EN

018-106/2012 Inštitut za varovanje zdravja

Številka: 018-106/2012-3
Datum sprejema: 10. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje posameznega javnega naročila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma "Nakup cepiva proti okužbam s humani virusi papiloma (HPV)", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GlaxoSmithKline d.o.o., Knezov štradon 90, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INšTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE, Trubarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, dne 10.04.2012

odločila:

Vlagateljevemu predlogu po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ugodi. Nadaljnje aktivnosti vodenja postopka oddaje javnega naročila "Nakup cepiva proti okužbam s humani virusi papiloma (HPV)" se zadržijo do pravnomočne odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14.03.2012 ponudnike s sklenjenimi okvirnimi sporazumi povabil k oddaji ponudbe za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV). Naročnik je okvirne sporazume sklenil na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka za nakup zdravil. Predmetno javno naročilo je bilo dne 07.04.2011 objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN 3580/2011.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 26.03.2012, podal predlog za zadržanje postopka javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je dne 14.03.2012 prejel Povabilo k oddaji ponudbe za nakup zdravil št. 1/2012, in sicer za nakup cepiva proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV), ki je namenjen izvajanju programa cepljenja v šolskem letu 2012/2013. Vlagatelj navaja, da je zoper povabilo k oddaji ponudbe vložil zahtevek za revizijo ter hkrati podal predlog za zadržanje postopka. Vlagatelj ob tem opozarja, da je naročnik ravnal v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami), saj je v povabilu k oddaji ponudb oziroma v fazi izvajanja sklenjenih okvirnih sporazumov naknadno določil merila, ki niso bila navedena že v sklenjenem okvirnem sporazumu.

Vlagatelj navaja, da bi nadaljevanje postopka z oddajo javnega naročila in s sklenitvijo pogodbe na podlagi nezakonitih meril usodno vplivalo na učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Kot navaja vlagatelj, bi naročnik v primeru, če bi ponudbe odprl, ponudnike seznanil s ponujenimi cenami. V primeru, da bi bilo zahtevku za revizijo ugodeno, bi lahko ponudniki cene prilagodili cenam, s katerimi so se seznanili na odpiranju ponudb. Razkritje cen pa bi bistveno vplivalo na konkurenčni položaj vlagatelja in ostalih ponudnikov.

Vlagatelj pojasnjuje, da gre v obravnavanem primeru za oddajo posameznega javnega naročila na podlagi okvirnega sporazuma, v takšnem primeru pa lahko naročnik v skladu s 17. členom ZPVPJN, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, ne le nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, pač pa tudi sklene pogodbo. Vlagatelj zatrjuje, da bi v primeru, če bi naročnik na podlagi nezakonitih meril izbral ponudnika cepiva Silgard, prišlo do nepopravljivih posledic.

Vlagatelj pojasnjuje, da se vsako izmed konkurenčnih cepiv (Cervarix in Silgard) uporablja v skladu s shemo cepljenja, ki predvidevata po tri odmerke. Priporočena shema cepljenja za zdravilo Cervarix je 0., 1. in 6 mesec, odmerki cepiva Silgard pa se aplicirajo 0., 2. in 6. mesec. Pri obeh cepivih je priporočeno, da se cepljenje opravi oziroma dokonča z istim cepivom. V skladu z navedenim je jasno, zatrjuje vlagatelj, da bi bilo z nadaljevanjem postopka oddaje javnega naročila bistveno ogroženo njegovo uveljavljanje pravnega varstva, saj v primeru, če bo pogodba že sklenjena in bo naročnik začel cepljenjem, ne more več uspešno konkurirati pri nadaljnjih odmerkih. Predmetno javno naročilo, katerega ocenjena vrednost znaša 1.485.000,00 EUR, poudarja vlagatelj, bi bilo tako zanj izgubljeno.

Vlagatelj zatrjuje, da lahko le z zadržanjem postopka učinkovito uveljavlja pravno varstvo, ki mu ga nudi ZPVPJN v okviru predrevizijskega postopka.

Naročnik je dne 30.03.2012 podal mnenje o predlogu vlagatelja. Naročnik navaja, da vlagateljevi argumenti ne utemeljujejo predlaganega zadržanja postopka. Kot zatrjuje naročnik, bo predrevizijski postopek potekal v skladu z zakonom, kar pomeni da bodo sprejeta ustrezna ravnanja oziroma odpravljene posledice morebitnih ugotovljenih kršitev. S tem bo učinek pravnega varstva dosežen. ZPVPJN v 42. členu celo določa, da lahko oseba, ki ima pravni interes uveljavlja ničnost pogodbe ali posameznega naročila, če so za to izpolnjeni pogoji iz 44. člena ZPVPJN. Učinek pravnega varstva, ugotavlja naročnik, torej ne bo bistveno zmanjšan ali celo onemogočen tudi, če se postopek nadaljuje.

Naročnik navaja, da vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja. Te pa so tudi v tem, da se ponudniki sami odločijo, ali bodo do poteka roka za oddajo ponudb predložili svoje ponudbe. Naročnik poudarja, da javno odpiranje ponudb v nobenem primeru ne more vplivati na zagotavljanje pravnega varstva in da ravnanja naročnika, ki so skladna s 17. členom ZPVPJN, v nobenem primeru ne povzročajo škode vlagatelju. Vsa tveganja, ki jih ima vlagatelj, so običajna v tovrstnih postopkih javnega naročanja in bi se lahko pojavila celo v kasnejši fazi postopka v primeru, če bi naročnik odstopil od izvedbe naročila.

Naročnik tudi navaja, da razpisna dokumentacija v četrtem odstavku točke 2.16 določa, da se bo vsako zdravilo oddalo ločeno ter skladno s pogoji in merilom za izbiro, kot bo navedeno v posameznem povabilu. V četrtem odstavku 3. člena Okvirnega sporazuma pa je zapisano, da je merilo za izbiro najnižja cena posameznega zdravila, po katerem se povprašuje, razen če naročnik v posameznem povabilu določi drugače.

Naročnik zatrjuje, da ga zavezuje načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter da je glavni cilj predmetnega razpisa varstvo zdravja končnih uporabnikov cepiv. Iz navedenega razloga, poudarja naročnik, je korelacija med njegovo koristjo in koristjo končnih uporabnikov, kot izhaja iz objavljenih meril, jasno izkazana in utemeljena.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega odstavka 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja je bistveno, da imajo ponudniki možnost zaustaviti nezakonita ravnanja naročnika in preprečiti izvršitev naročnikove odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe, če se ugotovi, da je bila sprejeta nezakonito. Suspenzivnost zahtevka za revizijo pomeni, da je v okviru postopka pravnega varstva, ki je sprožen zoper določeno naročnikovo odločitev ali dejanje v postopku oddaje javnega naročila, mogoče doseči, da se učinkovanje sporne odločitve ali dejanja odloži do pravnomočne odločitve o sporu.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN, vložitev zahtevka za revizijo (praviloma) zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe nastopi po samem zakonu, zato druge aktivnosti strank niso potrebne. ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena izrecno ureja tri izjemne položaje, v katerih sme naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, skleniti pogodbo o oddaji naročila. Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik sklene pogodbo (med drugim tudi) v primeru, če "â??.se zahtevek za revizijo vloži v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem procesu." (3. alineja prvega odstavka 17. člena ZPVPJN).

Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V obravnavanem primeru je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje posameznega javnega naročila na podlagi predhodno sklenjenega okvirnega sporazuma - torej v postopku, v katerem lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, sklene tudi pogodbo. Ker bi nadaljevanje postopka v obravnavanem primeru lahko privedlo (tudi) do sklenitve pogodbe, kar bi onemogočilo vlagateljevo (predrevizijsko in revizijsko) pravno varstvo, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu ugodila. Naročnik bi namreč v primeru, če Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu ne bi ugodila, lahko sklenil pogodbo še preden bi bilo pravnomočno odločeno o vlagateljevem zahtevku za revizijo. V obravnavanem primeru bi se tako lahko zgodilo, da vlagatelj pred sklenitvijo pogodbe oziroma pred pravnomočno odločitvijo o sporu, ne bi mogel zaustaviti domnevno nezakonitega ravnanja naročnika (vlagatelj očita naročniku, da je v povabilu k oddaji ponudbe nezakonito spremenil merila iz okvirnega sporazuma), kar bi lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Ker so opisane posledice nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila po prepričanju Državne revizijske komisije takšne, da bi v konkretnem primeru lahko bistveno vplivale na učinkovitost pravnega varstva, je vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ugodila.

Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema odločitve Državne revizijske komisije o njej obvestiti vse ponudnike, ki so udeleženi v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (šesti odstavek 19. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 10.04.2012predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- INšTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE, Trubarjeva 2, Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- arhiv - tu

Natisni stran