EN

018-082/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-082/2012-2
Datum sprejema: 19. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600", v zvezi s pritožbo ponudnika Rekon, d.o.o., Vir pri Stični 92, Ivančna Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 3. 2012

odločila:

Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 9. 11. 2011, pod št. objave JN12788/2011. Naročnik je dne 13. 2. 2012, pod št. 43001-125/2011/31(902), sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Krajnc VNG, Igor Krajnc, s.p., Cesta Žalskega tabora 21, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je, po opravljenem vpogledu v dokumentacijo postopka javnega naročanja, z vlogo z dne 27. 2. 2012, vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 2. 3. 2012, pod št. 43001-125/2011/39, izdal sklep, s katerim je odločil, da se zahtevek za revizijo zavrže. V obrazložitvi sklepa pojasni, da je ob prejemu zahtevka za revizijo, skladno s 26. členom ZPVPJN, ugotavljal, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba. Ugotovil je, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin po 15. členu ZPVPJN, in sicer potrdila o plačani taksi. Naročnik je zato, na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, odločil, da zahtevek za revizijo zavrže.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 3. 2012 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Navaja, da pri vložitvi zahtevka za revizijo res ni predložil potrdila o plačani taksi, vendar pa je naročnik s tem, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, kršil četrti odstavek 26. člena ZPVPJN, v zvezi s 15. in 71. členom ZPVPJN. Po tretjem odstavku 71. člena ZPVPJN določi takso v posameznem primeru po prvem odstavku tega člena naročnik. Naročnik bi zato, po mnenju vlagatelja, moral potem, ko je ugotovil, da zahtevku za revizijo potrdilo o plačilu takse ni bilo priloženo, po četrtem odstavku 26. člena ZPVPJN določiti višino takse in pozvati vlagatelja, da v treh dneh po prejemu poziva zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačani taksi. šele, če vlagatelj ne bi v navedenem roku predložil potrdila o plačani taksi in s tem ne bi dopolnil zahtevka za revizijo, bi naročnik lahko, na podlagi 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik je zato po prepričanju vlagatelja kršil četrti odstavek 26. člena ZPVPJN in sprejel napačni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. S tem je naročnik vlagatelju odvzel pravico do vsebinske odločitve o vloženi reviziji in mu preprečil varovati njegove pravne interese. Vlagatelj je zato prisiljen uporabiti pravno sredstvo pritožbe in zahtevati, da o pritožbi odloči Državna revizijska komisija.

Naročnik je z vlogo z dne 7. 3. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopkom, v katero je vpogledala Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenost pritožbe.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse.

V 15. členu ZPVPJN (Obvezne sestavine zahtevka za revizijo), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN (Skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku), je določeno, katere sestavine mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alineja prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, kljub temu, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila z dne 13. 2. 2011 (ki je bila predmet izpodbijanja v zahtevku za revizijo), v okviru pravnega pouka izrecno navedel, da je treba zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije, za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-01278811, v višini 10.000 EUR.

Ker vlagatelj ni ravnal skladno z navedenim pravnim poukom naročnika in določbo drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, saj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse (v višini 10.000 EUR), Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Pritožbeni očitki vlagatelja, da je naročnik kršil četrti odstavek 26. člena ZPVPJN, v zvezi s 15. in 71. členom ZPVPJN, so namreč neutemeljeni, saj je določba četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN (ki naročniku nalaga predhodni poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo) namenjena (zgolj) primerom, ko naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN (v okviru katerih potrdilo o plačilu takse ni navedeno).

Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega pritožbo vlagatelja, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, kot neutemeljeno zavrnila, saj vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik pri zavrženju zahtevka za revizijo ravnal v nasprotju z ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 19. 3. 2012

mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Rekon, d.o.o., Vir pri Stični 92, Ivančna Gorica
- Krajnc VNG, Igor Krajnc, s.p., Cesta Žalskega tabora 21, Žalec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran