EN

018-064/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-064/2012-3
Datum sprejema: 20. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava hladne asfaltne mase", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 20.03.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15.12.2011 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave NMV 4014/2011 objavil javno naročilo "Dobava hladne asfaltne mase".

Dne 31.1.2012 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila (Obvestilo o oddaji javnega naročila štev. 402-8/2012, z dne 31.1.2012), s katero je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika VIANOVA SLOVENIJA d.o.o., IOC Zapolje III/11, Logatec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je naročnik navedel, da sta na razpis prispeli dve pravočasni ponudbi, od katerih je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot neprimerno, ker v njej ponujena hladna asfaltna masa ne ustreza tehničnim regulativam TSC 06.416, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Tehnična regulativa TSC 06.416 opredeljuje uporabo posameznih vrst asfaltnih zmesi v odvisnosti od prometne obremenitve in gostote prometa. Za težko ali srednjo prometno obremenitev ter za zelo veliko ali veliko ali srednjo gostoto prometa morajo biti vsa zrna peska in drobirja iz silikatnih kamnin. Iz k ponudbi predloženega poročila "Predhodna sestava hladne asfaltne zmesi HAZ 4" je razvidno, da je ponujena masa sestavljena iz dolomitnih zrn in ne iz silikatnih zrn.
Naročnik je tudi navedel, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna in primerna in da je bil zato izbrani ponudnik dne 26.1.2012 povabljen k pogajanjem, kjer je ponudbeno ceno znižal. Naročnik je po izvedenem postopku pogajanj na podlagi merila najnižje cene ter ob upoštevanju tehničnih specifikacij izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 10.2.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, naj naročnik odločitev o oddaji naročila razveljavi ter vlagatelju povrne stroške postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku.
Vlagatelj naročniku očita, da je s tem, ko je njegovo ponudbo izločil, ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, štev. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj se sklicuje na točki V.1 in V.2 iz V. poglavja razpisne dokumentacije in zaključuje, da je namen uporabe hladne asfaltne mase "krpanje udarnih jam, prekopov vozišča, popravil prekopov jaškov ipd.", ki se vgrajuje ročno, v predhodno obdelane jame, da jih vozila ne bil iztrgala. Tehnična regulativa, katera bi celostno obravnavala proizvodnjo in uporabo asfaltnih zmesi, kot je opisana v točkah V.1 in V.2. razpisne dokumentacije, ne obstaja, zato je naročnikova ugotovitev o nepravilnosti vlagateljeve ponudbe neutemeljena. V TSC 06.416, na katere se sklicuje naročnik, namreč ni zaslediti tovrstnih del, kot so razpisana. Tehnične značilnosti predmeta naročila so bile v predmetnem razpisu podane opisno, v točkah 6.4.1 in 6.4.2 TSC pa so opredeljeni pogoji vgradnje tankoslojnih prevlek, kar ni v skladu z opisanim načinom vgradnje iz razpisne dokumentacije. TSC 06.416 tako določa, da mora biti asfaltna zmes homogena, za vgraditev primerne konsistence in vgrajena neposredno po iztoku iz mešalnika - kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ki zahteva, da mora biti asfaltna masa pakirana v vedrih po max. 25kg. TSC 06.416 tudi določa, da je asfaltno zmes dovoljeno vgrajevati, ko je temperatura zraka in podlage nad 10° C - to pa je v nasprotju z razpisno dokumentacijo, kjer je določeno, da mora biti masa neobčutljiva na zmrzal in omogočati vgradnjo tudi pri temperaturah pod 0° C. TSC 06.416 določa tudi maksimalno debelino vgrajene plasti, kar pri zrnavosti 0-4 mm znaša 8 mm - to pa je v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, kjer je določeno, da mora asfaltna zmes omogočiti krpanje udarnih jam globine večje kot 3 cm. Temu primerna mora biti tudi zrnavost agragata (granulacija 0-4 mm).
Vlagatelj zatrjuje, da iz vsega navedenega izhaja, da je ponudil blago, ki ustreza zahtevi naročnika iz razpisa, v skladu s katero mora asfaltna zmes omogočiti krpanje udarnih jam globine večje kot 3 cm, temu primerna pa je tudi zrnavost agragata (granulacija 0-4 mm). Masa je sestavljena iz zrnastega kamnitega materiala in posebnega bitumenskega veziva, ki se ob stiku z vlago strdi in v manj kot 60 minutah omogoča popolno prometno obremenitev, je neobčutljiva na zmrzal in omogoča vgradnjo tudi pri temperaturah pod 0° C. Iz naročnikove obrazložitve izhaja, da naročnik spreminja zahteve iz razpisa, saj je ponujena masa v celoti ustrezala zahtevam iz razpisa in je sklicevanje na regulativo TSC 06.416 neprimerno.Vlagatelj vztraja, da njegova ponudba v celoti ustreza zahtevam naročnika, le te pa so v delnem nasprotju z regulativo, za take primere pa je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, da nejasna razpisna dokumentacija ne more iti v škodo ponudnika.

Naročnik je z odločitvijo štev. 402-8/2012-AP-386/11-2, z dne 23.2.2012, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi uvodoma opozarja, da so vlagateljeva navajanja o morebitni neprimernosti razpisne dokumentacije že zamujena (25. člen ZPVPJN), poleg tega pa je vlagatelj v ponudbi predložil tudi podpisano Izjavo št. 1, da razpisno dokumentacijo razume in se z njo strinja.
V nadaljevanju naročnik navaja, da je njegova naloga vzdrževanje in upravljanje avtocest in hitrih cest, ki so po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list. RS, št. 62/98; v nadaljevanju: Pravilnik) ceste I. prednostnega razreda. Pravilnik v 15. členu določa, da je potrebno poškodbe na prometnih površinah praviloma popravljati z enakim materialom, iz kakršnega je obstoječa konstrukcija. Naročnik navaja, da se je pri postavljanju pogojev opiral na TSC za tankoslojne asfaltne prevleke, saj se te najbolj približajo zahtevam Pravilnika. TSC 06.416 opredeljuje vrste asfaltnih zmesi in njihovo primernost v odvisnosti od namembnosti (prometna obremenjenost, gostota prometa, â??). Na avtocestah in hitrih cestah so največje obremenitve voznih površin, zato je potrebno poškodbe prometnih površin popravljati z najkvalitetnejšimi materiali. V nadaljevanju naročnik prikaže dve razpredelnici (področje uporabe tankoplastnih prevlek v odvisnosti od (1.) prometne obremenitve in (2.) gostote prometa) ter zaključi, da je iz njih razvidno, da so za težke in srednje obremenitve ter veliko in srednjo gostoto prometa primerne samo silikatne kamnine, ne pa tudi dolomitne kamnine, ki jih ponuja vlagatelj.
Naročnik še navaja, da je v razpisni dokumentaciji opredelil, kakšno hladno asfaltno maso potrebuje in da je z navedbo TSC 06.416 le dopolnil razpisne pogoje. TSC 06.416 namreč predpisuje vrsto kamnine, ki jo mora vsebovati hladna masa za srednjo in težko obremenitev vozišč in to je uporaba silikatnih zrn v vseh vrstah asfaltnih zmesi, tako za vroče kot za hladne postopke. Naročnik pojasnjuje, da izvaja dela izključno na avtocestah in hitrih cestah, kar je splošno znano dejstvo in kot tako bi moralo biti znano tudi vlagatelju. Avtoceste spadajo v najvišjo kategorijo cest, tako po prometni obremenitvi kot tudi po gostoti prometa, zato se za gradnjo in sanacijo obrabnih plasti uporablja izključno materiale iz silikatov, zaradi česar se je naročnik v razpisnih pogojih tudi oprl na TSC 06.416.
Naročnik tudi navaja, da je pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da TSC 06.416 zahteva, da mora biti sit kvadratnih odprtin 4-8mm največ 10 %, iz vlagateljeve ponudbe pa izhaja, da je teh 22,4 %, kar je občutno preveč. Naročnik pojasnjuje, da tega doslej ni izpostavljal, saj je iz vlagateljeve ponudbe jasno razvidno, da so v sestavi ponujene hladne asfaltne mase uporabljena mehkejša dolomitna zrna, ki nikakor niso primerna za popravila udarnih jam, zaradi česar je vlagateljeva ponudba neprimerna.

Naročnik je z vlogo štev. 402-8/2012-icm-386/11-18, z dne 27.2.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 1.3.2012, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 2.3.2012, opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj zatrjuje, da se TSC 06.416 nanaša tako na najbolj obremenjene ceste kot tudi na cestišča z lahko prometno obremenitvijo in majhno gostoto prometa, kjer je dovoljena uporaba karbonatnih kamnin. Vlagatelj se strinja z naročnikom, da izvaja dela na najbolj obremenjenih cestah, pri čemer pripominja, da iz razpisne dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti, ali bo zmes uporabljena na avtocesti ali na parkirišču za osebna vozila na posamezni AC bazi, ki so navedene kot lokacije dobave blaga. Vlagatelj poudarja, da bo moral naročnik že v razpisni dokumentaciji navesti, da bo asfaltna masa uporabljena na avtocestah, ne pa da dodaja nove zahteve.
Vlagatelj še navaja, da so mu prav tako poznane zahteve za kvaliteto uporabljenih kamnitih zrn za težko prometno ureditev. TSC 06.416 predvideva način proizvodnje po hladnem in vročem postopku, in ne, kot to napačno navaja naročnik, po toplem postopku. Toplega načina proizvodnje v TSC 06.416 ni zaslediti.
Tovrstno asfaltno zmes, še poudarja vlagatelj, ni možno uporabiti kot hladno asfaltno zmes, pakirano v količini pa 25 kg, ki edina izpolnjuje zahteve iz opisa, kot so navedene v razpisu.
Vlagatelj še pojasnjuje, da v kolikor bi se zmesi res proizvajale v skladu z zahtevami TSC 06.416, kot to zatrjuje naročnik, potem jo v delu, ki se nanaša na presevke oziroma sestave, kot hladno zmes ne bi bilo možno vgraditi. Linija hladne asfaltne zmesi se zaradi načina uporabe nagiba k liniji PA (drenažnega asfalta), kar je dodaten razlog, da primerjava s TSC 06.416 ni primerna. TSC za hladne asfaltne zmesi, zaključuje vlagatelj, pa je v nastajanju in ne obstaja.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba primerna in popolna (v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oziroma ali izpolnjuje vse zahteve, ki jih je glede predmeta javnega naročila postavil naročnik. Vlagatelj zatrjuje, da ponujena asfaltna masa izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, naročnik pa navaja, da je vlagateljeva ponudba neprimerna in nepopolna, ker je ponudil asfaltno maso, ki je sestavljena iz dolomitnih in ne iz silikatnih zrn.

Vlagateljev očitek je potrebno presojati z vidika 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki določa, da je neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Neprimerne ponudbe ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče označiti kot popolne, vse nepopolne ponudbe pa je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Pogoje in zahteve, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila je naročnik navedel v točkah V.1 in V.2 poglavja V (Tehnične specifikacije), in sicer:

"V.1. Splošno
Predmet javnega naročila je dobava hladne asfaltne mase za popravilo asfaltnih površin oziroma za krpanje udarnih jam, prekopov cestišča, popravil pokrovov jaškov ipd. Asfaltna zmes se vgrajuje ročno v udarne jame, ki morajo biti predhodno ustrezno obdelane, da vozila zmesi ne iztrgajo.

V.2. Tehnične značilnosti blaga
Asfaltna zmes mora omogočati krpanje udarnih jam globine večje kot 3 cm. Temu primerna mora biti tudi zrnavost agregata (granulacija 0-4 mm). Zmes mora biti sestavljena iz zrnatega kamnitega materiala in posebnega bitumenskega veziva, ki ima lastnost, da se ob stiku z vlago strdi. V najkrajšem možnem času (manj kot 60 minut) mora omogočiti polno prometno obremenitev. Masa mora biti neobčutljiva na zmrzal in omogočati vgradnjo tudi pri temperaturah pod 0° C.

Ponujeni proizvod mora ustrezati tehničnim regulativam TSC 06.416 - Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke.

Asfaltna masa mora biti pakirana v vedrih po maksimalno 25 kg.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti prospektni ali drug material za predmet ponudbe, iz katerega je razviden proizvajalec le-te in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij."

V zvezi z opisom predmeta javnega naročila in njegovo količino so potencialni ponudniki postavili naslednja vprašanja: 1. "Ali se lahko ponudi zmes v skladu z zahtevami BBA/Hapas"", 2. "Prosimo, če sporočite razpisane količine asfalta za leti 2010 in 2011 in pojasnite kolikokrat in v kakšnih količinah je bil asfalt dobavljen po posameznih AC bazah. Ali lahko ponudimo mrzli asfalt, ki reagira na pritisk in ne na vodo", in 3. "Ali se lahko ponudi asfalt v 20 kg vedrih" Ponudili bi hladen asfalt, ki ga uporabljajo v 25 državah v Evropi in ki se strdi pod vplivom pritiska in ne pod vplivom vode."

Naročnik je na postavljena vprašanja podal naslednje odgovore (vsi trije odgovori so bili v okviru Pojasnila št. 1 objavljeni na Portalu javnih naročil dne 23.12 2011):

1. "Tehnične zahteve so opisane v poglavju V.2 razpisne dokumentacije in jih naročnik ne bo spreminjal. Skladno z njimi mora ponujeni proizvod ustrezati tehničnim regulativam TSC 06.416 - Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke.", 2. "Naročnik bo v času trajanja pogodbenih obveznosti naročal blago v odvisnosti od potreb posamezne avtocestne baze. Dobava hladne asfaltne mase za leti 2010 in 2011 ni predmet tega razpisa. Predmet razpisa je hladna asfaltna masa, ki reagira na vodo. Zmes mora biti sestavljena iz zrnatega kamnitega materiala in posebnega bitumenskega veziva, ki ima lastnost, da se ob stiku z vlago strdi." in 3. "Da, lahko ponudite asfalt v 20 kg vedrih (v točki V.2 razpisne dokumentacije je navedeno, da mora biti asfaltna masa pakirana v vedrih po maksimalno 25 kg). Predmet razpisa je hladna asfaltna masa, ki reagira na vodo."

V zvezi s količino razpisane asfaltne mase je eden izmed potencialnih ponudnikov (po objavi Pojasnila št. 1) ponovno zahteval podatke o razpisanih količinah asfalta po posameznih avtocestnih bazah v letih 2010 in 2011. Naročnik je (v okviru Pojasnila št. 2, ki ga je dne 28.12.2011 objavil na Portalu javnih naročil) odgovoril, da bo količina odvisna od njegovih dejanskih potreb na posameznih lokacijah in da njegove bodoče potrebe niso odvisne od preteklih porab ter da imajo ponudniki možnost riziko in strošek števila in količin ter krajev nabav vkalkulirati v ponudbene cene.

Iz zgoraj citiranih zahtev (in dodatnih pojasnil) izhaja, da mora asfaltna masa izpolnjevati vse izrecne zahteve naročnika, kot izhajajo iz točke V.2 (Tehnične značilnosti blaga), poleg tega pa mora ustrezati tudi tehničnim regulativam iz Tehnične specifikacije za javne ceste, TSC 06.416 - Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke (v nadaljevanju: TSC 06.416). Naročnik je dovolil ponudnikom, da razpisano blago ponudijo v petindvajset ali dvajset kilogramskih vedrih.

Osnove za postopke, uveljavljene pri delih rednega vzdrževanja za ohranitev uporabnosti asfaltnih voznih površin, so določene v ustreznih tehničnih regulativah, ki jih pripravlja Tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste, ki deluje v okviru Direkcije Republike Slovenije za ceste. TSC 06.416 določa osnovne tehnične zahteve za kakovost izvedbe in ugotavljanje skladnosti vezanih obrabnih in zapornih plasti - tankoplastnih prevlek voziščnih konstrukcij po hladnem in vročem postopku. Vrste asfaltnih zmesi za tankoplastne prevleke, namenjene za obrabne in zaporne plasti so opredeljene s postopkom proizvodnje in vgrajevanja ter z velikostjo zrn in vrsto kamnine, ki je lahko karbonatna in silikatna. TSC 06.416 v 4. točki opredeljuje vrste asfaltnih zmesi in njihovo primernost v odvisnosti od namembnosti (kot sta npr. prometna obremenjenost in gostota prometa). Uporaba posameznih vrst asfaltnih zmesi za tankoplastne prevleke je v odvisnosti od predvidene obremenitve opredeljena v razpredelnici 2 (Področja uporabe tankoplastnih prevlek v odvisnosti od prometne obremenitve), v odvisnosti od gostote prometa pa v razpredelnici 3 (Področja uporabe tankoplastnih prevlek v odvisnosti od gostote prometa). Iz obeh razpredelnic je razvidno, da so za zelo težke, težke in srednje obremenitve ter za zelo veliko, veliko in srednjo gostoto prometa primerne le silikatne kamnine oziroma, da so karbonatne kamnine primerne le za lahke in zelo lahke obremenitve ter za majhno in zelo majhno gostoto prometa.

Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da je vlagatelj ponudil asfaltno maso, ki je sestavljena iz dolomitnih zrn. Vlagatelj namreč priznava naveden razlog, zaradi katerega je bila njegova ponudba zavrnjena, vendar kljub temu zatrjuje, da je primerna in popolna. Vlagatelj navaja, da je izpolnil vse naročnikove izrecne zahteve iz točke V.2 (Tehnične značilnosti blaga). Vlagatelj primerja naročnikove zahteve iz točke V.2 (Tehnične značilnosti blaga) s tehničnimi regulativami iz TSC 06.416 in navaja, v katerih delih in zakaj niso medsebojno usklajene. Vlagatelj tudi zatrjuje, da v TSC 06.416 ni takšnih del, kot jih je razpisal naročnik in navaja, da se TSC 06.416 prav tako nanaša na cestišča z lahko obremenitvijo in majhno gostoto prometa, kjer je dovoljena tudi uporaba karbonatnih kamnin (torej takšnih kamnin, ki jih je ponudil sam). Vlagatelj tudi navaja, da iz razpisne dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali bo asfaltna zmes uporabljena za popravilo avtocest ali za popravilo parkirišč posamezne avtocestne baze, ki so navedene kot lokacije dobave blaga. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da je naročnik šele v odločitvi, s katero je odločil o zahtevku za revizijo pojasnil, da bo razpisano zmes namenjena popravilu avtocest. Iz navedenih razlogov vlagatelj meni, da je naročnikovo sklicevanje na TSC 06.416 neprimerno ter zatrjuje, da iz razloga, ker je razpisna dokumentacija v spornem delu nedorečena, le-te ni mogoče razlagati v njegovo škodo.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, so morali ponudniki ponuditi asfaltno zmes, ki ustreza vsem zahtevam iz točke V.2 razpisne dokumentacije (Tehnične značilnosti blaga), pri čemer so morali upoštevati tudi TSC 06.416. Poglavitna naročnikova dejavnost je izvajanje del na avtocestah in hitrih cestah in med njimi tudi njihovo vzdrževanje. Naročnik in vlagatelj se strinjata tudi v tem, da navedene ceste sodijo med najbolj obremenjene ceste, in sicer tako glede prometne obremenitve kot tudi po gostoti prometa. Vlagatelj sicer pravilno opozarja, da se TSC 06.416 nanaša tudi na ceste z lahko obremenitvijo in majhno gostoto prometa (na katerih je dovoljena uporaba karbonatnih kamnin). Ker pa iz TSC 06.416 izhaja, da so za zelo težke, težke in srednje obremenitve ter za zelo veliko, veliko in srednjo gostoto prometa primerne le silikatne kamnine, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti. Poleg tega že iz točke V.1 razpisne dokumentacije izhaja, da se bodo z razpisano asfaltno maso popravljala cestišča (in ne parkirišča), navedeno pa vsaj posredno izhaja tudi iz naročnikovih pojasnil. Na dve enaki vprašanji ("Prosimo, če sporočite razpisane količine asfalta za leti 2010 in 2011 in pojasnite kolikokrat in v kakšnih količinah je bil asfalt dobavljen po posameznih AC bazah") je naročnik odgovoril, da bo v času trajanja pogodbenih obveznosti naročal blago v odvisnosti od potreb posamezne avtocestne baze. Naročnikove avtocestne baze pa so namenjene zlasti vzdrževanju in obnavljanju posameznih avtocestnih odsekov (kot izhaja iz naročnikovih spletnih strani, naj bi znašala optimalna dolžina avtocestnega odseka, ki ga pokriva avtocestna baza, približno 50 km), pri čemer morajo omogočati njihovo stalno prevoznost in varnost ter vzdrževati vozišče, opremo, instalacije in naprave. Iz navedenega razloga je tudi smiselno, da je naročnik v točki V.3 Tehničnih specifikacij (Dobava blaga) od izbranega dobavitelja zahteval, da bo moral razpisano asfaltno maso (sukcesivno in odvisno od potreb posamezne avtocestne baze) dobavljati na devet različnih lokacij avtocestnih baz in njihovih izpostav.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil izrecno opozorjen v točki II.1.2 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe z načrtom pogajanj - Pridobivanje dodatnih informacij) ali (v kolikor je bil mnenja, da naročnikove zahteve v zvezi s predmetom javnega naročila niso določene dovolj jasno ali da se medsebojno izključujejo) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Ob vsem opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev in da je ni mogoče obravnavati kot primerno in (posledično) kot popolno ponudbo v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik z izločitvijo vlagateljeve ponudbe ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila njegova ponudba primerna in popolna, ni utemeljena.
Na podlagi vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 20.03.2012Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- VIANOVA SLOVENIJA d.o.o., IOC Zapolje III/11, Logatec
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o. Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran