EN

018-109/2012 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-109/2012-3
Datum sprejema: 11. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Zdravila", v skupini I. "Registrirana zdravila", v sklopih št. 4. "Albumin", št. 89. "Humani fibrinogen, humani trombin", št. 90. "Humani fibrinogen, humani trombin", št. 91. "Humani imunoglobulin", št. 92. "Humani imonuglobulin proti hepatitisu tipa B" in št. 114. "Kombinacije koagulacijskih faktorjev IX, II, VII, X", začetem na podlagi zahtevka za revizijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 11. 4. 2012

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Zdravila", v skupini I. "Registrirana zdravila", v sklopih št. 4. "Albumin", št. 89. "Humani fibrinogen, humani trombin", št. 90. "Humani fibrinogen, humani trombin", št. 91. "Humani imunoglobulin", št. 92. "Humani imonuglobulin proti hepatitisu tipa B" in št. 114. "Kombinacije koagulacijskih faktorjev IX, II, VII, X", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Zdravila". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 17. 2. 2012, pod št. objave JN1867/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 22. 2. 2012, pod št. objave 2012/S 36-058056.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 16. 3. 2012, vložil zahtevek za revizijo, v katerem hkrati predlaga, da naročnik do končne odločitve o zahtevku za revizijo zadrži nadaljnje postopke izvajanja javnega naročila v skupini I. "Registrirana zdravila", v sklopih št. 4. "Albumin", št. 89. "Humani fibrinogen, humani trombin", št. 90. "Humani fibrinogen, humani trombin", št. 91. "Humani imunoglobulin", št. 92. "Humani imonuglobulin proti hepatitisu tipa B" in št. 114. "Kombinacije koagulacijskih faktorjev IX, II, VII, X".

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, izdanim dne 30. 3. 2012, pod št. JN-09/2012 in nato z vlogo z dne 3. 4. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo vlagatelja in ostalo dokumentacijo postopka javnega naročanja in predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru se naročnik o vlagateljevem predlogu ni izrekel.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v zadevnem primeru ugotavlja, da vlagatelj predloga za zadržanje postopka javnega naročanja v določenih sklopih zdravil z ničemer ne utemeljuje in ne navede nobenih okoliščin, ki bi zadržanje postopka utemeljevale in v zvezi s tem ne predlaga nobenih dokazov. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 19. člena ZPVPJN, odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

V Ljubljani, dne 11. 4. 2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran