EN

018-159/2012 Pošta Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-159/2012-2
Datum sprejema: 21. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "kolo z motorjem na električni pogon" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Planet-Net Solar, d. o. o., Kamnik pod Krimom 8b, Preserje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jamnik, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 21. 5. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 2. 2. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN1315/2012) z dokumentom "Odločitev št. 0007/2012/JNB/6/0007" št. 6/33-689 z dne 26. 3. 2012 sodelujoča ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika PVG, d. o. o., Vanganelska cesta 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 6. 4. 2012 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, "dodatno obrazložitev odločitve, da v postopek pogajanj ne bo vključil vlagatelja in da se bo pogajal le" z izbranim ponudnikom, predložitev "izvod[a] ponudbe" izbranega ponudnika, "zapisnik[a] pogajanj" z izbranim ponudnikom in "zapisnika praktičnega testiranja motorjev" ter omogočitev vpogleda v celotno dokumentacijo.

Naročnik je vlagatelju odgovoril z dopisom "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 0007/2012/JNB/6/0007 z dne 26.03.2012" št. 6/33-3301 z dne 13. 4. 2012.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 4. 2012 in predlagal, da "se postopek javnega naročanja in odločitev naročnika o dodelitvi javnega naročila v celoti razveljavi", uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je oddal ponudbo "za znatno boljši in cenejši motor" kot izbrani ponudnik,
- je naročnik kršil načelo transparentnosti javnega naročanja iz 14. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ker na vlagateljevo zahtevo ni obrazložil prednosti izbrane ponudbe v razmerju do vlagatelja,
- izpolnjuje vse objavljene pogoje za sodelovanje oziroma udeležbo in vsa objavljena merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, zato je naročnik z izbiro manj ugodne ponudbe kršil a točko prvega odstavka 36. člena ZJNVETPS in načelo gospodarnosti (12. člen ZJNVETPS),
- naročnik ni ugodil vlagateljevemu pozivu za podaljšanje roka 13 dni za dostavo vzorca kolesa,
- je vzorec kolesa, ki ga je vlagatelj dostavil naročniku, v določenih malenkostih odstopal od tehničnih zahtev,
- je naročnik namerno izigral postopek javnega naročanja z določitvijo kratkega roka za predložitev ponudb in izločitvijo vlagateljeve ponudbe, ki je malenkostno odstopala od tehničnih zahtev, naročilo pa je bilo dogovorjeno in dejansko oddano izbranemu ponudniku, še preden je bilo objavljeno, postopek javnega naročanja pa je bil izveden zgolj formalno in z edinim namenom, da se obide zakon,
- s tem je naročnik kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (13. člen ZJNVETPS) in načelo enake obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS),
- naročnik vlagateljeve ponudbe ni ocenil kot ekonomsko najugodnejše ponudbe in ga ni niti vključil v pogajanja, s čimer ga je diskriminiral in kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (13. člen ZJNVETPS), načelo transparentnosti javnega naročanja (14. člen ZJNVETPS) in načelo enake obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS).

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 7. 5. 2012 izjasnil o zahtevku za revizijo ter navedel razloge za strokovno podprtje zahtevanih lastnosti dvokoles in lastnosti ponujenega skuterja.

Naročnik je s sklepom št. 6/33-4198/2012 z dne 15. 5. 2012 zahtevek za revizijo zavrnil in odločil, da vlagatelj ni upravičen do povrnitve stroškov. Naročnik je navedel, da:
- je vlagatelj pet dni pred iztekom roka za predložitev ponudb na naročnika naslovil elektronsko sporočilo, da bi za dostavo vzorca potreboval vsaj 60 dni, podaljšanje roka za predložitev ponudb za tako dolgo obdobje pa bi bilo za naročnika nesprejemljivo,
- je vlagatelj že v oktobru 2011 ponujal enako kolo z motorjem na električni pogon kot pri tokratnem naročilu, naročnik pa je že takrat vlagatelju pojasnil, da ponujeni skuter ne ustreza njegovim potrebam,
- naročilo ni bilo dogovorjeno, še preden ga je oddal izbranemu ponudniku,
- ponujeni skuter odstopa od pomembnih tehničnih zahtev,
- bi moral vlagatelj ugovarjati tehničnim zahtevam še pred prejemom odločitve o oddaji naročila,
- vlagatelj priznava, da ponujeni skuter odstopa od tehničnih zahtev,
- dve izmed predloženih referenc sta bili pomanjkljivi in bi ju bilo mogoče odpraviti z dopolnitvijo formalno nepopolne ponudbe, vendar ga naročnik ni pozval k dopolnitvi, saj je ponudbo izločil že iz tehničnih razlogov in dopolnitev ne bi vplivala na odločitev o oddaji naročila,
- vlagateljeve ponudbe ni mogoče sanirati oziroma spreminjati, saj se pomanjkljivosti nanašajo na tisti del ponudbe, ki se veže na predmet naročila,
- ni kršil temeljnih načel, saj je izbral popolno ponudbo,
- ni predvidel, da se bo pogajal tudi o pogojih ali tehničnih zahtevah, zato je k pogajanjem povabil le izbranega ponudnika, ki je izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije in zakona.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 6/33-4198/2012 z dne 17. 5. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o javnem naročilu, razpisno dokumentacijo, vlagateljevo ponudbo, ponudbo izbranega ponudnika (pred pogajanji in po pogajanjih), zapisnik o odpiranju ponudb št. 6/33-689 z dne 15. 2. 2012, dokument "Odločitev št. 0007/2012/JNB/6/0007" št. 6/33-689 z dne 26. 3. 2012 in dopis "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 0007/2012/JNB/6/0007 z dne 26.03.2012" št. 6/33-3301 z dne 13. 4. 2012. Državna revizijska komisija je zavrnila predlog za zaslišanje vlagateljevega direktorja že zato, ker je dejansko stanje na podlagi listinske dokumentacije v celoti razjasnjeno in zato zaslišanje ni potrebno. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika ter dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik poslal obvestilo o naročilu v objavo na portal javnih naročil 2. 2. 2012 (točka V.2 obvestila o naročilu), da je bilo obvestilo na portalu javnih naročil tudi objavljeno 2. 2. 2012, kot rok za predložitev ponudb pa je določil 15. 2. 2012, do 12. ure (točka IV.2 obvestila o naročilu; povabilo k oddaji ponudbe, str. 2 razpisne dokumentacije). Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj do poteka roka za predložitev ponudb ni vložil zahtevka za revizijo, s katerim bi izpodbijal določitev roka za predložitev ponudb, roka za predložitev vzorca, tehničnih zahtev, določbe o načinu pogajanj (točka 1.1 razpisne dokumentacije, str. 3), meril ali pogojev, temveč je vsebini obvestila o naročilu in razpisne dokumentacije ugovarjal šele po tem, ko ga je naročnik obvestil, da ni izbral njegove ponudbe. Vlagatelj je torej vsebini obvestila o naročilu in razpisne dokumentacije ugovarjal nesporno po poteku roka za predložitev ponudb, kar glede na prvi in četrti odstavek 25. člena ZPVPJN pomeni, da vlagatelj temu šele po poteku roka za predložitev ponudb ne more več uspešno ugovarjati, zato Državna revizijska komisija ni mogla obravnavati tistih vlagateljevih očitkov o kršitvah, ki se nanašajo na pripravo obvestila o naročilu in razpisne dokumentacije ter s tem povezane očitke o kršitvi temeljnih načel iz 14., 15. in 16. člena ZJNVETPS. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija lahko obravnavala zgolj tiste vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na naročnikova ravnanja po poteku roka za predložitev ponudb.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokument "Odločitev št. 0007/2012/JNB/6/0007" št. 6/33-689 z dne 26. 3. 2012, vendar razen odločitve o izbiri ponudbe izbranega ponudnika za vrednost 136.880 eurov brez DDV, obrazložitve, da je "ocenjevanje ponudb [â??] bilo izvedeno v skladu z merili objavljenimi v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji", in pravnega pouka ta dokument razlogov, zakaj naročnik vlagateljeve ponudbe ni izbral, ne vsebuje. Državna revizijska komisija je nato vpogledala še v dopis "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 0007/2012/JNB/6/0007 z dne 26.03.2012" št. 6/33-3301 z dne 13. 4. 2012, in ugotovila, da je naročnik vlagatelju med drugim pojasnil, da "ponujeni vzorec kolesa [â??] ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, in sicer:
- pnevmatike spredaj in zadaj so 13 col (zahtevano 16 col spredaj in zadaj 16 ali 14 col);
- mere vozila minimalno odstopajo od zahtevanih v višini in medosju;
- odstopanje navzgor od največje zahtevane mase vozila (140 kg) in sicer za 6%;
- pod vetrobranskim steklom ni nameščene zaščite pred vetrom."

Iz dopisa "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 0007/2012/JNB/6/0007 z dne 26.03.2012" št. 6/33-3301 z dne 13. 4. 2012 je razvidno, da je naročnik vlagatelju pojasnil, da je vlagatelj predložil ponudbo, ki je neprimerna ponudba, kot jo opredeljuje 21. točka 2. člena ZJNVETPS: "ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji".

Primernost ponudbe je poleg pravočasnosti, formalne popolnosti, sprejemljivosti in pravilnosti eden izmed elementov, ki morajo biti podani kumulativno, da je mogoče ponudbo šteti za popolno, kot to določa 17. točka 2. člena ZJNVETPS. Če kateri izmed teh petih elementov popolnosti ponudbe ni podan, je ponudba nepopolna, zato jo naročnik mora izločiti (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS), ob siceršnjem upoštevanju postopka dopolnitve ponudb iz 82. člena ZJNVETPS. Ponudbe, ki ni popolna, naročnik torej ni upravičen izbrati. V zvezi s postopkom dopolnitve ponudb iz 82. člena ZJNVETPS je treba upoštevati, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (druga alinea drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS), zato je treba v obravnavanem primeru zaključiti, da vlagatelj ne bi bil upravičen, da tehnične rešitve ponujenega skuterja nadomesti z drugimi tehničnimi rešitvami, saj bi v nasprotnem primeru to pomenilo kršitev druge alinee drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj razlogov, da ponujeni skuter ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev (ne glede na siceršnje ponavljanje, da vlagateljeva ponudba izpolnjuje vse pogoje in vsa merila) dejansko ne izpodbija, temveč celo priznava, da odstopa od njih, čeprav po vlagateljevem stališču le minimalno (npr. str. 4 zahtevka za revizijo).

V točki 4.2 razpisne dokumentacije (str. 11-14) je naročnik določil "Tehnične zahteve" in med drugim zahteval, da so pnevmatike "spredaj: 16 col, zimski profil" in "zadaj: 14 ali 16 col, zimski profil" (str. 12, tabela). Po vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj za pregradnim kartonom 6 predložil tehnične specifikacije za ponujeni skuter, pri čemer tako iz tabele kot priloge "Product Requirements Specification" (točka 7.5) izhaja, da so pnevmatike spredaj in zadaj velike 13 col, kar pomeni odstopanje od naročnikovih tehničnih specifikacij. Ker naročnik takšnega odstopanja od svojih tehničnih specifikacij pri velikosti pnevmatik ni omogočil, mu Državna revizijska komisija pritrjuje, ko je vlagateljevo ponudbo že na podlagi neustrezne velikosti pnevmatik ponujenega skuterja obravnaval kot neprimerno in s tem nepopolno ponudbo. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, če bi naročnik napačno ugotovil, da skuter, ki ga ponuja vlagatelj, ne izpolnjuje katere druge izmed še treh izpostavljenih tehničnih zahtev (npr. glede zaščite pred vetrom), to ne bi spremenilo dejstva, da je vlagateljeva ponudba neprimerna že na podlagi neustrezne velikosti pnevmatik in da jo je naročnik zato upravičen izločiti, ne da bi vlagatelja pozval na njeno dopolnitev v okviru 82. člena ZJNVETPS.

Vlagatelj neutemeljeno zatrjuje, da bi ga moral naročnik pozvati na pogajanja, saj iz točke 1.1 razpisne dokumentacije (str. 3) izhaja, da se bo naročnik pogajal le o znižanju ponudbene cene. Iz opisa načina pogajanj je torej razvidno, da predmet pogajanj niso bile tudi tehnične zahteve, zato vlagatelj neprimernosti ponudbe ne bi mogel odpraviti niti v okviru pogajanj, kot jih je vnaprej (že pred potekom roka za predložitev ponudb) določil naročnik. Vendar tudi v primeru, če bi morali zaključiti, da bi moral naročnik glede na predvideni način pogajanj iz točke 1.1 razpisne dokumentacije (str. 3) vlagatelja pozvati na pogajanja, vlagatelj zaradi tega, ker ga naročnik na ni povabil na pogajanja, ne bi uspel doseči razveljavitve odločitve o oddaji naročila ali postopka oddaje naročila. Vlagatelj se, kot že pojasnjeno, ne bi mogel pogajati o tehničnih zahtevah, zato tudi možnost zniževanja ponudbene cene ne bi mogla vplivati na to, da bi vlagateljevo ponudbo lahko označili za primerno in s tem popolno.

Četudi bi vlagateljeva ponudba glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba prejela več točk kot ponudba izbranega ponudnika, pa tudi v primeru, če bi vlagateljeva ponudba zbrala vse možne točke po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, naročnik nepopolne ponudbe ne more izbrati, ker mu to onemogoča prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS. To tudi izhaja iz sedmega odstavka 45. člena ZJNVETPS, saj v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (v ta postopek lahko naročnik vključi pogajanja; drugi odstavek 36. člena ZJNVETPS) naročnik odda naročilo potem, ko a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Na drugačen zaključek ne vpliva niti a točka prvega odstavka 36. člena ZJNVETPS, kar izpostavlja vlagatelj (str. 3 zahtevka za revizijo), saj ta določba ne izključuje prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS.

Vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal neskladno z ZJNVETPS, ko je njegovo ponudbo izločil, ni pa niti zatrjeval, da je naročnik ravnal neskladno z ZJNVETPS, ko je ponudbo izbranega ponudnika kot popolno izbral. Tako je mogoče ugotoviti, da vlagatelj zatrjevano kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (12. člen ZJNVETPS), veže na dve različni dejanski stanji (ena ponudba je popolna, ena pa nepopolna), to pa kršitve spornega načela (ob upoštevanju prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS) ne more utemeljiti. Primerjava ponudbenih cen bi bila lahko utemeljena (pa še to upoštevajoč še druga merila po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba), če bi bili tako primerjalna kot primerjana ponudba popolni. Naročnik bi v takem primeru moral enakopravno obravnavati ponudbi in ponudnika (15. člen ZJNVETPS) ter izmed popolnih ponudb izbrati najugodnejšo (prim. sedmi odstavek 45. člena ZJNVETPS). Pa ne nazadnje vlagatelj s tem, ko navaja, da "naročnik je pri izboru ekonomsko manj ugodne ponudbe kršil [â??] načelo gospodarnosti javnega naročanja" (str. 3 zahtevka za revizijo), pravzaprav po vsebini uveljavlja kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS), ki ni podana, saj je naročnikova dolžnost izločiti ponudbo, ki ni popolna (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS). Kot zadnje pa velja vlagatelja spomniti, da kršitve v javnem interesu lahko uveljavljajo osebe, določene v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Ker je naročnik v dopisu "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 0007/2012/JNB/6/0007 z dne 26.03.2012" št. 6/33-3301 z dne 13. 4. 2012 vlagatelju pojasnil, da je predložil neprimerno ponudbo zaradi neizpolnjevanja naročnikovih tehničnih zahtev in da jo je zato štel za nepopolno, ponudbo izbranega ponudnika pa je obravnaval kot popolno, je že po naravi stvari (ob siceršnjem dejstvu, da sta bili predloženi le dve ponudbi) razumljivo, da je bila le ponudba izbranega ponudnika zmožna izbire. Ker merila omogočajo ugotavljanje prednosti ponudb in so relativnega značaja, saj zaradi neizpolnjevanja meril ponudbe ni mogoče izločati, temveč ji je mogoče dodeliti le manj točk in jo zato šteti za manj ugodno od neke druge ponudbe, naročnik ob takem dejanskem stanju niti ni imel možnosti primerjave dveh popolnih ponudb. Vendar je že ob dejstvu, da je bila le ponudba izbranega ponudnika popolna, treba šteti, da je bila njena "prednost" pred vlagateljevo ponudbo ravno njena popolnost in zmožnost izbire. Pojasnjevanje točkovanja obeh ponudb pa ne bi imelo smisla zaradi dejstva, ker bi naročnik moral primerjati neprimerljivi ponudbi: nepopolno ponudbo s popolno ponudbo. Vlagatelj neutemeljeno očita kršitev 14. člena ZJNVETPS, saj je naročnik izpolnil obvestilno dolžnost v obsegu, ki ga določa tretji odstavek 83. člena ZJNVETPS.

Ker vlagatelj ni uspel izkazati, da je treba zahtevku za revizijo ugoditi, ga je Državna revizijska komisija skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 5. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
- Odvetniška pisarna Jamnik, d. o. o., Stegne 27, 1000 Ljubljana,
- PVG, d. o. o., Vanganelska cesta 14, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran