EN

018-083/2012 Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Številka: 018-083/2012-2
Datum sprejema: 15. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek šinko v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "izdelavo in distribucijo medalj za programa Zlati sonček in Krpan v letu 2012" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj DVZ Ponikve, d. o. o., Ponikve 76, Videm Dobrepolje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 15. 3. 2012

odločila:

Pritožba se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 22. 12. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN14581/2011) z "Obvestilom o oddaji naročila" št. 10025-7 z dne 14. 2. 2012 sodelujoča ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika AB Line, d. o. o., Cesta v mestni log 55, Ljubljana.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 2. 3. 2012 in navedel, da "smatra, da je potrebno ponudbo" izbranega ponudnika "zavreči, ker ne izpolnjuje razpisnih pogojev".

Naročnik je s sklepom št. 10025-11 z dne 2. 3. 2012 zahtevek za revizijo zavrgel in pojasnil, da vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse, kot to določa drugi odstavek 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj je zoper ta sklep vložil pritožbo z dne 9. 3. 2012, predlagal njegovo razveljavitev in opozoril, da je takso vplačal v skladu s pravnim poukom iz "Obvestila o oddaji naročila" št. 10025-7 z dne 14. 2. 2012, v njem pa naročnik ni zahteval predložitve potrdila o plačilu takse.

Državna revizijska komisija je 13. 3. 2012 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu št. 10025-12 z dne 12. 3. 2012.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o naročilu, razpisno dokumentacijo, "Obvestilo o oddaji naročila" št. 10025-7 z dne 14. 2. 2012, dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 10025-8 z dne 17. 2. 2012, poziv št. 10025-9 z dne 5. 3. 2012 za predložitev potrdila o vplačilu takse, vlagateljev dopis z dne 6. 3. 2012 in "Potrdilo o izvršenem plačilu" z dne 6. 2. 2012. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, ker mu vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku (točka IV.1.1 obvestila o naročilu; 3. točka Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj po prejemu "Obvestila o oddaji naročila" št. 10025-7 z dne 14. 2. 2012 naročnika z dopisom z dne 16. 2. 2012 pozval, da mu izda dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, kar je naročnik tudi storil (dokument št. 10025-8 z dne 17. 2. 2012). Vlagatelj je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila prejel 21. 2. 2012 (razvidno iz vročilnice), zato je rok osmih delovnih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 25. člena ZPVPJN upoštevajoč tretji odstavek 79.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2) v zvezi s pravili o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN v povezavi s 111. in 112. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN potekel 2. 3. 2012. Iz naročnikovega spisa je razvidno, da je naročnik zahtevek za revizijo z dne 2. 3. 2012 prejel 2. 3. 2012, kar pomeni, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj k zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse. Slednje dejstvo med naročnikom in vlagateljem tudi ni sporno.

Taksa je eden izmed stroškov postopka pravnega varstva (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN v povezavi z 2. členom ZPVPJN), njeno višino pa naročnik določi skladno s prvim in z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN (tretji odstavek 71. člena ZPVPJN; gl. tudi prvi odstavek 79. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v odločitvi opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti: 1. kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in 2. višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača in sklic, ki se pri tem navede).

V 15. členu ZPVPJN ("obvezne sestavine zahtevka za revizijo"), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN "skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku", je določeno, katerih osem sestavin mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN).

Če naročnik (med drugim) ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alinee prvega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik glede na tretji odstavek 26. člena ZPVPJN smel zavreči zahtevek za revizijo, saj mu vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse, kot to zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje vlagatelju, da ga je naročnik pozval na predložitev potrdila o plačilu takse (dopis št. 10025-9 z dne 5. 3. 2012) in da je vlagatelj potrdilo naročniku tudi poslal (priloga dopisu z dne 6. 3. 2012), vendar naročniku vlagatelja ni bilo treba pozivati na njegovo predložitev, saj ZPVPJN takega naročnikovega ravnanja ne predvideva. V obravnavani zadevi tudi ni šlo za to, da bi bil pravni pouk (ne v "Obvestilu o oddaji naročila" št. 10025-7 z dne 14. 2. 2012 ne v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila št. 10025-8 z dne 17. 2. 2012) napačen, pa tudi ne pomanjkljiv, saj je vseboval sestavine, ki jih mora naročnik navesti skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2, naročnik pa je upošteval tudi tretji odstavek 71. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija še dodaja, da pritožbi ne bi mogla tudi sicer ugoditi, saj tudi v primeru, če je vlagatelj takso plačal v roku (v obravnavanem primeru je to storil zadnji dan roka za vložitev zahtevka za revizijo - 2. 3. 2012, kar izhaja iz "Potrdila o izvršenem plačilu" z dne 6. 3. 2012), je bilo "Potrdilo o izvršenem plačilu", s katerim vlagatelj dokazuje plačilo takse na dan 2. 3. 2012, izdano 6. 3. 2012. To pa je datum, ki je nesporno nastopil po zadnjem dnevu, ko je vlagatelj lahko še pravočasno vložil zahtevek za revizijo, zato je tudi razvidno, da vlagatelj tega potrdila glede na zahtevo iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN ni mogel priložiti že k zahtevku za revizijo 2. 3. 2012.

Upoštevajoč navedeno je morala Državna revizijska komisija pritožbo skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN zavrniti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 3. 2012

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
- DVZ Ponikve, d. o. o., Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje,
- AB Line, d. o. o., Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran