EN

018-067/2012 Občina Radlje ob Dravi

Številka: 018-067/2012-4
Datum sprejema: 6. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Zgornja Drava", v zvezi s pritožbo ponudnika DIALOG - SI.NET, d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: naročnik) dne 6. 3. 2012

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi tako, da se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju še v višini 538,29 EUR, ki jih mora plačati vlagatelju v 15 dneh po prejemu tega sklepa.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 400,00 EUR, v 15 dneh po prejemu tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Zgornja Drava". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 27. 7. 2011, pod št. objave JN8515/2011 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 29. 7. 2011, pod št. objave 2011/S 144-239439. Naročnik je dne 29. 11. 2011, pod št. 430-0007/2011-07, izdal odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku FRONTAL, d.o.o., Ciril-Metodova ulica 34, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 13. 12. 2011 vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je s sklepom, izdanim dne 4. 1. 2012, pod št. 430-0007/2011-07, odločil, da se vlagatelju omogoči ponoven vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika. Vlagatelj je po opravljenem vpogledu z vlogo z dne 6. 2. 2012 umaknil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 14. 2. 2012, pod št. 430-0007/2012-07, izdal sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, hkrati je odločil, da vlagatelju povrne stroške v višini 273,60 EUR.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 2. 2012 vložil pritožbo, s katero izpodbija naročnikovo odločitev o povrnitvi stroškov vlagatelju zgolj v višini 273,60 EUR in predlaga, da mu Državna revizijska komisija prizna stroške takse v višini 769,99 EUR in odvetniško nagrado v višini 1.400,00 EUR in 20 % DDV. Vlagatelj se z višino odmerjenih stroškov naročnika ne strinja in predlaga Državni revizijski komisiji, da mu v celoti prizna stroške takse in pravično odmeri odvetniško nagrado za zastopanje z odvetnikom, saj za priznanje stroškov v višini 30 % ni najti pravne podlage v zakonu, poleg tega je moral vlagatelj dvakrat na vpogled zaradi naročnikovega nezakonitega ravnanja. Vlagatelj navaja, da je bil uspešen, saj mu je naročnik v celoti ugodil in je zato upravičen tudi do stroškov postopka v skladu z uspehom. Vlagatelj še predlaga, da Državna revizijska komisija vpogleda v svetovalno pogodbo z zunanjim svetovalcem in vse fakture, ki jih je ta do sedaj posredoval naročniku ter preveri, ali je dal finančno zavarovanje za svetovanje v tem postopku, v kakšni višini in v kolikšnem obsegu je kril stroške, ki so nastali naročniku in vlagatelju, ter, ali mu je naročnik poravnal stroške v višini uspešnosti. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov pritožbenega postopka.

Naročnik je z vlogo z dne 27. 2. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Med strankama je sporna odločitev naročnika v sklepu (izdanim dne 14. 2. 2012, pod št. 430-0007/2012-07), s katerim je naročnik ustavil predrevizijski postopek, in sicer v delu, v katerem je naročnik odločil, da vlagatelju povrne stroške v višini 273,60 EUR (2. točka izreka sklepa).

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila z vlogo z dne 13. 12. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podrejeno pa, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter nato določi petdnevni rok po opravljenem vpogledu za vložitev pripravljalne vloge. Naročnik je s sklepom, izdanim dne 4. 1. 2012, pod št. 430-0007/2011-07, odločil, da se vlagatelju omogoči vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika, v petih delovnih dneh od dneva vpogleda pa vlagatelj lahko dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo. Naročnik je še navedel, da bo po prejemu dopolnitve oziroma po preteku navedenega roka za dopolnitev ali spremembo zahtevka za revizijo izdal končno odločitev o zahtevku za revizijo, prav tako je odločitev o stroških pridržal do končne odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj je opravil vpogled v ponudbeno dokumentaciji izbranega ponudnika dne 25. 1. 2012, nato pa je z vlogo z dne 27. 1. 2012 naročniku predlagal, da glede na to, da je s sklepom z dne 4. 1. 2012 v celoti ugodil podrednemu zahtevku vlagatelja in mu omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, izda sklep o ustavitvi postopka revizije, saj vlagatelj, glede na ugotovitve iz vpogleda, revizije ne bo dopolnil. Po pozivu naročnika, da se vlagatelj izjasni o umiku zahtevka za revizijo, je vlagatelj z vlogo z dne 6. 2. 2012 naročniku podal umik zahtevka za revizijo, z obrazložitvijo, da je naročnik v celoti ugodil reviziji v podrednem delu. Vlagatelj zato vztraja pri povrnitvi priglašenih stroškov postopka, saj so ti vezani na uspeh v postopku.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotovljenega dejanskega stanja ugotavlja, da je naročnik v predrevizijskem postopku zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, hkrati pa vlagatelju omogočil, da v petih delovnih dneh po opravljenem vpogledu zahtevek za revizijo dopolni ali spremeni z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki bi jih pridobil na vpogledu. Takšno ravnanje ZPVPJN v predrevizijskem postopku sicer ne ureja, določa pa ga v revizijskem postopku, in sicer v petem odstavku 31. člena ZPVPJN (predhodni preizkus zahtevka za revizijo v revizijskem postopku), ki določa, da kadar vlagatelj dejstev in dokazov iz 6. točke prvega odstavka 15. člena (obvezne sestavine zahtevka za revizijo) ne more navesti ali predlagati, ker meni, da mu je naročnik kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo, kot je opredeljena z zakonom, ki ureja javno naročanje, mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti dejstva in dokaze v zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice do vpogleda v dokumentacijo. Če v tem primeru Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil vlagateljevo pravico do vpogleda, vlagatelju upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, dovoli vpogled v dokumentacijo in mu dovoli, da vpetih delovnih dneh od dneva vpogleda, dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo.

Ker je torej naročnik v konkretnem primeru že sam ugodil zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika (čemur vlagatelj tudi ni nasprotoval), vlagatelj pa se je po opravljenem vpogledu odločil, da zahtevka za revizijo ne bo dopolnjeval (glede na ugotovitve iz vpogleda), ampak je na poziv naročnika, z vlogo z dne 6. 2. 2012 zahtevek za revizijo umaknil, je treba za presojo povračila stroškov vlagatelja, po oceni Državne revizijske komisije, (smiselno) izhajati iz pravila v devetem odstavka 70. člena ZPVPJN (iz enake pravne podlage izhaja tudi naročnik v izpodbijani odločitvi o povrnitvi stroškov). Skladno z navedeno določbo lahko Državna revizijska komisija, če ugotovi, da je naročnik sicer kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dokumentacijo, da pa je zahtevek za revizijo po opravljenem vpogledu, kljub dopolnitvi, neutemeljen, lahko glede na okoliščine posameznega primera odloči, da morata naročnik ali izbrani ponudnik ali oba, vlagatelju povrniti del ali celotne potrebne stroške predrevizijskega ali revizijskega postopka. Slednje pravilo je sicer urejeno za odločanje o povračilu stroškov vlagatelju v revizijskem postopku, vendar tudi v tem primeru ni najti razlogov, da ga naročnik ne bi smel (smiselno) upoštevati tudi v predrevizijskem postopku, saj navedeno pravilo predstavlja izjemo od siceršnjega splošnega pravila o povračilu stroškov po načelu (končnega) uspeha vlagatelja z zahtevkom za revizijo. Pravica do vpogleda v ponudbo konkurenčnega ponudnika je namreč običajno povezana z zagotavljanjem učinkovitega pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil in v tej zvezi z ugotavljanjem drugih kršitev naročnika (v konkretnem primeru z izborom ponudbe izbranega ponudnika).

Naročnik je, ob smiselni uporabi pravila iz devetega odstavka 70. člena ZPVPJN, ocenil, da je vlagatelj v predrevizijskem postopku delno uspel in mu zato priznal 30 % priglašenih stroškov. Državna revizijska komisija pa, ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera, ocenjuje, da je vlagatelj upravičen do povračila celotnih potrebnih in priglašenih stroškov predrevizijskega postopka, zato je glede tega pritožba vlagatelja utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil strošek za odvetniško nagrado v višini 1.23,00 EUR in 20 % DDV, pavšalne stroške v višini 20,00 EUR in takso za postopek v višini 768,99 EUR). Vlagatelj je sicer z vlogo z dne 27. 1. 2012 priglasil stroške za odvetniško nagrado v višini 1.400,00 EUR in 20 % DDV, vendar je bila zahteva za povračilo teh stroškov vložena prepozno, saj lahko vlagatelj, skladno s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN, povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, zahteva v petih delovnih dneh od vložitve zahtevka za revizijo (zahtevek za revizijo je bil vložen dne 13. 12. 2011, navedena zahteva pa šele dne 30. 1. 2012).

Naročnik je vlagatelju priznal 30 % naslednjih stroškov: 123,00 EUR odvetniške nagrade, 20,00 EUR za pavšalne stroške in 768,99 EUR za takso, skupaj v znesku 273,60 EUR. Državna revizijska komisija je, upoštevaje meje vložene pritožbe (vlagatelj zahteva takso v višini 769,99 EUR in odvetniško nagrado v višini 1.400,00 EUR) odločila le o stroških nad priznano višino, saj v pritožbi ne more ponovno odločati o stroških, ki so že bili priznani s strani naročnika in glede katerih med strankama ni (več) spora.

Državna revizijska komisija je vlagatelju priznala še priglašene stroške za takso v preostali višini (70 % od zneska 768,99 EUR in ne 769,99 EUR) 538,29 EUR, medtem, ko je ostale stroške, ki jih vlagatelj zahteva s pritožbo (odvetniško nagrado nad priznano višino in 20 % DDV) zavrnila, saj vlagatelj navedenih stroškov v zahtevku za revizijo po višini ni opredeljeno oziroma ustrezno navedel (višine zahtevanega zneska za odvetniško nagrado 1.23,00 EUR ni mogoče ugotoviti, posledično tudi ne 20 % DDV).

Državna revizijska komisija je glede na navedeno pritožbi vlagatelja ugodila tako, da je naročniku naložila povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju še v višini 538,29 EUR, ki jih mora naročnik plačati vlagatelju v 15 dneh po prejemu tega sklepa.

V zvezi s predlogom vlagatelja, da Državna revizijska komisija vpogleda v svetovalno pogodbo z zunanjim svetovalcem in vse fakture, ki jih je ta do sedaj posredoval naročniku in preveri, ali je dal finančno zavarovanje za svetovanje v tem postopku, v kakšni višini in v kolikšnem obsegu je kril stroške, ki so nastali naročniku in vlagatelju, ter, ali mu je naročnik poravnal stroške v višini uspešnosti, pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da vlagatelj ni pojasnil, v čem naj bi bil predlog povezan z odločanjem o konkretni pritožbi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo. Ker je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za odvetniško nagrado v višini 400,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 80,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 480,00 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni, medtem ko je pričetek paricijskega roka 15 dni določila po prejemu tega sklepa in ne od dneva odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo ter posledično priznala tudi obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega paricijskega roka. Naročnik namreč ne more izpolniti obveznosti in priti v zamudo z njeno izpolnitvijo, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.


Državna revizijska komisija je glede na navedeno odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 400,00 EUR, v 15 dneh po prejemu tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 6. 3. 2012
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., šestova 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran