EN

018-079/2012 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-079/2012-6
Datum sprejema: 11. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzdrževanje javnih zelenih površin za leta 2012, 2013 in 2014", v sklopu 5: "Pot (PST)", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DOBROVITA PLUS, d.o.o., Celovška cesta 469, Ljubljana - šentvid (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, za katerega postopek oddaje javnega naročila po pooblastilu izvaja Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.4.2012

odločila:

1. Postopek pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javnih zelenih površin za leta 2012, 2013 in 2014", v sklopu 5: "Pot (PST)", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 21.2.2012, se ustavi.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi takse za postopek pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20.10.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javnih zelenih površin za leta 2012, 2013 in 2014". Javno naročilo je naročnik razdelil na pet sklopov, oddaja pa ga po odprtem postopku. Objava javnega naročila je bila izvedena na Portalu javnih naročil, pod objavo št. JN 13711/2011 z dne 29.11.2011, ter v Uradnem listu EU, pod objavo št. 2011/S 231-375043 z dne 1.12.2011.

Dne 10.2.2012 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", iz katerega med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 5 odda ponudniku Želva, d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana. Vlagateljevo ponudbo za omenjeni sklop je naročnik izločil iz postopka kot nepopolno.Vlagatelj je z vlogo z dne 21.2.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval nezakonitost odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 5.3.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je dne 12.3.2012 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri se je opredelil do navedb naročnika iz njegove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Dne 5.4.2012 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo št. 176-100/2012, v kateri ta izjavlja, da svoj revizijski zahtevek z dne 21.2.2012 umika. Vlagatelj v vlogi hkrati prosi za vračilo plačane takse.


ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v vlogi, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 5.4.2012, prosi tudi za vračilo plačane takse za postopek pravnega varstva.

Iz določil tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Iz določil prvega odstavka 72. člena ZPVPJN pa izhaja, da je vlagatelj upravičen do vračila takse v primeru, če ne vloži zahtevka za revizijo, čeprav je plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek, ter v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na postopek, ki nima narave postopka oddaje javnega naročila.

V konkretnem primeru je vlagatelj dne 21.2.2012 vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javnih zelenih površin za leta 2012, 2013 in 2014", v sklopu 5: "Pot (PST)". Ker tako ni izpolnjen noben od pogojev po prvem odstavku 72. člena ZPVPJN, vlagatelj na tej pravni podlagi ni upravičen do vračila takse.

Dne 21.2.2012 vloženi revizijski zahtevek je vlagatelj z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 5.4.2012, umaknil. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom tako ni uspel, pa do povračila stroškov postopka (takse za postopek) ni upravičen niti na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN.Državna revizijska komisija je zato, na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu takse za postopek pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 11.4.2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
- Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana,
- DOBROVITA PLUS, d.o.o., Celovška 469, Ljubljana - šentvid,
- Želva, d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran