EN

018-099/2012 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Številka: 018-099/2012-2
Datum sprejema: 18. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Prenova prostorov v CTD Novo mesto" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Begrad, d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.4.2012

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 13.3.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 21.12.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Prenova prostorov v CTD Novo mesto". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 126/2012 z dne 5.1.2012.

Dne 29.2.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku NGD, d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila najugodnejša izmed prejetih ponudb in popolna. Iz dokumenta izhaja še, da je bila vlagateljeva ponudba po ugodnosti na tretjem mestu, naročnik pa popolnosti njegove in preostalih prejetih ponudb ni preverjal.

Na vlagateljevo zahtevo z dne 5.3.2012 je naročnik temu dne 7.3.2012 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo z dne 13.3.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ter ponudbe ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj s tem v zvezi najprej zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih podizvajalskih pogodb in OBR-VII za priglašena podizvajalca. Iz rekapitulacije vseh del, kot ga je predložil izbrani ponudnik, naj bi namreč izhajal drugačen skupni znesek vrednosti del, ki jih prevzema podizvajalec GRATURS INTERNATIONAL, d.o.o., kot pa je naveden v podizvajalski pogodbi. Vsebina te pogodbe zato ni v skladu z naročnikovimi zahtevami oz. je najmanj dvoumna. Iz pogodbe namreč niso razvidni natančna navedba vrste in obsega del, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, kot je to zahteval naročnik. Navedene pomanjkljivosti so po vlagateljevem mnenju takšne, da jih ni mogoče sanirati z institutom odprave formalnih pomanjkljivosti, zato bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika označiti kot neprimerno in s tem nepopolno ter jo izločiti. Izbrani ponudnik ni upošteval niti zahteve naročnika, da morajo biti podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, saj v tej podizvajalcev ni navajal. Tudi iz tega razloga naj bi bila naročnikova odločitev nepravilna in jo je potrebno razveljaviti. Vlagatelj dalje zatrjuje, da tudi ponudnik ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana, ni predložil ustrezne podizvajalske pogodbe za priglašenega podizvajalca. Ravno tako naj bi tudi nedopustno obračunal dodatni popust na ponujeno ceno, čeprav to v razpisni dokumentaciji ni bilo predvideno, ter napačno navedel rok izvedbe del podizvajalca. Kot naslednje vlagatelj izpostavlja, da je naročnik že ob odpiranju ponudb ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje terminskega plana, zaradi česar je izbranega ponudnika pozval k njeni dopolnitvi. Izbrani ponudnik je ponudbo sicer dopolnil, vendar nepravilno, saj je priložil terminski plan z datumom 16.2.2012, kar pomeni, da ta na dan ponudbe ni obstajal. Naročnik bi zato ponudbo izbranega ponudnika moral izločiti iz postopka. Nedopustno pa je po vlagateljevem mnenju že samo dopolnjevanje ponudbe, ki ni vsebovala terminskega plana. Vlagatelj dalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz razloga, ker je napačno izpolnjen obrazec št. IV - Izjava za pridobitev osebnih podatkov. Navedeni obrazec bi morala osebno podpisati oba zakonita zastopnika izbranega ponudnika, čemur ni bilo zadoščeno. Enako vlagatelj trdi tudi za ponudbo ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj kot slednje zatrjuje, da iz odločitve o oddaji javnega naročila in njene obrazložitve ne izhaja, da bi naročnik preveril izpolnjevanje pogojev iz četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj tako zatrjuje, da izbrani ponudnik in njegova podizvajalca navedenih pogojev ne izpolnjujejo, kar naj z vpogledom v uradne evidence preveri naročnik. Enako vlagatelj zatrjuje tudi za ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj glede na navedeno predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, da naročnik spremeni odločitev o oddaji javnega naročila in tega odda vlagatelju ter da se vlagatelju povrnejo stroški postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik je dne 19.3.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 22.3.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa ni ugodil niti vlagateljevi zahtevi po povrnitvi stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej zavrača revizijske navedbe, ki se nanašajo na podizvajalske pogodbe v ponudbi izbranega ponudnika. S tem v zvezi naročnik pojasnjuje, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja navedba ter vrednost del, ki jih bo prevzel vsak od nominiranih podizvajalcev ter izbrani ponudnik. Znesek, ki ga navaja vlagatelj, je vsota postavk A-D, pri čemer pa bo tlakarska dela izvedel podizvajalec Gradbeni inženiring Janko Brate, s.p. V kolikor navedena dela odštejemo od zneska, ki ga navaja vlagatelj, dobimo vrednost del, ki jih bo izvedel drugi podizvajalec. Izbrani ponudnik je v celoti izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, saj iz izjave na obrazcu OBR-VII, podizvajalske pogodbe in tudi predračuna (popisa del) nedvoumno izhaja del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema posamezen podizvajalec. Naročnik zavrača tudi navedbe, da izbrani ponudnik podatkov o podizvajalcih ni vključil v pogodbo. Naročnik s tem v zvezi pojasnjuje, da je izbrani ponudnik ravnal v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, kar je razvidno iz točke XXII razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da mora ponudnik za popolnost ponudbe predložiti parafiran vzorec pogodbe. V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na zatrjevano nepopolnost ponudbe ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana, naročnik opozarja, da se do popolnosti ponudbe tega ponudnika v odločitvi o oddaji javnega naročila, skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, ni opredelil, zato se ne opredeljuje tudi do s tem povezanih revizijskih navedb. V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na terminski plan, naročnik odgovarja, da je šlo pri ponudbi izbranega ponudnika zgolj za formalno pomanjkljivost, ki jo je omenjeni ponudnik na naročnikov poziv pravočasno odpravil. Naknadno predložen terminski plan ni datiran z dnem 16.2.2012, kot navaja vlagatelj - z navedenim datum je datiran zgolj dopis, s katerim je izbrani ponudnik posredoval dopolnitev svoje ponudbe. Naročnik zavrača tudi navedbe o siceršnji nedopustnosti dopolnjevanja ponudbe izbranega ponudnika, v zvezi s čemer poudarja, da je v 4. členu gradbene pogodbe, ki so jo morali ponudniki parafirati, določeno, da je predviden rok izvedbe del 75 dni od pričetka dela. Izbrani ponudnik je pogodbo parafiral in jo predložil v svoji ponudbeni dokumentaciji, s čemer je potrdil izpolnjevanje pogoja glede izvedbe del. V zvezi s predložitvijo obrazca Izjava o pridobitvi osebnih podatkov naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil omenjeni obrazec za oba zakonita zastopnika, kar je skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Do navedb, ki se nanašajo na zatrjevano nepopolnost ponudbe ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana, se naročnik ne opredeljuje, saj se do popolnosti ponudbe tega ponudnika v odločitvi oddaji javnega naročila ni opredelil. Naročnik kot slednje zavrača tudi revizijske navedbe o zatrjevanem neizpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2. Naročnik s tem v zvezi opozarja, da ponudnikom, skladno s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2, ni potrebno predložiti nobenih dokazil o podatkih, o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. Naročnik od ponudnikov ni zahteval navajanja nobenih evidenc, saj je sam seznanjen, v katerih evidencah lahko preveri izpolnjevanje določenega pogoja. Naročnik opozarja tudi, da ponudnikom, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, ni bilo potrebno izkazati, da za podizvajalce ne obstajajo izločitvene okoliščine iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2. Ker gre za zakonski pogoj, ga naročnik ni v celoti zajel v razpisni dokumentaciji, kar pa ne pomeni, da ga v celoti ni oziroma ne bo preveril (kot mu to omogoča 77. člen ZJN-2). Naročnik dodaja še, da vlagatelj ni uspel z ničemer izkazati svojih trditev o tem, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2. Ker svoje trditve podaja zgolj pavšalno in brez predložitve dokazov, je potrebno te, po načelu dokaznega bremena, v celoti zavrniti. Tudi s tem v zvezi naročnik opozarja, da se do popolnosti ponudbe ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana, v odločitvi o oddaji javnega naročila ni opredelil.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 27.3.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku izpodbija odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, pri čemer zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi uvodoma ugotavlja, da je naročnik, kot to izhaja iz spisovne dokumentacije, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila preverjal zgolj popolnost najugodnejše izmed prejetih ponudb, to je ponudbe izbranega ponudnika. Ponudb preostalih ponudnikov, med katere sodita tudi vlagateljeva in ponudba ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana, naročnik, kot mu to omogoča drugi odstavek 41. člena ZJN-2, ni preverjal. Ob upoštevanju navedenega je v predmetnem postopku pravnega varstva mogoče uveljavljati zgolj nezakonitost naročnikovega ravnanja pri obravnavi ponudbe izbranega ponudnika, ne pa tudi (neizvedenih) ravnanj pri presoji ponudb preostalih ponudnikov. Državna revizijska komisija posledično revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj zatrjuje nepopolnost (in s tem nezakonitost naročnikove obravnave) ponudbe ponudnika ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, d.o.o., Ljubljana, v predmetnem postopku ni obravnavala.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz več razlogov, med katerimi najprej navaja neustreznost predloženih podizvajalskih pogodb in obrazca OBR-VII.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej med drugim določil (razdelek XIV. PODIZVAJALCI):

"Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priložiti:
- izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal izvajalec skupaj z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti in POOBLASTILO glavnega izvajalca za plačilo opravljenih storitev oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu) (OBR-VII) - obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca!);
- SOGLASJE podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);
- PODIZVAJALSKO POGODBO v originalu, iz katere bo nedvoumno izhajalo:
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Podatki iz prejšnjega odstavka so v skladu z 71. členom ZJN-2B obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2B obvezna. V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi)."

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej predložil dva obrazca OBR-VII, iz katerih izhaja, da bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila nastopal s podizvajalcema Gradbeni inženiring Janko Brate, s.p., Trebnje ter Graturs International, d.o.o., Ljubljana.

Iz obrazca, predloženega za podizvajalca Gradbeni inženiring Janko Brate, s.p., Trebnje, izhaja:
- da bo navedeni podizvajalec izvajal "obrtniška dela (tlakarska dela) skladno s popisom del",
- da je vrednost del 18.804,96 EUR,
- da je kraj izvedbe Novo mesto ter
- da je rok izvedbe skladen z zahtevami naročnika.

Iz obrazca, predloženega za podizvajalca Graturs International, d.o.o., Ljubljana, pa izhaja:
- da bo navedeni podizvajalec izvajal naslednja dela: "gradbeno-obrtniška dela, zunanja ureditev ter kanalizacija, skladno s popisom del",
- da je vrednost del 122.340,29 EUR,
- da je kraj izvedbe Novo mesto ter
- da je rok izvedbe skladen z zahtevami naročnika.

Na navedenih obrazcih sta zapisani tudi zahtevani izjavi o poravnanih obveznostih do podizvajalcev ter pooblastili za neposredno plačilo podizvajalcema.

Kot prilogo navedenim obrazcem je izbrani ponudnik predložil soglasji obeh podizvajalcev za neposredna plačila ter Dogovora o skupnem sodelovanju z obema podizvajalcema (ki ju gre šteti za podizvajalski pogodbi). Iz slednjih izhaja opis del, vrednost del in rok izvedbe, kot so bili navedeni na predloženih obrazcih OBR-VII.

Izbrani ponudnik je v okviru svoje ponudbe predložil tudi rekapitulacijo vseh del, v kateri so navedene posamezne postavke del ter njihove vrednosti. Iz rekapitulacije izhaja, da znaša vrednost tlakarskih del (postavka B.III) 18.804,96 EUR, kar je skladno z vrednostjo del, navedeno na obrazcu OBR-VII ter v podizvajalski pogodbi, sklenjeni s podizvajalcem Gradbeni inženiring Janko Brate, s.p., Trebnje, vrednost ostalih gradbeno-obrtniških del, del na zunanji ureditvi in del interni kanalizaciji (postavke A-D, brez B.III) pa 122.340,29 EUR, kar je skladno z vrednostjo del, navedeno na obrazcu OBR-VII ter v podizvajalski pogodbi, sklenjeni s podizvajalcem Graturs International, d.o.o., Ljubljana. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil tudi popis vseh del po posameznih postavkah del, ki vsebuje tudi navedbo količine in vrednosti vsakega dela.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika (obrazcev OBR-VII, predloženih podizvajalskih pogodb, rekapitulacije del in popisa del) nedvoumno in enotno izhaja del javnega naročila, ki ga prevzema izbrani ponudnik, ter dela javnega naročila (vključno s predmetom, količino, vrednostjo, krajem in rokom izvedbe del), ki ju prevzemata v njegovi ponudbi nominirana podizvajalca.

Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati zatrjevanega neskladja med vrednostmi po podizvajalskih pogodbah ter vrednostmi po rekapitulaciji del, ravno tako pa tudi ne neskladja predloženih podizvajalskih pogodb oz. obrazca OBR-VII z zahtevami razpisne dokumentacije. Revizijskim navedbam v zvezi z zgoraj navedenim tako ni mogoče priznati utemeljenosti.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje še, da bi moral izbrani ponudnik podatke o podizvajalcih vnesti tudi v vzorec pogodbe, ki je bil del razpisne dokumentacije postopka.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (razdelek XXII. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE) določil, da mora ponudnik za popolnost ponudbe (med drugim) predložiti "parafiran vzorec pogodbe". Ker naročnik od ponudnikov tako ni zahteval izpolnitve vzorca pogodbe, s strani vlagatelja zatrjevano dejstvo, da naj izbrani ponudnik vzorca pogodbe ne bi izpolnil s podatki o podizvajalcih, ne predstavlja razloga za zatrjevano nepopolnost ponudbe tega ponudnika. Tudi s tem povezanim revizijskim navedbam utemeljenosti tako ni mogoče priznati.


Kot naslednji razlog za zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj izpostavlja nepravilnosti v zvezi s terminskim planom v ponudbi izbranega ponudnika.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej med drugim določil (razdelek: IV. RAZPISNI POGOJI IN MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA):

"Rok za izvedbo del:
- 75 dni od pričetka del. Izvajalec je dolžan priložiti predlog terminskega plana. Pričetek del je 10 dni po podpisu pogodbe".

V razdelku XXII. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE pa je naročnik določil, da ponudnik za popolnost ponudbe med drugim predložiti tudi "predlog terminskega plana izvedbe projekta".

Med udeleženci v postopku je nesporno, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi terminskega plana ni predložil. Nesporno je tudi, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 15.2.2012 pozval k dopolnitvi ponudbe (med drugim) s predložitvijo terminskega plana ter da je izbrani ponudnik svojo ponudbo pravočasno dopolnil, tako da je (med drugim) predložil manjkajoči terminski plan.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi najprej ugotavlja, da je naročnik dejstvo nepredložitve terminskega plana v ponudbi izbranega ponudnika upravičeno označil za formalno pomanjkljivost (nepopolnost) te ponudbe. Ponudba izbranega ponudnika je bila namreč zaradi navedene pomanjkljivosti nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik je bil, skladno z določili prvega odstavka 78. člena ZJN-2, izbranemu ponudniku posledično upravičen in dolžan omogočiti dopolnitev njegove ponudbe.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je izbrani ponudnik na naročnikov poziv k dopolnitvi ponudbe to dopolnil s predložitvijo terminskega plana, ki v nasprotju z drugačnimi navedbami vlagatelja ni datiran z datumom 16.2.2012, temveč sploh ni datiran (omenjeni datum je naveden zgolj na dopisu, v prilogi katerega je izbrani ponudnik naročniku posredoval dopolnitve svoje ponudbe). S predložitvijo terminskega plana izbrani ponudnik ravno tako ni ravnal v neskladju z določili drugega odstavka 78. člena ZJN-2, saj ni spremenil svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, niti tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je bil naročnik vlagatelja, skladno s predpisi o javnem naročanju (ki glede na predpise, na katere se sklicuje vlagatelj, predstavljajo specialno ureditev), upravičen in dolžan pozvati k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo terminskega plana, izbrani ponudnik pa je v tem delu svojo ponudbo pravočasno in ustrezno dopolnil (oziroma vlagatelj s svojimi revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nasprotno). S tem povezanim revizijskim navedbam utemeljenosti tako ni mogoče priznati.


Vlagatelj nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika dalje zatrjuje iz razloga, ker naj bi bil v njej napačno izpolnjen obrazec št. IV - Izjava za pridobitev osebnih podatkov.

Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je ta v ponudbi med drugim predložil tudi obrazec OBR-IV, na katerem sta kot osebi, pooblaščeni za zastopanje izbranega ponudnika, navedeni osebi M.P. ter L.P, torej obe osebi, ki ju kot zakonita zastopnika izbranega ponudnika navaja tudi vlagatelj. Obrazec, s katerim je podano soglasje za pridobivanje njunih osebnih podatkov iz uradnih evidenc, vsebuje osebne podatke obeh navedenih oseb ter podpisa, ki ju gre (ob odsotnosti dejstev ali dokazov, s katerimi bi vlagatelj izkazoval drugače) šteti za podpisa navedenih oseb.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ne izkazuje, v čem naj bi bil v ponudbi izbranega ponudnika predložen obrazec OBR-IV neskladen z zahtevami razpisne dokumentacije. S tem povezanim revizijskim navedbam utemeljenosti ni mogoče priznati.


Kot slednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika iz razloga neizpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2. Vlagatelj predlaga, da navedene kršitve z vpogledom v uradne evidence preveri naročnik, saj sam do njih nima dostopa.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je v postopku pravnega varstva po ZPVPJN vlagatelj tisti, ki mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. in 6. točka 15. člena ZPVPJN). Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju (pravno relevantnih) dejstev in predlaganju (pravno relevantnih) dokazov. Skladno s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, kot (v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) izhaja tudi iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, s spremembami) in ki določa, da morajo biti trditve jasne, določne (konkretizirane) in dokazane, mora tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, to dejstvo tudi dokazati, posledice nedokazanosti nekega dejstva pa prizadenejo tisto stranko, ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega ugotavlja, da so vlagateljeve trditve o tem, da izbrani ponudnik in njegova podizvajalca ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2, pavšalne ter da zanje relevantni dokazi niso predloženi. Prav tako gre kot brezpredmeten označiti vlagateljev "napotek" naročniku, naj izpolnjevanje navedenih pogojev preveri sam v uradnih evidencah, saj je ta obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe dolžan preveriti že na podlagi 77. člena ZJN-2. To pa lahko, kot pravilno izpostavlja naročnik, stori bodisi pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila ali pa najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila. Državna revizijska komisija s tem povezanim revizijskim navedbam posledično, ob upoštevanju pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, utemeljenosti ne priznava.


V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika in s tem nezakonitosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ni uspel izkazati.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 13.3.2012 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 18.4.2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana,
- Begrad, d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto,
- NGD, d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Natisni stran