EN

018-058/2012 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-058/2012-3
Datum sprejema: 28. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana", in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ČISTILNI SERVIS NA TERENU IGOR IVAKIČ s.p., Ulica II. bataljona 22, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.03.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.06.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, dne 29.06.2011, pod št. objave JN 7197/2011 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 05.07.2011, pod številko objave 2011/S 125-207714.

Vlagatelj je dne 01.02.2012, pred potekom roka za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da mu odgovor, ki ga je naročnik podal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije onemogoča oddajo popolne ponudbe.

Vlagatelj navaja, da je naročnik na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov ("Katera dokazila mora predložiti vsak izmed skupnih ponudnikov""), dne 20.01.2012 odgovoril, da morajo vsi ponudniki v skupni ponudbi posamično podati Obrazec 3 (Ponudba), podpisati Obrazec 1 in Priloge 1, 2, 3 in 4 k Obrazcu 1.

Vlagatelj zatrjuje, da mora, upoštevajoč naveden odgovor, vsak izmed skupnih ponudnikov izpolniti vse pogoje iz Obrazca 1. To naročnikovo pojasnilo, zatrjuje vlagatelj, je nezakonito, saj onemogoča, da bi se lahko skupni ponudniki, skladno s četrim odstavkom 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), sklicevali na sposobnosti sodelujočih v skupini. Vlagatelj pojasnjuje, da se ponudniki odločijo za skupni nastop iz razloga, ker vsak izmed njih ne izpolnjuje vseh (npr. tehničnih in kadrovskih) pogojev, veljavna zakonodaja pa takšen nastop izrecno dopušča. Vsakršna drugačna obravnava navedene problematike, poudarja vlagatelj, bi pomenila izrazito omejevanje konkurence ter kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov.

Vlagatelj navaja, da je naročnik v odgovoru zapisal, da morajo vsi ponudniki v skupni ponudbi podpisati Obrazec 1, naveden obrazec pa vsebuje tudi naročnikove zahteve v zvezi z izpolnjevanjem strokovnih pogojev. Vlagatelj tudi navaja, da so v Obrazcu 1 definirane tudi zahteve po izkazanih referencah v najmanj 3 bolnišnicah, ki se morajo izvajati dve leti v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Prav tako iz obrazca izhaja zahteva po minimalno zaposlenih vsaj 4 osebah, ki imajo zahtevano izobrazbo.

Vlagatelj navaja, da morajo iz razloga, ker je naročnik v spornem odgovoru zahteval, da vsi skupni ponudniki podpišejo Obrazec 1, vsi skupni ponudniki potrditi izpolnjevanje vseh pogojev. Če torej nek ponudnik znotraj skupne ponudbe takšen obrazec podpiše, pa dejansko vseh pogojev ne izpolnjuje, poda lažno in neresnično izjavo, če pa je ne podpiše, bo takšna ponudba kot nepopolna izločena.

Vlagatelj predlaga, naj se naročnikov odgovor, da morajo vsi ponudniki v skupni ponudbi podpisati Obrazec 1, razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev vplačane takse (v višini 1.500,00 EUR).

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 84508-K049/9-11, z dne 15.02.2012). Naročnik navaja, da je že v razpisni dokumentaciji (v točki 3.2) navedel zakonska določila, ki opredeljujejo minimalne zahteve glede sodelovanja skupnih ponudnikov, s spornim odgovorom pa je še podrobneje opredelil, kaj v zvezi s tem pričakuje od skupnih ponudnikov. Naročnik poudarja, da njegov odgovor ni v nasprotju s četrtim odstavkom 45. člena ZJN-2, saj iz njega jasno izhaja, da lahko skupni ponudniki pogoje izpolnjujejo skupno. Njegova zahteva, da mora biti Obrazec 1 podpisan s strani vseh skupnih ponudnikov, pa je podana zgolj iz razloga, da se bodo vsi skupni ponudniki seznanili z vsemi pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik zatrjuje, da so vlagateljeve navedbe zavajajoče, saj nikjer (niti v razpisni dokumentaciji niti v podanem odgovoru) ni prepovedal oddaje skupne ponudbe, prav tako pa tudi ni zahteval, da mora vsak izmed ponudnikov v okviru skupne ponudbe izpolnitvi vse referenčne in kadrovske pogoje.

Naročnik na koncu še navaja, da se mu ob vlagateljevemu zahtevku za revizijo postavlja vprašanje, kakšen je njegov namen in ali ne gre zgolj za nepotrebno zavlačevanje postopka. Kot poudarja naročnik, je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo tik pred potekom roka za oddajo ponudb, s čimer mu onemogoča, da bi se postopek oddaje predmetnega javnega naročila zaključil.

Državna revizijska komisija je dne 09.03.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika in vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da z odgovorom, ki ga je podal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, krši določilo četrtega odstavka 45. člena ZJN-2 oziroma zatrjuje, da naročnik ne dovoljuje ponudnikom, da bi lahko v primeru oddaje skupne ponudbe, kadrovske, referenčne in strokovne pogoje izpolnili skupaj.

Naročnikova razpisna dokumentacija je strukturirana tako, da so vsi pogoji, ki se nanašajo na osnovno sposobnost ponudnika (42. člena ZJN-2), na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika (44. člen ZJN-2) ter na tehnično in/ali kadrovsko sposobnost ponudnika (45. člen ZJN-2) navedeni v Obrazcu 1. Iz Obrazca 1 izhajajo tudi strokovne zahteve, ki se nanašajo na razpisano storitev. Prav tako so vanj vključena navodila, ki se nanašajo na morebitno sodelovanje podizvajalcev. V Obrazcu številka 1 so navedene tudi listine, ki jih morajo ponudniki predložiti v dokaz izpolnjevanja posameznih pogojev.

Naročnik je kot dokaz, da ponudniki izpolnjujejo pogoje, ki se nanašajo na osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 pripravil štiri priloge (Priloge 1, 2, 3 in 4), ki jih je priložil k Obrazcu 1. Med navedene pogoje je vključil tudi enega izmed pogojev, ki se nanašajo na ekonomsko in finančno sposobnost - to je pogoj iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2 oziroma zahteval od vseh skupnih ponudnikov, da morajo imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. S podpisom Priloge 1 bodo ponudniki potrdili, da niso bili (niti ponudniki niti njihovi zakoniti zastopniki) pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (drugi odstavek 42. člena ZJN-2). S podpisom Priloge 1 bodo ponudniki tudi potrdili, da niso v stečajnem postopku (1. alineja četrtega odstavka 42. člena ZJN-2), da nimajo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost (3. in 4. alineja četrtega odstavka 42. člena ZJN-2), da imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (šesti odstavek 44. člena ZJN-2) ter da niso ravnali v nasprotju z določilom 2. alineje četrtega odstavka 42. člena ZJN-2. S podpisom Priloge 2 (Pooblastilo in soglasje pravne osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence) in Priloge 3 (Pooblastilo in soglasje zakonitega zastopnika za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence) bodo ponudniki pooblastili naročnika, da lahko za potrebe preverjanja pogojev iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 od Ministrstva za pravosodja pridobi ustrezna potrdila iz kazenske evidence. S podpisom Priloge 4 pa bodo ponudniki pooblastili naročnika, da lahko za preverjanje pogojev v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost pridobi ustrezne podatke od pristojnega davčnega urada.

Naročnik je v točko 3.2. Splošnih navodil ponudnikom (Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci) zapisal:

"Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 44. člena ZJN-2 in tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena ZJN-2."

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je eden izmed potencialnih ponudnikov postavil naslednje vprašanje:

"Prosimo vas za informacijo, natančno katera dokazila mora predložiti vsak izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, da boste ponudbo označili kot popolno""

Naročnik je podal naslednji odgovor (odgovor je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 23.01.2012):

"Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev), ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopu v postopku oddaje javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju), ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa v razmerju do naročnika. V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazec Ponudba (Obrazec 3) navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi.

Ne glede na vse pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo posamično podati Obrazec 3 (Ponudba), podpišejo Obrazec 1 in Prilogo 1 k Obrazcu 1 (Izjava o sposobnosti), Prilogo 2 k Obrazcu 1 (Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila o nekaznovanosti za pravno osebo), Prilogo 3 k Obrazcu 1 (Pooblastilo zakonitega zastopnika za pridobitev potrdila o nekaznovanosti), Prilogo 4 k Obrazcu 1 (Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila o plačanih prispevkih za socialno varnost in davkih), ostale pogoje lahko ponudniki izpolnijo skupno."

Iz naročnikovega odgovora izhaja, da morajo ponudniki v primeru oddaje skupne ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopu, ki mora natančno opredeliti naloge posameznih sodelujočih ponudnikov, poleg tega morajo ponudniki v njem določiti tudi nosilca posla, ki jih bo v primeru sklenjene pogodbe zastopal v razmerju do naročnika. Naročnik je tudi zahteval, da mora vsak izmed skupnih ponudnikov predložiti Obrazec 3 (Ponudba) ter podpisati Obrazec 1 ter Priloge 1, 2, 3 in 4 k Obrazcu 1. Za vse ostale pogoje je naročnik zapisal, da jih lahko ponudniki v primeru oddaje skupne ponudbe izpolnijo skupaj.

Vlagatelj zatrjuje (kot že izhaja iz te obrazložitve), da je naročnikova zahteva, v skladu s katero morajo vsi skupni ponudniki podpisati Obrazec 1 nezakonita, saj pomeni, da mora vsak izmed skupnih ponudnikov izpolniti prav vse pogoje iz tega obrazca, in med njimi tudi tiste, ki se nanašajo na strokovne, kadrovske in referenčne zahteve.

Z vlagateljevo interpretacijo razpisne dokumentacije (oziroma spornega odgovora) se ni mogoče strinjati. Ob upoštevanju razpisne dokumentacije in naročnikovega odgovora, mora vsak izmed skupnih ponudnikov izpolniti le tiste pogoje, ki se nanašajo na njegovo osnovno sposobnost ter pogoj iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Naročnik je v ta namen od vseh skupnih ponudnikov zahteval, da morajo podpisati vse štiri zgoraj navedene priloge. Ker je naročnik v odgovoru tudi izrecno zapisal, da lahko skupni ponudniki vse ostale pogoje (torej tudi strokovne, referenčne in kadrovske) izpolnijo skupaj, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Iz navedenih razlogov se je potrebno strinjati z naročnikom tudi v tem, da je bila zahteva po podpisu Obrazca 1 očitna postavljena le kot (formalni) dokaz, da so se vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanili z vsemi zahtevami, ki jih je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila postavil naročnik.

Na podlagi vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 28.03.2012

predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- ČISTILNI SERVIS NA TERENU IGOR IVAKIČ s.p., Ulica II. bataljona 22, šentjur
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran