EN

018-104/2012 Gradnje Starše d.o.o.

Številka: 018-104/2012-4
Datum sprejema: 19. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava materiala za izvedbo hišnih priključkov pri gradnji kanalizacijskega omrežja v občini Starše", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva ulica 4, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Cugmas Velimir iz Slovenskih Konjic (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Gradnje Starše d.o.o., Starše 93, Starše (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19. 4. 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 16. 3. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povračilu stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 30. 1. 2012, pod številko objave JN1098/2012 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o predmetnem naročilu.

Naročnik je 28. 2. 2012 sprejel Obvestilo o izbiri najugodnješega ponudnika, iz katerega izhaja, da je naročnik javno naročilo oddal najugodnejšemu ponudniku Pipelife Slovenija d.o.o., Ljubljanska 52/a, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je z vlogo z dne 5. 3. 2012 Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika popravil in ponudnike seznanil s pravilnim pravnim poukom.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 3. 2012 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da naročnik razpisuje predmetni postopek javnega naročanja za isto blago, za katerega ima vlagatelj kot izbrani ponudnik že sklenjeno gradbeno pogodbo z Občino Starše. Vlagatelj pojasni, da je Občina Starše 14. 10. 2011 ustanovila gradbeno podjetje, ki je naročnik predmetnega javnega naročila, z namenom, da izkoristi zakonsko določbo, po katero lahko javni naročnik sklene neposredno pogodbo z gospodarskim subjektom, nad poslovanjem katerega ima javni naročnik nadzor, primeljiv z nadzorom nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika, brez uporabe določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), pri čemer mora tak gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda z neposredno pogodbo, naročiti blago, storitve ali gradnje z upoštevanju določb ZJN-2, tudi če sam ni naročnik. Občina Starše je tako z naročnikom predmetnega javnega naročila sklenila gradbeno pogodbo, v kateri je pogodbeno določen isti material in storitve, ki so zajete že v gradbeni pogodbi med občino Staše in vlagateljem, naročnik pa s predmetnim postopkom javnega naročila naroča isto blago, ki je predmet gradbene pogodbe med vlagateljem in Občino Starše, kar po vlagateljevem mnenju nedvomno predstavlja zlorabo ZJN-2. Vlagatelj meni, da je, ne glede na dejstvo, da je predmetno javno naročilo objavil naročnik, zaradi nadzora nad poslovanjem naročnika dejanski naročnik Občina Starše, saj ima nadzor nad poslovanjem naročnika, kar pomeni, da gre za ponoven postopek oddaje javnega naročila, ki je že bil oddan. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik z objavo razpisa za javno naročilo dobave materiala, ki je bil predmet že enega javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena gradbena pogodba, zlorabil zakonske določbe, prav tako naročnik v objavi razpisa ni navedel resničnih podatkov, zato predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in da naročnik odstopi od izvedbe predmetnega javnega naročila.

Naročnik je 20. 3. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik se v sklepu opredeli do vlagateljevih navedb in jih zavrne kot neutemeljene, na koncu pa še navaja, da vlagatelj v nobenem delu zahtevka za revizijo ne navaja kršitve pri oddaji javnega naročila, saj se zahtevek za revizijo nanaša predvsem na vsebino javnega razpisa, kar pa vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne sme več navajati.

Naročnik je z vlogo z dne 29. 3. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 30. 3. 2012 opredelil do navedb naročnika in jih prerekal.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi revizijskih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik predmetnega javnega naročila naročnik v smislu četrte alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-2, saj ga je mogoče šteti za osebo javnega prava po opredelilnih elementih iz drugega odstavka istega člena. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil naročnik predmetnega javnega naročila ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja (cilj ustanovitve javnega podjetja je bil zadovoljevanje potreb in interesov prebivalcev in gospodarstva Občine Starše s komunalnimi dobrinami v skladu z načeli trajnega opravljanja gospodarskih javnih služb - 4. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o. z 7. 9. 2011), naročnik je pravna oseba (družba z omejeno odgovornostjo), nad njenim poslovanjem pa opravlja nadzor samoupravna lokalna skupnost (t.j. Občina Starše), ki tudi imenuje več kakor polovico članov nadzornega sveta pri naročniku predmetnega javnega naročila (16. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o. z 7. 9. 2011), s čimer so kumulativno izpolnjeni vsi pogoji iz drugega odstavka 3. člena ZJN-2. Navedeno pomeni, da gre za naročnika, ki je dolžan ravnati po določbah ZJN-2 in zoper ravnanja katerega je zagotovljeno pravno varstvo po določbah ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je zato obravnavala vlagateljev zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je z objavo predmetnega javnega naročila zlorabil določbe ZJN-2, saj je isto blago v istih količinah, kot ga naročnik naroča, že predmet gradbene pogodbe med vlagateljem in Občino Starše, ter da naročnik v objavi razpisa ni navedel resničnih podatkov.

Iz določil četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN izhaja, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelj z vsemi kršitvami v zvezi z razpisanim predmetom javnega naročila in količinami blaga, ki naj bi bile dobavljene, kakor tudi z ostalimi podatki, ki jih je naročnik objavil na ali preko Portala javnih naročil, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, seznanjen že 30.1.2012, ko je naročnik Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu, vsekakor pa pred potekom roka za oddajo ponudb. Ugotovljeno priznava tudi vlagatelj sam, ko navaja, da je očitane kršitve ugotovil, ko je pripravljal ponudbo, ki jo je (sodeč po spisovni dokumentaciji) oddal pravočasno, torej pred rokom za oddajo ponudb. Navedeno pomeni, da bi moral vlagatelj svoj zahtevek za revizijo v zvezi s temi kršitvami vložiti že pred potekom roka za predložitev ponudb. Ker tega ni storil, niti ni dokazal, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom, v trenutni fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila (po poteku roka za predložitev ponudb) obravnava s tem povezanih revizijskih navedb, skladno z določili četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, ni dopustna.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zatrjevane zlorabe določb ZJN-2 s strani naročnika ni uspel izkazati, zato je njegov zahtevek za revizijo v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku zahteval povračilo stroškov postopka.

Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 19. 4. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetnik Cugmas Velimir, Liptovska 6a, Slovenske Konjice
- Gradnje Starše d.o.o., Starše 93, Starše
- Pipelife Slovenija d.o.o., Ljubljanska 52/a, Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv (tu)

Natisni stran