EN

018-044/2012 Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-044/2012-6
Datum sprejema: 30. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nabava ionskega kromatografa" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9/IV, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.3.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 26.1.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Nabava ionskega kromatografa", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o izidu naročila za: "Nabava ionskega kromatografa"" št. 32-2000-I-013556/2012 z dne 17.1.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.696,54 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13.10.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Nabava ionskega kromatografa". Obvestilo o naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. NMV3559/2011 z dne 4.11.2011.

Dne 17.1.2012 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o izidu naročila za: "Nabava ionskega kromatografa"" št. 32-2000-I-013556/2012, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku PRIMA lab, d.o.o., Breg pri Polzeli 45B, Polzela (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja še, da je naročnik "pri izbiri upošteval ugodnost glede na ponudbeno ceno"

Vlagatelj je dne 26.1.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je odločitev o oddaji javnega naročila nepravilna, neutemeljena in v nasprotju z zakonodajo. Vlagatelj s tem v zvezi izpostavlja, da odločitev o izboru ne vsebuje razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do njegove ponudbe, kot to sicer zahteva 83. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Po vlagateljevem prepričanju je naročnikova odločitev o izboru očitno napačna, saj je vlagateljeva ponudba po vseh merilih najugodnejša in ni bila izločena. Iz odločitve pa vendarle nedvoumno izhaja, da naročnik pri ocenjevanju oz. izbiri ni upošteval merila izbora, ki ga je v razpisni dokumentaciji postavil sam, t.j. merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ki vključuje merila ponudbena cena brez DDV, garancijska doba ter servis - odzivni čas. Po navedenih merilih je vlagateljeva ponudba ekonomsko najugodnejša. Oba ponudnika sta namreč ponudila identično garancijsko dobo in identičen odzivni čas servisa, vlagatelj pa je ponudil nižjo ponudbeno ceno. Po merilih za izbor bi vlagateljeva ponudba morala prejeti 100 točk, ponudba izbranega ponudnika pa 98,80 točk, zato bi naročnik moral izbrati vlagateljevo ponudbo. Vlagatelj ponovno izpostavlja, da naročnik njegove ponudbe ni izločil niti ga ni pozval k njeni dopolnitvi. Naročnik je po vlagateljevem mnenju očitno naredil napako pri izreku odločitve, saj se do najugodnejše, vlagateljeve ponudbe, sploh ni opredelil, temveč je izbral po vseh merilih drugouvrščeno ponudbo, brez natančne obrazložitve in primerjave med ponudbama. Vlagatelj dodatno ugotavlja, da je naročnik v pravnem pouku navedel napačno višino takse - sam je zato vplačal takso v ustrezni višini. Vlagatelj predlaga, da se ugotovi utemeljenost njegovih navedb in se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila razveljavi, da naročnik ugotovi popolnost njegove ponudbe, to spozna za najugodnejšo in vlagatelju odda naročilo ter da se mu povrnejo stroški postopka pravnega varstva.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 2.2.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva. V obrazložitvi odločitve naročnik pojasnjuje, da je na podlagi analize ponudbe sprejel Poročilo in odločitev o izboru dobavitelja blaga z dne 16.1.2012. V tej so zajeti vsi zakonsko zahtevani elementi, torej obrazložitev odločitve, z navedbo ugotovitev in razlogov zanjo. O svoji odločitvi je naročnik dne 19.1.2012 obvestil oba ponudnika v postopku. V obvestilu je naročnik navedel ponudnika, ki je bil izbran, ter pravni pouk. Naročnik dalje ugotavlja, da ZJNVETPS ponudnikom omogoča, da zahtevajo dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki pa je vlagatelj ni zahteval. S tem je naročnik razumel, da vlagatelja ne zanimajo razlogi za sprejem odločitve o izboru konkurenčne ponudbe. Naročnik glede ugodnosti vlagateljeve ponudbe napram ponudbi izbranega ponudnika podaja ugotovitev iz analize prejetih ponudb, in sicer je tam ugotovil, da ponudba ne vsebuje pravilnih referenc in kot taka ne ustreza referenčnim pogojem iz razpisne dokumentacije. Naročnik je vlagateljevo ponudbo posledično kot nepravilno izločil iz nadaljnjega obravnavanja in je ni ocenjeval z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik zavrača tudi vlagateljeve navedbe glede pozivanja na dopolnitev ponudbe, saj je bila vlagateljeva ponudba nepopolna oz. nepravilna v delu, kjer ne gre za formalno nepopolnost in tako ponudbe v tem delu ni mogoče dopolniti. Naročnik dodaja še, da je podal ustrezen pravni pouk, vlagatelj pa je sam ugotovil pravilno višino takse, zato mu s tem ni bila kršena nobena pravica.

Vlagatelj je dne 7.2.2012 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku. Vlagatelj v vlogi med drugim izpostavlja, da zahteva za dodatno obrazložitev ni procesna predpostavka za uveljavljanje pravnega varstva v skladu z ZPVPJN, zato vlagatelju s tem v zvezi ni mogoče očitati ničesar.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 9.2.2012, odstopil fotokopije dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem v zvezi vodenem predrevizijskem postopku. Na poziv Državne revizijske komisije je tej dne 23.2.2012 odstopil še originalno dokumentacijo postopkov.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Iz določil prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS izhaja, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 17. člena ZJNVETPS ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja in višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača in sklic, ki se pri tem navede. Skladno z drugim odstavkom 83. člena ZJNVETPS mora naročnik o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelju posredoval v obliki dokumenta "Obvestilo o izidu naročila za: "Nabava ionskega kromatografa"" št. 32-2000-I-013556/2012 z dne 17.1.2012. Ločeno od navedenega je naročnik dne 16.1.2012 pripravil svoj interni dokument "Poročilo in odločitev o izboru dobaviteljev blaga", ki vsebuje podrobnejši prikaz obravnave prejetih ponudb in izbora ponudbe izbranega ponudnika, ki pa ga naročnik vlagatelju ni posredoval. Državna revizijska komisija s tem v zvezi izpostavlja, da ZJNVETPS v 2. stavku drugega odstavka 83. člena od naročnika zahteva, da ponudnikom vroči odločitev o oddaji javnega naročila in ne zgolj, da jih obvesti o (delni) vsebini takšne odločitve, kot to napačno meni naročnik. Takšna odločitev pa mora vsebovati vse sestavine, kot jih določa prvi odstavek 83. člena ZJNVETPS (in je, skladno z določili 95.c člena ZJNVETPS, obvezna tudi v postopkih oddaje naročil male vrednosti). Ob upoštevanju navedenega sicer ni v neskladju z ZJNVETPS, če postopkovno dokumentacijo sestavljajo tudi naročnikovi interni dokumenti (analize ponudb, poročila o pregledu ponudb ipd.), vendar pa vsebina teh dokumentov postane del odločitve o oddaji naročila zgolj v primeru, če jo naročnik vključi v dokument (dokumente), s katerim ponudnikom posreduje omenjeno odločitev.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da gre kot (pravno relevantno) odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v konkretni zadevi šteti zgolj dokument "Obvestilo o izidu naročila za: "Nabava ionskega kromatografa"" št. 32-2000-I-013556/2012 z dne 17.1.2012 (oz. njegovo vsebino), s katerim je naročnik seznanil tudi sodelujoča ponudnika v postopku.

Z vpogledom v omenjeni dokument gre ugotoviti, da je naročnik v njem navedel, da je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, in sicer tako, da je "upošteval ugodnost glede na ponudbeno ceno". Državna revizijska komisija s tem v zvezi pritrjuje vlagatelju v njegovih navedbah, da je naročnikov izbor najugodnejše ponudbe, ob upoštevanju zgolj ponudbene cene, neskladen z določili razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, v kateri je naročnik določil, da bo izbral ponudnika z ekonomsko najugodnejšo ponudbo, in sicer na podlagi meril ponudbena cena brez DDV, garancijska doba ter servis - odzivni čas (stran 10 razpisne dokumentacije). Takšno naročnikovo ravnanje predstavlja tudi kršitev četrtega odstavka 49. člena ZJNVETPS (v povezavi s sedmim odstavkom 45. člena ZJNVETPS), skladno s katerim mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti tista merila, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje tudi v njegovih navedbah, da odločitev o izboru ne vsebuje naročnikove opredelitve do vlagateljeve ponudbe, ki je bila sledeč vlagatelju (česar naročnik ne prereka) ekonomsko najugodnejša izmed prejetih ponudb - naročnik omenjene ponudbe z izpodbijano odločitvijo namreč ni izločil, kot bi to, skladno z določili 84. člena ZJNVETPS, moral storiti v primeru njene ugotovljene nepopolnosti, temveč je v tej ni niti omenil. Izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila v tem delu torej ni obrazložena in je posledično neskladna s 83. členom ZJNVETPS. Ker v konkretnem primeru iz izpodbijane odločitve ne glede na navedeno izhaja, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika izbrana zato, ker naj bi bila glede na ponudbeno ceno najugodnejša (v tem naj bi bila, sledeč izpodbijani odločitvi, torej njena prednost napram ostalim ponudbam), to pa ni skladno s predstavljenimi pravnimi podlagami in dejanskim stanjem zadeve, vlagatelju ni mogoče očitati, da bi moral pred vložitvijo revizijskega zahtevka od naročnika zahtevati dodatno obrazložitev takšne odločitve. Zahteva po izdaji slednje, kot pravilno izpostavlja vlagatelj, pa tudi sicer ne predstavlja procesne predpostavke za vodenje revizijskega postopka.

Kot slednje gre vlagatelju pritrditi tudi v njegovi navedbi, da je naročnik v izpodbijani odločitvi o oddaji navedel napačno višino takse za postopek pravnega varstva. Ker je vlagatelj sam izračunal pravilno višino takse, to pa je tudi vplačal, pa gre naročniku pritrditi v njegovi ugotovitvi, da vlagatelju z napačno navedbo takse ni nastala nikakršna škoda.

V povzetku zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati neskladnost izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z določili 49. ter 83. člena ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 26.1.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Nabava ionskega kromatografa", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o izidu naročila za: "Nabava ionskega kromatografa"" št. 32-2000-I-013556/2012 z dne 17.1.2012.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem zahtevku zahteval povrnitev stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva, in sicer stroškov takse v višini 736,54 EUR ter stroškov nagrade odvetniku za zastopanje v postopku pravnega varstva v znesku 800,00 EUR, povečano za 20% DDV.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva. Državna revizijska komisija, ob upoštevanju določil 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.), vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašne stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.696,54 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 30.3.2012


mag. Nataša Jeršič,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, Ljubljana,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9/IV, Ljubljana,
- PRIMA lab, d.o.o., Breg pri Polzeli 45B, Polzela,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Natisni stran