EN

018-108/2012 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-108/2012-3
Datum sprejema: 23. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Čiščenje delovnih oblačil za obdobje dveh let" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Labod, čistilnica in pralnica, d.o.o., Koprska ulica 66, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, za katerega postopek oddaje javnega naročila po pooblastilu izvaja Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.4.2012

odločila:

Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 20.3.2012 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.1.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje delovnih oblačil za obdobje dveh let". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 1685/2012.

Dne 14.3.2012 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Kemična čistilnica in pralnica PINGVIN, Gale Bogdana, s.p., Liparjeva cesta 18, Mengeš (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila popolna in po merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe ugodnejša od edine preostale, vlagateljeve ponudbe.

Na vlagateljevo zahtevo je naročnik temu dne 16.3.2012 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.3.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje, da je naročnik izbranega ponudnika izbral v nasprotju z merili in pogoji, ki jih je objavil. Vlagatelj s tem v zvezi izpostavlja referenčni pogoj iz točke 3.4.3 razpisne dokumentacije, ki ga izbrani ponudnik po njegovem prepričanju ne izpolnjuje. Iz predloženih referenc naj namreč ne bi izhajalo sodelovanje izbranega ponudnika z referenčnimi naročniki zadnja tri leta pred datumom oddaje ponudbe, temveč se te nedvoumno nanašajo zgolj na eno leto poslovnega sodelovanja, kar je v nasprotju z razpisnimi pogoji. Upoštevajoč navedeno vlagatelj zahteva izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot neustrezne in nepopolne.

Izbrani ponudnik je dne 28.3.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 29.3.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, odločil pa je tudi, da se vlagatelju ne povrne plačana taksa za postopek pravnega varstva. V obrazložitvi sklepa naročnik zavrača vlagateljevo interpretacijo pogoja iz točke 3.4.3 razpisne dokumentacije, skladno s katero naj bi reference morale izkazovati sodelovanje z referenčnimi naročniki v celotnem obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe. S tem v zvezi naročnik pojasnjuje, da je referenčni pogoj oblikoval tako, da za njegovo izpolnjevanje zadostuje izkaz najmanj treh referenc za čiščenje, pranje in likanje oblačil ter posteljnine, in sicer kadarkoli v obdobju zadnjih treh let pred datumom oddaje ponudb, pri čemer mora posamezna letna vrednost za enega naročnika znašati najmanj 20.000 EUR. Naročnik torej ni zahteval, da morajo imeti ponudniki referenčne pogodbe sklenjene za celotno triletno obdobje pred rokom za oddajo ponudb - takšna zahteva bi bila, glede na to, da se javno naročilo oddaja za obdobje dveh let, po naročnikovem mnenju tudi nesorazmerna. Na enak način, kot naročnik, razume obravnavani pogoj tudi izbrani ponudnik, drugače pa ga je torej razumel zgolj vlagatelj. Naročnik dodaja še, da skladno s prakso Državne revizijske komisije nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov. Ob upoštevanju navedenega je obravnavani pogoj eventualno mogoče interpretirati tudi na način, ki ga predlaga vlagatelj, kar pa je naročnik pri pregledovanju ponudb upošteval, zaradi česar je tudi vlagateljevo ponudbo označil za popolno. Naročnik glede na navedeno ponovno ugotavlja, da reference izbranega ponudnika izpolnjujejo tako zahtevo po časovnem obdobju, na katero se morajo nanašati, kot zahtevo po njihovih vrednostih. Naročnik kot slednje opozarja še na vprašanje vlagateljeve aktivne legitimacije za vodenje revizijskega postopka - vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku namreč ne obravnava vprašanja škode, kaj šele, da bi jo uspel izkazati ali dokazati.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 3.4.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem v zvezi vodenem predrevizijskem postopku. Odstopljeno dokumentacijo je dopolnil dne 5.4.2012.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej preverila, ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vodenje postopka pravnega varstva.

Iz določil prvega odstavka 14. člena ZPVPJN izhaja, da se aktivna legitimacija prizna zagovornikom javnega interesa ter vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Drugi odstavek 14. člena ZPVPJN pa med drugim določa, da se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo.

V konkretnem postopku oddaje javnega naročila je vlagatelj nesporno pravočasno oddal svojo ponudbo, zato interes za dodelitev naročila izkazuje. Državna revizijska komisija pa ravno tako ugotavlja, da vlagatelj izkazuje tudi, da bi mu lahko z izpodbijano odločitvijo o oddaji javnega naročila nastala škoda. Četudi drži naročnikova navedba, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku vprašanja škode ne obravnava izrecno, možnost nastanke te izhaja že iz dejstev, da je bila vlagateljeva ponudba, poleg ponudbe izbranega ponudnika, edina preostala ponudba, ki jo je naročnik prejel v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil za popolno ter da bi posledično moralo biti v primeru, če bi bila ugotovljena (z vlagateljeve strani zatrjevana) nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in bi bila odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila razveljavljena, predmetno javno naročilo oddano prav vlagatelju (če bi naročnik postopek seveda zaključil z oddajo javnega naročila).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelju potrebno priznati aktivno legitimacijo za vodenje predmetnega postopka pravnega varstva.


Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, in sicer vezano na vprašanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, in sicer iz razloga neizpolnjevanja referenčnega pogoja iz točke 3.4.3 razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod točko 3.4.3. Referenčni pogoji določil:

"Ponudnik ali skupina ponudnikov, v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi navesti najmanj tri reference za čiščenje, pranje in likanje oblačil in posteljnine.

Za referenčno se šteje tisto naročilo v zadnjih treh letih pred datumom oddaje ponudbe, katera posamezna letna pogodbena vrednost za enega naročnika znaša najmanj 20.000,00 EUR.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom izpolnjenega "Seznama referenc" (priloga 6/1) in s podpisom izpolnjenega obrazca "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" (Priloga 6/2)".

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah, kot pravilno izpostavlja naročnik, že večkrat zapisala, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov, v fazi pregledovanja ponudb pa je tako potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-043/2008, 018-029/2011, 018-031/2012 itd.).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje v njegovem stališču, da je mogoče obravnavani referenčni pogoj utemeljeno razlagati (tudi) na način, skladno s katerim za njegovo izpolnitev zadostuje izkaz zahtevanega števila vrednostno ustreznih referenčnih poslov, ki so bili izvedeni kadarkoli v obdobju zadnjih treh let pred ponudnikovo oddajo ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Takšno stališče dopušča jezikovna razlaga navedenega pogoja, skladno pa je tudi z njegovo logično razlago, saj se predmetno javno naročilo oddaja za obdobje dveh let, zaradi česar bi bila zahteva po izkazovanju referenc za celotno triletno obdobje (kot sporni pogoj razume vlagatelj) nesorazmerna s predmetom javnega naročila.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil izpolnjen obrazec "Seznam referenc" (priloga 6/1), na katerem so navedene štiri reference. Za vse na seznamu navedene reference je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil tudi izpolnjene in s strani referenčnih naročnikov podpisane obrazce "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" (Priloga 6/2). Iz navedenih obrazcev izhaja potrditev izvajanja dveh izmed referenčnih del v obdobju od 1.4.2009 do 31.3.2010, tretjega referenčnega dela v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 ter četrtega referenčnega dela v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010. Vrednost vsakega od referenčnih del presega znesek 20.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je rok za oddajo ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila potekel dne 1.3.2012. Navedenega dne je izbrani ponudnik tudi oddal svojo ponudbo.

Ob upoštevanju zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vse štiri reference, na katere se v svoji ponudbi sklicuje izbrani ponudnik, v nasprotju z drugačnim mnenjem vlagatelja, izpolnjujejo zahtevo razpisne dokumentacije glede obdobja, na katero se morajo nanašati. Vse štiri reference namreč izkazujejo opravljanje referenčnih del v obdobju zadnjih treh letih pred datumom oddaje ponudbe.


V povzetku navedenih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, tako pa tudi ne nezakonitosti izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 20.3.2012 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 23.4.2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
- Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana
- Labod, čistilnica in pralnica, d.o.o., Koprska ulica 66, Ljubljana,
- Kemična čistilnica in pralnica PINGVIN, Gale Bogdana, s.p., Liparjeva cesta 18, Mengeš,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran