EN

018-059/2012 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-059/2012-4
Datum sprejema: 4. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup in vzdrževanje termodezinfektorjev", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Soča oprema, d.o.o., Linhartova 51, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 4. 4. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo (vloga z dne 2. 2. 2012) se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1 in 2, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 84508-K010/5-11 z dne 19. 1. 2012.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1.342,31 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja v odprtem postopku, dne 22. 7. 2011 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN8292/2011. Dne 19. 1. 2012 je naročnik sprejel odločitev št. 84508-K010/5-11, da se javno naročilo v sklopu 1 in 2 dodeli ponudniku BELIMED, d.o.o., Kosovelova cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz naročnikove odločitve je tudi razvidno, da je vlagateljevo ponudbo v sklopu 1 in 2 izločil, ker naj ne bi izpolnjevala vseh naročnikovih strokovnih zahtev.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 2. 2. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je v sklopu 1 in 2 oddal popolno ponudbo, ki bi jo naročnik moral izbrati kot najugodnejšo, medtem ko bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo ponudbo v 1. in 2. sklopu izločil zato, ker je ugotovil, da termodezinfektorja za nočne posode, ki sta bila ponujena v teh sklopih, ne izpolnjujeta zahteve glede globine naprave (zahtevana globina je bila 600 - 700 mm, ponujena pa naj bi bila 450 mm) ter zahteve glede delovanja v omrežni napetosti (zahtevano je bilo delovanje na omrežno napetost do 5 kW, vlagatelj pa naj bi ponujal delovanje aparata na 5,5 kW). Poleg tega naj kljub dopolnitvi ponudbe ne bi bilo razvidno, ali je plastenka s čistilnim sredstvom v notranjosti stroja. Vlagatelj poudarja, da je ponudil opremo, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve, naročnikove ugotovitve pa so napačne. V svoji ponudbi je vlagatelj predložil izjavo, s katero potrjuje, da v celoti izpolnjuje pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. V obrazcu "Strokovne zahteve za opremo - opis ponujenih artiklov" je vlagatelj navedel opis opreme, ki ustreza naročnikovim zahtevam. Vlagatelj tako navaja, da termodezinfektorja za nočne posode v obeh sklopih izpolnjujeta zahteve glede globine naprave, saj naj bi ta znašala 600 mm, ter zahteve glede delovanja v omrežni napetosti, saj aparat deluje na omrežno napetost do 5 kW. Prav tako je avtomatska dozirna naprava za čistilno sredstvo nameščena v notranjosti stroja. Naročnik je vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe, ker naj ne bi bilo razvidno, ali je avtomatska dozirna naprava za čistilno sredstvo v notranjosti stroja, čeprav je to napisano v opisu ponujenih artiklov in je razvidno tudi iz skic in fotografij. Vlagatelj je naročniku to tudi pravočasno pojasnil, naročniku pa predlaga, naj pogleda obstoječe identične aparate, ki jih že ima v uporabi. Vlagatelj navaja, da je ponudbi predložil tudi kataloge, ki pa so zgolj informativne narave. V katalogih je opozorilo, da aparati delujejo tudi na manjši napetosti, kot je navedena. Prav tako je navedeno, da si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb ter da so vsi podatki v katalogu informativni in nezavezujoči. Proizvajalec opreme torej prilagaja opremo specifičnim zahtevam kupcev. Vlagatelj navaja, da je priložil tehnične skice ter izjavo proizvajalca, da bo zahtevana oprema imela ustrezno globino in da bo delovanje na napetosti 4,5 kW. V navodilih za uporabo je naveden le informativni razpon 4 do 5,5 kW, vsak aparat pa se lahko prilagodi zahtevi kupca. Vlagatelj navaja, da bi ga moral naročnik v primeru nejasnosti pozvati, da dopolni ponudbo oz. da predloži vzorec, kot je to zahteval od izbranega ponudnika. Vlagatelj opozarja, da ima naročnik v uporabi že osem vlagateljevih aparatov, ki ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam, zato bi moral naročnik bodisi zahtevati vzorce bodisi pregledati obstoječe aparate ter ugotoviti, da ustrezajo njegovim zahtevam.

Vlagatelj nadaljuje, da ravnanje naročnika ni gospodarno, saj je ponudba izbranega ponudnika višja od njegove. Poleg tega je naročnik kršil tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov, saj je izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe glede ustreznosti dimenzij ponujenega aparata, pri čemer je upošteval, da je katalog le informativne narave. V katalogu izbranega ponudnika niso nikjer navedene dimenzije ponujenih aparatov. Izbrani ponudnik je dimenzije aparatov navedel le na obrazcu s tehničnimi podatki, na katerem so za ponujeni aparat v 2. sklopu navedene dimenzije 500x450x1375 mm, ki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam. Te dimenzije so zapisane tudi na uradni strani proizvajalca. Kljub temu je naročnik izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe. Vlagatelj opozarja, da je izbrani ponudnik za aparat v 1. sklopu navedel dimenzije 900x600x900, na spletni strani proizvajalca pa so za ta aparat navedene dimenzije 900x560x860, ki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam. Vlagatelj navaja, da naročnik njega in izbranega ponudnika ni obravnaval na enak način, saj je pri enakem stanju postopal različno, pri čemer je izbranega ponudnika pozval k predložitvi vzorcev, vlagatelja pa ne oz. niti ni pregledal aparatov, ki jih že uporablja.

Vlagatelj zaključuje, da bi moral naročnik njegovo ponudbo označiti za popolno, če pa vztraja pri svoji oceni, bi moral enako obravnavati tudi ponudbo izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega naročila v sklopu 1 in 2, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 9. 2. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik v vlogi navaja, da je ponudil termodezinfektor, ki izpolnjuje naročnikove zahteve, kar je razvidno iz ponudbe in tehnične dokumentacije. Dimenzije strojev, navedene v ponudbi, so standardne iz prodajnega programa, ne pa zgolj informativne. Na uradni strani proizvajalca je razvidno, da se stroji izdelujejo v različnih dimenzijah in da so možne različne postavitve opreme. Izbrani ponudnik navaja, da je iz dokumentacije proizvajalca opreme razvidno, da oprema ustreza pogojem, in da je treba podatke iz dokumentacije razlagati na pravilen način.

Naročnik je dne 15. 2. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi z vlagateljevo ponudbo navaja, da ponujena oprema v sklopu 1 in 2 v več postavkah ne ustreza njegovim zahtevam, in sicer tako glede globine kot tudi glede priključne moči. Iz ponudbe oz. priloženega kataloga, ki je sestavni del vlagateljeve ponudbe, je razvidno, da ima ponujeni termodezinfektor omrežno napetost 5,5 kW in ne do 5kW, kot je bilo zahtevano. Naročnik je vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe v delu, kjer ni mogel v celoti potrditi oz. zavrniti ponudbe. Po prejemu dodatnih skic naročnik še vedno ni mogel ugotoviti, ali je avtomatska dozirna naprava v notranjosti stroja. Trditve vlagatelja, da je to razvidno že iz priloženih prospektov, so zavajajoče. Če bi bilo to res, ni jasno, zakaj je vlagatelj predložil dodatne skice, ki jih v ponudbi ni bilo. Naročnik se ni odločil za ponovno testiranje vlagateljevih dezinfektorjev, saj jih pozna in bi se postopek le zavlačeval. Predmetni razpis je neodvisen od prejšnjega in se zato ni primerno sklicevati nanj, navaja naročnik, in dodaja, da je katalog sestavni del vsake ponudbe, iz njega pa jasno izhajajo zahtevani podatki. Podatki iz kataloga ne morejo biti le informativni, prav tako tudi ni mogoče sprejeti pojasnila, da proizvajalec nenehno izpopolnjuje svoje izdelke in da si zato pridržuje pravico do sprememb. Tudi navedba, da se v katalogu ponuja le osnovna izvedba, ni resna, navaja naročnik.

Naročnik se opredeljuje tudi do nadaljnjih navedb in navaja, da lahko kot najugodnejšo izbere le ponudbo, ki je popolna, vlagateljeva ponudba pa je bila označena za neprimerno. Po mnenju naročnika tudi ni prišlo do kršitve načela enakopravne obravnave, saj je vlagatelja in izbranega ponudnika obravnaval na enak način. Pri izbranem ponudniku je naročnik sledil zakonu in zahteval pojasnilo glede dimenzij za 2. sklop, saj iz priloženega kataloga, ki ni informativne narave, izhaja, da so možne različne postavitve opreme - na podnožju, z dodatnim prostorom za detergente, z ali brez pokrova itd. Navedbe vlagatelja, da iz kataloga za 1. sklop dimenzije niso bile razvidne, niso točne, saj so v mejah, ki jih je zahteval naročnik, in niso bile predmet pojasnila oz. dopolnitve. V 2. sklopu pa je naročnik zahteval pojasnila prav zaradi dejstva, navedenega v tehnični dokumentaciji, da gre lahko za različno postavitev opreme, pojasnila pa so bila dana v skladu z zakonom. Naročnik še navaja, da v fazi ocenjevanja ne preverja uradnih spletnih strani ponudnikov, razen podatkov, ki jih je po zakonu dolžan pridobiti sam. Vse ostale podatke naročnik v zakonsko dopustnih mejah zahteva od ponudnikov, ali bo testiral vzorce, pa je njegova avtonomna odločitev.

Naročnik je z vlogo z dne 20. 2. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 21. 2. 2012, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da naročnik prihaja v nasprotja, saj na eni strani trdi, da je zahteve glede dimenzij in priključne moči postavil zaradi omejitve samega prostora, po drugi strani pa navaja, da ne gre za nestandardne zahteve. Vlagatelj navaja, da iz njegovega kataloga ne izhaja, da ima termodezinfektor omrežno moč 5,5 kW, saj je jasno zapisano, da aparat deluje tudi na manjši napetosti, kar je potrdil tudi v ponudbi. V katalogu je navedeno, da se morajo podatki obravnavati kot ocenjene vrednosti, naročnik pa se do teh navedb sploh ni opredelil. Glede namestitve dozirne naprave je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe, pri čemer pa naročnik sam navaja, da pozna vlagateljeve termodezinfektorje in bi moral zato nedvomno vedeti, kje je nameščena dozirna naprava. Vlagatelj poudarja, da je ravnanje naročnika diskriminatorno, saj je pri izbranem ponudniku upošteval možnost, da lahko iz kataloga izhajajo različne možne postavitve opreme, pri njegovem katalogu pa te možnosti ni upošteval, čeprav je v katalogu to izrecno navedeno.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno, in sicer zato, ker naj ne bi ustrezala nekaterim tehničnim zahtevam, določenim v razpisni dokumentaciji.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Neprimerne ponudbe ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče označiti kot popolne, vse nepopolne ponudbe pa je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in ki tudi ne vsebuje kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je pogoje, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, določil v poglavju "Strokovne zahteve za opremo, vzdrževanje in potrošni material", kjer je za sklop 1 "Termodezinfektor za nočne posode - nizek, širok (š 900)" med drugim določil naslednje tehnične zahteve:

"5. Naprava naj bo prosto stoječa, velikosti: širina: cca. 900 mm, globina cca. 600 - 700 mm, višina cca. 800 - 900 mm
7. Avtomatska dozirna naprava za čistilno sredstvo in sredstvo za mehčanje vode mora biti v notranjosti stroja.
26. Delovanje naprave mora biti na omrežno napetost do 5 kW; ~3:400 V, 50-60 Hz."

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik za vlagateljevo ponudbo v sklopu 1 ugotovil, da ne izpolnjuje vseh strokovnih zahtev, in sicer:

- globina ponujene naprave naj bi bila 450 mm,
- kljub dopolnitvi ponudbe ni razvidno, ali je plastenka s čistilnim sredstvom v notranjosti naprave.
- vlagatelj ponuja delovanje aparata na 5,5 kW.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je vlagatelj v specifikaciji ponujene opreme opisal termodezinfektor za nočne posode, model LP/IN90-S/D.T.A., ki ga ponuja v 1. sklopu, pri čemer je navedel, da je naprava "prosto stoječa, velikosti: širina: 900 mm, globina 600 mm, višina 1000 mm." Opisu ponujenega termodezinfektorja je vlagatelj priložil katalog proizvajalca, iz katerega je razvidno, da je aparat LP IN 90 širok 900 mm, globok 450 mm in visok 1000 mm. Iz ponudbe je torej razvidno, da se podatki o globini termodezinfektorja, ki jih je navedel vlagatelj v opisu predmeta, ne ujemajo s tistimi, ki so bili navedeni v katalogu proizvajalca, zaradi česar dejanske dimenzije ponujenega termodezinfektorja niso jasne. Z naročnikom se je mogoče strinjati, da kataloški podatki glede na zahteve razpisne dokumentacije ne morejo biti le informativni, temveč morajo izražati dejansko stanje oz. potrjevati izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna zahteva izhaja iz 1. in 4. točke Splošnih zahtev naročnika na strani 14 razpisne dokumentacije. Vendar pa je treba v konkretnem primeru pri presoji vlagateljeve ponudbe upoštevati, da (na kar opozarja tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo) naročnik tudi v ponudbi izbranega ponudnika v 2. sklopu ni mogel ugotoviti dejanskih dimenzij ponujenega termodezinfektorja, zaradi česar ga je z dopisom z dne 8. 12. 2011 pozval, naj mu pojasni, kakšne so dejanske dimenzije ponujenega aparata glede na zahtevane velikosti (širina: cca. 600 mm, globina cca. 600 - 700 mm, višina cca. 1400 - 1700 mm). Izbrani ponudnik je v dopolnitvi ponudbe z dne 12. 12. 2011 pojasnil, da ima ponujeni pomivalni stroj v 2. sklopu dimenzije 500 x 600 x 1775 mm (š x g x v). Iste dimenzije je izbrani ponudnik potrdil tudi v vlogi z dne 9. 2. 2012, v kateri se je izjasnil o vlagateljevih navedbah. Iz navedenega je razvidno, da termodezinfektor, ki ga izbrani ponudnik ponuja v 2. sklopu, v širini in višini odstopa od naročnikovih zahtev, naročnik pa je njegovo ponudbo kljub temu ocenil kot primerno in jo izbral kot najugodnejšo. Naročnik je torej v 2. sklopu v primeru izbranega ponudnika najprej dopustil pojasnjevanje nejasnosti glede dimenzij ponujenega aparata, zatem pa je očitno dopustil tudi določeno odstopanje od zahtevanih dimenzij iz razpisne dokumentacije. Ker je naročnik pri izbranem ponudniku dopustil tako pojasnjevanje dimenzij kot njihovo odstopanje od zahtev iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da z vidika zagotavljanja enake obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) ni dopustno, da je vlagateljevo ponudbo obravnaval na bistveno strožji način. Naročnik bi moral torej glede na svoje ravnanje s ponudbo izbranega ponudnika tudi vlagatelja pozvati k odpravi nejasnosti pri dimenzijah ponujenega termodezinfektorja v sklopu 1, po ugotovitvi nespornih dimenzij pa oceniti, ali so te v mejah zahtevanih. Ob tem je treba dodatno opozoriti, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil natančnih dimenzij zahtevanega termodezinfektorja, saj je navedel le približne mere (cca), ne da bi ob tem definiral, v kolikšnem obsegu bo dopustil odstopanje od pričakovanih mer. Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, ki navaja, da je omejitve pri dimenzijah določil zaradi omejenosti prostora, vendar opozarja, da je pri tem dolžan natančno določiti mere in v primeru dopuščenega odstopanja opredeliti tudi njegove meje.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo ponudbo pregledala tudi v zvezi z drugim razlogom izločitve vlagateljeve ponudbe v sklopu 1, preveliko močjo ponujenega aparata, in ugotovila, da je vlagatelj v opisu termodezinfektorja LP/IN90-S/D.T.A. navedel, da ta deluje na omrežno napetost do 5 kW. Hkrati je iz kataloga, ki je predložen za opisom predmeta, razvidno, da je moč termodezinfektorja LP/IN90-S/D.T.A. 5500 W, torej 5,5 kW. Vendar pa (na kar opozarja tudi vlagatelj) iz kataloga hkrati jasno izhaja, da proizvajalec dobavlja tudi modele z manjšo močjo. Naročnikova ugotovitev, da vlagatelj v 1. sklopu ponuja termodezinfektor z delovanjem na 5,5 kW, torej nima podlage v vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji, saj vlagatelj na eni strani potrjuje, da ponujeni termodezinfektor deluje na omrežno napetost do 5 kW, hkrati pa je iz kataloga proizvajalca razvidno, da so takšni termodezinfektorji v njegovem programu dejansko dobavljivi. To izhaja tudi iz dokumentacije, ki jo je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, saj je iz tehnične skice proizvajalca razvidno, da termodezinfektor LP/IN90-S/D.T.A. deluje z močjo od 3 do 4,5 kW. Državna revizijska komisija lahko sledi naročniku, ki navaja, da ima slabe izkušnje s ponudniki, ki v ponudbi potrdijo, da izpolnjujejo vse zahteve, kasneje pa se izkaže, da temu ni tako. Vendar Državna revizijska komisija opozarja, da ponudbe ni mogoče izločiti kot neprimerne, če ponudnik dokaže, da bo imel dobavljeni predmet takšne lastnosti, kot so zahtevane v razpisni dokumentaciji, in če to izhaja tudi iz katalogov, skic in izjav proizvajalcev. Če ponudnik kasneje ne dobavi predmeta z enakimi lastnostmi, ima naročnik v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava pravico uveljavljati odgovornost za stvarne napake, hkrati pa lahko unovči tudi bančno garancijo za dobro izvedbo posla, če je ta zahtevana oz. predložena.

Kot je nadalje razvidno iz odločitve o oddaji naročila, naročnik za vlagateljevo ponudbo v sklopu 1, kljub dopolnitvi, ni mogel ugotoviti, ali je plastenka s čistilnim sredstvom v notranjosti naprave. V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dopisu z dne 8. 12. 2011 navedel, da v vlagateljevi ponudbi ni razvidno, ali je avtomatska dozirna naprava za čistilno sredstvo in sredstvo za mehčanje vode v notranjosti stroja. Na podlagi navedenega dopisa je vlagatelj dne 14. 12. 2011 dopolnil ponudbo in v dopolnitvi navedel, da so avtomatska dozirna naprava za čistilno sredstvo in sredstvo za mehčanje vode ter vsi pripadajoči elementi vgrajeni v notranjosti stroja. V dopolnitvi ponudbe je vlagatelj priložil tudi sliko dozirne naprave. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odločitvi o oddaje naročila ne zatrjuje, da termodezinfektor LP/IN90-S/D.T.A., ki ga vlagatelj ponuja v 1. sklopu, nima nameščene dozirne naprave v notranjosti stroja, temveč zatrjuje le, da tega ni mogel ugotoviti. Državna revizijska komisija opozarja, da lahko naročnik ponudbo označi za neprimerno v smislu 21. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 v primeru, kadar se prepriča, da predmet ponudbe ne izpolnjuje določene tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Dvom o tem, ali je določena zahteva izpolnjena ali ne, za izločitev ponudbe praviloma ne zadostuje. Naročnik bi zato moral v primeru, če se kljub temu, da mu je vlagatelj v dopolnitvi ponudbe izrecno potrdil način montaže dozirne naprave in priložil sliko, še vedno ni mogel prepričati, kje je ta nameščena, to dejstvo ugotoviti na način, kot je bil predviden v razpisni dokumentaciji. V poglavju "Splošne zahteve naročnika" je namreč naročnik zapisal naslednje opozorilo:

"V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materialaâ??) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik v roku največ 14 dni od prejema pisne zahteve naročnika, dostavi brezplačen vzorec ponujene opreme v 1 mesečno testiranje ponujene opreme, na osnovi katerega se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije."

Naročnik je torej predvidel način ugotavljanja izpolnjevanja posameznih tehničnih zahtev, če to ne bo jasno razvidno iz celotne predložene ponudbene dokumentacije, zato tudi s tega vidika ni imel podlage, ko je za vlagateljevo ponudbo v 1. sklopu navedel le, da načina namestitve dozirne naprave ni mogel ugotoviti.

Enako kot za ravnanje naročnika z vlagateljevo ponudbo za 1. sklop je mogoče ugotoviti tudi v 2. sklopu. Naročnik vlagatelju namreč tudi v 2. sklopu očita, da njegova ponudba ne izpolnjuje vseh strokovnih zahtev, in sicer:

- globina ponujene naprave naj bi bila 450 mm,
- kljub dopolnitvi ponudbe ni razvidno, ali je plastenka s čistilnim sredstvom v notranjosti naprave,
- vlagatelj ponuja delovanje aparata na 5,5 kW.

V 2. sklopu je naročnik za "termodezinfektor za nočne posode - ozek, visok (š 600)" med drugim določil naslednje tehnične zahteve:

"3. Naprava naj bo prostostoječa, velikosti: širina: cca. 600 mm, globina cca. 600 - 700 mm, višina cca. 1400 - 1700 mm
7. Avtomatska dozirna naprava za čistilno sredstvo in sredstvo za mehčanje vode mora biti v notranjosti stroja.
25. Delovanje naprave mora biti na omrežno napetost do 5 kW; ~3:400 V, 50-60 Hz."

Državna revizijska komisija se v zvezi z ravnanjem naročnika z vlagateljevo ponudbo v 2. sklopu sklicuje na obrazložitev, kot je razvidna za 1. sklop. Tudi v 2. sklopu je namreč vlagatelj v opisu opreme navedel, da bo ponujeni termodezinfektor LP/IN60-S/D.T.A. prostostoječ z dimenzijami: širina: 600 mm, globina 600 mm in višina 1500 mm, medtem ko je iz kataloga razvidno, da je globina tega aparata 450 mm. Tudi v tem primeru je treba glede na ravnanje naročnika s ponudbo izbranega ponudnika v 2. sklopu ugotoviti, da bi moral ob ugotovljeni nejasnosti naročnik tudi vlagatelja pozvati, naj pojasni, kakšne so dejanske dimenzije termodezinfektorja LP/IN60-S/D.T.A., ki se ga zavezuje dobaviti v 2. sklopu. Naročnik bi torej moral v skladu z načelom enakopravne obravnave tudi vlagatelja pozvati k pojasnitvi ponudbe v tem delu, zatem pa bi moral nesporno ugotovljene dimenzije oceniti ob upoštevanju odstopanj, ki jih je očitno toleriral pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je tudi v 2. sklopu določil le približne dimenzije zahtevanega aparata (cca), ne da bi ob tem določil meje odstopanja. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj tudi za 2. sklop zahtevku za revizijo priložil dokumentacijo proizvajalca, v kateri je potrjeno, da je termodezinfektor LP/IN60-S/D.T.A., ki ga ponuja vlagatelj, globok 600 mm.

V zvezi z vprašanjem izpolnjevanja zahteve po moči ponujenega aparata v 2. sklopu Državna revizijska komisija enako kot zgoraj ugotavlja, da je vlagatelj v opisu predmeta navedel, da termodezinfektor LP/IN60-S/D.T.A. deluje na omrežno napetost do 5 kW. V katalogu proizvajalca je navedena moč 5500 W, z opombo, da proizvajalec dobavlja tudi modele z manjšo močjo. Naročnikova ugotovitev, da vlagatelj ponuja termodezinfektor z delovanjem na 5,5 kW, zato tudi v 2. sklopu nima podlage v vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji, pri čemer je vlagatelj tudi v tem delu zahtevku za revizijo priložil dokumentacijo proizvajalca, da termodezinfektor LP/IN60-S/D.T.A. deluje z močjo od 3 do 4,5 kW.

Na koncu se Državna revizijska komisija tudi v delu, ki se nanaša na namestitev dozirne posode pri aparatu, ponujenem v 2. sklopu, sklicuje na obrazložitev iz 1. sklopa. Naročnik se tudi tu, kljub določbi iz razpisne dokumentacije, ni prepričal o tem, kje je nameščena dozirna naprava, temveč je za oceno neprimernosti vlagateljeve ponudbe zadostoval že njegov dvom. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel način ugotavljanja izpolnjevanja posameznih tehničnih zahtev, če to ne bi bilo jasno razvidno iz celotne predložene ponudbene dokumentacije, bi moral pred sprejemom ocene vlagateljeve ponudbe v 2. sklopu nesporno ugotoviti, kje je nameščena dozirna naprava.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni v celoti in popolnoma ugotovil, ali vlagateljeva ponudba izpolnjuje tehnične zahteve, ob tem pa je kršil tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov, je v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 1 in 2, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 84508-K010/5-11 z dne 19. 1. 2012.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, mora najprej, ob zagotavljanju načela enakopravne obravnave, nesporno ugotoviti, kakšne tehnične lastnosti imata termodezinfektorja, ki ju v 1. in 2. sklopu ponuja vlagatelj, zatem pa ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije oceniti, ali te lastnosti ustrezajo njegovim zahtevam, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil potrdilo, da je plačal takso v višini 1.342,31 EUR, kar je skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 1.342,31 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 4. 4. 2012


predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Soča oprema, d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana
- BELIMED, d.o.o., Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran