EN

018-147/2012 Pošta Slovenije, d. o. o.

Številka: 018-147/2012-3
Datum sprejema: 10. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "kolo z motorjem na električni pogon" v zvezi s predlogom vlagatelja Planet-Net Solar, d. o. o., Kamnik pod Krimom 8b, Preserje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jamnik, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila, ki ga izvaja naročnik Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor, 10. 5. 2012

odločila:

Vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa, da se zadrži postopek oddaje naročila, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 2. 2. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN1315/2011) sprejel odločitev o oddaji naročila ponudniku PVG, d. o. o., Koper, zoper katero je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 4. 2012 in predlagal, da "se postopek javnega naročanja in odločitev naročnika o dodelitvi javnega naročila v celoti razveljavi". Vlagatelj je ob tem tudi predlagal, da se "izda sklep o zadržanju postopka javnega naročila do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, in sicer v celoti".

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 6/33-4051 z dne 9. 5. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila, pri čemer je pojasnil, da odločitve o zahtevku za revizijo še ni sprejel, ker zanjo še ni potekel rok, predlog za izdajo predlaganega sklepa pa šteje za brezpredmetnega, saj bi postopek oddaje naročila nadaljeval lahko le tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi naročila, kar pa ni mogoče že po zakonu.

Po preučitvi predloga vlagatelja in navedb naročnika je Državna revizijska komisija o predlogu za izdajo sklepa, da se zadrži postopek oddaje naročila, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu za izdajo sklepa, da se zadrži postopek oddaje naročila, izrekel v dopisu št. 6/33-4051 z dne 9. 5. 2012, s katerim je ta predlog odstopil Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Ker je naročnik vlagateljev predlog za izdajo sklepa, da se zadrži postopek oddaje naročila, odstopil Državni revizijski komisiji ob pojasnilu, da ga šteje za brezpredmetnega, je očitno, da predlaganega sklepa ni sprejel.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj predlog za zadržanje postopka utemeljuje (zgolj) z navedbo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj ni navedel nobenih okoliščin, ki bi takšno njegovo stališče utemeljevale, takih okoliščin pa ni zaznala niti Državna revizijska komisija, zato je o vlagateljevem predlogu za izdajo sklepa, da se zadrži postopek oddaje naročila, na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 10. 5. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
- Odvetniška pisarna Jamnik, d. o. o., Stegne 27, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran