 2000 Maribor,
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- Telma Trade, d. o. o., Motnica 13, 1236 Trzin,
- CG Electric Systems Hungary Zrt., Maraiassy utca 7, H-1095 Budimpešta, Madžarska,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran