Na vsebino
EN

018-074/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-074/2012-2
Datum sprejema: 15. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava delovne mehanizacije in opreme", v sklopu 1: "Stroj za pometanje cest", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Riko Ribnica, d.o.o., Ribniška industrija kovinske opreme, Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 3. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 1: "Stroj za pometanje cest", kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, izdanega dne 1. 2. 2012, pod št. 402-8/2012-TK-337/11-26.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 2.784,48 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o ponovljenem delu postopka oddaje javnega naročila "Dobava delovne mehanizacije in opreme", v sklopu 1: "Stroj za pometanje cest".

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava delovne mehanizacije in opreme". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 17. 11. 2011, pod št. objave JN13219/2011 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 22. 11. 2011, pod št. objave 2011/S 224-363463.

Naročnik je dne 1. 2. 2012, pod št. 402-8/2012-TK-337/11-26, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil, da se javno naročilo v sklopu 1: "Stroj za pometanje cest" odda ponudniku Renault Trucks, trgovina in storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 32, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 2. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 1. Navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj najprej izpostavi, da ponujeno vozilo izbranega ponudnika ne zagotavlja delovne hitrosti od 0 - 1 km/h, ker nima hidrostatičnega pogona oziroma druge primerne opreme, ki bi to zagotavljala (vlagatelj kot dokaz ponudi tudi izračun delovne hitrosti ponujenega vozila izbranega ponudnika). Vlagatelj še navaja, da je za optimalno delovanje stroja po zahtevi naročnika zahtevan minimalni navor 1000 Nm, izbrani ponudnik pa je ponudil motor DXi7, ki ima navor pri 1000 vrt/min približno 900 Nm, kar prav tako ni skladno z naročnikovo zahtevo. Vlagatelj dalje navaja, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ni razvidno, da ima ponujeno vozilo zastekljen spodnji del sovoznikovih vrat. Prav tako izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve po nadgradnji za pobiranje smeti v jarkih in jaških do globine 3 metrov. Vlagatelj še navaja, da je naročnik zahteval, da je ponujeno vozilo brez tahografa, iz ponudbe izbranega ponudnika pa izhaja, da ponujeno vozilo vsebuje tahograf. Po mnenju vlagatelja v vozilih za vzdrževanje avtocest ni potrebno imeti vgrajenega tahografa, uporaba tahografa pa bi za naročnika predstavljala motenje delovnega procesa in dodaten strošek, saj je v tem primeru tahograf treba uporabljati in periodično pregledovati skladno z zakonodajo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 21. 2. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. V zvezi z delovno hitrostjo ponujenega vozila pojasni, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni specificiral in zahteval konkretne tehnične rešitve za doseganje delovne hitrosti, zaradi česar lahko ponudnik sam izbere rešitev, ki izpolnjuje zahteve po delovni hitrosti. Naročnik tudi ni zahteval, da ponudnik navede, katero rešitev je izbral. Izračun hitrosti, ki ga ponuja vlagatelj, je s fizikalnega stališča nesporen, vendar ne upošteva vmesne enote med menjalnikom in diferencialom, ki jo je izbrani ponudnik vključil v konfiguracijo vozila in ki dodatno regulira vrtljaje kardanske gredi in s tem omogoča doseganje nižje oziroma zahtevane delovne hitrosti. Izbrani ponudnik dalje navaja, da je iz ponudbene dokumentacije (slike) jasno razvidno, da imajo vrata kabine spodnji del zastekljen, tudi v tehničnem opisu je pod sklopom Kabina zapisano "2 vrata vision", kar pomeni dodatno zasteklitev vrat. V zvezi z dolžino gibljive cevi za pobiranje smeti izbrani ponudnik pojasni, da so navedbe vlagatelja v tem delu nerazumljive in zavajajoče, ter temeljijo na napačnih predpostavkah, saj je prospekt splošen dokument, ki ponuja splošno informacijo o proizvodu. Naročnik je jasno zahteval, da je potrebna in zadovoljiva tehnična rešitev gibljiva cev s podaljški za pobiranje smeti in takšno rešitev je izbrani ponudnik zapisal pod sklopom Dodatno, "cev za listje: podaljšek z ročaji iz aluminija", zato ponujeno vozilo izpolnjuje zahtevo naročnika. Glede tahografa izbrani ponudnik izpostavi, da je v ponudbi predložil podpisano in potrjeno izjavo številka 1 - Sprejemanje vsebine razpisne dokumentacije, da je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo, kar pomeni, da je tudi zahteva naročnika, da vozilo ne vsebuje tahografa, upoštevana. Izbrani ponudnik se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je v okviru interne ponudbe Renault Trucks, v sklopu Kabina, podsklopu Instrumentalna plošča, zapisana postavka tahograf, vendar je to izključno posledica specifike konfiguratorja vozil Renault Trucks, ker je tahograf standardna oprema vozila in konfigurator nerazumljivo pušča zapis tahograf v specifikaciji tudi, če je vozilo brez tahografa. Gre zgolj za hibo konfiguratorja vozil Renault Trucks, izbrani ponudnik pa se je zavezal, da bo dobavljeno vozilo v skladu z zahtevami naročnika, kar je lahko dokazljivo, ko se bo vozilo dobavilo.

Naročnik je dne 29. 2. 2012, pod št. 402-8/2012-TK-337/11-36, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Najprej pojasni potek postopka oddaje javnega naročila, povzame navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in poudari, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil in podpisal Izjavo št. 1 - Sprejemanje vsebine razpisne dokumentacije, s katero je izjavil, da razpisno dokumentacijo razume in se v celoti strinja z njeno vsebino, vključno z dodatki, ki so bili izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo in da je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bila objavljena na naročnikovi spletni strani. Z navedeno izjavo je izbrani ponudnik potrdil tudi naročnikove tehnične zahteve, ter da bo predmetno javno naročilo izvedel v rokih, količini in kakovosti. V nadaljevanju naročnik povzame navedbe in dokaze izbranega ponudnika iz vloge z dne 21. 2. 2012, s katero se je izbrani ponudnik izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in pri tem dodatno navede, da je v zvezi z zagotavljanjem delovne hitrosti vozila izbranega ponudnika pozval k dodatni pojasnitvi ponudbe, iz katere je jasno razvidno, da ponujeno vozilo izpolnjuje naročnikove zahteve. V navedeni izjasnitvi je izbrani ponudnik tudi ponovno potrdil, da kot ponudnik z vso odgovornostjo izjavlja, da ponujeno vozilo izpolnjuje zahteve naročnika.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 3. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku, v katero je v dokazne namene vpogledala Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v več sklopih, v katerem je prejel pet pravočasnih ponudb, kot to izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 9. 1. 2012 in odločitve o oddaji naročila z dne 1. 2. 2012. Naročnik je prejete ponudbe razvrstil glede na merilo za izbor (najnižja cena) in nato preveril popolnost najugodnejše ponudbe. V sklopu 1: "Stroj za pometanje cest", v katerem je nastal spor med strankama, je naročnik prejel tri ponudbe, pri čemer je kot najugodnejšo in popolno izbral ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj naročniku očita kršitev Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije, saj meni, da ponujeni stroj za pometanje cest izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtevanih tehničnih specifikacij.

Vprašanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki zahtevanih tehničnih specifikacij ne izpolnjujejo, je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila.

Naročnik je tehnične lastnosti stroja za pometanje cest, ki je predmet javnega naročila v sklopu 1, določil v poglavju V. Tehnične specifikacije (strani od 18 do 25 razpisne dokumentacije). Za dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega stroja so morali ponudniki predložiti prospektni ali drug material, iz katerega mora biti razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti, ki izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), točka II.4.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti, 45. člen ZJN-2).

Državna revizijska komisija glede na navedeno vsebino razpisne dokumentacije najprej ugotavlja, da ni mogoče slediti stališču naročnika in izbranega ponudnika o tem, da je izbrani ponudnik (že) z Izjavo št. 1 - Sprejemanje vsebine razpisne dokumentacije, s katero je ponudnik podal izjavo, da razume razpisno dokumentacijo in se v celoti strinja z njeno vsebino, vključno z dodatki, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo, ter, da je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na internetni strani naročnika, zagotovil, da ponujeni predmet izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije. Z navedeno izjavo je ponudnik zgolj potrdil, da je seznanjen z razpisno dokumentacijo, jo razume in jo sprejema, ne gre pa izjave razumeti v smislu, da nadomešča dokazila (iz točke II.4.4. navodil), ki jih je naročnik (izrecno) zahteval za dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega predmeta.

Prav tako pri presoji primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče upoštevati izjave ponudnika, ki jo je podal v vlogi z dne 21. 2. 2012, s katero se je izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja), da z vso odgovornostjo izjavlja, da ponujeno vozilo izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, saj je ta izjava bila podana šele v postopku pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dalje pristopila k obravnavi revizijskih navedb v 1. točki zahtevka za revizijo, v kateri vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik s predloženo ponudbo ni izpolnil tehnične zahteve, ki jo je naročnik določil v točki V.3 Opis blaga, V.3.1 Sklop 1 - Stroj za pometanje cest, 1. NV9 - Stroj za pometanje cest, Osnovni opis, in sicer, da je delovna hitrost vozila od 0 - 1 km/h.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da iz priloženega opisa ponujenega predmeta in prospektnih materialov, navedena tehnična lastnost ni razvidna. Navedeno potrjuje tudi poziv naročnika izbranemu ponudniku (dopis Dodatna pojasnitev ponudbe, z dne 11. 1. 2012, št. 402-8/2012-TK-337/11-9), v katerem je naročnik navedel, da iz priloženega materiala v ponudbeni dokumentaciji niso jasno razvidne nekatere zahtevane tehnične lastnosti za ponujen stroj, med drugim tudi delovna hitrost vozila od 0 - 1 km/h. Izbrani ponudnik je dne 13. 1. 2012 pojasnil, da je delovna hitrost vozila od 0 - 1 km/h zagotovljena in da je hitrost vozila pri 1000 vrt/min v prvi prestavi 0,85 km/h. Vlagatelj je z navedenim pojasnilom izbranega ponudnika seznanjen, saj ga je kot dokaz priložil zahtevku za revizijo, vendar pa meni, da zagotovilo izbranega ponudnika ne drži, ker vozilo nima hidrostatičnega pogona, ki po mnenju vlagatelja edini lahko zagotovi zahtevano delovno hitrost, oziroma iz ponudbe ni razvidna morebitna druga tehnična rešitev. Vlagatelj kot dokaz prilaga tudi izračun najnižje delovne hitrosti ponujenega vozila izbranega ponudnika, glede na parametre iz ponudbene dokumentacije, ki naj bi bila 3,4 km/h.

Kot izhaja iz navedb naročnika, ki jih je povzel od izbranega ponudnika, naročnik ne nasprotuje navedbam vlagatelja, da ponujeno vozilo izbranega ponudnika nima hidrostatičnega pogona, prav tako, iz fizikalnega stališča, ne nasprotuje izračunu vlagatelja. Kot pa naročnik utemeljeno opozarja, v tehničnih specifikacijah ni predpisal načina tehnične rešitve za zagotovitev zahtevane delovne hitrosti, niti ni zahteval, da ponudnik v ponudbi pojasni, na kakšen način bo dosegel delovno hitrost. Zato je v obravnavanem primeru bistveno, da je izbrani ponudnik s pojasnilom k ponudbi (in skladno točko II.4.4. navodil) zagotovil, da bo vozilo zagotavljalo delovno hitrost od 0 - 1 km/h. Na kakšen način bo izbrani ponudnik zagotovil navedeno tehnično lastnost ponujenega vozila (ali z rešitvijo, ki jo pojasni v izjasnitvi), pa je, po mnenju Državne revizijske komisije, ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije, v domeni izbranega ponudnika (kar pa ne izključuje dolžnosti naročnika, da ob dobavi vozila preveri, ali vozilo dejansko zagotavlja to lastnost). Državna revizijska komisija zato zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da izbrani ponudnik ni ustrezno (skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije) dokazal delovne hitrosti ponujenega vozila od 0 - 1 km/h in je zato s tem povezane revizijske očitke kot neutemeljene zavrnila.

Vlagatelj v okviru 1. točke zahtevka za revizijo (s katero izpodbija delovno hitrost vozila) še navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika, da ima vozilo minimalni navor 1000 Nm, pri čemer vlagatelj izhaja iz dejstva, da je izbrani ponudnik ponudil motor DXi7, ki ima navor pri 1000 vrt/min približno 900 Nm, za optimalno delovanje pa mora motor vozila delovati v območju največjega navora, kar je 1200 do 1800 vrt/min, kar pa še povečuje delovno hitrost vozila.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenimi očitki (o katerih se izbrani ponudnik in naročnik nista izjasnila) ugotavlja, da je naročnik zahtevo po navoru motorja min. 1.000 Nm postavil v tretji alineji točke V.3 Opis blaga, V.3.1 Sklop 1 - Stroj za pometanje cest, 1. NV9 - Stroj za pometanje cest, Osnovni opis. Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika (izvleček katere vlagatelj prilaga kot dokaz), je izbrani ponudnik ponudil motor DXi7, z največjo močjo 217 kW pri 2300 vrt/min in največjim navorom 1071 Nm pri 1200 do 1800 vrt/min. Vendar pa vlagatelj ne pojasni, zakaj meni, da vozilo ne zagotavlja minimalnega zahtevanega navora 1000 Nm, oziroma na podlagi česa je prišel do ugotovitve, da ima vozilo pri 1000 vrt/min navor približno 900 Nm. Glede zagotavljanja delovne hitrosti vozila pa, kot že navedeno, iz ponudbe izbranega ponudnika oziroma njene pojasnitve ne izhaja, da vozilo zahtevane delovne hitrosti ne bi zagotavljalo. Državna revizijska komisija je zato revizijske očitke vlagatelja tudi v tem delu ocenila kot neutemeljene.

Vlagatelj v 2. točki zahtevka za revizijo navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil vozilo z zastekljenim spodnjim delom sovoznikovih vrat, kar je naročnik zahteval v deseti alineji točke V.3 Opis blaga, V.3.1 Sklop 1 - Stroj za pometanje cest, 1. NV9 - Stroj za pometanje cest, Osnovni opis. Kot dokaz vlagatelj prilaga opis Prilagojenih tehničnih karakteristik.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da v Prilagojenih tehničnih karakteristikah, pri opisu Zunanjost kabine res ni (izrecno in dobesedno) navedeno, da ima vozilo zastekljen spodnji del sovoznikovih vrat. Prav tako navedeno ne izhaja iz slike, katero kot dokaz prilagata naročnik in izbrani ponudnik (iz slike izhaja le, da je zastekljen spodnji del voznikovih vrat). Vendar pa, kot to pojasnita naročnik in izbrani ponudnik, izpolnitev navedene zahteve izhaja iz navedbe, podane pri opisu Zunanjost kabine, in sicer "2 vrata vision", kar pomeni dodatno zasteklitev vrat. Ker se Državna revizijska komisija ne more spuščati v presojo, na kakšen način izbrani ponudnik izpolni določeno tehnično zahtevo, oziroma kako to zapiše v ponudbi, zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da ima ponujeno vozilo zastekljen spodnji del sovoznikovih vrat.

Državna revizijska komisija je dalje presodila revizijske navedbe vlagatelja v 3. točki zahtevka za revizijo, v kateri vlagatelj zatrjuje, da ponujeni stroj nima zahtevane nadgradnje, in sicer gibljive cevi s podaljški za pobiranje smeti v jarkih in jaških do globine 3 metrov ali kontejnerjih za smeti s hidravličnim dvigovanjem in fino ročno nastavitvijo (dodatno vzmetena roka), kar je naročnik zahteval v 27. alineji točke V.3 Opis blaga, V.3.1 Sklop 1 - Stroj za pometanje cest, 1. NV9 - Stroj za pometanje cest, Posebne zahteve za nadgradnjo. Vlagatelj se pri tem sklicuje na dejstvo, da je izbrani ponudnik ponudil: "cev za listje: gumijasta cev z žičnato ojačitvijo, gladke notranje stene, 4 metre dolžina, 200, sesalna cev in obroč", pri tem pa iz prospekta izhaja, da je višina priklopa cevi na višini približno 2 metra od tal, zaradi česar s ponujeno cevjo 4 metre ni možno pobirati smeti iz jarkov in jaškov globine 3 metrov.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je v Prilagojenih tehničnih karakteristikah, pri opisu Nadgradnja, v zadnji alineji navedeno: "gibljiva cev s podaljški za pobiranje smeti v jarkih in jaških do globine 3 metrov ali kontejnerjih za smeti s hidravličnim dvigovanjem in fino ročno nastavitvijo (dodatno vzmetena roka)". V okviru Tehničnega opisa, pod rubriko Dodatno pa je v četrti alineji, navedeno: "cev za listje (gumijasta cev z žičnato ojačitvijo, gladke notranje stene, 4 m dolžina, 200, sesalna cev in obroč)". Vendar pa je vlagatelj prezrl, da je izbrani ponudnik v tem delu ponudil tudi "podaljšek z ročaji iz aluminija" (v peti alineji), s čimer je zadostil naročnikovi zahtevi, ki je dopustil gibljivo cev s podaljški. Zato, ne glede na dejstvo, da morebiti iz slike prospekta v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika izhaja, da je višina priklopa cevi približno 2 metra od tal, navedeno še ne dokazuje, da ponujeni stroj s cevjo 4 metre ne more pobirati smeti iz jarkov in jaškov globine 3 metrov, saj je izbrani ponudnik ponudil tudi podaljšek, ki ga vlagatelj ne upošteva. Državna revizijska komisija zato tudi v tem delu revizijske očitke vlagatelja kot neutemeljene zavrača.

Vlagatelj v V. točki zahtevka za revizijo še izpostavi, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da vozilo vsebuje tahograf, naročnik pa je postavil pogoj, da je ponujeno vozilo brez tahografa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v tem delu dejansko stanje med strankama nesporno. Naročnik je v okviru Pojasnila št. 2 k razpisni dokumentaciji (objavljenega dne 16. 12. 2011) na vprašanje zainteresiranega ponudnika št. 1, ki se je glasilo: "V dosedanjih javnih naročilih je bila med zahtevami za vozilo zmeraj zahteva: vozilo brez tahografa. Ali velja ta zahteva tudi za vozilo NV9 - Stroj za pometanje cest "" odgovoril: "Da. Vozilo je brez tahografa." Izbrani ponudnik je v Prilagojenih tehničnih karakteristikah, pri opisu Instrumentalne plošče izrecno zapisal: "Tahograf".

Iz navedenega torej jasno izhaja, da je izbrani ponudnik v ponudbo stroja za pometanje cest vključil tahograf, čeprav ga je naročnik izrecno izključil (prepovedal), po mnenju Državne revizijske komisije, iz določenega razloga (v katerega se Državna revizijska komisija ne bo spuščala), saj bi v nasprotnem primeru dopustil variante z ali brez tahografa.

Dejstva, da je tahograf vključen v ponudbo, ne morejo spremeniti oziroma opravičiti argumenti naročnika (ki v celoti povzema navedbe izbranega ponudnika), da je vključitev tahografa v ponudbo izključno posledica specifike konfiguratorja vozil Renault Trucks, ker je tahograf sicer standardna oprema vozila in konfigurator nerazumljivo pušča zapis tahograf v specifikaciji, tudi, če je vozilo brez tahografa, ter da gre zgolj za hibo konfiguratorja vozil Renault Trucks, ponudnik pa se je zavezal, da bo dobavljeno vozil skladno z zahtevami naročnika, kar je lahko dokazljivo po dobavi vozila. Ponudnik je namreč tisti, ki z ustrezno skrbnostjo pripravi ponudbo in nosi morebitne posledice, kolikor ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Iz ponudbe izbranega ponudnika pa nikjer ne izhajajo navedena dejstva, niti ni navedeno, da je navedeni opis prilagojenih tehničnih karakteristik informativne narave in da bo izbrani ponudnik naročniku dobavil vozilo brez tahografa.

Kolikor bi zato sprejeli argumentacijo, ki jo ponujata naročnik in izbrani ponudnik, potem bi to v konkretnem primeru pomenilo, da dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega stroja v ponudbi sploh ni potrebno, saj se bo to preverjalo šele po dobavi blaga, oziroma, da je možno tehnične specifikacije po roku za oddajo ponudb celo spreminjati, kar pa je nedopustno. Res je, da naročnik od ponudnikov ni zahteval vzorca ponujenega predmeta (na katerem bi lahko dejansko preveril, ali so tehnične lastnosti zagotovljene), je pa od ponudnikov zahteval, da (že) v ponudbi dokažejo tehnične lastnosti ponujenega stroja s prospektnim ali drugim materialom, iz katerega mora biti razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti, ki izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij ( točka II.4.4 navodil). Ker pa je izbrani ponudnik z navedenimi dokazili, v nasprotju z naročnikovo zahtevo, izkazal, da je v ponujeno vozilo vključen tahograf, je treba ugotoviti, da v tem delu ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih specifikacij, s tem povezani revizijski očitki vlagatelja pa so zato utemeljeni.

Ker je vlagatelj uspel izkazati, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ne izpolnjuje vseh zahtevanih tehničnih spceifikacij, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Naročnik bi moral pred oddajo javnega naročila opraviti pregled ponudbe izbranega ponudnika tudi v delu, v katerem je v tem revizijskem postopku bilo ugotovljeno neizpolnjevanje zahtevanih tehničnih specifikacij ter jo nato, kot nepopolno, izločiti. Državna revizijska komisija je zato, ob ugotovljeni kršitvi naročnika, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 1: "Stroj za pometanje cest", kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, izdanega dne 1. 2. 2012, pod št. 402-8/2012-TK-337/11-26.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponovno preveri popolnost ponudbe izbranega ponudnika ter nato sprejme ustrezno odločitev oziroma ravna skladno z določili ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 2.784,48 EUR, medtem ko priglašenih materialnih stroškov (barvni izvodi dokazov, poštnine, potne stroške iz Ribnice v Ljubljano za opravljen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika idr.) v višini 200,00 EUR ni priznala, saj vlagatelj ni izkazal nastanka teh stroškov, prav tako višine posameznih stroškov ni konkretno specificiral (priglasil je le skupno višino stroškov).

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (in ne v 8 dneh od sprejema odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, kot to zahteva vlagatelj) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN uporabljajo v revizijskem postopku za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, namreč znaša rok za izpolnitve dajatve, če ni v posebnih predpisih drugače določeno, 15 dni, rok za izpolnitev dajatve pa začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti in priti v zamudo z njeno izpolnitvijo, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.784,48 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročniku, na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN, nalaga, da Državni revizijski komisiji v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o ponovljenem delu postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v sklopu 1: "Stroj za pometanje cest",", ki mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, zlasti pa dejstvo, da bo naročnik v navedenem roku lahko opravil potrebna ravnanja skladno z ZJN-2, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ne bo izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo Državna revizijska komisija začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 15. 3. 2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Riko Ribnica, d.o.o., Ribniška industrija kovinske opreme, Lepovče 23, Ribnica
- Renault Trucks, trgovina in storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 32, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran