EN

018-097/2012 Simbio, d.o.o.

Številka: 018-97/2012-4
Datum sprejema: 4. 5. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij na območju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje in izvajanje analiz odpadkov, ki nastajajo v objektih in napravah RCERO" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR, Prvomajska ulica 1, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SIMBIO, d. o. o., Teharska cesta 49, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 04. 05. 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 28. 02. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 01. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izvajanje obratovalnega monitoringa emisij na območju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje in izvajanje analiz odpadkov, ki nastajajo v objektih in napravah RCERO" (v nadaljevanju: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo (pod številko objave JN1011/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26. 01. 2012 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 16. 02. 2012 sprejel "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA" (v nadaljevanju: obvestilo o izbiri ponudnika), iz katerega med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za predmet zadevnega javnega naročila izbere "ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje" (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Obvestilo o izbiri ponudnika je vlagatelj prejel dne 17. 02. 2012.

Naročnik je s pozivom številka 1/JN-2012/S, z dne 29. 02. 2012, izbranega ponudnika pozval na "[d]opolnitev razpisne dokumentacije".

Naročnik je dne 01. 03. 2012 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 28. 02. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi obvestilo o izbiri ponudnika, naročniku pa predlaga tudi, da mu "povrne stroške revizije". V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika (v navezavi na "drugo alinejo 8 B" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) ni priloženega pooblastila za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, ki je potrebno za izvedbo zahtevanih del naročnika, v posledici pa zaključuje, da je naročnik ravnal nezakonito, saj bi moral iz navedenega razloga ponudbo izbranega ponudnika izločiti.

Naročnik je dne 02. 03. 2012 prejel vlagateljev dopis številka 143-PKS/2012, z dne 01. 03. 2012, poimenovan "Odgovor na Dopolnitev razpisne dokumentacije", dne 05. 03. 2012 pa je izbranemu ponudniku z dopisom številka 1/JN-2012/S, z dne 02. 03. 2012, poimenovanim "Zahtevek za revizijo", posredoval kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Naročnik je izbranemu ponudniku poslal dopis številka 1/JN-2012/S, z dne 05. 03. 2012, poimenovanim "Preklic "zahtevka za dopolnitev razpisne dokumentacije" z dne 29.02.2012", dne 09. 03. 2012 pa je prejel dopis izbranega ponudnika, številka 601-12-12, z dne 08. 03. 2012, poimenovan "Izjasnilo Zavoda za zdravstveno varstvo Celje v zvezi z navedbami vlagatelja zahtevka za revizijo"â?? (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja). V omenjeni izjasnitvi o navedbah vlagatelja izbrani ponudnik smatra, da je oddal ponudbo v celoti, pa tudi, da pooblastila za izdelavo ocene nevarnih odpadkov ponudbi ni bilo potrebno priložiti.

Naročnik je dne 21. 03. 2012 sprejel sklep številka 1/JN-2012/S, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da gre pri predmetu zadevnega javnega naročila za izvajanje meritev nenevarnih odpadkov, v času postopka pa je ravnal zakonito. Naročnik dodaja, da pri vrstah odpadkov, ki jih vlagatelj omenja v zahtevku za revizijo, zahteva izdelavo poročila ocene nevarnih lastnosti odpadka, pri čemer pri omenjeni oceni ne gre za ocenjevanje nevarnega odpadka, temveč za ocenjevanje eventualnih nevarnih lastnosti nenevarnega odpadka. Naročnik zaključuje, da iz razloga, ker ne gre za oceno nevarnih odpadkov, tudi ni zahteval predložitve pooblastila za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, glede na navedeno pa ni, ne more in niti ne sme izločiti ponudbe, ki omenjenega pooblastila ne vsebuje.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 22. 03. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 1/JN-2012/S, z dne 23. 03. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26. 03. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 26. 03. 2012 prejela vlagateljevo vlogo, številka PKS-164/2012, z dne 23. 03. 2012, poimenovano "Opredelitev do navedb v Sklepu št. 1/JN-2012/S z dne 21.03.2012" (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se vlagatelj na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jim nasprotuje.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika z dopisom številka 018-97/2012-3, z dne 16. 04. 2012, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski in revizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija na podlagi opravljenega vpogleda v odstopljeno dokumentacijo spisa zadeve uvodoma ugotavlja, da iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 1/JN-2012/S, z dne 09. 02. 2012 (v nadaljevanju: zapisnik), v 6. točki na strani 2 med drugim izhaja, da sta v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno prispeli dve ponudbi, med njimi tudi ponudba vlagatelja (4. točka zapisnika na strani 2, "Tabela 1" na strani 4 zapisnika in ponudbi v spisu zadeve). Vsebinsko enak podatek izhaja tudi iz obvestila o izbiri ponudnika (zlasti drugi odstavek obrazložitve omenjene odločitve).

V posledici navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika (v navezavi na "drugo alinejo 8 B" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) ni priloženega pooblastila za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, ki je potrebno za izvedbo zahtevanih del naročnika, ter zaključuje, da je naročnik ravnal nezakonito, saj bi moral iz navedenega razloga ponudbo izbranega ponudnika izločiti.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu "Vpogled v razpisno dokumentacijo", ki ga je vlagatelj podal v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 2), ter vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v drugem odstavku 1. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, številka 1/JN-2012/S, z dne 23. 01. 2012 (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) naročnik določil, da lahko kot ponudnik na zadevnem razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Za popolnost ponudbe je moral ponudnik med drugim predložiti podpisano in prav tako izpolnjeno Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije, pa tudi kopije ustreznih veljavnih dokumentov (dokazilo o usposobljenosti, pooblastila, certifikati) za izvajanje posameznih meritev (prvi odstavek 3. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naročnik je ob tem določil, da bo priznal sposobnost
- vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 3. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (zadnji odstavek 3. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe),
- na osnovi izpolnjevanja pogoja, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev (alinea "B. Poklicna sposobnost:" 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Kot dokazilo, s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja, določenega v zadnji alinei prejšnjega odstavka, je naročnik določil "izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR - 5.1)" (alinea "B. Poklicna sposobnost:" 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Prav tako je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji ponudnika pa se ne upoštevajo (prvi odstavek 9. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V povzetku navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je moral vsak ponudnik, da mu bo naročnik priznal sposobnost za izvedbo zadevnega javnega naročila, med drugim izpolniti tudi pogoj, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno (ali mora biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev), prav tako pa je moral predložili
- izjavo "o izpolnjevanju pogojev. (OBR - 5.1)" (to je Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije, označeno kot "5.1. IZJAVA"),
- ustrezna dokazila, zahtevana v 3. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, torej tudi kopije ustreznih veljavnih dokumentov (dokazilo o usposobljenosti, pooblastila, certifikati) za izvajanje posameznih meritev.

V posledici dosedanjih zaključkov je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu "Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika", ki ga je vlagatelj podal v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 2), ter vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej na predpisanem obrazcu med drugim predložil tudi lastno Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije ("5.1. IZJAVA"). V omenjeni izjavi je izbrani ponudnik na njeni drugi strani izpolnil točko B., v kateri je izjavil, da je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet (zadevnega) naročila, na podlagi zakona pridobil ustrezno dovoljenje, številka 31301-57/00, izdano pri "UE CELJE" dne 11. 11. 2000. Prav tako je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil fotokopijo odločbe številka 31301/-57/00, z dne 11. 11. 2000 (naročnik je v prvem odstavku 9. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da so potrdila in druga dokazila lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala), fotokopijo pooblastila številka 35435-15/2008-2, z dne 07. 01. 2009, o upravičenju za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, fotokopijo pooblastila številka 35468-17/2003, z dne 18. 01. 2005, za izdelavo ocen odpadkov, Akreditacijsko listino z dne 08. 11. 2010 ter prilogo k njej. Vsebine omenjenih dokazil vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpostavlja kot sporne oziroma neustrezne.

Ker je naročnik določil, da mora pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa izpolnjevati ponudnik in vsak navedeni podizvajalec (tretji odstavek točke 17. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), v Izjavi o izvajanju del s podizvajalci (označeni kot "5.7 IZJAVA"), predloženi v ponudbi izbranega ponudnika, pa je obkrožena alinea b), kar pomeni, da ponudnik v njej med drugim izjavlja, da bo storitev izvedel s podizvajalci, je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v preostali del ponudbe izbranega ponudnika, ob tem pa ugotovila, da je
- glede podizvajalca I. med drugim predložena Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije ("5.1. IZJAVA"), v kateri je omenjeni podizvajalec na njeni drugi strani obkrožil točko C., s tem pa izjavil, da za opravljanje dejavnosti, ki je predmet zadevnega naročila, ne potrebuje posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravlja že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije,
- glede podizvajalca Z. Z. V. med drugim predložena Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije ("5.1. IZJAVA").

Glede na navedeno je torej pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika "ni priloženega pooblastila za izdelavo ocene nevarnih odpadkov" (zadnji odstavek zahtevka za revizijo na strani 1) oziroma pooblastila "za oceno nevarnih odpadkov" (prvi odstavek zahtevka za revizijo na strani 2), vendar pa je potrebno v nadaljevanju ugotoviti, ali je bilo pooblastilo za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, upoštevaje določbe razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) in predmet zadevnega javnega naročila, razviden iz točk 5 in 7 tabele Projektne naloge, v konkretnem primeru (sploh) potrebno predložiti v ponudbi. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 2) zatrjuje, da je bila v točkah 5 in 7 tabele Projektne naloge zahtevana izdelava poročila ocene nevarnih lastnosti odpadka, ki "jo je potrebno narediti skladno z Uredbo o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS, 68/08, 41/09)", naročnik pa v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na drugi strani) zatrjuje, da gre pri odpadkih "iz 5 in 7 točke tabele" za "ocenjevanje eventualnih nevarnih lastnosti nenevarnega odpadka", ne pa za "ocenjevanje nevarnega odpadka", ter dodaja, da iz razloga, ker v konkretnem primeru "ne gre za oceno nevarnih odpadkov", [â??] "tudi ni zahteval predložitve pooblastila za izdelavo ocene nevarnih odpadkov".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 4. točki III. poglavja Projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, med drugim določil, da morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti "kopije ustreznih veljavnih dokumentov (dokazilo o usposobljenosti, pooblastil, certifikatov) za izvajanje posameznih meritev oz. storitev". Omenjeno zahtevo naročnika gre razumeti v povezavi z ostalimi določbami razpisne dokumentacije (zlasti še drugim odstavkom 1. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, 3. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in alineo "B. Poklicna sposobnost:" 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), torej na način, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti kopije ustreznih veljavnih dokumentov (dokazilo o usposobljenosti, pooblastila, certifikate) za izvajanje posameznih meritev oziroma storitev le v primeru, če so v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ti potrebni za izvajanje posameznih meritev oziroma storitev. Naročnik v razpisni dokumentaciji tudi ni določno opredelil, kateri so tisti ustrezni veljavni dokumenti (dokazilo o usposobljenosti, pooblastila, certifikati), ki jih zahteva oziroma so v postopku oddaje zadevnega javnega naročila potrebni za izvajanje posameznih meritev oziroma storitev.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik ravnal nezakonito, saj bi moral izbranega ponudnika, ker v njegovi ponudbi manjka pooblastilo za oceno nevarnih odpadkov, izločiti, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju (upoštevaje prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) pristopila k ugotavljanju, ali je vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah uspel izkazati, da bi bil izbrani ponudnik v konkretnem primeru na podlagi določb razpisne dokumentacije v svoji ponudbi dolžan predložiti pooblastilo za izdelavo ocene nevarnih odpadkov.

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila v točkah 5 in 7 tabele Projektne naloge izhaja, da je naročnik v obeh zapisal klasifikacijsko številko odpadka (ki se kontrolira), to je številko 19 12 10, v okviru obsega dela pa je postavil zahtevo "izdelava poročila ocene nevarnih lastnosti odpadka" (1 x letno). Iz Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih), ki je veljala v času, ko je naročnik sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (v zvezi s tem pogledati 78. člen Uredbe o odpadkih), med drugim izhaja, da
- je posamezni odpadek treba uvrstiti v skupino in podskupino odpadkov s klasifikacijskega seznama odpadkov (v nadaljevanju: seznam odpadkov), ki je v skladu z Odločbo (številka) 2000/532/ES določen v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, tako da se mu dodeli klasifikacijska številka odpadka (v nadaljevanju: klasifikacijska številka) (prvi odstavek 4. člena Uredbe o odpadkih),
- se odpadki na seznamu odpadkov razvrščajo kot nenevarni odpadki, označeni s šestmestno klasifikacijsko številko, ali kot nevarni odpadki, označeni s šestmestno klasifikacijsko številko in zvezdico (del drugega odstavka 4. člena Uredbe o odpadkih),
- se z odpadkom ravna kot z nenevarnim odpadkom, če je odpadek na seznamu odpadkov uvrščen med nenevarne odpadke (četrti odstavek 4. člena Uredbe o odpadkih),
- se z odpadkom ravna kot z nevarnim odpadkom, če je odpadek na seznamu odpadkov uvrščen kot nevarni odpadek (peti odstavek 4. člena Uredbe o odpadkih),
- se odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10 in opisom "Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)" uvršča med nenevarne odpadke, saj ob njegovi klasifikacijski številki (desno zgoraj) ni zvezdice, katera skladno z Uredbo o odpadkih (del drugega odstavka 4. člena Uredbe o odpadkih) označuje, da je odpadek razvrščen kot nevarni odpadek (Priloga 4, poimenovana "KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV", Uredbe o odpadkih). Smiselno enak zaključek velja tudi za odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01 in opisom "Mešani komunalni odpadki".
Vsebinsko smiselno enak zaključek izhaja tudi iz izjasnitve izbranega ponudnika o navedbah vlagatelja (v zahtevku za revizijo).

Ker je naročnik v točkah 5 in 7 tabele Projektne naloge (tretji stolpec omenjene tabele) zapisal tudi "Uredba o sežiganju odpadkov (Ur.l.RS, 68/08 41/09)" (v nadaljevanju: Uredba o sežiganju odpadkov), je Državna revizijska komisija v nadaljevanju vpogledala v določbe omenjene uredbe. Iz Uredbe o sežiganju odpadkov izhaja, da mora imeti oseba, ki izdeluje oceno nevarnih odpadkov, za to dejavnost pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje (prvi odstavek 21. člena Uredbe o sežiganju odpadkov, v povezavi s tretjo alineo 6. točke 3. člena Uredbe o sežiganju odpadkov), za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, ocena nevarnih odpadkov (ocena njihovih za sežiganje pomembnih lastnosti) pa se izdela za nevarne odpadke (tretji odstavek 6. člena in 7. člen Uredbe o sežiganju odpadkov). Nevarni odpadki so katerikoli trdni ali tekoči odpadki, ki so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (2. točka 3. člena Uredbe o sežiganju odpadkov), v skladu z Uredbo o odpadkih pa so nevarni odpadki označeni s šestmestno klasifikacijsko številko in zvezdico (del drugega odstavka 4. člena Uredbe o odpadkih).

Odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10 in opisom "Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)" (pa tudi odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01 in opisom "Mešani komunalni odpadki") se uvršča med nenevarne odpadke, ocena nevarnih odpadkov pa se izdela za nevarne odpadke, med katere se odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10 (kakor tudi odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01), kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ne uvršča. V tem smislu je torej pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na drugi strani) zatrjuje, da je (iz razpisne dokumentacije) "jasno, da gre za izvajanje meritev nenevarnih odpadkov, kar velja tudi za odpadka iz 5 in 7 točke tabele" (Projektne naloge), pa tudi, da naročnik "[p]ri teh dveh vrstah odpadkov" [â??] "zahteva izdelavo poročila ocene nevarnih lastnosti odpadka", pri čemer "ne gre za ocenjevanje nevarnega odpadka, temveč ocenjevanje eventualnih nevarnih lastnosti nenevarnega odpadka". Res je sicer, kot to v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (predzadnji odstavek na prvi strani) zatrjuje vlagatelj, da je naročnik v alinei "B. Poklicna sposobnost:" 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe od ponudnikov zahteval, da imajo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, vendar pa je omenjeno dovoljenje zahteval z dostavkom (oziroma pod pogojem) "če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev". Čeprav je naročnik v točkah 5 in 7 tabele Projektne naloge (tretji stolpec omenjene tabele) zapisal "Uredba o sežiganju odpadkov (Ur.l.RS, 68/08 41/09)", vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da bi moral izbrani ponudnik (upoštevaje predmet zadevnega javnega naročila v navezavi na odpadka, določena v točkah 5 in 7 tabele Projektne naloge, pa tudi upoštevaje določbe razpisne dokumentacije in določbe Uredbe o sežiganju odpadkov) v svoji ponudbi, da bi bila ta označena za popolno, predložiti pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, za izdelavo ocene nevarnih odpadkov (po 21. členu Uredbe o sežiganju odpadkov). Zato vlagatelju v tem delu opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo ni mogoče slediti. Naročnik je namreč v točkah 5 in 7 tabele Projektne zahteval izdelavo "poročila ocene nevarnih lastnosti odpadka", ki se uvršča med nenevarne odpadke, ne pa ocene nevarnih odpadkov.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ravnal nezakonito, ko ponudbe izbranega ponudnika (kot nepopolne) ni izločil postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Na podlagi določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) je nepravilna tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki je nepravilna, na podlagi določb ZJN-2 v posledici tudi ni popolna, saj je popolna tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa mora v postopku oddaje javnega naročila (po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da bi moral izbrani ponudnik (upoštevaje predmet zadevnega javnega naročila v navezavi na odpadka, določena v točkah 5 in 7 tabele Projektne naloge, pa tudi upoštevaje določbe razpisne dokumentacije in določbe Uredbe o sežiganju odpadkov) v svoji ponudbi predložiti pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, za izdelavo ocene nevarnih odpadkov (po 21. členu Uredbe o sežiganju odpadkov), Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik s tem, ko je ugotovil, da je izbrana ponudba kljub temu, da v njej ni predloženega pooblastila ministrstva, pristojnega za okolje, za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, iz izpostavljenega razloga in v izpostavljenem delu pravilna in (v končni posledici) popolna, ni kršil ne določb lastne razpisne dokumentacije in ne določb ZJN-2.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 28. 02. 2012 kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku predlaga, da mu "povrne stroške revizije" in sicer v petnajstih dneh od dneva njegove odločitve. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 04. 05. 2012


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SIMBIO, d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
- ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
- ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu

Natisni stran