EN

018-031/2012 Dom starejših občanov Trebnje

Številka: 018-031/2012-4
Datum sprejema: 5. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31., 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Opravljanje storitev čiščenja in razkuževanja prostorov, opreme in pripomočkov v DSO Trebnje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ISS Facility Services, d.o.o., Tržaška cesta 37A, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.3.2012

odločila:

1. Razširitev revizijskega zahtevka s postavitvijo podrednega zahtevka, kot izhaja iz vlagateljeve vloge z dne 24.1.2012, se zavrže.

2. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 4.1.2012 se zavrne kot neutemeljen.

3. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.11.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Opravljanje storitev čiščenja in razkuževanja prostorov, opreme in pripomočkov v DSO Trebnje". Naročnik je objavo javnega naročila izvedel prek Portala javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN13240/2011 z dne 17.11.2011. Naročnik javno naročilo oddaja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Dne 20.12.2011 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku EES sistemi, d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila najugodnejša.

Vlagatelj je dne 4.1.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in sicer zaradi nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj s tem v zvezi izraža prepričanje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja iz 13. točke razpisne dokumentacije. Izmed desetih referenc, ki jih je izbrani ponudnik navedel v svoji ponudbi, po vlagateljevem prepričanju naročnikovi definiciji javne ustanove s področja zdravstvene ali socialne dejavnosti ustreza zgolj referenca za referenčnega naročnika Zdravstveni dom Koper. Ker ta referenca pokriva zgolj obdobje od 1.9.2011 do 31.8.2016, pa izbrani ponudnik po vlagateljevem mnenju ni izkazal, da je opravljal storitve čiščenja v celotnem obdobju od 2007 - 2011, kot naj bi bilo to sicer zahtevano v obravnavanem pogoju. Naročnik bi moral ponudbo izbranega ponudnika zato izločiti iz postopka, ker tega ni storil, pa je prekršil določila 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v zvezi z določili 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je naročnik kršil navedena določila ZJN-2 ter da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi tako, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva še, da naročnik ponovno odloči in izbere najugodnejšo ponudbo skladno z določili razpisne dokumentacije, pa tudi, da se mu povrnejo stroški pravnega varstva.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 19.1.2012, s katerim je tega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pri ocenjevanju ponudb upošteval tako zaključena dela, kot dela, ki še niso zaključena, pri čemer tudi ni predpisal, koliko časa najmanj se morajo dela izvajati. Obravnavanega pogoja naročnik tako ni določil na način, kot ga razlaga in razume vlagatelj. Če bi bil namen naročnika, da ponudniki izkažejo svojo usposobljenost z že opravljenimi storitvami, ki trajajo določeno časovno obdobje, bi pogoj definiral drugače in bi navedel obdobje trajanja storitev. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi navedel deset referenc, od katerih je naročnik upošteval kot ustrezno le referenco, ki se nanaša na Zdravstveni dom Koper. S to referenco je izbrani ponudnik izpolnil obravnavani pogoj, brez obstoja razloga, ki bi iz tega naslova narekoval izločitev njegove ponudbe po ZJN-2. Glede na to, da se je referenčno potrdilo Zdravstvenega doma Koper nanašalo na izvedbo storitev čiščenja prostorov za obdobje od 1.9.2011 do 31.8.2016, torej na storitve, ki v obdobju od 29.11.2011 do 31.8.2016 še niso mogle biti izvedene, je bil izbrani ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe. Izbrani ponudnik je na poziv odgovoril dne 14.12.2011, pri tem pa navedel, da je pogoj razpisa, da se storitev opravlja v obdobju 2007 - 2011, torej tudi v letu 2011, kar pomeni še vedno trajajoče poslovno razmerje, s čemer je navedeni pogoj izpolnjen. Vlagatelj je k dopolnitvi ponudbe predložil še dodatno referenco, ki pa je naročnik, skladno z 78. členom ZJN-2, ni upošteval. Naročnik je nato referenco Zdravstvenega doma Koper preveril še pri referenčnem naročniku, ki je to potrdil in jo označil za verodostojno. Prejeta potrjena referenca je bila zato ocenjena kot ustrezna zahtevam razpisne dokumentacije. Vlagateljeva razlaga navedb izbranega ponudnika v njegovi dopolnitvi ponudbe je napačna in v neskladju s pravilnim in dejanskim pomenom pogoja, ki ga je določil naročnik. Vlagateljeve navedbe so posledica napačne razlage obravnavanega razpisnega pogoja in so v neskladju z naročnikovimi zahtevami. V primeru, da bi takšni razlagi pritrdil naročnik, bi to pomenilo nedopustno spremembo razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 24.1.2012 na naročnika in Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku. V podani vlogi vlagatelj istočasno navaja, da je bil prepričan, da razlaga pogoja pod točko 13. razpisne dokumentacije ni sporna in so ga naročnik in ponudniki razumeli na enak način. Ker je po prejemu odločitve o revizijskem zahtevku ugotovil, da z vidika naročnika pogoj očitno ni bil jasen oz. da tega razume drugače kot vlagatelj in drugi ponudniki (sledeč vlagatelju tako tudi izbrani ponudnik), možnost različne razlage obravnavanega pogoja pomeni kršitev načela enakopravnosti ponudnikov in prepovedi diskriminacije ponudnikov ter drugih načel javnega naročanja, saj naročniku omogoča prosto razlaganje zapisanega pogoja in s tem možnost vplivanja na izid javnega naročila. Ker gre pri tem za kršitve, ki jih vlagatelj brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku, vlagatelj svoj revizijski zahtevek razširja tako, da podrejeno predlaga, da Državna revizijska komisija ugotovi, da je pogoj pod točko 13. razpisne dokumentacije nejasen in dvoumen, in da v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 25.1.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem v zvezi z vodenim predrevizijskim postopkom.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 31., 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svoji vlogi z dne 24.1.2012 navajal nova dejstva in kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku z dne 4.1.2012 ni navajal. Tako je na novo zatrjeval nejasnost in dvoumnost razpisnega pogoja pod točko 13. razpisne dokumentacije, na s tem povezanih trditvah pa je utemeljil tudi na novo podan očitek o naročnikovih kršitvah nekaterih temeljnih načel javnega naročanja. Vlagatelj je s svojo vlogo z dne 24.1.2012 poleg tega razširil svoj revizijski zahtevek, in sicer s postavitvijo dodatnega, podrednega revizijskega predloga.

Iz določil petega odstavka 29. člena ZPVPJN izhaja, da se lahko vlagatelj v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o njegovem revizijskem zahtevku opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelju referenčni pogoj iz 13. točke razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, s tem pa tudi vse možne razlage tega pogoja, znan (ali pa mu je vsaj mogel biti znan) že z dnem objave razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil. Prav tako je za vlagatelja sedaj sporna interpretacija tega pogoja predstavljala podlago za oddajo predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku, ki pa jo je vlagatelj izpodbijal že v svojem revizijskem zahtevku - v primeru interpretacije, ki jo kot edino možno (in edino doslej znano mu) ponuja vlagatelj, do oddaje predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku (kot sicer zatrjuje tudi sam vlagatelj) namreč ne bi moglo priti.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikova interpretacija pogoja iz 13. točke razpisne dokumentacije, ki jo je vlagatelj kot sporno izpostavil šele v svoji vlogi z dne 24.1.2012, ne predstavlja niti objektivno novega dejstva (t.j. dejstva, ki bi nastalo šele po vlagateljevi vložitvi revizijskega zahtevka z dne 4.1.2012) niti subjektivno novega dejstva (t.j. dejstva, ki je obstajalo že pred vlagateljevo vložitvijo revizijskega zahtevka, s katerim pa bi se vlagatelj lahko seznanil šele po njegovi vložitvi). Posledično gre zaključiti, da vlagatelj navedenega dejstva in iz njega domnevno izhajajočih kršitev v svoji vlogi z dne 24.1.2012 ni bil upravičen navajati, na tej podlagi izvedeno razširitev revizijskega zahtevka pa gre (glede na potek roka za vložitev revizijskega zahtevka) označiti za nepravočasno.

Državna revizijska komisija zato predstavljenih revizijskih navedb vlagatelja ni meritorno obravnavala, razširitev revizijskega zahtevka s postavitvijo podrednega zahtevka, kot izhaja iz vlagateljeve vloge z dne 24.1.2012, pa je (skladno z določili 31. člena ZPVPJN) zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
V zadevi je med vlagateljem in naročnikom spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, in sicer vezano na vprašanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna zaradi neizpolnjevanja referenčnega pogoja iz 13. točke razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej pod točko "13. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe" med drugim navedel naslednji pogoj:

"Prvi pogoj za pristop k oddaji ponudbe je, da je ponudnik opravljal storitve čiščenja v vsaj eni (1) javni ustanovi s področja zdravstvene ali socialne dejavnosti (bolnišnice, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi), v obdobju 2007 - 2011. Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika upošteval le tiste reference, ki jih bo ponudnik navedel v ponudbenem obrazcu št 10: Izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo ter seznam najvažnejših opravljenih storitev s področja predmeta javnega naročila, in za katere bo s strani referenčne ustanove priložil v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan ponudbeni obrazec št. 10/a - referenčno potrdilo."

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov, v fazi pregledovanja ponudb pa je tako potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah 018-143/2003, 018-316/2006, 018-043/2008, 018-029/2011 itd.)

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje naročnikovemu stalušču, da je predstavljeni pogoj za priznanje tehnične sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila mogoče utemeljeno razlagati (tudi) na način, skladno s katerim za njegovo izpolnjevanje zadostuje izkaz enega referenčnega posla čiščenja v "javni ustanovi s področja zdravstvene ali socialne dejavnosti (bolnišnice, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi)" in sicer kadarkoli v obdobju med letoma 2007 in 2011. Takšno stališče dopušča jezikovna razlaga navedenega pogoja, skladno pa je tudi z njegovo logično razlago, saj se predmetno javno naročilo oddaja za obdobje dveh let, zaradi česar bi bila zahteva po izkazovanju referenc za celotno obdobje petih let (kot sporni pogoj razume vlagatelj) nesorazmerna s predmetom javnega naročila.

Državna revizijska komisija v zvezi z zapisanim dodaja, da sta predstavljeni pogoj na enak način, kot ga razume naročnik, razumela tudi izbrani ponudnik (upoštevajoč njegovo pojasnilo ponudbe z dne 9.12.2011) ter ponudnik I.P.Č., d.o.o., Kostanjevica na Krki, ki je v predmetnem postopku oddal tretjeuvrščeno ponudbo - tudi slednji je v svoji ponudbi namreč navedel referenci, ki ne zajemata celotnega obdobja od 2007 do 2011. Na način, da mora referenca zajemati celotno navedeno obdobje, je izmed vseh udeleženih v postopku oddaje predmetnega javnega naročila obravnavani referenčni pogoj, tako pravzaprav razumel zgolj vlagatelj.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej (na ponudbenem obrazcu št. 10) v izkaz izpolnjevanja predstavljenega pogoja navedel deset referenc, med njimi tudi (za vlagatelja sporno) referenco referenčnega naročnika ZD Koper, pri kateri je kot čas realizacije navedeno obdobje "2011-2016". Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil tudi referenčno potrdilo omenjenega referenčnega naročnika, iz katerega izhaja obdobje izvajanja storitev od 1.9.2011 do 31.8.2016.
Z vpogledom v spisovno dokumentacijo gre dalje ugotoviti, da je naročnik pred izdajo odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo dokazila o navedeni referenci - ugotovil je namreč, da se predloženo referenčno potrdilo nanaša na storitve, ki še niso mogle biti izvedene. Na naročnikov poziv je vlagatelj odgovoril z dopisom z dne 9.12.2011, v katerem je pojasnil, da gre pri referenčnem poslu za še vedno trajajoče poslovno razmerje, v okviru katerega pa so se storitve opravljale tudi v letu 2011, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Z vpogledom v spisovno dokumentacijo gre ugotoviti še, da je naročnik sporno referenco preveril tudi pri referenčnem naročniku, ki je z dopisom z dne 16.12.2011 potrdil, da ima z izbranim ponudnikom sklenjeno pogodbo za čiščenje prostorov za obdobje od 1.9.2011 do 31.8.2016 ter da je izbrani ponudnik pri njem v času od 1.9.2011 do 16.12.2011 opravljal storitev čiščenja prostorov.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika (in s to v zvezi naknadno pridobljenih pojasnil) nedvomno izhaja, da je izbrani ponudnik v letu 2011 opravljal storitve čiščenja v Zdravstvenem domu Koper, s čemer je pogoj iz 13. točke razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila izpolnjen.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja referenčnega pogoja iz 13. točke razpisne dokumentacije ni uspel izkazati. Ker vlagatelj posledično ni uspel izkazati niti nezakonitosti napadene odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, njegov revizijski zahtevek z dne 4.1.2012 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 5.3.2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje,
- ISS Facility Services, d.o.o., Tržaška cesta 37A, Maribor,
- EES sistemi, d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Natisni stran