EN

018-073/2012 Univerzitetni Klinični center Maribor

Številka: 018-073/2012-4
Datum sprejema: 4. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Reagenti in kemikalije" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.04.2012

odločila:

1. Naročnikova odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo, kot izhaja iz Sklepa št. IG-141/02-12, z dne 27.02.2012, se razveljavi.


2. Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 09.02.2012, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN in se pri tem opredeliti do vseh vlagateljevih navedb.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 01.07.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Naročnik je javno naročilo razdelil na 43 skupin (sklopov), pri čemer je dovolil ponudnikom, da lahko od 30. do 43. skupine ponudbo oddajo za posamezne vrste blaga znotraj skupin. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 11.07.2011, pod številko objave JN 7744/11 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 18.07.2011, pod številko objave 2011/S 135-224456.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila (dokument št. DS-48/12, z dne 17.01.2012) vse sodelujoče ponudnike obvestil, s katerimi izmed njih bo (po posameznih skupinah oziroma po posameznih vrstah blaga) sklenil okvirne sporazume in kupoprodajne pogodbe. Naročnik je k Obvestilu o oddaji javnega naročila priložil Analizo ponujenih vrst blaga, z dne 13.01.2012, iz katere izhaja, da je za artikel pod šifro 346209 iz skupine 42 (PARAFFINUM PARAPLAST, X880 2 ali enakovredno, PAT) izbral ponudnika KEFO d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 24.01.2012 za več artiklov znotraj posameznih skupin (med drugim tudi za artikel št. 346209 iz skupine 42) zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj je tudi navedel, da iz razloga, ker je ponudil natanko to kar je bilo zahtevano, pričakuje, da bo naročnik odločitev spremenil v njegovo korist.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izdal dne 27.01.2012. Naročnik je (med drugim) navedel, da je bilo pri testiranju vlagateljevega artikla št. 346209 iz skupine 42 ugotovljeno zelo slabo prepajanje tkiva ter oteženo in slabo rezanje. Naročnik je tudi zapisal, da je testiran parafin pokal na hladni plošči.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na artikel št. 346209 vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 09.02.2012). Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da je Paraplast blagovna znamka. Vlagatelj tudi navaja, da je družba Leica Microsystems prevzela družbo Corotech Holdings, v čigar okrilje je spadal tudi proizvajalec in lastnik blagovne znamke Paraplast (vlagatelj prilaga izjavo za medije, z dne 16.05.2008). Vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba, v kateri je ponudil proizvod s kataloško številko LE-39601006, skladna z razpisano specifikacijo.

Vlagatelj še pojasnjuje, da je družba Leica Microsystems po prevzemu družbe Corotech ohranila obstoječe distribucijske kanale za Paraplast. Iz navedenega razloga, zatrjuje vlagatelj, je na tržišču več ponudnikov, ki Paraplast ponujajo pod svojim imenom in s svojimi kataloškimi številkami. Ker tako obstaja le en Paraplast ne glede na to, kdo ga ponuja, bi moral naročnik izmed ponudnikov, ki ponujajo naveden proizvod, izbrati najcenejšega ponudnika - to je vlagatelja.

Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev naročnika razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov vplačane revizijske takse.

Naročnik je dne 27.02.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da je v mesecu novembru 2011 v histološkem laboratoriju testiral Parafin Paraplast (kataloška številka LE-39601006), ki mu ga je v testiranje poslal vlagatelj. Kot pojasnjuje naročnik, se v histološkem laboratoriju uporablja parafin enake kvalitete za prepajanje - to je za histoprocesiranje tkivnih vzorcev in za izdelavo parafinskih tkivnih blokov. En kilogram parafina, ki je bil namenjen za testiranje, je premalo, da bi ga lahko testirali v tkivnih procesorjih za velike biopsije. Naročnik pojasnjuje, da je 800 g produkta testiral v aparatu za histoprocesiranje malih biopsij Leica TP 1020, preostalo količino pa je porabil za izdelavo parafinskih tkivnih blokov. Izdelanih je bilo 25 tkivnih blokov malih biopsij, to je odščipov in igelnih punkcij. Vzporedno je bilo izdelanih 25 tkivnih blokov malih biopsij z uporabo parafina, ki ga naročnik uporablja v histološkem laboratoriju. Naročnik še navaja, da je Parafin Paraplast proizvajalca Leica na hladni plošči v nekaj sekundah razpokal tako, da je bilo rezanje vzorcev na mikrotomu močno oteženo. Rezine so bile neravne, stopničaste, prav tako pa iz vzorcev s Parafinom Paraplast proizvajalca Leica nikakor ni bilo mogoče odrezati serijskih rezov. To so potrdili tehniki v histološkem laboratoriju, ki so tega dne izdelovali parafinske bloke in rezali tkiva iz parafinskih tkivnih blokov.

Naročnik poudarja, da ponujeni produkt ni primeren za rutinsko delo v laboratoriju, saj so bili tkivni vzorci zelo slabo prepojeni s parafinom, oteženo je bilo rezanje tkivnih blokov. Na hladni plošči je v tkivnih blokih parafin razpokal, zato je bilo mikrotomsko rezanje tkiv iz parafinskih blokov moteno s posledično slabo kvaliteto tkivnih rezin. Naročnik zatrjuje, da testirani vzorec, ne glede na njegovo ime, ne ustreza zahtevam vsakodnevnega rutinskega dela v procesu izdelave histoloških preparatov.

Naročnik je z dopisom, z dne 29.02.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela dne 01.03.2012.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 29.02.2012, opredelil do naročnikovih navedb. Državna revizijska komisija je vlagateljevo vlogo prejela dne 01.03.2012. Vlagatelj navaja, da je v zahtevku za revizijo zatrdil, da je ponudil identičen proizvod kot izbrani ponudnik. Iz navedenega razloga in ob dejstvu, da je ponudil najnižjo ceno, zatrjuje vlagatelj, bi moral biti izbran kot najugodnejši ponudnik. Vlagatelj poudarja, da bi naročnik pri enakih pogojih testiranja enak rezultat dobil tudi s testiranjem produkta, ki ga je ponudil izbrani ponudnik.

Vlagatelj še navaja, da naročnik s testiranjem ni ugotovil, da proizvod ne ustreza razpisani kvaliteti, temveč ima pripombo na kakovost konkretnega proizvoda, zato njegova obrazložitev v ničemer ne ovrže vlagateljevih trditev iz zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 21.03.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika in vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu z določili ZPVPJN mora o zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku odločiti naročnik. Državna revizijska komisija je pristojna obravnavati vlagateljev zahtevek za revizijo šele po tem, ko o njem, skladno z določili 28. člena ZPVPJN, meritorno odloči naročnik. Izjema velja le v primeru molka naročnika (četrti odstavek 28. člena ZPVPJN), kar je pogoj za nastop procesne predpostavke za vsebinsko odločanje Državne revizijske komisije pred (formalno pravilno obrazloženo) odločitvijo naročnika o vloženem zahtevku za revizijo.

ZPVPJN tudi določa, da mora naročnik pri odločanju opraviti vsa dejanja, ki so potrebna za ugotovitev določenega dejstva in presojo navedb v zahtevku za revizijo (zlasti tista, ki jih ni izvedel v postopku oddaje javnega naročila, pa bi jih moral) in upoštevati navedbe vlagatelja ter se do njih opredeliti in utemeljiti svoja stališča (drugi odstavek 28. člena ZPVPJN). Naročnik se je torej v okviru vsebinske presoje zahtevka dolžan opredeliti do vseh revizijskih navedb vlagatelja oziroma odgovoriti na vse očitke o nepravilnosti vodenja postopka oddaje javnega naročila. Le na podlagi celostne vsebinske obravnave zahtevka za revizijo in predloženih dokazov lahko naročnik sprejme sklep o tem, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen ali ne.

Naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni odločil v skladu z 28. členom ZPVPJN. Naročnik se v obrazložitvi sklepa, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, ni opredelil do vlagateljevih bistvenih navedb, in sicer do vlagateljevih trditev o tem, da je ponudil identičen proizvod kot ostali ponudniki (vključno z izbranim ponudnikom) in bi moral biti ob dejstvu, da je edino merilo zgolj najnižja cena, izbran kot najugodnejši ponudnik. Vlagatelj namreč naročniku v zahtevku za revizijo očita nepravilno ugotovljeno dejansko stanje s tem, ko zatrjuje, da gre pri spornem artiklu za identičen proizvod, ki ga na tržišču ponuja več ponudnikov (in med njimi tudi izbrani ponudnik) pod svojimi imeni in s svojimi kataloškimi številkami, pri čemer vlagatelj navaja tudi argumente za takšno trditev. Iz njegovih navedb tudi izhaja, da bi moral naročnik bodisi ugotoviti, da so vsi ponujeni artikli ustrezni in primerni (in ob upoštevanju merila najnižja cena izbrati najcenejšega ponudnika - to je vlagatelja) ali pa v obravnavani postavki vse ponudbe zavrniti oziroma, da bi naročnik, pri enakih pogojih testiranja, enak rezultat dobil tudi s testiranjem produkta, ki ga je ponudil izbrani ponudnik. Vseh navedenih trditev vlagatelja naročnik v predrevizijskem postopku ni obravnaval oziroma se v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo do njih sploh ni opredeljeval. Naročnik je namreč zahtevek za revizijo zavrnil na podlagi ugotovitve, da vzorec, ki mu ga je poslal vlagatelj, ni primeren, saj ne ustreza njegovim zahtevam vsakodnevnega dela. Naročnik se je pri tem oprl na rezultate testiranja spornega artikla, ki ga je opravil v histološkemu laboratoriju.

Naročnik je dolžan v ponovljenem postopku presoje zahtevka za revizijo vsebinsko obravnavati vse vlagateljeve navedbe in odgovoriti na vlagateljev očitek o tem, ali je (tudi) izbrani ponudnik ponudil identičen proizvod kot vlagatelj. Naročnik mora v zvezi s tem tudi navesti, ali je bil (tudi) izbrani ponudnik (v skladu s točkama 2.2 in 2.11 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) pozvan k predložitvi vzorca artikla pod šifro 346209 in v tem primeru pojasniti rezultate opravljenih testiranj. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je pod šifro 346209 ponudil PARAFFINUM PARAPLAST (1 kg) proizvajalca Klinika Medical, iz dokumenta Analiza ponujenih vrst blaga, z dne 13.01.2012 (ki je priložen k Obvestilu o oddaji javnega naročila št. DS-48/12, z dne 17.01.2012), pa je mogoče tudi razbrati, da je (tretji) ponudnik SANOLABOR d.d., Ljubljana ponudil PARAPLAST 50 proizvajalca Tyco. Iz navedene priloge je tudi razvidno, da je zgolj vlagateljev produkt označen z oznako I, kar pomeni (v skladu z navodili iz navedenega dokumenta), da ne ustreza zahtevani kvaliteti.

Glede na to, da mora v skladu 28. členom ZPVPJN o zahtevku za revizijo na formalno pravilen način odločiti naročnik, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek za revizijo v odločanje naročniku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 04.04.2012


predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor
- KEFO d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana - Črnuče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran