EN

018-110/2012 Elektro - Slovenija d.o.o.

Številka: 018-110/2012-2
Datum sprejema: 26. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Sklop_A: Dobava in montaža 2x110 kV kabelskega sistema za DV 2x110 kV Doblar-Gorica; Sklop_B: Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za RTP Ilirska Bistrica", na podlagi zahtevkov za revizijo ponudnika ELTIMA, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., šlandrova ulica 8c, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa Odvetniška pisarna LMR, d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 26. 4. 2012

odločila:

1. Vlagateljeva zahtevka za revizijo z dne 12. 3. 2012 in z dne 23. 3. 2012 se obravnavata skupno.

2. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 12. 3. 2012 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu A, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" z dne 28. 2. 2012.

3. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 23. 3. 2011 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu B, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" z dne 12. 3. 2012.

4. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 12. 3. 2012, ter stroškov, nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 23. 3. 2011, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijskima postopkoma, v znesku 11.384,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

5. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 7. 12. 2011 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN14044. Dne 28. 2. 2012 je naročnik sprejel odločitev, da bo predmetno javno naročilo v sklopu A oddal ponudniku ELEKTROSERVISI, d.d., Dobrave 6, Trzin. Dne 12. 3. 2012 je naročnik sprejel odločitev, da bo tudi v sklopu B naročilo oddal ponudniku ELEKTROSERVISI, d.d., Dobrave 6, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu A je vlagatelj z vlogo z dne 12. 3. 2012 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo zatrjuje naslednje kršitve:

1. Izbrani ponudnik je predložil zavajajoče podatke o proizvajalcu 110 kV kabla. Naročnik je zahteval, da morajo ponudniki v ponudbo vpisati tudi proizvajalca za razpisano blago. Izbrani ponudnik je v ponudbi kot proizvajalca navedel družbo CCC GmbH Berlin, naročnik pa je ugotovil, da je dejanski proizvajalec 110 kV kabla družba DEMIRER KABLO iz Turčije. Naročnik je izbranega ponudnika zato pozval, naj mu pojasni razmerje med navedenima družbama, izbrani ponudnik pa je v dopolnitvi ponudbe predložil dokument družbe CCC GmbH Berlin, iz katerega je razvidno, da je dejanski proizvajalec kablov družba DEMIRER KABLO. V tem dokumentu je sicer navedeno, da naj bi bila družba DEMIRER KABLO proizvodno mesto za družbo CCC GmbH Berlin, pri čemer ni obrazloženo, zakaj naj bi šlo le za proizvodno mesto, ne pa za samostojnega proizvajalca. Družba DEMIRER KABLO deluje v okviru družbe MASS KABLO in izvaža produkte od leta 1993. Iz predstavitve ni razvidno, da naj bi delovala kot proizvodno mesto družbe CCC GmbH Berlin, temveč je razvidno, da deluje kot samostojni proizvajalec. Iz referenčne liste je tudi razvidno, da so njeni kupci poleg družbe CCC GmbH Berlin še drugi, in sicer Terias, Areva, Teias, Siemens itd. Izbrani ponudnik je očitno za potrebe predmetnega razpisa reference družbe DEMIRER KABLO opremil s podatki družbe CCC GmbH Berlin in nekritično povzel vse posle, ne le tiste, pri dobavi katerih je sodelovala družba CCC GmbH Berlin. Tako je npr. razvidno, da je kot kupec v primeru 220 kV iz leta 2010 nastopal PEEGT in ne družba CCC GmbH Berlin. Podobno velja tudi za nekatere druge posle, navaja vlagatelj, in dodaja, da je v primerih, ko je kot stranka nastopala družba CCC GmbH Berlin, to navedeno, kjer pa ne, pa so navedeni podatki druge stranke.
2. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti za posamezen segment opreme priložena izjava proizvajalca, da pooblašča ponudnika za nudenje opreme za predmetni projekt. Izbrani ponudnik ni predložil pooblastila proizvajalca 110 kV kabla, družbe DEMIRER KABLO, ki je dejanski proizvajalec, ne pa le proizvodno mesto družbe CCC GmbH Berlin, navaja vlagatelj, pri čemer se sklicuje na že zapisane navedbe.
3. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval reference proizvajalca za dobavo VN kabla, in sicer 110 kV ali višjega napetostnega nivoja v območje ENTSO-E, v dolžini vsaj 5000 m, reference pa morajo biti potrjene s strani investitorjev referenčnih poslov. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil referenc proizvajalca kabla DEMIRER KABLO, temveč je predložil reference družbe CCC GmbH Berlin. Po mnenju vlagatelja te reference niso ustrezne, saj je dejanski proizvajalec kabla družba DEMIRER KABLO, ne pa družba CCC GmbH Berlin.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 21. 3. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo z dne 12. 3. 2012. Izbrani ponudnik navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni podal revizijskega predloga, zaradi česar je zahtevek za revizijo nepopoln in bi ga bilo treba zavreči kot nedopustnega. Po mnenju izbranega ponudnika vlagatelj tudi ne izkazuje aktivne legitimacije, saj je v zahtevku za revizijo niti ni zatrjeval, poleg tega pa naj bi bila njegova ponudba zaradi številnih razlogov nepopolna. V zvezi s svojo ponudbo izbrani ponudnik navaja, da je v njegovi ponudbi kot proizvajalec kabelskih sistemov jasno in pravilno navedena družba CCC GmbH Berlin. Visokonapetostni kabli in pripadajoče armature morajo biti v skladu s pravili stroke in standardi natančno usklajeni in šele potem tvorijo ustrezen VN kabelski sistem, kar je tudi predmet razpisa. Proizvajalci VN kablov ne proizvajajo serijsko, temveč so kabli proizvedeni namensko za vsak projekt posebej, njihove tehnične lastnosti pa so prilagojene potrebam posameznega projekta. Družba CCC GmbH Berlin za vsak projekt izvede analizo obstoječega stanja ter opravi potrebne tehnične izračune, predpiše način izdelave, zatem pa se prične proizvodnja kabla s strani družbe CCC GmbH Berlin. Ta dejansko poteka v Turčiji, v tovarni, ki je last družbe DEMIRER KABLO, vendar gre dejansko le za proizvodno mesto družbe CCC GmbH Berlin. Vse postopke v proizvodnji ter zagotovitev kvalitete v tovarni v Turčiji opravljajo inženirji družbe CCC GmbH Berlin. Tako proizvedeni kabli se v Berlinu sestavljajo s potrebnimi armaturami ter tako tvorijo VN kabelski sistem. Ta sistem je rezultat strokovnega dela, razvoja in izkušenj družbe CCC GmbH Berlin ter predstavlja njeno intelektualno lastnino. Proizvajalec kabla je družba CCC GmbH Berlin, ki te proizvode tudi trži pod svojo blagovno znamko, predpiše pa tudi postopek polaganja kablov in montaže kabelskih armatur. Gre za opremo, ki jo družba CCC GmbH Berlin trži po celem svetu in nanjo daje tudi garancijo. Ta odnos je razviden iz dokumenta "Remarks to CCC GmbH Berlin/Demirer Kablo". Izbrani ponudnik navaja, da je za izvedbo naročila angažiral strokovne osebe, ki so bile ustrezno usposobljene s strani proizvajalca kabla, družbe CCC GmbH Berlin. Svoji ponudbi je predložil vso dokumentacijo, in sicer tako ustrezno pooblastilo kot tudi reference proizvajalca kabla. Potrjena referenčna lista navaja realizirane projekte, pri katerih so bili kabli proizvedeni po opisanem sistemu v tovarni v Turčiji, še navaja izbrani ponudnik.

Vlagatelj je tudi zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu B, ki jo je naročnik izdal dne 12. 3. 2012, z vlogo z dne 23. 3. 2012 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo z dne 23. 3. 2012 vlagatelj navaja enake razloge kot v zahtevku za revizijo, ki ga je zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu A vložil z vlogo z dne 12. 3. 2012.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 29. 3. 2012 izjasnil tudi o revizijskih navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo z dne 23. 3. 2012. Izbrani ponudnik tudi v zvezi s tem zahtevkom za revizijo predlaga, naj se ga zavrže oz. zavrne kot neutemeljenega, pri čemer navaja enake razloge kot v svoji vlogi z dne 21. 3. 2012.

Naročnik je dne 2. 4. 2012 sprejel sklep, s katerim je vlagateljeva zahtevka za revizijo z dne 12. 3. 2012 in z dne 23. 3. 2012 zavrnil kot neutemeljena. V obrazložitvi sklepa navaja, da izbrani ponudnik ponuja kabelski sistem, ki je sestavljen in 110 kV kabla in pripadajoče garniture, kar so kabelski končniki in ozemljilne omarice. V zvezi s kablom, končniki in omaricami je izbrani ponudnik kot proizvajalca navedel družbo CCC GmbH Berlin. Kabelski sistem je vedno naročen in načrtovan za vsak projekt posebej in se ponuja kot celota. Naročnik navaja, da je proizvajalec samega 110 kV kabla res družba DEMIRER KABLO, vendar ta izdela le 110 kV kabel po natančnih navodilih in pod strokovnim nadzorom družbe CCC GmbH Berlin. Družba CCC GmbH Berlin izdelanemu kablu doda kabelski končnik ter omarice za ozemljevanje kablov, s čimer proizvede kabelski sistem kot celoto, na katerega da tudi garancijo za brezhibno delovanje. Za naročnika je relevanten končni proizvajalec kabelskega sistema, družba CCC GmbH Berlin, zato so zadoščala dokazila le v zvezi s tem proizvajalcem. Morebitni predhodni proizvajalci niso pomembni, saj za brezhibnost opreme v času garancijske dobe jamči končni proizvajalec. Dejstvo, da družba DEMIRER KABLO proizvaja kable tudi za druge komitente, ne vpliva na njeno razmerje do družbe CCC GmbH Berlin z vidika produkcije konkretnega kabelskega sistema. Izbrani ponudnik je predložil pooblastilo, s katerim ga proizvajalec CCC GmbH Berlin pooblašča za polaganje kabelskega sistema. Enako velja tudi za reference. Naročnik je zahteval, da predložijo referenco proizvajalca za dobavo 110 kV ali višjega napetostnega nivoja kabla v območje ENTSO-E, v dolžini vsaj 5000 m. Izbrani ponudnik je predložil referenčno listo proizvajalca CCC GmbH Berlin, v katero so vključeni tudi kabli družbe DEMIRER KABLO, ki so bili naročniku dobavljeni v enem izmed prejšnjih projektov, ki ga naročnik dobro pozna. Tudi v tem projektu je nastopa izbrani ponudnik s proizvajalcem CCC GmbH Berlin, navedena referenca pa izkazuje usposobljenost za izvedbo naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 4. 4. 2012 odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno z določili prvega odstavka 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in spremembe), ki se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

V konkretnem primeru je vlagatelj glede na ravnanje naročnika, ki je obvestilo o oddaji naročila v sklopu A izdal dne 28. 2. 2012, obvestilo o oddaji naročila v sklopu B pa dne 12. 3. 2012, vložil dva zahtevka za revizijo, ki vsebujeta vsebinsko identične razloge nepopolnosti ponudbe ponudnika, ki je bil kot najugodnejši izbran v obeh sklopih v okviru istega javnega naročila. Zaradi pospešitve postopka je Državna revizijska komisija oba zahtevka obravnavala skupaj in o njiju odločila z enotno odločitvijo.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Uvodoma je treba odgovoriti na navedbe izbranega ponudnika, da vlagatelj v zahtevkih za revizijo ni podal revizijskega predloga, zaradi česar naj bi bila zahtevka nepopolna. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevkih za revizijo navedel vse sestavine, ki jih ZPVPJN zahteva v prvem odstavku 15. člena. Hkrati je obema zahtevkoma za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, kar pomeni, da zahtevka za revizijo vsebujeta vse obvezne sestavine (2. alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Ob tem je vlagatelj v 5. točki obeh zahtevkov za revizijo, v kateri je naštel očitane kršitve, navedel, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna oz. neprimerna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. Čeprav vlagatelj v zahtevkih za revizijo ni izrecno zahteval razveljavitve odločitve o oddaji naročila v sklopu A oz. sklopu B, iz 5. točke obeh zahtevkov jasno izhaja, da zaradi zatrjevanih pomanjkljivosti zahteva izločitev ponudbe izbranega ponudnika. To pomeni, da je lahko posledica ugotovitve utemeljenosti njegovih navedb glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika le razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ter ponovitev postopka ocenjevanja in vrednotenja ponudb. Državna revizijska komisija zato ni sledila predlogu izbranega ponudnika, saj je iz zahtevkov za revizijo, zlasti iz 5. točke, nedvoumno razvidno, v kakšnem obsegu vlagatelj zahteva pravno varstvo.

Izbrani ponudnik v vlogah, v katerih se je opredelil do revizijskih navedb, tudi navaja, da vlagatelj ne zatrjuje svoje aktivne legitimacije za vložitev zahtevkov za revizijo oz. ta ni podana. V zvezi s temi pomisleki Državna revizijska komisija ugotavlja, da je aktivna legitimacija procesna predpostavka, ki jo Državna revizijska komisija glede na konkretne okoliščine posameznega primera ugotavlja po uradni dolžnosti. V skladu s prvim in drugim odstavkom 14. člena ZPVPJN se aktivna legitimacija prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ki ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo. Vlagatelj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila predložil pravočasno ponudbo, zato nedvomno izkazuje interes za dodelitev naročila. V primeru, če bi se njegove navedbe izkazale za utemeljene, bi lahko bil, glede na merilo iz razpisne dokumentacije in ponudbeno ceno, v ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb v sklopu A in B izbran kot najugodnejši ponudnik, zato bi mu lahko zaradi kršitve, ki jo zatrjuje v zahtevkih za revizijo, nastala škoda. Navedbe, ki jih v zvezi z domnevno nepopolnost njegove ponudbe zatrjuje izbrani ponudnik, na to ugotovitev ne morejo vplivati. Naročnik je namreč odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu A in B sprejel ob upoštevanju sedmega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list, št. 126/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJNVETPS), kar pomeni, da je ponudbe razvrstil glede na merilo najnižje cene, zatem pa je za najugodnejšo med njimi preverjal popolnost, medtem ko popolnosti ostalih ponudb ni preverjal. Z vidika 14. člena ZPVPJN to pomeni, da je treba v primerih, ko naročnik ravna v skladu s sedmim odstavkom 44. člena ZJNVETPS, aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo priznati vsakemu ponudniku, ki v postopku oddaje javnega naročila predloži pravočasno ponudbo in ki zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika bodisi ni najugodnejša bodisi ni popolna in bi jo naročnik moral izločiti. V revizijskem postopku ni mogoče ugotavljati popolnosti vlagateljeve ponudbe, če te v postopku oddaje javnega naročila ni ugotavljal že naročnik, saj vlagatelju v nasprotnem primeru ne bi bilo zagotovljeno pravno varstvo.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala sporno vprašanje med naročnikom in vlagateljem, in sicer ali ponudba izbranega ponudnika v sklopu A in B izpolnjuje zahteve glede predložitve določenih dokumentov s strani proizvajalca opreme. Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista, v kateri ponudnik ne izkaže izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS), neprimerna pa tista, v kateri ponudnik ne izkaže izpolnjevanja pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolni zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (21. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Naročnik mora takšno ponudbo označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije in ki tudi nima drugih pomanjkljivosti, naročnik ne sme označiti za nepravilno, neprimerno oz. nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Vlagatelj izbranemu ponudniku očita, da naj bi v svoji ponudbi navedel napačne podatke o proizvajalcu opreme, ki jo ponuja, posledično pa naj bi predložil tudi neustrezno pooblastilo in neustrezne reference proizvajalca opreme. Naročnik je zahteve glede proizvajalca opreme za sklop A določil v točki 3.1.7 razpisne dokumentacije, kjer je zapisal:

"Za posamezen segment opreme mora biti priložena izjava proizvajalca, da pooblašča ponudnika za nudenje opreme za predmetni projekt (Letter of authority)."

Za sklop B je naročnik identično zahtevo določil v točki 3.2.5 razpisne dokumentacije. Zahteve v zvezi z referencami proizvajalca v sklopu A je naročnik določil v točki 3.1.8 razpisne dokumentacije, kjer je zapisal:

"Za dobavo VN kabla mora biti predložena referenca proizvajalca, za dobavo 110 kV kabla ali višjega napetostnega nivoja v območje ENTSO-E, v dolžini vsaj 5000 m."

Enako zahtevo je za sklop B določala točka 3.2.6 razpisne dokumentacije. V skladu s točko 4.2 so bili ponudniki za sklop A in sklop B dolžni predložiti izpolnjen obrazec "Ponudba", v katerega so morali med drugim v 15. točko vpisati proizvajalca.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v obrazcu "Ponudba" tako v sklopu A kot tudi v sklopu B kot proizvajalca navedel družbo CCC GmbH Berlin. Za izpolnjevanje zahtev iz točk 3.1.7 in 3.2.5 razpisne dokumentacije je izbrani ponudnik predložil izjavo družbe CCC GmbH Berlin, da je družba ELEKTROTEHNA ELEX, d.o.o., Ljubljana (ki je podizvajalec izbranega ponudnika) njen pooblaščeni zastopnik za prodajo visokonapetostnih kabelskih sistemov in dobavo visokonapetostnih XLPE kablov ter pripadajočega pribora kupcem na območju Republike Slovenije po principu ključ v roke. Hkrati je v ponudbi izbranega ponudnika priloženo tudi pooblastilo, s katerim družba ELEKTROTEHNA ELEX, d.o.o., Ljubljana pooblašča izbranega ponudnika, da naročniku v okviru predmetnega naročila ponudi dobavo 100 kV kabla in pripadajočega VN kabelskega pribora ter storitve družbe CCC GmbH Berlin. Zahteve v zvezi z referencami, določene v točkah 3.1.8 in 3.2.6 razpisne dokumentacije, je izbrani ponudnik izkazoval s predložitvijo referenčne liste, v kateri naročnik potrjuje, da je družba CCC GmbH Berlin leta 2008 zanj dobavila kabel za projekt DV 110 kV TE Brestanica v dolžini 9.420 m. Iz navedenih delov ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je kot proizvajalca navedel družbo CCC GmbH Berlin in da se vsa dokumentacija, ki jo je naročnik zahteval v točkah 3.1.7, 3.2.5, 3.1.8 in 3.2.6 razpisne dokumentacije, nanaša na to družbo.

Glede na dejstvo, da vlagatelj v zahtevkih za revizijo zatrjuje, da proizvajalec 110 kV kabla ni družba CCC GmbH Berlin, temveč naj bi to bila družba DEMIRER KABLO, je Državna revizijska komisija vpogledala v tehnično dokumentacijo izbranega ponudnika. V tabeli tehničnih podatkov za 110 kV kabel je izbrani ponudnik kot proizvajalca kabla navedel družbo DEMIRER KABLO. Tudi v dokumentu s tehničnimi podatki je naveden logotip družbe DEMIRER KABLO. Enako je razvidno tudi iz različnih izjav družbe CCC GmbH Berlin, v kateri je navedeno, na kašen način družba DEMIRER KABLO izdeluje kable. Tudi iz nadaljnje tehnične dokumentacije (opis proizvajanja XLPE kablov, tabela z dimenzijami kablov, tabele tehničnih preizkusov, certifikati itd.) je razvidno, da je izbrani ponudnik kot proizvajalca 110 kV kabla navedel družbo DEMIRER KABLO in da se tehnična dokumentacija za kable nanaša na to družbo.

Iz tehničnega dela ponudbe izbranega ponudnika je torej razvidno, da je kot proizvajalec 110 kV kabla navedena družba DEMIRER KABLO. Dejstvo, da 110 kV kabel dejansko proizvaja družba DEMIRER KABLO, tudi sicer med strankami ni sporno. Izbrani ponudnik namreč v vlogah z dne 21. 3. 2012 in 29. 3. 2012 navaja, da proizvodnja 110 kV kabla dejansko poteka v tovarni družbe DEMIRER KABLO, in sicer po navodilih družbe CCC GmbH Berlin. Enako ugotavlja tudi naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevka za revizijo, ko navaja, da je proizvajalec samega 110 kV kabla res družba DEMIRER KABLO, vendar pa naj bi ta izdelal le 110 kV kabel po natančnih navodilih in pod strokovnim nadzorom družbe CCC GmbH Berlin, medtem ko ta družba izdelanemu kablu doda kabelski končnik ter omarice za ozemljevanje kablov, s čimer proizvede kabelski sistem kot celoto, na katerega da tudi garancijo za brezhibno delovanje. Enako izhaja tudi iz dokumenta "Remarks to CCC GmbH Berlin/Demirer Kablo", v katerem je navedeno, da družba CCC GmbH Berlin izdeluje celoten spekter visokonapetostnega kabelskega pribora (spojke in kabelske zaključke za XLPE ter oljne kable). Kable, ki so potrebni za visokonapetostne projekte, družba CCC GmbH Berlin nabavlja od proizvajalcev kablov, ki jih je ustrezno certificirala. Ti proizvajalci delujejo zgolj kot proizvodna mesta za družbo CCC GmbH Berlin, ki vodi in nadzoruje proizvodnjo. . Družba CCC GmbH Berlin še pojasnjuje, da bodo pri predmetnem naročilu sodelovali s turškim izdelovalcem kabla DEMIRER KABLO, ki je bilo certificirano kot CCC proizvodno mesto s strani nemških distribucijsko-prenosnih podjetij, kot dobavitelja kablov za slovenski trg pa je družbo DEMIRER KABLO certificiral tudi Elektroinštitut "Milan Vidmar". Dokument "Remarks to CCC GmbH Berlin/Demirer Kablo" je izbrani ponudnik predložil na podlagi naročnikovega poziva za dopolnitev ponudbe z dne 16. 2. 2012, v katerem je naročnik med drugim navedel, da je izbrani ponudnik v obrazcu "Ponudba" kot proizvajalca navedel družbo CCC GmbH Berlin, dejanski proizvajalec kabla pa je družba DEMIRER KABLO.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da tako iz ponudbe izbranega ponudnika kot tudi iz njenih dopolnitev ter nadaljnjih vlog izbranega ponudnika in naročnika izhaja, da je proizvajalec 110 kV kabla, ki ga izbrani ponudnik ponuja v okviru kabelskega sistema, družba DEMIRER KABLO. Z naročnikom in izbranim ponudnikom se je sicer mogoče strinjati, da je predmet tega javnega naročila dobava in montaža 2x110 kV kabelskega sistema in da 110 kV kabel predstavlja le del tega sistema. Prav tako je mogoče slediti pojasnilom izbranega ponudnika, da družba CCC GmbH Berlin projektira celoten sistem in posamezne komponente združi v celoto, za katero tudi jamči tehnično brezhibnost. Naročnik v tem smislu pojasnjuje, da je zanj pomemben le končni proizvajalec kabelskega sistema. Vendar pa iz določb razpisne dokumentacije ne izhaja, da je za naročnika pomemben le končni proizvajalec sistema. V točkah 3.1.7 in 3.2.5 razpisne dokumentacije je namreč naročnik izrecno zahteval, da mora biti izjava proizvajalca predložena za posamezen segment opreme in da mora biti ponudnik v izjavi pooblaščen za nudenje opreme za predmetni projekt. Tudi v točkah 3.1.8 in 3.2.6 razpisne dokumentacije se je zahteva glede predložitve referenc nanašala na VN kabel in njegovega proizvajalca, ne pa na končnega proizvajalca celotnega kabelskega sistema. Določb razpisne dokumentacije, ki zahteva izjavo proizvajalca za posamezen segment opreme oz. reference proizvajalca VN kabla, ni mogoče razlagati na način, da zadostuje izjava končnega proizvajalca kabelskega sistema. Če je naročniku dejansko pomemben le končni proizvajalec sistema, bi moral to vnaprej določiti v razpisni dokumentaciji, česar pa ni storil.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da je proizvajalec 110 kV kabla, ki ga ponuja v okviru kabelskega sistema, družba DEMIRER KABLO. Ker so bili glede na citirana določila razpisne dokumentacije ponudniki dolžni predložiti izjave proizvajalcev za posamezen segment opreme oz. za VN kabel, ne pa za sistem kot celoto, ponudnik ni izpolnil zahtev iz točk 3.1.7, 3.2.5, 3.1.8 in 3.2.6 razpisne dokumentacije. Njegove ponudbe zato ni mogoče obravnavati kot popolne v smislu 17. točke 2. člena ZJNVETPS. Na to ugotovitev ne more vplivati navedba izbranega ponudnika, da je tovarna družbe DEMIRER KABLO v Turčiji le njegovo proizvodno mesto. Iz njegove ponudbe namreč to ni razvidno; nasprotno, iz tehničnega dela ponudbe na več mestih izhaja, da je proizvajalec 110 kV kabla družba DEMIRER KABLO. Iz dokumentacije, ki sta jo predložila naročnik in izbrani ponudnik, ni razvidno, da bi bila družba DEMIRER KABLO le proizvodni obrat oz. da bi bila del družbe CCC GmbH Berlin, temveč je razvidno, da gre za samostojno pravno osebo, ki proizvaja VN kable tudi za druge naročnike.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da izbrani ponudnik ni predložil dokumentacije proizvajalca VN kablov, ki bi izpolnjevala zahteve iz razpisne dokumentacije, zaradi česar naročnik njegove ponudbe ne bi smel obravnavati kot popolne, je v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu A in B, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" z dne 28. 2. 2012 oz. dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" z dne 12. 3. 2012.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da izbrani ponudnik ni predložil dokumentacije proizvajalca VN kablov, ki bi bila skladna z njegovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevkih za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroškov za plačilo revizijske takse ter stroškov za odvetniško zastopanje v višini 1.400,00 EUR z 20 % DDV.

Ker sta zahtevka za revizijo utemeljena, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT), ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za odvetniško zastopanje ob vložitvi zahtevka za revizijo z dne 12. 3. 2012 nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek v sklopu A - stroške v višini 5.980,00 EUR,
- za odvetniško zastopanje ob vložitvi zahtevka za revizijo z dne 23. 3. 2012 nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek v sklopu B - stroške v višini 3.484,00 EUR.


Potrebni skupni stroški vlagatelja, ki mu jih mora povrniti naročnik, znašajo torej 11.384,00 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena, saj je Državna revizijska komisija kot nepotrebne označila stroške odvetniškega zastopanja nad priznano višino. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da je vlagatelju priznala stroške za vložitev dveh zahtevkov za revizijo glede na ravnanje naročnika, ki je v sklopu A in sklopu B izdal odločitvi o oddaji naročila na različne datume, zaradi česar vlagatelj pravnega varstva ni mogel uveljavljati z eno vlogo.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v vlogah, s katerimi se je opredelil do vlagateljevih revizijskih navedb, zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Stroškov, ki jih je priglasil izbrani ponudnik, Državna revizijska komisija ne priznava, saj ocenjuje, da niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Izbrani ponudnik se ima glede na 11. člen ZPVPJN in drugi odstavek 27. člena ZPVPJN pravico izjasniti o navedbah vlagatelja (tudi s pomočjo odvetnika; prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev stroškov (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je upravičen le do povrnitve potrebnih in ne vsakršnih stroškov (tretji in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru izbrani ponudnik ni navedel nobenih dejstev, ki bi vplivala na naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo ali odločitev Državne revizijske komisije. Izbrani ponudnik je v vlogah neutemeljeno navajal, da zahtevka za revizijo nista popolna in da vlagatelj ni aktivno legitimiran za njuno vložitev. Državna revizijska komisija zato ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 26. 4. 2012


predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna LMR, d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
- Odvetnika Stojan Zdolšek in Barbka Zdolšek, Miklošičeva 5, 1001 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran