EN

018-131/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-131/2012-2
Datum sprejema: 24. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. in 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva postopka oddaje javnega naročila "Kleparsko ličarska popravila vozil", na podlagi pritožbe družbe Servis Ambrož Andrej Ambrož, s.p., Lahovče 40, Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: vlagatelj) in vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 4. 2012

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa z dne 6. 4. 2012.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Kleparsko ličarska popravila vozil", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o naročilu male vrednosti "Kleparsko ličarska popravila vozil" objavil na Portalu javnih naročil, dne 2. 3. 2012, pod št. objave NMV513/2012.

Naročnik je 20. 3. 2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je naročilo oddal ponudniku Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), zoper katero je vlagatelj 2. 4. 2012 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da iz dodatne obrazložitve ni razvidno, katero merilo je naročnik uporabil pri oceni ponudb. Vlagatelj še navaja, da mu je bil neupravičeno onemogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, vendar kljub temu zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka. Vlagatelj zatrjuje tudi, da je bila naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila nepopolna, saj ni vsebovala pravnega pouka, s čimer je naročnik kršil 22. člen ZPVPJN. V zahtevku za revizijo vlagatelj, v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, predlaga tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je 6. 4. 2012 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, z obrazložitvijo, da je pri preverjanju, ali zahtevek za revizijo vsebuje vse obvezne sestavine zahtevka za revizijo iz 15. člen ZPVPJN, ugotovil, da zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj je 13. 4. 2012 vložil pritožbo z dne 11. 4. 2012, v kateri zatrjuje, da je potrdilo o plačilu takse priložil zahtevku za revizijo. Da je bilo potrdilo o plačilu takse priloženo zahtevku za revizijo, pojasnjuje vlagatelj, je razvidno iz tega, da je vlagatelj izvod zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse poslal tudi na Ministrstvo za finance Republike Slovenije, kar je ministrstvo potrdilo, prav tako je teža obeh pošiljk, ki jih je vlagatelj poslal naročniku in Ministrstvu za finance, ustrezala, kar je razvidno iz poštnih povratnic za pošiljke.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 4. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s pritožbo, v vlogi pa pojasnil, da je bilo po prejemu vlagateljeve pritožbe ob ponovnem pregledu dokumentacije pri naročniku ugotovljeno, da je bilo potrdilo o plačilu takse res priloženo zahtevku za revizijo, ter da je pri naročniku prišlo do nenamerne napake, pri kateri je bilo potrdilo o plačilu takse spregledano.


Po pregledu pritožbe in dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba utemeljena.


ZPVPJN v 15. členu določa obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo. V drugem odstavku navedenega člena je določeno, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Naročnik v skladu s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN po prejemu zahtevka za revizijo preveri izpolnjevanje procesnih predpostavk in (med drugim) preveri, ali zahtevek za revizijo vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. V primeru, če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zavrže. V nasprotnem primeru, če zahtevek za revizijo izpolnjuje vse procesne predpostavke, naročnik zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo.

V konkretnem primeru gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker mu ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse, čemur vlagatelj v pritožbi ugovarja in dokazuje nasprotno.

Ob pregledu odstopljene dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrdilo o plačilu takse priloženo zahtevku za revizijo, odločitev naročnika v zvezi s tem pa napačna. Enako je (sicer po tem, ko je o zahtevku za revizijo že odločil) ugotovil tudi naročnik, saj v vlogi, s katero je pritožbo odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji, priznal, da je pri pregledu zahtevka za revizijo spregledal potrdilo o plačilu takse, ki mu je bilo priloženo.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Zato je pritožbi vlagatelja na podlagi 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa z dne 6. 4. 2012.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je pri pregledu dokumentacije ugotovila, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku poslal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN.

Ker naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga o zadržanju postopka ni sprejel sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, kot mu to v prvi alineji drugega odstavka nalaga 19. člen ZPVPJN, je o predlogu o zadržanju postopka javnega naročila odločila Državna revizijska komisija.


Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.


Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru gre šteti, da je naročnik predlog odstopil Državni revizijski komisiji z odstopom dokumentacije v zvezi s pritožbo zoper odločitev o zahtevku za revizijo, vendar se do predloga o zadržanju postopka ni opredelil.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.


Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da vlagatelj predloga za zadržanje postopka javnega naročanja z ničemer ne utemeljuje in ne navede nobenih okoliščin, ki bi zadržanje postopka utemeljevale, in v zvezi s tem ne predlaga nobenih dokazov. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 19. člena ZPVPJN, odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, dne 24. 4. 2012


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Servis Ambrož Andrej Ambrož, s.p., Lahovče 40, Cerklje na Gorenjskem
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv (tu)

Natisni stran