Na vsebino
EN

018-050/2012 Zdravstveni dom Celje

Številka: 018-050/2012-4
Datum sprejema: 7. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in rtg materiala" - Slop 14 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, Celje, ki ga zastopa Odvetnik Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.03.2012

odločila:

1. Ugotovi se, da je odločitev o zahtevku za revizijo, ki jo je dne 09.02.2012 izdal naročnikov pooblaščenec, odvetnik Ivan Marovt, za vlagatelja brez pravnega učinka.

2. Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu z 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19.10.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 22.10.2010, pod številko objave JN 9526/2011 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 27.10.2010, pod številko objave 2010/S 209-319373. Naročnik je javno naročilo razdelil na 21 sklopov.

Naročnik je dne 15.01.2011 sprejel odločitev iz katere (med drugim) izhaja, da bo okvirni sporazum v 14. sklopu sklenil z dvema ponudnikoma, in sicer z vlagateljem in z družbo Medimaj d.o.o., škalce 1f, Slovenske Konice. Naročnik je z istim dokumentom sprejel odločitev, s katero je javno naročilo v 14. sklopu za (prvo) obdobje od 01.02.2011 do 31.01.2012 oddal v izvedbo vlagatelju.

Naročnik je dne 03.11.2011 vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum obvestil, da bo izvedel ponovno odpiranje konkurence in jih povabil k oddaji ponudb.

Naročnik je dne 05.01.2012 sprejel odločitev, iz katere (med drugim) izhaja, da je javno naročilo v 14. sklopu za (drugo) obdobje od 01.02.2012 do 31.01.2013 oddal v izvedbo družbi Medimaj d.o.o., škalce 1f, Slovenske Konice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je vlagatelj sicer podal (naj)nižjo ceno, vendar naročnik njegove ponudbe ni izbral, ker v postavkah od št. 33140004 do 33140007 ponuja blago, za katerega je naročnik v preteklem pogodbenem obdobju ugotovil, da ni ustrezne kvalitete in ni primerno za odvzem za biokemične analize na biokemičnem analizatorju. Naročnik je še navedel, da so se pri uporabi epruvet v navedenih postavkah pojavljale težave, ki kljub zamenjavam materialov niso bile odpravljene.

Vlagatelj je dne 13.01.2012 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izdal dne 19.01.2012.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila v 14. sklopu vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 18.01.2012). Vlagatelj zatrjuje, da je ugotovitev naročnika, da ponuja blago, za katerega se je ugotovilo, da ni ustrezne kvalitete in neprimerno, neutemeljena ter dejansko in pravno zmotna. Vlagatelj navaja, da gre v konkretnem primeru za produkte proizvajalca Becton Dickinson, in sicer za 1. epruveto biokem. gel 2,5 ml/13x75; plastična, 2. epruveto biokem. gel 5 ml/13x75; plastična in 3. epruveto plazma LiHeparin gel 3 ml/13x75; plastična.

Vlagatelj zatrjuje, da iz pogodbe o dobavi blaga za navedene proizvode izhaja, da lahko naročnik prodajalcu kakovost blaga oporeka takoj ob prevzemu, in sicer s sestavo reklamacijskega zapisnika. Le v primeru, če prodajalec reklamacije ne upošteva, ima kupec pravico, da odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim prodajalcem. V konkretnem primeru temu ni tako, saj s strani naročnika ni bila izkazana pravno ustrezna reklamacija. Za sklenjeno pogodbo veljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 in spremembe), ki zahtevajo, da mora kupec obvestiti prodajalca o stvarnih napakah nemudoma in s priporočeno pošto. Naročnik pa vlagatelja ni obvestil o napaki pravočasno in pravilno s priporočeno pošto in je tako izgubil tudi vse pravice v zvezi z znižanjem cene ter razveljavitvijo pogodbe.

Vlagatelj navaja, da je meseca septembra 2011 prejel neformalno obvestilo naročnika, češ da nekateri produkti (dobavljeni od meseca februarja do meseca avgusta 2011) niso ustrezne kvalitete, vendar je to le enostranska ugotovitev, ki ni bila z ničemer izkazana in še manj dokazana. Ne glede na navedeno, pojasnjuje vlagatelj, pa je tudi na takšno obvestilo takoj reagiral in naročnika oskrbel z enakimi artikli (to je z epruvetami biokem. gel 5 ml/13x75, biokem. gel 3,5 ml/13x75, biokem. gel 8,5 ml/16x100 in LiHeparin gel 3 ml/13x75) drugih serijskih številk in z nadomestnimi epruvetami za biokemične preiskave brez dodatnega gela za ločevanje. Ob tem je bila naročniku tudi ponujena možnost obiska strokovnjakov s strani proizvajalca Becton Dickinson, kar pa je naročnik zavrnil.

Vlagatelj navaja, da mora proizvajalec, ob upoštevanju standardnega postopka reševanja reklamacij, pred odobritvijo reklamacije, preveriti kakovost artiklov in v primeru njihove neustreznosti izvesti umik vseh artiklov s tržišča. Iz navedenega razloga, pojasnjuje vlagatelj, so bili pri naročniku dne 05.10.2011 odvzeti vzorci epruvet (biokem. gel 5 ml/13x75; plastična, kat. št. 367955 in plazma LiHeparin gel 3 ml/13x75; plastična, kat. št. 367374), ki so bili poslani na testiranje k proizvajalcu. Vlagatelj poudarja, da je medtem naročniku zagotovil brezplačne nadomestne artikle, ki so bili predmet reklamacije, o ustreznosti slednjih pa od naročnika ni prejel nobenega odgovora. Vlagatelj še pripominja, da je naročnik v času reševanja domnevne reklamacije, kljub temu naročal epruvete LiHeparin gel 3 ml/13x75; plastična - torej epruvete, ki so bile predmet reklamacije.

Vlagatelj še navaja, da je dne 06.01.2012 prejel uradno obvestilo proizvajalca Becton Dickinson, iz katerega je razvidno, da so epruvete ustrezne kvalitete in primerne za biokemične preiskave. Vlagatelj ob tem še poudarja, da za sporne artikle ni bilo podanih nobenih reklamacij v zvezi z njihovo kakovostjo s strani drugih kupcev v Sloveniji in Evropi.

Vlagatelj še poudarja, da je naročnik v obravnavanem primeru izbral ponudnika, katerega ponudbena cena z DDV je za cca. 9 % višja od cene, ki jo je ponudil sam, naročnik pa je v teku postopka tudi zavrnil možnost ponudbe nadomestnega artikla za artikel pod zap. št. 33140002.

Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 09.02.2012 po svojem pooblaščencu, odvetniku Ivanu Marovtu, sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo št. JNB-04/10-POG-CZR14, iz katere izhaja, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, da se zahteva za povračilo vlagateljevih stroškov zavrne (po temelju in po višini) ter da je vlagatelj dolžan naročniku povrniti stroške, skladno s stroškovnikom.

Vlagatelj se je dne 14.02.2012 opredelil do navedb iz Odločitve o zahtevku za revizijo št. JNB-04/10-POG-CZR14, z dne 09.02.2012.

V skladu z določili ZPVPJN mora o zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem nalaga naročniku (prvi odstavek 26. člena ZPVPJN), da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (25. člen ZPVPJN), ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (14. člen ZPVPJN) in ali je popoln (vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba, ga mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavreči (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Enako ravna, če ugotovi, da zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse ali da ta ni bila vplačana v ustrezni višini (70. in 71. člen ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da vlagateljeva vloga ne vsebuje oznake javnega naročila ali odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, navedbe predmeta in/ali navedbe, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada (3., 4. ali 8. točka prvega odstavka 15. člena ZVPJN), ga iz tega razloga ne more zavreči, ampak mora zahtevek za revizijo kljub temu sprejeti v obravnavo (28. člen ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje drugih obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, vlagatelja najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga naročnik sprejme v obravnavo (28. člen ZPVPJN). V nasprotnem primeru naročnik zahtevek za revizijo v treh dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže (četrti odstavek 26. člena ZPVPJN). Če predrevizijski postopek ni bil pravnomočno zaključen že pri naročniku, se postopek pravnega varstva, skladno z 29. členom ZPVPJN, (lahko) nadaljuje v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo.

Vsa opisana zakonska opravila je potrebno šteti kot redno delo naročnika, povezano z izvrševanjem pristojnosti v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo oziroma kot opravila, ki jih je naročnik dolžan opraviti že na podlagi samega zakona. Iz navedenih določil izhaja, da ima naročnik v predrevizijskem postopku položaj organa pravnega varstva, ki odloča o zahtevku za revizijo (in sicer ga lahko bodisi zavrne bodisi mu ugodi in deloma ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila). Pri odločanju o zahtevku za revizijo naročnik torej nastopa na podlagi zakonsko podeljenega pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo, to je za odločanje o pravici vlagatelja do zagotovitve pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila, in ne kot enakopravna pogodbena stranka. Naročnik tako sprva (v predrevizijskem postopku) nastopa v vlogi nosilca zakonskega pooblastila, ki odloča o pravici vlagatelja, položaj stranke pa pridobi v postopku pred drugostopenjskim organom - to je v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo. Ob upoštevanju opisanega naročnikovega položaja bi tretji osebi pravico do prenosa zakonskega pooblastila za odločanje v postopku pravnega varstva (in za opravo vseh drugih z zakonom določenih opravil) lahko podelil le zakon, česa pa ZPVPJN niti kakšen drug zakon ne predvidevajo.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je naročnik po svojem pooblaščencu dne 19.02.2012 sprejel odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku. Odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku ni mogoče šteti za naročnikovo lastno odločitev, kot jo zahteva ZPVPJN. Iz navedenega dokumenta namreč nedvoumno izhaja, da le-tega izdaja naročnikov pooblaščenec (odvetnik Ivan Marovt), zgolj slednji pa je odločitev tudi podpisal. Upoštevajoč opisan specifičen položaj naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku ni skladna z določbami ZPVPJN in je za vlagatelja brez pravnega učinka. Vse navedeno sicer ne pomeni, da naročnik za pomoč pri odločanju o zahtevku za revizijo ne bi smel angažirati odvetnika, vendar pa mora naročnik v takšnem primeru odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti sam in v zvezi s tem nositi tudi odvetniške stroške.

Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 18.01.2012, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 07.03.2012predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetniška pisarna Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana
- Odvetnik Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje
- Medimaj d.o.o., škalce 1f, Slovenske Konice
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran