EN

018-133/2012 Univerzitetni Klinični center Maribor

Številka: 018-133/2012-2
Datum sprejema: 15. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila "Operacijska miza", in na podlagi zahtevka za revizijo MOLLIER D.O.O. CELJE, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 5. 2012

odločila:

1. Primarnemu predlogu, kot izhaja iz zahtevka za revizijo, se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila "Operacijska miza".

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o naročilu za dobavo operacijske mize objavil na Portalu javnih naročil dne 9.3.2012, pod številko objave JN2596/2012, popravek obvestila je naročnik objavil 29. 3. 2012, pod št. objave JN3432/2012.

Vlagatelj je 4. 4. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da je naročnik pri pripravi razpisne dokumentacije kršil temeljni načeli zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov, določeni v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), saj je pri oblikovanju tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila večino teh prepisal iz kataloga proizvajalca Maquet - Getinge group. Vlagatelj izpostavlja konkretne tehnične specifikacije, ki naj bi jih naročnik pripravil na podlagi podatkov proizvajalca Maquet in ki so svojevrstne produktom le tega proizvajalca, zaradi česar je po vlagateljevem mnenju prišlo do namerne izključitve vse ostale svetovne potencialne ponudbe predmeta javnega naročila, saj strokovne kriterije naročnika, ki jih je postavil pri predmetnem naročilu, v celoti izpolnjujeta le en proizvajalec in ponudnik. S takšnim navajanjem zahtev je naročnik kršil drugi in deveti odstavek 37. člena ZJN-2, ki jasno določata, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom ter ne smejo nedopustno omejevati konkurence med ponudniki, ter da se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali blagovno znamko, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi bili s tem izločeni. Da je naročnik razpisno dokumentacijo prilagodil samo enemu proizvajalcu operacijskih miz, priča tudi dejstvo, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da je v operacijskem prostoru vgrajena talna plošča proizvajalca Maquet, kar je dokaz, da ima ponudnik, ki bo na predmetnem javnem naročilu ponujal operacijsko mizo Maquet, prednost pred ostalimi ponudniki, ki bodo morali svojo talno ploščo vgraditi in vsled navedenega opraviti dodatna gradbeno obrtniška in instalacijska dela, za kar je naročnik predvidel posebno postavko v obrazcu predračuna. Vlagatelj opozarja na sporno zahtevo, da naj ponudniki ponudijo centralni zavorni sistem za kolesa pri stebru, ki je fiksiran v tla. Ta zahteva je nerazumljiva, za kar naj bi vlagatelj naročniku na portalu predlagal opis, ki te zahteve ne vsebuje, vendar naročnik odgovora na predlagan popis ni podal. Vlagatelju je sporna tudi zahteva glede hitre spojke, saj vlagatelj poudarja, da imajo različni proizvajalci medicinske opreme razvite različne tehnološke načine in metode pritrjevanja opreme, ki so sprejete povsod po svetu, tehnična rešitev z vijačenjem pa je po vlagateljevem mnenju še toliko bolj ustrezna z vidika varnosti pacienta. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik 29. 3. 2012 brez razloga in samoiniciativno spremenil razpisno dokumentacijo glede dvižnega hoda tako, da je odpravil pozno opaženo napako, ki bi lahko izločila preferiranega ponudnika oziroma proizvajalca, saj tega pogoja brez spremembe ne bi mogel izpolniti. Vlagatelj zahteva, da naročnik tehnično specifikacijo spremeni tako, da omogoči sodelovanje ostalih dobaviteljev operacijskih miz, torej tehnične zahteve spremeni do te mere, da bo omogočeno na razpisu sodelovati in ponuditi tudi opremo drugih svetovnih proizvajalcev. Vlagatelj zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila oziroma podredno, da naročnik ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo na način, da bodo lahko oddali konkurenčne ponudbe tudi drugi ponudniki oziroma proizvajalci opreme.

Naročnik je 17. 4. 2012 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik zavrača očitke, da so tehnične specifikacije napisane na način, da bi jim ustrezal le en proizvajalec, in odgovarja, da postavljenim tehničnim zahtevam ustrezajo modeli vsaj treh različnih proizvajalcev (proizvajalci OPT, SORDINA, MAQUET). Tudi očitke o tem, da so tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije natančen prepis tehničnih karakteristik iz prospekta Maquet, kot zavajajoče zavrača, saj vlagatelj kot sporne izpostavlja le 10 zahtev od vseh 41, hkrati pa vlagatelj namenoma izpusti, da so pri zahtevah za spodnjo in zgornjo višino operacijske plošče dovoljena odstopanja "+/- 10 %". Naročnik se v nadaljevanju opredeli do vseh desetih tehničnih zahtev, ki jih je kot sporne izpostavil vlagatelj. V zvezi s centralnim zavornim sistemom za kolesa naročnik pojasni, da je zahteva napisana tako, da je strokovnjaku razumljiva. Mišljeno je za centralni zavorni sistem stebra, ki je fiksno vpet v talno ploščo, vendar ga je mogoče s sprostitvijo centralnega zavornega sistema rotirati oziroma vrteti okrog svoje vertikalne osi. Zahteva je logična, saj se steber ne sme prosto vrteti v svoji osi, in mora trdno in fiksno stati na izbrani poziciji, to pa se lahko doseže le s centralnim zavornim sistemom, ki takšno rotiranje onemogoča, razen ob sprostitvi centralnega zavornega sistema. V kolikor bi vlagatelj želel v tej zahtevi izpolnjevati tehnične karakteristike, bi moral v tehnični dokumentaciji označiti del, ki ponazarja zavorni sistem rotiranja oziroma vrtenja stebra, ki je fiksiran v talni obroč. Glede spremembe zahteve za dvižni hod naročnik odgovarja, da je bila ta zahteva spremenjena zaradi odprave matematične (računske) napake. Naročnik je zahteval nastavljivo višino stebra vsaj v območju od 520 do 1000 mm, kar enostavno pomeni dvižni hod vsaj 480 in ne 500 mm, kot je pomotoma zapisal v izvirni verziji razpisne dokumentacije. V zvezi s zahtevo glede hitre spojke naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji opisal sistem hitre spojke, ki ima kakršenkoli sistem pritrjevanja ali odstranjevanja segmentov operacijskih plošč, in sicer s pritiskom ali zasunom. Nikakor pa ni ustrezno vijačenje (pritrjevanje z nekim vijakom), saj pomeni odvijačenje ene plošče z dvema vijakoma, nato ponovno privijačenje nove plošče z dvema vijakoma (in to za vsako ploščo posebej) izgubo kritično pomembnega časa. Naročnik dodaja, da rešitve, ki so v razpisni dokumentaciji zahtevane za hitro spojko brez vijačenja, poleg proizvajalca Maquet izpolnjujejo tudi drugi proizvajalci (naročnik jih našteje pet). Glede obstoječega podstavka naročnik navaja, da ima na oddelku za plastično kirurgijo fiksno operacijsko mizo Maquet, ki je dotrajana in jo je potrebno nadomestiti z novo. Vlagatelj si je ogledal prostor, kjer bo potrebno novo operacijsko mizo montirati, in je lahko ugotovil, da je obstoječa operacijska miza pritrjena na obroč, kateri je pritrjen na armirano betonsko ploščo ter zalit v estrih in zatesnjen s finalnim elektroprevodnim tlakom. Zato je naročnik posebej navedel možnost, da se nova operacijska miza lahko montira ali na obstoječ podstavek ali na novo vgrajenega. S tem je naročnik omogočil tudi montiranje operacijske mize drugega proizvajalca z zamenjavo obstoječega podstavka. Naročnik zaključuje, da je izkazal, da na trgu obstaja več izdelkov, ki v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam, ter da specifikacije niso prilagojene točno določenemu ponudniku.

Naročnik je 20. 4. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije in preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju, ugotovila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik z diskriminatorno določitvijo tehničnih specifikacij za predmetno javno naročilo nedopustno omejil konkurenco med ponudniki, saj je tehnične specifikacije določil na način, da jih lahko v celoti izpolni le proizvajalec Maquet, ne da bi naročnik za to podal morebitne objektivne razloge, ki bi takšno razlikovanje med ponudniki opravičevali.

Izhodišče za presojo revizijskih navedb predstavlja določba drugega odstavka 37. člena ZJN-2, ki določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. V skladu z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, pri čemer se pri takem sklicevanju navede besedo "ali enakovredni".

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala v svojih odločitvah, iz navedene določbe izhaja, da mora naročnik tehnične specifikacije določiti na način, da nedopustno ne omejuje konkurence med ponudniki in zagotavlja njihovo enakopravno obravnavo (7. in 9. člen ZJN-2). Vendar pa enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutne. Zagotavljanje enakopravnega dostopa ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na upoštevnem trgu. Naročnik namreč prav z določanjem posameznih zahtev, tudi tehničnih specifikacij, ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in zato lahko sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Navedeno pomeni, da v kolikor naročnik, ne glede na dejstvo, da določeno zahtevo morebiti lahko izpolni le določen krog potencialnih ponudnikov oziroma posamezni ponudnik zaradi določene zahteve ne more konkurirati, uspe izkazati, da so zahteve objektivno opravičljive, mu ravnanja v nasprotju z zakonom še ni mogoče očitati.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik večino tehničnih specifikacij za operacijsko mizo prepisal iz prospekta Maquet Alphamaquet 1150 (priloga 1 zahtevka za revizijo). Vlagatelj izpostavlja več tehničnih zahtev, ki naj bi bile svojevrstne le produktom konkretnega proizvajalca, in jih nobeden od drugih proizvajalcev na trgu v celoti ne izpolnjuje. Naročnik je izpostavil naslednje zahteve, določene v točki C) Specifikacija zahtev naročnika razpisne dokumentacije:
"
1. 11 Avtomatizirani pomiki OP mize
- nastavljiva višina (stebra) vsaj v območju od 520 do 1000 mm
- dvižni hod vsaj 480 mm (sprva je bilo določeno, da je dvižni hod vsaj 500 mm, a je naročnik to spremenil s popravkom razpisne dokumentacije, objavljenim na Portalu javnih naročil 29. 3. 2012, pod št. objave JN3432/2012; op. Državne revizijske komisije)
- vrtljivost stebra vsaj 350 ď"°
1.12 Nastavljiva višina OP plošče (zgornji rob blazine):
- spodnja višina 725 mm (+/- 10 %)
- zgornja višina 1215 mm (+/- 10 %)
- trendelenburg / antitrendelenburg vsaj v območju od + 40ď"° / - 40ď"°
- stranski nagib levo / desno vsaj v območju + 25ď"° / - 25ď"°
- dviganje / spuščanje hrbtne plošče vsaj v območju + 70ď"° / - 60ď"°
- dviganje / spuščanje vznožnih plošč vsaj v območju + 90ď"° / - 90ď"°
- [â??]"


V prospektu proizvajalca Maquet Alphamaquet 1150 so tehnične specifikacije, primerljive tehničnim specifikacijam naročnika, opisane, kot sledi:

"Stationary operating table column: may be turned through 350ď"°
Height: Motor - powered adjustement areas on OR column [..] 725 - 1215 mm
Tilt forward / backward 40ď"° / 40ď"°
Tilt left / right 25ď"° / 25ď"°
Lower back up / down 70ď"° / 60ď"°
Leg plates up / down 90ď"° / 90ď"°
Operating table columns - Stroke [â??] 495 mm"

Čeprav se je mogoče strinjati z naročnikom, da tehnične zahteve, določene v razpisni dokumentaciji, niso v celoti natančen prepis tehničnih karakteristik iz prospekta Maquet Alphamaquet 1150, pa kljub temu ne gre prezreti dejstva, da so izhodiščne vrednosti pri naročnikovih zahtevah glede vrtljivosti stebra, nastavljive višine OP plošče, stranskega nagiba, pomika hrbtne plošče in vznožnih plošč, enake tistim iz prospekta proizvajalca Maquet Alphamaquet 1150. Po mnenju Državne revizijske komisije ujemanje posameznih vrednosti ni le naključno, ampak nakazuje na to, da je naročnik specifikacije dejansko prepisoval iz kataloga proizvajalca Maquet. Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, sicer navaja, da je od opredeljenih vrednosti dopustil odstopanja, zaradi katerih tehničnim zahtevam, ki jih je podal naročnik, poleg proizvajalca Maquet zadostita vsaj še proizvajalca OPT z modeloma VANTA in OPT 100 in proizvajalec SORDINA z modelom MT8 (priloge 1, 2 in 3 sklepa o zahtevku za revizijo). Naročnik torej smiselno zatrjuje, da tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije niso diskriminatorne, saj predvidena odstopanja od postavljenih vrednosti (odstopanje pri višini OP plošče v desetih odstotkih navzgor ali navzdol) in določitev le minimalnih zahtev (na kar nakazuje beseda "vsaj") omogočajo izpolnjevanje teh zahtev s strani več proizvajalcev operacijskih miz.

Vendar pa Državna revizijska komisija ob pregledu prospektov proizvajalcev, ki jih izpostavlja naročnik, ugotavlja, da naročnikovih navajanj glede zagotovljene konkurence s postavljenimi tehničnim zahtevami ti ne potrjujejo, ampak je tudi ob njihovem upoštevanju mogoče zaključiti ravno nasprotno, da je naročnik neupravičeno dal prednost točno določenemu proizvajalcu operacijskih miz.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da model MT8 proizvajalca SORDINA ne izpolnjuje zahteve naročnika glede dviganja / spuščanja vznožnih plošč vsaj v območju + 90ď"° / - 90ď"°, saj je iz prospekta razvidno, da ta model zagotavlja nagib vznožnega dela le v območju - 90ď"° / 30ď"° ("inclination legs sectionâ??â??..- 90ď"° / 30ď"°" - stran 19 prospekta). Ta proizvajalec tako ne izpolni vsaj ene od naročnikovih spornih tehničnih zahtev in zato (ne da bi se Državna revizijska komisija spuščala v presojo, ali morebiti izpolnjuje vse ostale tehnične zahteve) pri predmetnem javnem naročilu, ob obstoječih tehničnih specifikacijah, ne more konkurirati. Njegova ponudba bi bila zaradi ugotovljene neskladnosti z zahtevo razpisne dokumentacije (čeprav bi morebiti izpolnjevala vse ostale tehnične zahteve) označena kot neprimerna. Prav tako Državna revizijska komisija tudi za model operacijske postelje VANTA proizvajalca OPT ugotavlja, da je iz prospekta razvidno neizpolnjevanje vsaj ene od spornih zahtev razpisne dokumentacije, tj. nastavljive višine stebra vsaj v območju od 520 do 1000 mm. V prospektu je kot minimalna višina stebra navedena višina 580 mm (stran 23 prospekta), kar pomeni, da steber ne doseže zahtevane minimalne višine. Zato je mogoče zaključiti, da tudi proizvajalec OPT z modelom VANTA, kljub temu, da morda zadosti vsem drugim zahtevam iz razpisne dokumentacije, v predmetnem javnem naročilu ne more konkurirati. Enako velja ugotoviti tudi za model OPT 100 proizvajalca OPT, saj tudi pri tem modelu steber ne doseže zahtevane minimalne višine 520 mm (iz prospekta je razvidno, da so premiki stebra možni le od min. 750 mm do max. 1250 mm - stran 6 prospekta).

Glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija ni mogla sprejeti naročnikovega stališča, da ni omejil konkurence, saj je ugotovila, da tudi proizvajalci, ki naj bi (poleg proizvajalca Maquet) po njegovi oceni ustrezali potrebam, ki jih naročnik zasleduje z oddajo predmetnega javnega naročila, zaradi kombinacije vseh tehničnih zahtev (kljub dopustnim odstopanjem pri nekaterih zahtevah, na katere se sklicuje naročnik), pri predmetnem javnem naročilu ne morejo konkurirati. Naročnik ni uspel izkazati, da so tehnične specifikacije zapisane tako, da jim v celoti, poleg proizvajalca Maquet, lahko zadostijo tudi drugi proizvajalci, zato gre zaključiti, da je naročnik s postavljenimi tehničnimi specifikacijami omejil konkurenco. Pri tem je treba ugotoviti še, da naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ni v ničemer pojasnil, zakaj potrebuje prav to kombinacijo vseh tehničnih zahtev, ki jih je kot sporne izpostavil vlagatelj, in (vsaj) v teh vrednostih, ki so identične s tistimi iz kataloga Maquet Alphamaquet 1150, da bi Državna revizijska komisija sploh lahko preverila, ali ima naročnik morda strokovno utemeljene in objektivno opravičljive razloge za takšno razlikovanje med proizvajalci oziroma ponudniki.

Naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo sicer navaja razloge, zakaj vztraja pri zahtevi, da mora biti možno vse segmente OP plošč odstraniti in pritrditi s pomočjo hitre spojke, in zakaj naročnik ne dopušča rešitve z vijačenjem, ter pojasnjuje, zakaj zahteva po kompatibilnosti ponujenega stebra OP mize z obstoječo talno ploščo Maquet ne pomeni nedopustnega dajanja prednosti določenemu ponudniku oziroma proizvajalcu, te okoliščine pa po mnenju Državne revizijske komisije lahko predstavljajo opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in zaradi katerih je naročnik upravičen zahtevati takšni rešitvi, vendar ti razlogi opravičujejo postavitev le posameznih zahtev razpisne dokumentacije, ne pa njihovo kombinacijo z vsemi ostalimi (prav tako spornimi), ki jih v celoti (kot je bilo ugotovljeno) lahko izpolni le proizvajalec Maquet.

Čeprav se naročnik v razpisni dokumentaciji ni skliceval na posamezno znamko ali model, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s kombinacijo tehničnih zahtev, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije, neupravičeno omejil konkurenco in dajal prednost točno določenemu proizvajalcu operacijskih miz, s čimer je prikrito diskriminiral ostale ponudnike, s tem pa kršil drugi in deveti odstavek 37. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenih kršitvah naročnika, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je v celoti razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Ugotovljene kršitve naročnika se namreč nanašajo na določitev in opis predmeta javnega naročila, in so takšne narave, da jih ni mogoče odpraviti zgolj z razveljavitvijo posameznih delov razpisne dokumentacije. Tehnične specifikacije so namreč nedvomno bistven predpogoj za izvedbo postopka javnega naročila in spoštovanje temeljnih načel javnega naročila, kakor tudi za odločitev zainteresiranih gospodarskih subjektov o tem, ali bodo pripravili ponudbo ali ne.

Državna revizijska komisija naročnika, upoštevaje tretji odstavek 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v kolikor se bo odločil za oddajo javnega naročila "Operacijska miza", izvede postopek oddaje javnega naročila in pripravi razpisno dokumentacijo skladno z določili ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije iz te odločitve.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je priglasil stroške postopka pravnega varstva v višini 1.500,00 EUR, kolikor je znašala taksa za postopek pravnega varstva.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava stroške postopka pravnega varstva v višini 1.500,00 EUR, kolikor je znašala taksa za postopek pravnega varstva.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 15. 5. 2012Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana

Natisni stran