Na vsebino
EN

018-143/2012 Bolnišnica Sežana

Številka: 018-143/2012-4
Datum sprejema: 21. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "pohištveno opremo (sklop 1: pohištvena oprema po naročilu)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mollier, d. o. o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), 21. 5. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 439,79 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje naročila v sklopu 1. Poročilo mora vsebovati:
- navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek,
- navedbo odločitve Državne revizijske komisije,
- opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija,
- opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in
- opis načina odprave nepravilnosti.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 28. 10. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12455/2011, in 2. 11. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 210-342539) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012 ponudnike med drugim obvestil, da je v sklopu 1 (pohištvena oprema po naročilu) izbral ponudbo ponudnika Sanolabor, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1), vlagateljevo ponudbo v sklopu 1, ki je bila cenovno ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika za sklop 1 (ob upoštevanju postopka odprave računske napake, ki ga je izvedel naročnik), pa je izločil, ker je vlagatelj ni pravilno dopolnil.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 3. 2012 in predlagal njeno razveljavitev, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik nepravilno zaključil, da ni ustrezno dopolnil ponudbe na njegov poziv, saj mu je 23. 1. 2012 na obrazcu, ki ga je sam pripravil, ker ga naročnik ni pripravil, posredoval potrebne podatke o podizvajalcih, z njimi pa sta soglašala tako vlagatelj kot podizvajalca. Vlagatelj navaja, da je naročnik od vlagatelja zahteval dodatna dokazila, čeprav jih z razpisno dokumentacijo ni zahteval, naročnik pa je sicer pomešal pojme v ponudbi nominiranih podizvajalcev in morebitnih sprememb podizvajalcev po podpisu pogodbe.

Izbrani ponudnik za sklop 1 se je z dopisom z dne 23. 3. 2012 izjasnil o zahtevku za revizijo in navedel, da je vlagatelj na naročnikov poziv za dopolnitev ponudbe predložil soglasje podizvajalca, naročnik pa je zahteval, da vlagatelj posreduje ponudnikovo pooblastilo.

Naročnik je s sklepom št. 4110-53/2009-64 z dne 6. 4. 2012 zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na točki I./1. in I.4. izreka odločitve o oddaji naročila, in glede stroškovne zahteve zavrnil, v delu, ki se nanaša na točki I./2. in I.3. izreka odločitve o oddaji naročila, pa zavrgel. Naročnik ugotavlja, da vlagatelju ne more nastati škoda zaradi odločitve iz točk I./2. in I.3. izreka odločitve o oddaji naročila o izločitvi nepopolnih konkurenčnih ponudb, zato mu ni priznal aktivne legitimacije za izpodbijanje teh delov odločitve o oddaji naročila. Naročnik nadaljuje, da iz točke 4.4 razpisne dokumentacije izhaja, da so morali ponudniki v primeru sodelovanja s podizvajalci predložiti tudi pooblastilo za plačilo opravljenih dobav in opravljene montaže in drugega dela neposredno podizvajalcu. Naročnik navaja, da je vlagatelja pozval na predložitev takega pooblastila in tudi soglasja, vlagatelj pa je predložil le soglasje. Naročnik izpostavlja, da je podal jasne in nedvoumne zahteve, iz prvega odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2) pa izhaja, da vlagatelja ni upravičen ponovno pozvati na dopolnitev ponudbe.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4110-53/2009-67 z dne 25. 4. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 4. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in zavrnil naročnikove argumente.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestili o javnem naročilu, razpisno dokumentacijo, vlagateljevo ponudbo v sklopu 1, "Poziv za dopolnitev ponudbe in dostavo vzorcev" št. JN07/11-dop-MOL-1 z dne 17. 1. 2012, odgovor na ta poziv (dopis z dne 23. 1. 2012 skupaj s prilogami), odločitev o oddaji naročila (št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012) in prilogi k zahtevku za revizijo (obrazca "Soglasje - javno naročilo po odprtem postopku za nabavo pohištvene opreme JN 07/11"). Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Po vpogledu v dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 1 izločil z obrazložitvijo, da vlagatelj ponudbe ni ustrezno dopolnil, saj mu na poziv (št. JN07/11-dop-MOL-1) z dne 17. 1. 2012 ni dostavil pooblastila za plačilo opravljenih dobav.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dopis "Poziv na dopolnitev ponudbe in dostavo vzorcev" št. JN07/11-dop-MOL-1 z dne 17. 1. 2012, pri čemer je ugotovila, da je naročnik pozval vlagatelja, naj mu najkasneje v petih dneh po prejemu tega poziva dostavi manjkajočo dokumentacijo, med drugim, kot izhaja iz prve alinee 3. točke poziva, "pooblastilo za plačilo opravljenih dobav in opravljene montaže in ostalega dela neposredno podizvajalcema". V 3. točki poziva je naročnik zahteval tudi predložitev "soglasj[a] podizvajalcev k neposrednemu plačilu" (druga alinea) in "dokumenta, iz katerega je razvidna vrednost del, ki jih prevzema posamezen podizvajalec" (tretja alinea).

Vlagatelj je k dopisu z dne 23. 1. 2012, s katerim je odgovoril na poziv št. JN07/11-dop-MOL-1 z dne 17. 1. 2012, predložil posamezna dokazila. Kot prilogo 3 je vlagatelj predložil dva obrazca "Soglasje - javno naročilo po odprtem postopku za nabavo pohištvene opreme JN 07/11", ki sta sestavljena tako, da so v 1. točki navedeni podatki o podizvajalcu, v 2. točki pa podatki o javnem naročilu (med njimi se nahaja vrednost del). Ti točki je potrdil (podpis in žig) vlagatelj. V 3. točki, ki sta jo potrdila (podpis in žig) podizvajalca (po svojih zastopnikih oziroma pooblaščencih), je zapisano "Soglasje podizvajalca" kot izjava podizvajalčevega zakonitega zastopnika oziroma podizvajalčevega pooblaščenca, da "nam naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca".

Državna revizijska komisija je vpogledala v točko 4.4 razpisne dokumentacije (str. 38-40), pri čemer je ugotovila, da določa, katera "[d]okazila in izjave" "mora ponudnik predložiti kot sestavni del svoje ponudbe" (str. 38 razpisne dokumentacije). Kot izhaja iz besedila na str. 40 razpisne dokumentacije, "[v] primeru sodelovanja s podizvajalci je sestavni del ponudbe še naslednja dokumentacija:
1. lastna izjava ponudnika, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu
2. pooblastilo za plačilo opravljenih dobav in opravljene montaže in ostalega dela neposredno novemu podizvajalcu
3. soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu
4. ustrezno popravljeni razpisni obrazci:
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 2 : Podatki o ponudniku
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 3 : Temeljna izjava
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 4 : Izjava zakonitega zastopnika
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 5 : Izjava (registracija, dovoljenje za opravljanje dejavnosti)"

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz točke 4.4. razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalci (str. 40), razvidno, da se besedilo iz 1., 2. in 3. točke jasno nanaša na situacije, ko v sferi podizvajalcev pride do novosti oziroma zamenjave, saj sicer pojmov "prvotnemu" (1. točka), "novemu" (2. točka) in "novega" (3. točka) ni mogoče razumeti drugače. Takemu zaključku v celoti pritrjuje točka 1.6.2 razpisne dokumentacije (str. 6-7; "Podizvajalci"), kjer je naročnik med drugim zapisal (str. 7 razpisne dokumentacije):
"Če se po sklenitvi pogodbe o nabavi pohištvene opreme zamenja podizvajalec, ali če naj bi pri izvedbi javnega naročila JN 07/11 "pohištvena oprema" na strani ponudnika sodeloval nov podizvajalec, mora ponudnik v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu pisnega soglasja Bolnišnice Sežana k spremembi podizvajalca predložiti Bolnišnici Sežana:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu
- pooblastilo za plačilo opravljenih dobav neposredno novemu podizvajalcu
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu
- ustrezno popravljene razpisne obrazce:
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 2 : Podatki o ponudniku
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 3 : Temeljna izjava
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 4 : Izjava zakonitega zastopnika
â"˘ RAZPISNI OBRAZEC 5 : Izjava (registracija, dovoljenje za opravljanje dejavnosti)".

Podanemu zaključku pa tudi v celoti pritrjuje 11. odstavek 71. člena ZJN-2, ki ureja vprašanje ponudnikovih dolžnosti po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila (in torej ne v fazi priprave ponudbe), če pride do zamenjave podizvajalca ali ponudnikove sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predložitev "pooblastila za plačilo â??" (tj. dokazila iz 2. točke točke 4.4 razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalci (str. 40)) očitno vezal na vprašanje popolnosti ponudbe (v pomenu iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), vendar ne glede na to, da je naročnik dolžan plačevati neposredno podizvajalcem in ne ponudniku (gl. str. 7 razpisne dokumentacije), je naročnik tudi tisti, ki pripravi razpisno dokumentacijo (4. točka prvega odstavka 71. člena ZJN-2), zato je skrbnost za njeno pripravo na njem, po poteku roka za predložitev ponudb pa razpisne dokumentacije ne more več spreminjati ali dopolnjevati, saj mu to onemogoča tretji odstavek 71. člena ZJN-2. Iz točke 4.4 razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalci (str. 40), ni razvidno, da je naročnik določil, da je v primeru sodelovanja s podizvajalci sestavni del ponudbe tudi "pooblastilo za plačilo opravljenih dobav in opravljene montaže in ostalega dela neposredno podizvajalcema", ki ga je zahteval v prvi alinei 3. točke poziva št. JN07/11-dop-MOL-1 z dne 17. 1. 2012. S tem, ko je naročnik vlagatelja pozval na predložitev "pooblastila za plačilo opravljenih dobav in opravljene montaže in ostalega dela neposredno podizvajalcema", je s pozivom št. JN07/11-dop-MOL-1 z dne 17. 1. 2012 spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer zahtevo iz 2. točke točke 4.4 razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalci (str. 40), kar pa mu ZJN-2 onemogoča (gl. tretji odstavek 71. člena ZJN-2). Z opustitvijo besede "novemu" (v besedni zvezi "novemu podizvajalcu") je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2 in po roku za predložitev ponudb spremenil razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija zato pritrjuje vlagatelju, ki opozarja, da je naročnik "zahteval dodatna dokazila", ki "predstavljajo [â??] širitev razpisnih zahtev" (str. 5 zahtevka za revizijo).

Ob tem Državna revizijska komisija dodaja, da bi ponudba zaradi nepredložitve "pooblastila za plačilo opravljenih dobav in opravljene montaže in ostalega dela neposredno novemu podizvajalcu" že v ponudbi (glede na zahtevo iz točke 4.4. razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalci (str. 40)) tudi sicer ne mogla biti nepopolna v pomenu iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj bi naročnik zahteval predložitev dokazila, ki ga v fazi pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi naročila tudi ni (bilo) mogoče predložiti (gl. 11. odstavek 71. člena ZJN-2, enako izhaja tudi iz točke 1.6.2 razpisne dokumentacije (str. 7)).

Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je v prvi alinei sedmega odstavka 71. člena ZJN-2 določeno, da, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, čemur se pri morebitni izvedbi javnega naročila v sklopu 1 vlagatelj ne bi mogel izogniti, vendar se v obravnavani zadevi ne odpira to vprašanje, temveč se odpira vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je izločil vlagateljevo ponudbo, ker je vlagatelj ni dopolnil z dokazilom, ki pa ga naročnik ni zahteval že v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija ugotavlja, da razlog, ki ga je naročnik navedel v obrazložitvi dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012, naročniku ne daje ustrezne podlage za izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopu 1. Ker je odgovornost za pomanjkljivost razpisne dokumentacije glede zahtev za predložitev potrebnih dokazil v ponudbi treba pripisati naročniku, ne pa vlagatelju, Državna revizijska komisija dodaja, da naročnik ne more odpravljati pomanjkljivosti razpisne dokumentacije na način, da po roku za predložitev ponudb prevali odgovornost na vlagatelja, da na naročnikov poziv pod sankcijo izločitve ponudbe predloži dokazila, ki jih naročnik ni zahteval že v razpisni dokumentaciji.

V prvem odstavku 78. člena ZJN-2 je določeno, da mora naročnik izločiti ponudbo, če je ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ustrezno ne dopolni.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 ne le s tem, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi spornega razloga izločil, temveč že s tem, ko je vlagatelja pozval na predložitev dokazila, ki ga ni zahteval že v razpisni dokumentaciji, saj zaradi odsotnosti takega dokazila vlagateljeva ponudba v sklopu 1 ni bila (niti) formalno nepopolna (v pomenu iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. JN 07/11-O z dne 7. 3. 2012, kar pomeni, da je s tem razveljavljena tudi odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe v sklopu 1.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1 se postopek oddaje javnega naročila v sklopu 1 pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da mora v primeru, če na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije oceni, da je mogoče nadaljevati in zaključiti postopek oddaje javnega naročila z izbiro najugodnejše ponudbe v sklopu 1, ravnati po drugem odstavku 41. člena ZJN-2, pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa. Naročnik mora upoštevati, da mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 vse ponudbe, ki niso popolne, izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 8. člena ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). V primeru, če pa se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v višini 439,79 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 439,79 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji v dveh mesecih od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje naročila v sklopu 1. Poročilo mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov ali ji naročnik odzivnega poročila ne bo predložil, bo začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 5. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana,
- Mollier, d. o. o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran