Na vsebino
EN

018-107/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-107/2012-4
Datum sprejema: 25. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata, mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo video nadzorne opreme in izdelava inštalacij, št. 430-1565/2011", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Polčeva pot 1, Kamnik, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.4.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 8.3.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 10.11.2011 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN12902/2011 objavil javno naročilo "Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo video nadzorne opreme in izdelava inštalacij, št. 430-1565/2011. Dne 20.2.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-1565/2011/29, s katero je odločil, da se predmetno naročilo za sklop 1 odda ponudniku ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz naročnikove odločitve še izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba kot nepopolna izločena iz predmetnega postopka javnega naročila.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 8.3.2012 vložil zahtevek za revizijo zoper sklop 1, v katerem zatrjuje, da je po prejemu sklepa o oddaji naročila z dopisom, z dne 28.2.2012, od naročnika zahteval vpogled v razpisno dokumentacijo in ponudb vseh ponudnikov. Naročnik mu je vpogled sicer omogočil, vendar šele 9.3.2012 po izteku roka za vložitev revizijskega zahtevka. Vlagatelj meni, da so mu bile kršene pravice s tem, ko mu ni bilo omogočeno, da se pravočasno, pred rokom za oddajo revizijskega zahtevka, seznani s ponudbami ostalih ponudnikov. V nadaljevanju vlagatelj izpostavlja, da je naročnik zahteval, da se mu dobavi naprava z objektivom, ki ima horizontalni kot pogleda objektiva vsaj med 40° in 85°. Vlagatelj je k svoji ponudbi priložil tehnično dokumentacijo, ki dokazuje, da je horizontalni kot med 37° in 94°. Pri tem pa vlagatelj ponovno prilaga isto tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je objektiv v celoti ustrezen. Pri tem vlagatelj poudarja, da je naročnik že zaključil javni razpis za dobavo in montažo video nadzorne opreme in izdelavo inštalacij, kjer je vlagatelj ponudil isti izdelek, ki pa je bil takrat za naročnika ustrezen. Glede naročnikove ocene, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje 1.7 točke razpisne dokumentacije, vlagatelj navaja, da je naročniku predlagal kamero Arecont Vision AV3100M, pri čemer v trenutku oddaje ponudbe v tehnični dokumentaciji proizvajalca še niso bile opredeljene vse opcije izdelka. Vlagatelj je zato predložil dopis proizvajalca, ki potrjuje, da ima kamera tudi funkcijo nastavitve privatnih con (kodiranje H.264). Poleg tega naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval kodiranja H.264, zato se po vlagateljevem mnenju na ta segment naročnik sploh ne sme sklicevati. Ne glede na navedeno pa vlagatelj poudarja, da ima kamera možnost kodiranja H.264. V nadaljevanju vlagatelj priznava, da je k točki 2. razpisne dokumentacije predložil napačno prilogo oz. tehnično dokumentacijo, ki pa glede navedene točke predstavlja zgolj formalno pomanjkljivost. Vlagatelj s strani naročnika ni bil pozvan k odpravi formalne pomanjkljivosti, če pa bi bil, vlagatelj poudarja, da bi jo vsekakor odpravil. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se spremeni naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 29.3.2012 sprejel odločitev, št. 430-1565/2011/64, s katero je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vpogleda pojasnjuje, da vlagatelj nikjer v zahtevi ni navedel suma, da je naročnik kršil zakon. Navedeno pa po naročnikovih navedbah izhaja tudi iz dejstva, da je vlagatelj zahteval vpogled v vse ponudbe za oba sklopa javnega naročila, tudi v tiste ponudbe, ki nimajo vpliv na izbor njegove ponudbe. Upoštevajoč navedeno, je naročnik vlagatelju zato tudi omogočil vpogled dne 9.3.2012. Glede preostalih vlagateljevih ugovorov pa naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je za dobavo in montažo videonadzorne opreme in izdelavo inštalacij v VI. delu razpisne dokumentacije ter v obrazcih ponudbenega predračuna podal tehnične zahteve in količino zahtevane opreme in materiala za izvedbo inštalacijskih in montažnih del. Skladno z zahtevami iz točk 7.8 in 7.9 na strani 10 razpisne dokumentacije so morali ponudniki v ponudbi predložiti tehnično specifikacijo, izpolnjeno na obrazcih in tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo. Naročnik je pri pregledu vlagateljev ponudbe ugotovil, da ponujeni objektiv ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je v obrazcu tehnične specifikacije v ponudbi za predmetno opremo navedel, da ponuja kamero tipa AV3100M, ter v 1.9 točki navedel objektiv MPL4-10, za katerega je z "DA" označil, da izpolnjuje razpisne zahteve. Navedenemu je po naročnikovih navedbah vlagatelj v ponudbi predložil tehnično dokumentacijo, iz katere pa je razvidno, da je horizontalni kot pogleda pripadajočega objektiva nastavljiv med 38° in 83° in ne 40° in 85°, kakor je bilo to z razpisno dokumentacijo zahtevano. Na drugi strani pa po naročnikovih navedbah želi vlagatelj s tehnično dokumentacijo, priloženo k revizijskemu zahtevku, dokazati ustreznost objektiva MPL4-10, ki pa v tej dokumentaciji ni zajet. Enako naročnik ugotavlja glede izpolnjevanja tehničnih zahtev pod točko 1.7 razpisne dokumentacije. Vlagatelje je pod omenjeno točko k ponudbi predložil tehnično dokumentacijo in proizvajalčev dopis, iz katerega je jasno razvidno, da ponujena kamera po naročnikovih ugotovitvah ne izpolnjuje tehnične zahteve iz točke 1.7 razpisne dokumentacije. Vlagatelj je v ponudbi predložil tehnično dokumentacijo s proizvajalčevim dopisom, v katerem navaja, da vse nove oz. zadnje kompaktne kamere s kodiranjem H.264 vključujejo tudi funkcijo nastavitve privatnih con, medtem ko je iz predložene tehnične dokumentacije razvidno, da se ponujena vlagateljeva kamera visoke ločljivosti AV3100M ne uvršča med takšne izdelke, saj ima le Motion JPEG kodiranje in ne H.264. Pri tem se naročnik ne strinja z vlagateljem, da se na ta segment ne sme sklicevati, ker v razpisni dokumentaciji ni zahteval kodiranja H.264. Naročnik v tem zvezi pojasnjuje, da razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe glede točke 1.7 ni to, da ponujena kamera nima H.264 kodiranja, temveč da ne izpolnjuje tehničnih zahtev, in sicer da nima možnosti prekritja in s tem nesnemanja neželjenega dela slike (nastavitve privatnih con). Glede predložene manjkajoče dokumentacije za kamero TPH200 pa se naročnik ni opredelil, saj po njegovem mnenju slednja ni predmet spora med naročnikom in vlagateljem. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 3.4.2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 3.4.2012, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri pregledu in ocenjevanju vlagateljev ponudbe.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Sklep o oddaji naročila št. 430-1565/2011/29 z dne 20.2.2011, vlagateljevo ponudbo dokumentacijo, in revizijski zahtevek in vse priloge. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Iz naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-1565/2011/29 z dne 20.2.2012 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila iz razloga, ker ne izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila zapisal, da je glede izpolnjevanja točke 1.9 iz priložene tehnične dokumentacije vlagateljeve ponudbe razvidno, da je horizontalni kot pogleda pripadajočega objektiva nastavljiv med 38° in 83° in ne, kot je zahtevano, vsaj med 40° in 85°. Glede izpolnjevanja zahtev iz točke 1.7 pa je naročnik pojasnil, da v vlagatelj s priloženim proizvajalčevim dopisom sicer izkazuje, da vse nove oz. zadnje kompaktne kamere s kodiranjem H.264 vključujejo tudi funkcijo nastavitve privatnih con, ki jo zahteva naročnik, vendar pa se ponujena vlagateljeva kamera ne uvršča med takšne izdelke, ker ima le Motion JPEG kodiranje, ne pa H.264, kakor to po naročnikovem prepričanju izhaja iz priložene tehnične dokumentacije. Naročnik je še ugotovil, da je vlagatelj glede 2. točke razpisne dokumentacije ponudil model TPH2000, medtem ko je predložil dokumentacijo za model TPH-3000, na podlagi česar je naročnik zaključil, da ponujena vlagateljeva oprema ne ustreza zahtevam predmetnega naročila. Na drugi strani vlagatelj navedenim naročnikovim ugotovitvam v celoti ugovarja, kar je tudi predmet spora in predmet presoje obravnavanega revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je zato pri presoji predmetnega spora vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik glede tehnične dokumentacije določil, da morajo ponudniki predložiti: "7.8 Tehnično specifikacijo, izpolnjeno na obrazcih, ki so priloženi VI. delu razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije [â??].
7.9 Drugo:
Dokumenti so lahko originali ali fotokopije:
Ponudniki morajo za vso ponujeno opremo v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične značilnosti ponujene opreme ter da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudnik naj tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis priloži k prilogi št. VII/1a oz. VII/1b) - "Obrazec ponudbenega predračuna". [â??]."

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala utemeljenost oz. neutemeljenost naročnikovih ugotovitev, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve iz 1.9 točke razpisne dokumentacije. Pri tem je naročnik v zvezi s ponujeno opremo v IV. delu razpisne dokumentacije določil: "V tehnični specifikaciji so v stolpcu "Zahtevane karakteristike" navedene zahteve naročnika, kar pomeni, da mora ponujena oprema izpolnjevati najmanj zahtevane karakteristike. Ponudnik mora navesti podatke - karakteristike ponujene opreme v prazne stolpce ter navesti tip ponujene opreme." Naročnik je pod točko 1.9 sklopa 1 postavil tehnično zahtevo, da mora ponujena kamera imeti pripadajoč objektiv istega proizvajalca, primeren za kamere visokih ločljivosti, s spremenljivo goriščno razdaljo: horizontalni kot pogleda nastavljiv vsaj med 40° in 85°. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo ugotavlja, da vlagatelj v tehničnih specifikacij na predloženih obrazcih skladno z razpisnimi zahtevami navedel, da vlagatelj ponuja kamero tip AV3100M in objektiv tip MPL4-10. V zvezi s tem je Državna revizijska komisija vpogledala še v priloženo tehnično dokumentacijo z namenom, da bi preverila, ali ponujeni objektiv izpolnjuje tehnične zahteve iz 1.9 točke razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je pri tem ugotovila ista dejstva, kakor jih v svoji odločitvi o oddaji naročila navaja že naročnik, in sicer da iz predloženih tehničnih prospektov proizvajalca Arecont izhaja, da ima ponujeni objektiv MPL4-10 za model AV3100M horizontalni kot pogleda med 38° in 83°, in ne 37° in 94°, kakor to v revizijskem zahtevku trdi vlagatelj. Pri tem je Državna revizijska komisija primerjala tudi tehnično dokumentacijo iz revizijskega zahtevka, na katero se sklicuje vlagatelj kot dokaz svoje trditve, da ponujeni objektiv izpolnjuje iz 1.9 točke določene tehnične zahteve, ter tehnično dokumentacijo predloženo v ponudbi in ugotovila, da se k revizijskemu zahtevku predložena tehnična dokumentacija nanaša na objektiv 4-10 mm MP Lens (Arecton Vision Megapixel Lens), ne pa na v ponudbeni ponujeni model MPL4-10 (MPL Vari-Focal Lens). Vlagatelj tako k revizijskemu zahtevku ni predložil iste tehnične dokumentacije, kot pa se nahaja v ponudbi. V zvezi s tem Državna revizijska komisija v konkretnem primeru zaključuje, da je vlagatelj v ponudbi predložil tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične značilnosti ponujene opreme, in sicer da ima ponujeni objektiv MPL4-10 za model AV3100M horizontalni kot pogleda med 38° in 83°. Na podlagi česar Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da ponujeni objektiv tehničnih zahtev iz 1.9 točke ne izpolnjuje (in sicer da mora imeti objektiv horizontalni kot pogleda nastavljiv med 40° in 85°), zato Državna revizijska komisija v nadaljevanju ocenjuje, da je naročnik v konkretnem primeru ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2, zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev, kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija preostalih vlagateljevih ugovorov, ki se nanašajo na izpolnjevanje preostalih tehničnih zahtev, ni presojala, saj je naročnik v konkretnem primeru uspel dokazati, da je vlagateljeva ponudba nepopolna že zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev iz 1.9 točke razpisne dokumentacije, tako da nadaljnje ugotovitve na vlagateljev položaj v konkretnem primeru ne bi imele vpliva.

V nadaljevanju pa je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve očitke, da mu je bila kršena pravica do pravnega varstva, ker mu je naročnik omogočil vpogled dne 9.3.2012, in sicer dan po izteku roka za vložitev revizijskega zahtevka. Pravico do vpogleda ureja določba sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Naročnik mora organizirati vpogled v ponudbe, prejete v postopku oddaje javnega naročila, v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbe zaradi suma, da je naročnik kršil zakon, pa mora vpogled organizirati najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Če v tem primeru prejme zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje, mora naročnik zagotoviti vpogled v najkrajšem možnem času, in, če okoliščine to dopuščajo, pred potekom obdobja mirovanja. V zvezi s tem je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo zahtevo z dne 28.2.2012, s katero je vlagatelj zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo in pri tem naročniku v celoti pritrjuje, da vlagatelj v obravnavanem primeru v zahtevi ni opredelil razlogov, zakaj vpogled zahteva, oz. da ga zahteva zaradi suma, da je naročnik kršil zakon. Naročnik zato upoštevaje navedeno določbo tudi ni bil zavezan vpogleda organizirati znotraj poteka roka mirovanja oz. roka za vložitev revizijskega zahtevka. Na podlagi česar gre zaključiti, da naročnik ni kršil določbe sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 s tem, ko je vlagatelju omogočil vpogled dan po izteku roka za vložitev revizijskega zahtevka. Na drugi strani pa Državna revizijska komisija poudarja, da kljub temu da je bil vlagatelju vpogled v spisovno dokumentacijo omogočen šele na dan po izteku roka za vložitev revizijskega zahtevka, bi lahko vlagatelj svoj revizijski zahtevek dopolnil z dodatnimi ugotovitvami, kajti naročnik je o revizijskem zahtevku odločil šele 29.3.2012, dvajset dni po opravljenem vpogledu.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 25.4.2012
Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:

- odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8A, Ljubljana,
- Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Natisni stran