Na vsebino
EN

018-066/2012 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-066/2012-3
Datum sprejema: 11. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila male vrednosti "Ločilniki in ločilna stikala" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Tehmar, d.o.o., Zagrebška cesta 100, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.4.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 1.2.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Ločilniki in ločilna stikala", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila male vrednosti" št. 12-DS/N-11/2012 z dne 11.1.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 545,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.10.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Ločilniki in ločilna stikala". Javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. NMV3505/2011 z dne 28.10.2011.

Dne 11.1.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila male vrednosti" št. 12-DS/N-11/2012, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku TSN, d.o.o., šentiljska cesta 49, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila po merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe ugodnejša od edine preostale, vlagateljeve ponudbe. Iz dokumenta izhaja še, da je naročnik tekom postopka ugotovil, da sta obe prispeli ponudbi formalno nepopolni, oba ponudnika pa sta sledeč naročniku svoji ponudbi pravočasno in ustrezno dopolnila, zato sta bili njuni ponudbi obravnavani kot popolni.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23.1.2012 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Naročnik je vlagatelju zahtevani vpogled omogočil dne 27.1.2012.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1.2.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. S tem v zvezi zatrjuje, da kontaktni deli ozemljilnih nožev, ki so prigrajeni ločilniku tip LZ ali ločilnemu stikalu tip LSZ (ki sta bila ponujena v ponudbi izbranega ponudnika), niso v celoti izdelani iz elektrolitskega bakra, temveč je del kontakta izdelan iz jekla. To je v neskladju z naročnikovo jasno zahtevo po tem, da morajo biti kontaktni deli bakreni, z zaščito izvedeno z nikljanjem ali srebrenjem. Vlagatelj meni tudi, da je nedopustno, da izbrani ponudnik napotuje naročnika, naj se o ustreznosti in kvaliteti ponujenih aparatov za zunanjo montažo prepriča v Elektro Celje, d.d., in Elektro Ljubljana, d.d., katera že vrsto let vgrajujeta ločilnike in ločilna stikala izbranega ponudnika - s tem izbrani ponudnik po vlagateljevem prepričanju namreč ne zadosti institutu dopustne dopolnitve ponudbe v smislu prvega odstavka 82. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Izbrani ponudnik bi namreč moral svojo ponudbo dopolniti v smislu fizičnega dokaza in ne zgolj z napotitvijo k ogledu lokacije. Vlagatelj dodaja še, da je po njegovem vedenju konstrukcija vseh ozemljilnih nožev, ki jih izbrani ponudnik dobavlja po javnih razpisih v navedenih podjetjih, izdelana deloma iz jekla in ne v celoti iz elektrolitskega bakra. Kot naslednje vlagatelj zatrjuje, da je vsa tehnična dokumentacija (poročila, preskusiâ??,) ki jo izbrani ponudnik uporablja kot dokaz o izpolnjevanju naročnikovih pogojev, izdelana za tipsko izvedbo ločilnega stikala za zunanjo montažo tip LSZ 24/630 in ločilnika za zunanjo montažo tip LZ 24/630, katera sta izdelana iz nerjavečega materiala. Izbrani ponudnik pa je s svojim dodatnim pojasnilom z dne 9.12.2011, v katerem je navedel, da je njihova konstrukcija antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem po SIST, IEC, tehnično spremenil ponudbo, za katero je predložil tehnično dokumentacijo, kar je v neskladju z 82. členom ZJNVETPS. Po vlagateljevem mnenju je tudi s tem v zvezi neprimerno, da izbrani ponudnik napotuje naročnika, naj se o ustreznosti in kvaliteti ponujenih aparatov za zunanjo montažo prepriča pri drugih subjektih - s tem izbrani ponudnik po vlagateljevem prepričanju namreč ne zadosti institutu dopustne dopolnitve ponudbe. Po vedenju vlagatelja je sicer konstrukcija vseh ločilnikov za zunanjo montažo tip LZ in ločilnih stikal za zunanjo montažo tip LSZ, kot jih izbrani ponudnik dobavlja po javnih razpisih pri teh subjektih, izdelana samo iz nerjavečega jekla in ni antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem po SIST, IEC. Vlagatelj dalje zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika predložena izjava o skladnosti za ločilnik za zunanjo montažo tip LZ in ločilno stikalo za zunanjo montažo tip LSZ ni v celoti napisana v slovenskem jeziku, s čemer ne zadosti zahtevam naročnika. Kot slednje vlagatelj izpostavlja, da ponudbe izbranega ponudnika ni podpisal zakoniti zastopnik izbranega ponudnika, temveč jo je podpisala oseba D.M., ki ni zakoniti zastopnik in za katero v ponudbi ni bilo predloženo pooblastilo za podpis ponudbe. Ponudba izbranega ponudnika je po vlagateljevem mnenju zato nepravilna. Po vlagateljevem prepričanju je naročnik s tem, ko iz postopka oddaje javnega naročila ni izločil ponudbe izbranega ponudnika, kršil lastna določila in določila ZJNVETPS. Zakon namreč določa, da sme naročnik naročilo oddati le ponudniku s popolno ponudbo. S svojim dejanjem je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, s tem pa je ustvaril okoliščine, ki pomenijo diskriminacijo ponudnikov. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ter da se kot najugodnejšo izbere vlagateljevo ponudbo. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik je dne 10.2.2012 na naročnika naslovil vlogo, v kateri se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka in te označil za neutemeljene.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom z dne 22.2.2012, s katerim je tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik potrjuje, da je od ponudnikov med drugim zahteval, da morajo biti kontaktni deli bakreni, z zaščito izvedeno z nikljanjem ali srebrenjem. Naročnik dalje navaja, da je po pregledu prispelih ponudb ugotovil, da izpolnjevanje zahtevanega pogoja v ponudbi izbranega ponudnika ni bilo jasno razvidno, zato je naročnik od izbranega ponudnika zahteval dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Izbrani ponudnik je na naročnikov poziv odgovoril s pojasnilom v obliki izjave z dne 7.12.2012, s katero je naročniku izkazal izpolnjevanje predmetne zahteve. Naročnik ugotavlja še, da dokaz, ki ga s tem v zvezi k svojemu revizijskemu zahtevku prilaga vlagatelj (fotografija), ne izvira iz ponudbe izbranega ponudnika ter glede na razpisno dokumentacijo in dokumentacijo izbranega ponudnika v ničemer ne dokazuje vlagateljeve trditve o očitani kršitvi. Naročnik dalje potrjuje, da je v tehnični specifikaciji OBR-30 med drugim zahteval "â??za zunanjo montažo (antikorozijska zaščita konstrukcije z vročim pocinkanjem ali nerjaveči material po SIST, IEC)". Naročnik tudi s tem v zvezi pojasnjuje, da je po pregledu prispelih ponudb ugotovil, da izpolnjevanje zahtevanega pogoja v ponudbi izbranega ponudnika ni bilo jasno razvidno, zato je od izbranega ponudnika zahteval dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Izbrani ponudnik je na naročnikov poziv odgovoril s pojasnilom v obliki izjave z dne 7.12.2012, s katero je naročniku izkazal izpolnjevanje predmetne zahteve. Naročnik ugotavlja še, da dokaza 2 in 3, ki ju s tem v zvezi k svojemu revizijskemu zahtevku prilaga vlagatelj, ne izvirata iz ponudbe izbranega ponudnika, navedena in vsi ostali predloženi dokazi pa glede na razpisno dokumentacijo in dokumentacijo izbranega ponudnika tudi v ničemer ne dokazujejo vlagateljeve trditve o očitani kršitvi. Naročnik kot naslednje prereka vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik ni zadostil zahtevi v zvezi z jezikom ponudbenih dokumentov. S tem v zvezi pojasnjuje, da izjavi o skladnosti sodita med tehnična dokazila, ki pa so bila, skladno z razpisno dokumentacijo, lahko predložena v drugem (tujem) jeziku. Naročnik sicer ugotavlja, da sta omenjeni izjavi napisani v slovenskem jeziku, na njiju pa sta poleg oznak standardov navedena tudi njuna naslova. S tem v zvezi pa naročnik kot splošno znano izpostavlja, da naslova standardov SIST EN 6227-102:2002 ter SIST EN 60265-1:2001 uradno nista prevedena v slovenski jezik oz. da naslova teh v slovenščini ne obstajata. Naročnik ugotavlja še, da dokaza 8 in 9, ki ju s tem v zvezi k svojemu revizijskemu zahtevku prilaga vlagatelj, ne izvirata iz ponudbe izbranega ponudnika ter glede na razpisno dokumentacijo in dokumentacijo izbranega ponudnika v ničemer ne dokazujeta vlagateljeve trditve o očitani kršitvi. V zvezi s podpisom ponudbe naročnik pojasnjuje, da ni v razpisni dokumentaciji nikjer izrecno navedel, da mora biti v primeru, ko ponudbo podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podpisniku ponudbe. Na ponudbi izbranega ponudnika je ta identificiran tudi na podlagi žiga, kar naročniku zadošča za oceno verodostojnosti dokumentacije.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 28.2.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, in sicer vezano na vprašanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz več razlogov, najprej tako iz razloga (tehnične) neustreznosti kontaktnih delov ozemljilnih nožev, ki so sestavni del ločilnikov in ločilnih stikal, kot so bili ponujeni v ponudbi izbranega ponudnika.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da naročnik v okviru predmeta javnega naročila med drugim naroča tudi:
- ločilnik, vertikalni, Un = 24 kV, In = min. 400A, z ozemljilnimi noži, vertikalna montaža na betonski drog (pozicija 5 v tehnični specifikaciji),
- ločilnik, vertikalni, Un = 24 kV, In = min. 400A, z ozemljilnimi noži, vertikalna montaža na leseni N oz. A- drog (pozicija 6 v tehnični specifikaciji),
- ločilno stikalo, vertikalno, Un = 24 kV, In = min. 630A, z ozemljilnimi noži, vertikalna montaža na betonski drog (pozicija 11 v tehnični specifikaciji),
- ločilno stikalo, vertikalno, Un = 24 kV, In = min. 630A, z ozemljilnimi noži, vertikalna montaža na leseni N oz. A- drog (pozicija 12 v tehnični specifikaciji).

Naročnik je v okviru tehničnih specifikacij predmetnega javnega naročila poleg tega določil tudi: "Ponudnik mora predložiti tehnične podatke oz. karakteristike SN ločilnikov in ločilnih stikal, ki jih navaja v ponudbi. Tehnični podatki z merskimi skicami ali katalog morajo biti v slovenskem jeziku - to je posebna zahteva naročnika. Ponudnik mora predložiti ustrezen katalog oz. tehnične podatke."

Z vpogledom v objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil (objava št. NMV3505/2011 z dne 28.10.2011) gre ugotoviti, da je bilo naročniku pred potekom roka za oddajo ponudb v predmetnem postopku med drugim zastavljeno naslednje vprašanje: "Prosim za pojasnilo glede kontaktnih delov - iz kakšnega materiala morajo biti izdelani: (elektrolitski baker ali drugo) in kakšno zaščito kontaktnih delov predvidevate vsaj nikelj ali srebro""

Na navedeno vprašanje je naročnik dne 10.11.2011 podal naslednji odgovor: "Kontaktni deli morajo biti bakreni, z zaščito izvedeno z nikljanjem ali srebrenjem."

Naročniku pa je bilo prek Portala javnih naročil zastavljeno tudi naslednje vprašanje: "V tehničnih pogojih zahtevate tehnične podatke z merskimi skicami ali katalog. Glede na prakso ostalih distribucijskih podjetij, ki zahtevajo tudi zaradi enostavne preverbe vgrajenih materialov barvne fotografije, ki jih priložijo ponudniki v ponudbi vas vprašujemo ali je potrebno predložiti tudi barvne fotografije ponujenih ločilnikov in ločilnih stikal""

Na navedeno vprašanje je naročnik podal naslednji odgovor: "Naročnik poudarja, da mora iz ponudbe biti jasno razvidno zadovoljevanje vseh tehničnih karakteristik, merske skice in katalogi, ki bodo naročniku omogočile nedvoumno ocenjevanje ponudbene dokumentacije."

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej ponudil pod uvodoma opredeljenimi pozicijami tehničnih specifikacij ponudil naslednje artikle:
- pod pozicijo 5 ločilnik LZ 24/630 SGZ V500HC+RPZ-BH1C,
- pod pozicijo 6 ločilnik LZ 24/630 SGZ V500HC+RPZ-LH1C,
- pod pozicijo 11 ločilno stikalo LSZ 24/630 SGZ V500HC+RPZ-BH1C ter
- pod pozicijo 12 ločilno stikalo LSZ 24/630 SGZ V500HC+RPZ-LH1C.
Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je izbrani ponudnik v okviru svoje ponudbe predložil izjave o skladnosti, poročila o tipskem preizkusu ter tehnične skice, navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje. Državna revizijska komisija z vpogledom v omenjeno dokumentacijo ugotavlja, da iz nje ni razvidna materialna sestava ponujenih artiklov, tako pa tudi ne, ali ponujeni artikli izpolnjujejo že predstavljeno naročnikovo zahtevo po tem, da morajo biti "kontaktni deli /morajo biti/ bakreni z zaščito izvedeno z nikljanjem ali srebrenjem".

Navedeno dejstvo je tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila ugotovil tudi naročnik, ki je na vlagatelja dne 7.12.2011 naslovil dopis, v katerem je med drugim navedel: "V skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in dodatnimi naročnikovimi pojasnili, objavljenimi na Portalu javnih naročil, morajo imeti ločilniki in ločilna stikala kontaktne dele bakrene, z zaščito, izvedeno z nikljanjem ali srebrenjemâ?? Izpolnjevanje predmetnih zahtev iz ponudnikove dokumentacije ni jasno razvidno, zato naročnik ponudnika poziva k pojasnitvam, s katerimi bo izkazal izpolnjevanje naročnikovih zahtev."

Izbrani ponudnik je na navedeni poziv odgovoril z dopisom z dne 9.12.2011, v katerem je v zvezi s predstavljenim naročnikom pozivom navedel: "Potrjujemo, da imajo ponujeni ločilniki in ločilna stikala kontaktne dele izdelane iz bakra, njihove kontaktne površine pa so posrebrene, ostale površine pa so ponikljaneâ?? Prosimo vas, da se o ustreznosti in kvaliteti ponujenih aparatov za zunanjo montažo prepričate v naši tovarni ali pri kolegih v Elektro Celju in Elektro Ljubljani, ki že vrsto let uspešno vgrajujejo in uporabljajo ločilnike in ločilna stikala proizvodnje TSN".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz temu organu odstopljene spisovne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila ne izhaja, da bi naročnik opravil ogled ponujenih artiklov pri subjektih, ki jih navaja vlagatelj, ali pa da bi kakorkoli drugače preverjal njihovo ustreznost. Na podlagi navedenega dejstva gre zaključiti, da je naročnik svojo ugotovitev o ustreznosti artiklov, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, sprejel zgolj na podlagi predstavljene vlagateljeve izjave.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi ponudbe izbranega ponudnika ter njegovega pojasnila z dne 9.12.2011 ni mogoče presoditi, ali s strani izbranega ponudnika ponujeni artikli izpolnjujejo obravnavano tehnično zahtevo. Kljub izrecni zahtevi razpisne dokumentacije po tem, da mora biti iz predložene ponudbe "â??jasno razvidno zadovoljevanje vseh tehničnih karakteristik, merske skice in katalogi, ki bodo naročniku omogočile nedvoumno ocenjevanje ponudbene dokumentacije", iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izpolnjevanje zahteve po tem, da morajo biti kontaktni deli "â??bakreni z zaščito izvedeno z nikljanjem ali srebrenjem", namreč ni razvidno, takšne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika pa zgolj izjava tega ponudnika o tem, da naj bi ponujeni artikli navedeno zahtevo izpolnjevali, v ničemer ne odpravlja. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da naročnik (zgolj) na predstavljeni podlagi ni mogel sprejeti ugotovitve o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, tako pa tudi ne (zakonite) odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku. Skladno z določili 84. člena ZJNVETPS sme naročnik javno naročilo namreč oddati le ponudniku s popolno ponudbo, popolnost ponudbe izbranega ponudnika pa, kot že navedeno, v zvezi z na tem mestu obravnavanim pogojem ni bila izkazana. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.


Vlagatelj dalje zatrjuje, da je izbrani ponudnik s svojim pojasnilom z dne 9.12.2011 spremenil svojo ponudbo tako, da je spremenil podatek o eni izmed tehničnih lastnosti ponujenih ločilnikov in ločilnih stikal - v prvotni ponudbi naj bi tako predložil dokazila za tipsko izvedbo ločilnega stikala LSZ 24/630 in ločilnika tip LZ 24/630, katera sta izdelana iz nerjavečega materiala, v pojasnilu pa naj bi (nasprotno) navedel, da je konstrukcija ločilnega stikala in ločilnika antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem po SIST, IEC.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tehničnih specifikacijah tako pri ločilnikih, kot pri ločilnih stikalih, med drugim določil: "za zunanjo montažo (antikorozijska zaščita konstrukcije z vročim pocinkanjem ali nerjaveči material po SIST, IEC)".

Državna revizijska komisija tudi v zvezi z omenjeno zahtevo ugotavlja, da je izbrani ponudnik v okviru svoje ponudbe za ponujene ločilnike in ločilna stikala predložil izjave o skladnosti, poročila o tipskem preizkusu ter tehnične skice, navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje, iz katerih pa ni razvidna materialna sestava ponujenih artiklov, tako pa tudi ne, ali ponujeni artikli izpolnjujejo naročnikovo zahtevo po tem, da morajo biti primerni "za zunanjo montažo (antikorozijska zaščita konstrukcije z vročim pocinkanjem ali nerjaveči material po SIST, IEC)".

Navedeno dejstvo je tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila ugotovil tudi naročnik, ki je na vlagatelja dne 7.12.2011 naslovil dopis, v katerem je med drugim navedel: "V skladu z zahtevami razpisne dokumentacije morajo biti ločilniki in ločilna stikala primerni za zunanjo uporabo (antikorozijska zaščita konstrukcije z vročim pocinkanjem ali nerjaveči material po SIST, IEC)â?? Izpolnjevanje predmetnih zahtev iz ponudnikove dokumentacije ni jasno razvidno, zato naročnik ponudnika poziva k pojasnitvam, s katerimi bo izkazal izpolnjevanje naročnikovih zahtev."

Izbrani ponudnik je na navedeni poziv odgovoril z dopisom z dne 9.12.2011, v katerem je v zvezi s predstavljenim naročnikom pozivom navedel: "Potrjujemo, da so ponujeni ločilniki in ločilna stikala primerni za zunanjo montažo, saj je njihova konstrukcija antikorozijsko zaščitena z vročim pocinkanjem po SIST, IECâ?? Prosimo vas, da se o ustreznosti in kvaliteti ponujenih aparatov za zunanjo montažo prepričate v naši tovarni ali pri kolegih v Elektro Celju in Elektro Ljubljani, ki že vrsto let uspešno vgrajujejo in uporabljajo ločilnike in ločilna stikala proizvodnje TSN".

Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da iz temu organu odstopljene spisovne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila ne izhaja, da bi naročnik opravil ogled ponujenih artiklov pri subjektih, ki jih navaja vlagatelj, ali pa bi kakorkoli drugače preverjal njihovo ustreznost. Na podlagi navedenega dejstva gre zaključiti, da je naročnik svojo ugotovitev o ustreznosti artiklov, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, sprejel zgolj na podlagi predstavljene vlagateljeve izjave.

Državna revizijska komisija posledično tudi na tem mestu ugotavlja, da na podlagi ponudbe izbranega ponudnika ter njegovega pojasnila z dne 9.12.2011 ni mogoče presoditi, ali s strani izbranega ponudnika ponujeni artikli izpolnjujejo obravnavano tehnično zahtevo. Kljub izrecni zahtevi razpisne dokumentacije po tem, da mora biti iz predložene ponudbe "â??jasno razvidno zadovoljevanje vseh tehničnih karakteristik, merske skice in katalogi, ki bodo naročniku omogočile nedvoumno ocenjevanje ponudbene dokumentacije", iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izpolnjevanje zahteve po tem, da morajo biti ponujeni produkti primerni "za zunanjo montažo (antikorozijska zaščita konstrukcije z vročim pocinkanjem ali nerjaveči material po SIST, IEC)", namreč ni razvidno, takšne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika pa zgolj izjava tega ponudnika o tem, da naj bi ponujeni artikli navedeno zahtevo izpolnjevali, v ničemer ne odpravlja. Dodatno gre ugotoviti tudi, da naročnik tekom postopka oddaje javnega naročila ni razjasnil, ali je izbrani ponudnik s svojim pojasnilom z dne 9.12.2011 (v tehničnem delu) dejansko spremenil svojo ponudbo (zagotovil druge lastnosti artiklov, kot pa jih imajo v njegovi ponudbi navedeni artikli), kot to sicer v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da naročnik (zgolj) na predstavljeni podlagi ni mogel sprejeti ugotovitve o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, tako pa tudi ne (zakonite) odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku. Skladno z določili 84. člena ZJNVETPS sme naročnik javno naročilo namreč oddati le ponudniku s popolno ponudbo, popolnost ponudbe izbranega ponudnika pa tudi v zvezi z na tem mestu obravnavanim pogojem ni izkazana. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.


Kot naslednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika predloženi izjavi o skladnosti za ločilnik za zunanjo montažo tip LZ in ločilno stikalo za zunanjo montažo tip LSZ nista v celoti napisani v slovenskem jeziku, s čemer ne zadostita zahtevam naročnika.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod točko "2.1 Jezik" določil:

"Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva. Vsi dokumenti v tujem jeziku (z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov) morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta".

V delu razpisne dokumentacije, kjer so bile podane tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, pa je naročnik določil:

"Ponudnik mora predložiti tehnične podatke oz. karakteristike SN ločilnikov in ločilnih stikal, ki jih navaja v ponudbi. Tehnični podatki z merskimi skicami ali katalog morajo biti v slovenskem jeziku - to je posebna zahteva naročnika. Ponudnik mora predložiti ustrezen katalog oz. tehnične podatke."

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila podano neskladje določil, ki se nanašajo na jezik ponudbe. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji pod točko "2.1 Jezik" ponudnikom omogoča, da del ponudbene dokumentacije predložijo v tujem jeziku, v tehničnih specifikacijah pa za podatke, ki sicer izhajajo iz tega dela ponudbene dokumentacije, zahteva, da so podani v slovenskem jeziku (v slovenskem jeziku morajo biti tako npr. predloženi tehnični podatki z merskimi skicami, čeprav bodo ti praviloma vsebovani v tehničnih dokazilih, ki pa so lahko predložena v tujem jeziku).

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov, v fazi pregledovanja ponudb pa je tako potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah 018-143/2003, 018-316/2006, 018-043/2008, 018-029/2011 itd.).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v njegovem stališču, da je mogoče listine (izjave) o skladnosti šteti za "tehnično dokazilo", tako pa tudi, da je bilo v predmetnem postopku navedene listine (skladno z določili razpisne dokumentacije pod točko 2.1 Jezik) dopustno predložiti v tujem jeziku.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ne izkazuje, kako naj bi zatrjevano dejstvo, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil izjavi o skladnosti v tujem jeziku (česar Državna revizijska komisija ni preverjala), vplivalo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, s tem povezanim revizijskim navedbam utemeljenosti ni mogoče priznati.


Kot slednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da ponudbe izbranega ponudnika ni podpisal njegov zakoniti zastopnik, temveč oseba D.M., za katero pa v ponudbi ni bilo predloženo pooblastilo.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v njegovi ugotovitvi, da je celotno ponudbo izbranega ponudnika podpisala oseba D.M., pri čemer v tej ponudbi ni bilo navedeno nobeno dejstvo ali predložena nobena listina, iz katere bi izhajalo upravičenje osebe D.M. za podpis predložene ponudbe. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da iz odstopljene spisovne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila ne izhaja, da bi naročnik kakorkoli preverjal, na kakšni podlagi je oseba D.M. podpisala ponudbo izbranega ponudnika. Kot slednje Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je oseba D.M. podpisala tudi nekatere dele ponudbe izbranega ponudnika, ki jih je upravičen podpisati zgolj zakoniti zastopnik ponudnika - tako npr. izjavo o tem, da zakoniti zastopnik izbranega ponudnika ni bil obsojen zaradi (v razpisni dokumentaciji naštetih) kaznivih dejanj (OBR-17 - Izjava o izpolnjevanju pogojev). Da lahko takšno izjavo poda le zakoniti zastopnik sam, je Državna revizijska komisija že odločila npr. v zadevah 018-66/2009, 018-163/2009 itd.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v posledici navedenega ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS), naročnikova odločitev o izboru takšne ponudbe pa je v neskladju z določili 84. člena ZJNVETPS. S tem povezane revizijske navedbe so utemeljene.


V povzetku vsega zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati nezakonitost izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZJNVETPS, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 1.2.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Ločilniki in ločilna stikala", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila male vrednosti" št. 12-DS/N-11/2012 z dne 11.1.2012.

Skladno z določili tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek oddaje javnega naročila zaključi na enega od načinov, ki jih dopušča ZJNVETPS. V primeru nameravane izdaje nove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila mora naročnik ponovno pregledati prispele ponudbe, jasno identificirati ponujene artikle, dokumentirano preveriti njihovo ustreznost zahtevam razpisne dokumentacije, dopustiti in omogočiti odpravo formalnih nepopolnosti v ponudbah ter zagotoviti oddajo predmetnega javnega naročila ponudniku s popolno ponudbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem zahtevku zahteval povrnitev stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva, in sicer stroškov takse v višini 545,40 EUR.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašne stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 545,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 11.4.2012


Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- Tehmar, d.o.o., Zagrebška cesta 100, Maribor,
- TSN, d.o.o., šentiljska cesta 49, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Natisni stran