EN

018-093/2012 Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije

Številka: 018-093/2012-3
Datum sprejema: 13. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Nakup tiskalnikov - ODPRI-9/2011", v sklopu 1 "Ekonomični laserski tiskalnik A4 - črnobeli", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska cesta 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 4. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, v postopku ponovnega odpiranja konkurence, o oddaji javnega naročila "Nakup tiskalnikov - ODPRI-9/2011", v sklopu 1 "Ekonomični laserski tiskalnik A4 - črnobeli" ponudniku Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor, kot izhaja iz odločitve, izdane dne 21. 2. 2012, pod št. 4302-79/2011/40.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 3.041,09 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek ponovnega odpiranja konkurence, na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov, za oddajo javnega naročila "Nakup tiskalnikov - ODPRI-9/2011", v katerem je dne 21. 2. 2012, pod št. 4302-79/2011/40, izdal odločitev, da v sklopu 1 "Ekonomični laserski tiskalnik A4 - črnobeli" javno naročilo odda naslednjim ponudnikom v naslednjem vrstnem redu: 1. Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor, 2. Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska cesta 12, Velenje, 3. Unistar LC, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, Ljubljana, 4. Marand Inženiring, d.o.o., Koprska ulica 100, Ljubljana, 5. Birotehna, d.o.o., Litijska cesta 259, Ljubljana in 6. SRC sistemske integracije, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 3. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1 ponudniku Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ker meni, da je njegova ponudba nepopolna, saj ne ponuja vsega potrošnega materiala za ponujeni tiskalnik Samsung ML-3710ND. Izbrani ponudnik je v ponudbi kot potrošni material navedel le artikle JC91-01024A (fuser za 90.000 strani), JC73-00340A (rubber pick up za 90.000 strani) in JC90-01032A (retard roller za 90.000 strani), ne pa tudi artikla transfer roller (za približno 100.000 strani), ki je prav tako potrošni material za ponujeni tiskalnik in kar izhaja iz kataloga proizvajalca (vlagatelj ob tem v opombi še opozori, da je kapaciteta retard rollerja v katalogu zgolj 60.000 strani in ne 90.000 strani, kot to navaja izbrani ponudnik v ponudbi, kar lahko pomeni celo lažno izjavo). Ker se manjkajoča navedba potrošnega materiala nanaša na izkazovanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudbe v tem delu po prepričanju vlagatelja ni dopustno, zato bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 12. 3. 2012 izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Poudarja, da proizvajalci potrošni material prodajajo posamično ali v kit kompletih, ki združujejo dva ali več rezervnih delov. Izbrani ponudnik je ponudil vse zahtevane rezervne dele, kot jih za vzdrževanje ponujene opreme predvideva proizvajalec ter glede na intervale, kot jih predvideva proizvajalec. Navedba vlagatelja o potrošnem materialu in rezervnih delih je zmotna glede na primerjavo s ponujenimi rezervnimi deli in potrošnim materialom, saj vlagatelj ne navaja proizvajalčevih kod artiklov, kar pa tudi ni pomembno, saj so kode predmet sprememb s strani proizvajalca brez predhodnih najav. Podatki, ki jih navaja vlagatelj, so namreč splošni podatki proizvajalca, navedeni glede na povprečne cikle vzdrževanja ob določeni porabi, principal pa je z namenom kakovostnejšega vzdrževanja opreme v konkretnem primeru predvidel predčasno menjavo nekaterih delov, v enkratnem posegu na približno 90.000 strani, kar pomeni večjo verjetnost delovanja opreme in enkraten vzdrževalni poseg, izbrani ponudnik pa je tudi ponudil triletno garancijo, ne glede na število natisnjenih strani v tem času. Izbrani ponudnik še navaja, da je principal Samsung na zahtevo naročnika izrecno potrdil, da je postavka transfer roller, koda JC66-02842A (zmogljivost 100.000 strani) že vključena v ceno fuser enote, koda JC91-01024A (zmogljivost 90.000 strani), ponujen cikel pa je skupaj 90.000 strani, kar je za naročnika ugodneje. Izbrani ponudnik glede na navedeno meni, da ne drži ugotovitev vlagatelja, da izbrani ponudnik ni ponudil artikla transfer roller, saj je ta artikel ponujen skupaj s fuser enoto, pod skupno kodo.

Naročnik je dne 20. 3. 2012, pod št. 4302-79/2011/76, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da je v postavki 3 obrazca Ponudba/predračun bilo potrebno navesti ves originalni potrošni material (razen tonerjev), ki je zahtevan v življenjski dobi ponujene opreme. Naročnik je od vlagatelja prejel poziv za spremembo odločitve o oddaji naročila, v katerem je vlagatelj navajal enake domnevne kršitve, kot jih navaja v zahtevku za revizijo, zaradi česar je naročnik ponovno pregledal ponudbo izbranega ponudnika in spletno stran proizvajalca ter pri tem ugotovil, da je potrošni material le primeroma naveden, saj so navedene le ocenjene povprečne vrednosti. Naročnik je nato z dopisom z dne 5. 3. 2012 preveril navedbe vlagatelja in zaprosil principala, da pojasni, ali je za ponujeni tiskalnik transfer roller potrošni material, ki se samostojno menja in kakšna je zmogljivost tega materiala. Dne 6. 3. 2012 je prejel odgovor, da je postavka transfer roller, koda JC66-02842A (zmogljivost 100.000 strani) že vključena v ceno fuser enote, koda JC91-01024A (zmogljivost 90.000 strani), kar pomeni, da je principal potrdil, da je izbrani ponudnik v ponudbo vključil zahtevan artikel transfer roller za 100.000 strani. Principal je tudi pojasnil, da je za predmetno javno naročilo poenotena zamenjava vseh obrabljivih komponent, vključno z retard rollerjem, na 90.000 strani. Naročnik je na podlagi navedenega ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil ves potrošni material, ki se menja v življenjski dobi ponujene opreme, zato vlagateljeve očitke zavrača kot neutemeljene.

Naročnik je z vlogo z dne 21. 3. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 27. 3. 2012 opredelil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Meni, da je argumentacija naročnika namenjena izključno naknadnemu opravičevanju nezakonite odločitve in je zaradi prekludiranosti procesnih ravnanj pravno sporna. Vlagatelj poudarja, da je razpisna dokumentacija zahtevala navedbo vsega potrošnega materiala, izbrani ponudnik pa v ponudbi ni navedel vsega potrošnega materiala, saj ni vključil artikla transfer roller. Vsakršno naknadno opravičevanje izbranega ponudnika in naročnika, da je navedeni artikel že bil ponujen v okviru postavke fuser enote, je po prepričanju vlagatelja zgolj miselni konstrukt, ki, tudi zaradi prekludiranosti, ne more biti upoštevan. Vsak posamezni sestavni del tiskalnika, vključno s potrošnim materialom, ima namreč s strani proizvajalca določene identifikacijske oznake (t.i. part code), ki točno specificirajo, za kateri del gre in kje v tiskalniku se ta del nahaja. Vlagatelj navedeno dokazuje s povezavo do spletne strani proizvajalca in izvlečkom iz kataloga delov ponujenega tiskalnika, iz katerega po navedbah vlagatelja izhaja, da sta artikla transfer roller in fuser enota dva popolnoma ločena dela, v okvir sestavnih delov fuser enote (JC91-01024A) pa ne spada transfer roller (JC66-02842A). Vsebina ponudbe (navedba predmeta ponudbe) ne more biti predmet nejasnosti in iz tega izhajajočega naknadnega pojasnjevanja, saj so identifikacijske oznake artiklov jasno zapisane in izrecno določajo, za katere dele gre. Vlagatelj še izpostavi dejstvo, da je bil naročnik za dejanje naknadne preverbe ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika prekludiran oziroma je preuranjeno izdal odločitev o oddaji naročila, saj ni preverjal popolnosti ponudbe izbranega ponudnika pred izdajo odločitve o oddaji naročila.

Državna revizijska komisije je v dokazne namene vpogledala v odstopljeno spisovno dokumentacijo in v spletne strani, dostopne na: http://downloadcenter.samsung.com/content/ UM/201108/20110829160247894/EN/english.pdf (stran 53) in http://www.arbikas.com/view /locator/ML-3310-3710_Parts.pdf, ki jih kot dokaz predlaga vlagatelj v zahtevku za revizijo.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik, na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov za oddajo javnega naročila "Nakup tiskalnikov - ODPRI-9/2011", v sedmih sklopih, v imenu in za račun naročnikov, ki so navedeni v seznamu, ki je sestavni del okvirnih sporazumov, izvaja postopek (ponovnega) odpiranja konkurence z namenom, da sestavi nov seznam ponudnikov z novim vrstnim redom znotraj posameznega sklopa.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v šestem odstavku 32. člena določa, da kadar je okvirni sporazum sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma po naslednjem postopku: za vsako posamezno naročilo, ki ga namerava oddati, se naročnik v pisni obliki posvetuje s strankami okvirnega sporazuma; naročnik določi dovolj dolg rok, da omogoča ponudnikom predložitev ponudbe za vsako posamezno naročilo, upoštevajoč dejavnike, kot sta zapletenost predmeta naročila in čas, ki je potreben za pošiljanje ponudb; ponudbe se predložijo v pisni obliki, njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka, določenega za oddajo ponudb; naročnik odda posamezno naročilo ponudniku, ki je predložil najugodnejšo ponudbo, na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma; naročnik pisno obvesti ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo, o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.

V sklenjenih okvirnih sporazumih je v 13. členu določeno, da se bodo v ponovnem odpiranju konkurence naročila oddala, oziroma se bo sestavil nov seznam kandidatov za posamezen sklop, na podlagi merila najnižja cena za posamezen sklop, na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Skladno s 16. členom bo posamezni naročnik pri posameznem naročilu najprej pozval prvega kandidata s seznama kandidatov za posamezen sklop, če ta v zahtevanem roku sporoči, da ne more dobaviti tiskalnikov ali v primeru molka kandidata, posamezni naročnik k dobavi pozove naslednjega kandidata. Naročnik je na podlagi tako izvedenega postopka ponovnega odpiranja konkurence odločil, da v sklopu 1 javno naročilo, kot prvemu in najugodnejšemu kandidatu, odda izbranemu ponudniku, kot naslednjega pa je izbral vlagatelja. Vlagatelj v zahtevku za revizijo nasprotuje takšni odločitvi naročnika, saj meni, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti iz postopka, saj izbrani ponudnik ni navedel vsega originalnega potrošnega materiala za ponujeni tiskalnik.

Naročnik je v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe za ponovno odpiranje konkurence z oznako ODPRI-9/2011-OK1, izdanih dne 13. 1. 2012, pod št. 4302-79/2011/18, v poglavju 8. Ponudba, točki 8.1 Ponudbena dokumentacija, navedel, da ponudbeno dokumentacijo sestavlja tudi obrazec Ponudba/predračun za sklop 1-7. V okviru točke 8.2.1 Ponudba/predračun je med drugim postavil naslednje zahteve:

"Ponudnik mora v obrazcu Ponudba/predračun navesti, izpolniti vse rubrike obrazca Ponudba/predračun, za sklope, na katere se prijavlja. Za sklope tiskalnikov od 1 do vključno 7 mora ponudnik v obrazcu Ponudba/predračun navesti blagovno znamko in model ponujene opreme (znamka in model tiskalnika, model originalnega tonerja, grelna enota ter vsega potrošnega materiala), ki je zahtevan v življenjski dobi ponujene opreme, ki jo ponuja v posameznem sklopu, ceno z DDV/kos ter ceno skupaj z DDV za kos ponujene opreme.

Za tiskalnike iz sklopov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7, ki potrebuje potrošni material, mora ponudnik priložiti izjavo proizvajalca/principala opreme o cenah originalnega potrošnega materiala (toner, grelna enota ter ves potrošni material brez papirja), deklarirana pokritost po ISO/IEC standardu 19752.

Kandidat v ponudbi (obrazec Ponudba/predračun) za tiskalnike, tonerje, razvijalno enoto in ves originalni potrošni material navede vse podatke, ki veljajo kot utež (ponder) pri izračunu skupnih, celotnih stroškov nakupa tiskalnika. Cene morajo biti podane DDP naročnik (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid), v evrih ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR, in sicer na največ štiri decimalna mesta. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna."

Merila za izbiro ponudnika je naročnik opisal v poglavju 7. Merila in pri tem navedel:

"Za opremo iz sklopov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 je najugodnejša ponudba, ki bo zadostila vsem pogojem in pri kateri bo vsota cena (C) tiskalnika, tonerja in potrebnega originalnega potrošnega materiala (grelna enota ter ves potrošni material, ki spada k ponujenemu tiskalniku brez papirja) pri uporabi količin natisnjenih strani, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, in bo imela najnižjo ceno za en kos opreme. Upoštevale se bodo cene za opremo in dele, ki jih je potrebno zamenjati, ter porabo potrošnega materiala (brez papirja).

C = Ct + Cton + Cpm

Ct - cena tiskalnika z vključenim DDV (v ceno morajo biti vključeni vsi elementi po tehničnih specifikacijah, kar pomeni tudi originalni toner in dodatno najzmogljivejši toner, ki sta tudi predmet dobave)
Cton - cena najzmogljivejšega tonerja z DDV (preračunana iz cene, podane v obrazcu Ponudba/predračun, točka 2, na navedeno količino izpisov v specifikacijah (opomba) za posamezen sklop)
Cpm - cena vsega ostalega originalnega potrošnega materiala brez tonerjev (grelna enota ter ves originalni potrošni material, ki spada k ponujenemu tiskalniku, razen papirja), ki je zahtevan v življenjski dobi ponujene opreme, preračunana iz cene, podane v obrazcu Ponudba/predračun, točka 3, za navedeno količino izpisov v specifikacijah (opomba)."

Iz navedenih določb razpisne dokumentacije, na podlagi katere so ponudniki (stranke okvirnega sporazuma) pripravili ponudbo za oddajo posameznih naročil, izhaja, da so ponudniki zato, da bo naročnik njihovo ponudbo uvrstil v seznam kandidatov za posamezen sklop, morali zadostiti vsem pogojem iz te razpisne dokumentacije, naročnik pa jih je razporedil po vrstnem redu glede na merilo najnižje cene tiskalnika, najzmogljivejšega tonerja in vsega potrošnega materiala. Naročnik je tako tudi zahteval, da ponudniki v ponudbi, v obrazec Ponudba/predračun, točko 3, obvezno navedejo ves originalni potrošni material, ki je zahtevan v življenjski dobi ponujenega tiskalnika ter za ta material navedejo ponudbeno ceno, ki je tudi del merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Poleg tega so morali ponudniki za navedeni originalni potrošni material v ponudbi predložiti tudi izjavo proizvajalca/principala opreme o cenah originalnega potrošnega materiala.

Med strankama ni sporno dejstvo, ki ga ugotavlja tudi Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika z dne 3. 2. 2012, da je izbrani ponudnik v obrazec Ponudba/predračun za ponujeni tiskalnik v sklopu 1, Samsung ML-3710ND, v točki 3 (Ves originalni potrošni material, razen tonerjev) navedel naslednje tri artikle: JC91-01024A (fuser za 90.000 strani), JC73-00340A (rubber pick up za 90.000 strani) in JC90-01032A (retard roller za 90.000 strani). Za te artikle je izbrani ponudnik navedel tudi ponudbeno ceno z DDV za kos. Enaki podatki (artikli in ponudbene cene) izhajajo tudi iz izjave principala, Samsung Electronics Austria BmgH, Praterstrasse 31/4, 1020 Wien, z dne 1. 2. 2012, ki jo je priložil izbrani ponudnik v ponudbi.

Stranki se dalje strinjata tudi v tem, da potrošni material za ponujeni tiskalnik Samsung ML-3710ND poleg navedenih treh artiklov predstavlja še artikel transfer roller, ki ima po pojasnilu izbranega ponudnika, kodo JC66-02842A (zmogljivost 100.000 strani). Tako izhaja tudi iz spletnih strani, http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201108/ 20110829160247894/EN/english.pdf (stran 53) in http://www.arbikas.com/view /locator/ML-3310-3710_Parts.pdf, vpogled v katere predlaga kot dokaz vlagatelj v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem dejanskem stanju pritrjuje vlagatelju v tem, da iz ponudbe izbranega ponudnika nikjer ne izhaja, da bi vključevala tudi artikel transfer roller, s kodo JC66-02842A (zmogljivost 100.000 strani), oziroma, nikjer ne izhaja, kot to trdita izbrani ponudnik in principal, da je ta artikel že vključen pod artikel oziroma ceno fuser enote koda JC91-01024A (zmogljivost 90.000 strani). Posledično temu gre ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ni izpolnila zahteve naročnika, da se v ponudbo, v obrazec Ponudba/predračun, navede ves originalni potrošni material, ki je zahtevan v življenjski dobi ponujene opreme in zanj navede ponudbeno ceno in predloži izjavo proizvajalca/principala o cenah originalnega potrošnega materiala.

Državna revizijska komisija sicer ne izključuje možnosti, na katero opozarja izbrani ponudnik, da proizvajalci potrošni material lahko prodajajo posamično ali v kit kompletih, vendar bi bilo treba to v takšnem primeru v ponudbi jasno navesti. V nasprotnem primeru bi se to, po mnenju Državne revizijske komisije, lahko izkazalo kot sporno še zlasti tudi pri izvedbi javnega naročila, saj posamezna naročila naročajo posamezni naročniki, ki iz ponudbe ne bi mogli razbrati, da je artikel transfer roller že vključen v okvir drugega artikla in bi ga zato morebiti morali celo dodatno plačati, kar pomeni, da bi dejansko plačana cena bila višja od ponujene cene v ponudbi izbranega ponudnika.

Vlagatelju pa gre dalje pritrditi tudi v tem, da pojasnilo izbranega ponudnika oziroma njegovega principala o vključitvi artikla transfer roller v ponujeno ceno fuser enote, podano potem, ko je potekel rok za predložitev ponudb in potem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (in ko je bil naročnik s strani vlagatelja opozorjen na to, da ponudba izbranega ponudnika ne navaja vsega potrošnega materiala za ponujeni tiskalnik) v obravnavanem primeru ne more biti upoštevno, saj presega namen sicer dopustnega dopolnjevanja oziroma pojasnjevanja ponudbene dokumentacije, v smislu 78. člena ZJN-2 in pomeni nedopusten poseg v del ponudbe, ki se nanaša na ponujeni predmet javnega naročila. Namreč, naknadno pojasnjevanje ponudbe, ki je povsem jasno določala, katere artikle ponuja kot originalni potrošni material in za te artikle (za vsakega posebej) navajala tudi kode in ponudbene cene, na način, da se dodaja artikel v okvir drugega artikla in njegove ponujene cene, ne da bi to predhodno bilo kakorkoli razvidno iz ponudbe, po oceni Državne revizijske komisije spreminja predmet ponudbe. Kolikor bi se takšen način pojasnjevanja ponujenega predmeta v javnem naročanju sprejel kot dopusten, potem bi to pomenilo, da ponudbena vsebina v tem delu ni zavezujoča, oziroma je odprta za naknadno (arbitrarno) dopolnjevanje in spreminjanje. Ponudniki bi na takšen način prišli v položaj, ko bi lahko v ponudbi ponudili manj od zahtevanega (posledično podali nižjo ceno) in nato računali s tem, da tega dejstva naročnik ne bo opazil (s čimer bi pridobili neupravičeno prednost), če pa že, pa bi to po predložitvi ponudbe (in po seznanitvi s cenami konkurentov) enostavno odpravili s pojasnilom. Takšna ravnanja v javnem naročanju niso dopustna in ne spoštujejo načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) in zahteve po preglednosti, ki iz njega izhaja (8. člen ZJN-2).

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik ravnal nezakonito in v nasprotju z lastnimi pravili iz razpisne dokumentacije, s tem, ko je odločil, da se javno naročilo v sklopu 1 odda izbranemu ponudniku, ki v ponudbi ni navedel in ponudil (celotnega) predmeta javnega naročila v vsebini, kot ga je zahtevala razpisna dokumentacija. Takšna ponudba ustreza opredelitvi neprimerne ponudbe iz 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Naročnika namreč ne zavezuje nobena obveznost, da sprejme naknadno pojasnilo izbranega ponudnika, ki spreminja, v osnovi pomanjkljivo ponudbo, saj je pomanjkljivost ponudbe v ponujenem predmetu javnega naročila posledica neizpolnitve dolžnosti skrbnega ravnanja izbranega ponudnika pri pripravi ponudbe, ki ga zavezuje tako, kot ostale ponudnike. Zato je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 1 izbranemu ponudniku.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponovno preveri izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije pri ponudbi izbranega ponudnika ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJN-2 in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za plačano takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 3.041,09 EUR, medtem ko priglašenih materialnih stroškov v višini 20,00 EUR in 20 % DDV ni priznala, saj vlagatelj nastanka in višine teh stroškov ni z ničemer izkazal.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (in ne v 15 dneh po pravnomočnosti odločitve o zahtevku za revizijo, kot to zahteva vlagatelj) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN uporabljajo v revizijskem postopku za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti in priti v zamudo z njeno izpolnitvijo, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (ki je pravnomočna), s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 3.041,09 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju tretjega in četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, naročnikovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 13. 4. 2012


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska cesta 12, Velenje
- Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor
- Marand Inženiring, d.o.o., Koprska ulica 100, Ljubljana
- Birotehna, d.o.o., Litijska cesta 259, Ljubljana
- Unistar LC, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, Ljubljana
- SRC sistemske integracije, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran