EN

018-436/2011 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-436/2011-7
Datum sprejema: 27. 2. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila za "DIALIZNI MATERIAL", v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" (pod šiframi artiklov 772259, 406716, 772267), in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDINOVA, d. o. o., Jurčkova cesta 229, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova ulica 11, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27. februarja 2012

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 02. decembra 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22. junija 2011 sprejel sklep (številka DS-387/11) o začetku postopka oddaje javnega naročila za dializni material, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (s sklenitvijo okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 06. julija 2011 (pod številko objave JN7487/2011) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 09. julija 2011 (pod številko dokumenta 215870) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2011/S 130 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN7759/2011) objavljeno dne 12. julija 2011, oziroma (pod številko objave JN9096/2011) dne 10. avgusta 2011, dodatne informacije pa so bile v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije objavljene dne 15. julija 2011 (pod številko dokumenta 2011/S 134-222000) oziroma dne 12. avgusta 2011 (pod številko dokumenta 2011/S 154-255047).

Naročnik je dne 27. oktobra 2011 sprejel "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka DS-1220/11 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), ki ga je vlagatelj prejel dne 02. novembra 2011.

Vlagatelj je dne 04. novembra 2011 na pošto priporočeno oddal vlogo, "Ref. št.: 72/11", z dne 03. novembra 2011, poimenovano "Zahtevek za dodatno obrazloženo pojasnilo o oddaji javnega naročila z dne 27.10.2011, vezano na JN "Dializni material", objavljen na Portalu javnih naročil, datum objave 6.7.2011, štev. objave JN 7487/2011".

Naročnik je dne 10. novembra 2011 sprejel "DODATNO OBRAZLOŽITEV OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka DS-1264/11 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 11. novembra 2011.

Dne 21. novembra 2011 je naročnik sprejel "POPRAVEK DODATNE OBRAZLOŽITVE OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka DS-1339/11 (v nadaljnjem besedilu: popravek dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila), ki ga je vlagatelj prejel dne 21. novembra 2011.

Dne 22. novembra 2011 je naročnik sprejel "POPRAVEK OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka DS-1349/11, ki ga je vlagatelj prejel dne 23. novembra 2011.

Vlagatelj je dne 25. novembra 2011 na pošto priporočeno oddal vlogo, "Ref. št.: 73/11", z dne 24. novembra 2011, poimenovano "Zahteva za dodatno obrazložitev v skladu s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2 in zahteva za spremembo odločitve v skladu s petim odstavkom 79. člena ZJN-2".

Vlagatelj je dne 02. decembra 2011 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 02. decembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj (primarno) predlaga, da se ugotovi, da je ponudba vlagatelja v "Skupini 02 - Polisulfonski dializatorji I" pod šiframi 772259, 406716 in 772267 popolna, pa tudi, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi popravek dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na "Skupino 02 - Polisulfonski dializatorji I" pod šiframi 772259, 406716 in 772267, zadeva pa se vrne naročniku v ponovno odločanje. Podrejeno vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi popravek dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na "Skupino 02 - Polisulfonski dializatorji I" pod šiframi 772259, 406716 in 772267, tako da ostane v veljavi naročnikova prvotna odločitev, ki jo je navedel v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, posledično pa, da naročnik sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi predlaga, da mu naročnik izplača priglašene stroške postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo v celoti neopravičeno izločil iz nadaljnje obravnave, saj je naročniku (v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I") predal popolno ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Dializatorji, ki jih je ponudil v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I", namreč nimajo membrane iz polifenilena, pač pa imajo membrano (kot to izhaja tudi iz izjave proizvajalca) iz polietersulfona. Besedna zveza "membrana iz polifenilena" je s strani proizvajalca tako uporabljena (zgolj) kot komercialno ime.

Naročnik je dne 14. decembra 2011 sprejel sklep, številka NK-1453/11, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (kot neutemeljen) zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je v specifikacijah zahtev za dializatorje nedvoumno navedel pet skupin, med njimi tudi skupino "02. POLISULFONSKI DIALIZATORJI I - SINTETIČNA NECELULOZNA VISOKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLISULFONA", iz vlagateljeve ponudbe pa ne izhaja, da bi bila membrana dializatorjev, ki jih je vlagatelj ponudil v slednje omenjeni skupini, iz polisulfona. Marketinško obračanje besed in (zgolj) predložitev dokazov spektrov kemijske sestave polimerov membrane drugih proizvajalcev pa je, kot zaključuje naročnik, žal premalo, da bi svoje bolnike zdravil na tak način.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka DS-1459/11, z dne 15. decembra 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku postopka oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 21. decembra 2011 prejela vlagateljevo pripravljalno vlogo z dne 20. decembra 2011, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je naročnika in vlagatelja z dopisom številka 018-436/2011-4, z dne 11. januarja 2012, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom številka 018-436/2011-5, z dne 02. februarja 2012, zaprosila za posredovanje pojasnila, ki ga je prejela dne 09. februarja 2012.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski postopek in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da vlagatelj zahtevek za revizijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila vlaga le v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" (pod šiframi artiklov 772259, 406716, 772267). Omenjeni zaključek izhaja iz vsebine zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj (zadnji odstavek na prvi strani) navaja, da zahtevek za revizijo vlaga "v Skupini 02 - Polisulfonski dializatorji I pod šiframi 772259, 406716 in 772267", pa tudi iz vsebine odločitve o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 2), v kateri naročnik ugotavlja, da se vlagateljev zahtevek za revizijo "nanaša na vrste blaga iz skupine 02 Polisulfonski dializatorji, šifre 772259, 406716 in 772267".

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v popravku dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila naročnik zapisal, da je na podlagi zadnje proučitve vlagateljeve ponudbe v delu, ki se nanaša na šifre artiklov 772259, 406716 in 772267 (v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I") ugotovil, da ta ni primerna, saj dializatorji, ponujeni na navedenih identih (pod navedenimi tremi šiframi artiklov), ne izpolnjujejo njegovih strokovnih zahtev, ker membrana ni iz polisulfona. Naročnik je ob tem zaključil, da "[s]trokovne zahteve po sintetični biokompatibilni membrani iz polisulfona tako niso izpolnjene".

Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je naročnik v Povabilu k predložitvi ponudbe, številka V1-19/12, med drugim zapisal, da je ponudbo treba izdelati v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Količine in vrste blaga je naročnik podal v specifikaciji zahtev (točka 1.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), popolna pa bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Glede na navedeno je naročnik (v točki 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) zahteval, da mora ponudnik v ponudbi (med drugim) predložiti izjavo o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1), izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-3), izpolnjen obrazec "Specifikacija zahtev naročnika" (OBR-4), izpolnjen obrazec "Specifikacija ponudbe s cenami" (OBR-5) in izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-8). Naročnik je ob tem še dodal, da bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila, pri čemer so tehnične zahteve opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika" in v prilogi 4.a k "Specifikaciji zahtev naročnika" (drugi odstavek točke 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 7). Naročnik je nadalje določil, da mora ponudnik (da lahko sodeluje v postopku) v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v točki 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, sposobnost ponudnikov pa bo ugotavljal tudi na osnovi izpolnjevanja pogoja, da ponudnik zagotavlja razpisane vrste in količine blaga za katere oddaja ponudbo (13. alinea točke 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik predvidel izjavo ponudnika (OBR-8), obenem pa je določil, da bo ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, izločil (točka 2.13 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da je ponudbo treba izdelati v skladu z navodili razpisne dokumentacije, da mora ponudnik v ponudbi predložiti v razpisni dokumentaciji (Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe) zahtevane izjave, pa tudi, da bo kot nepopolno zavrnil tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila.

V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik sicer zapisal, da je v "Specifikaciji zahtev naročnika" za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oziroma kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga, vendar pa je Državna revizijska komisija ob vpogledu v dokument, poimenovan "SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA" (skupina 02 "Polisulfonski dializatorji I") ugotovila, da naročnik v njem blagovnih znamk oziroma kataloških številk ni navedel, pač pa je navedel (interne) šifre posameznega artikla, "EM" (enoto mere) posameznega artikla in "Predv. kol." (predvidene količine) posameznega artikla. Ker torej naročnik v omenjenih specifikacijah zahtev v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" ni navedel blagovne znamke oziroma kataloške številke, katerih predvideni namen je bil, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga, v posledici navedenega v dokumentu, poimenovanem "SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA" (skupina 02 "Polisulfonski dializatorji I") ni določil osnove (podlage), na katero bi se aplicirala določba (drugega stavka prvega odstavka točke 2.2) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (na strani 7), po kateri morajo ponudniki ponuditi enako ali višjo raven kakovosti (ponujenih artiklov) oziroma ustrezno strokovno paralelo. Navedeno pomeni, da je omenjena določba v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (zaradi opustitve navedbe osnove, na katero bi se določba (drugega stavka prvega odstavka točke 2.2) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe aplicirala) neuporabljiva in v konkretnem primeru (pravno) neupoštevna.

Glede na navedeno, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila posamezne skupine dializatorjev ločil (oblikoval) prav upoštevaje osnovo, iz katere je izdelana membrana (upoštevaje polimer oziroma material, tip dializne membrane), je iz razpisne dokumentacije razbrati naročnikov namen, da želi v posamezni skupini pridobiti dializatorje s tipom membrane, kot je v njej zahtevana. Zahtevana osnova, iz katere je membrana izdelana (polimer oziroma material, tip dializne membrane), namreč izhaja tako iz poimenovanja posamezne skupine v dokumentu "Strokovne zahteve membrane hemodializatorja", v dokumentu "SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA" in v dokumentu "SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI" (na primer: skupina 02 "Polisulfonski dializatorji I"; podčrtala Državna revizijska komisija), ki so vsi sestavni del razpisne dokumentacije, kakor tudi iz strokovnih zahtev membran hemodializatorja (v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" se strokovna zahteva glasi: "sintetična biokompatibilna membrana iz polisulfona"; podčrtala Državna revizijska komisija). Razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila v konkretnem primeru torej ni razumeti na način, da bi ponudniki v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" lahko ponudili dializatorje z membrano, ki ni iz polisulfona. Naročnik je namreč v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" jasno zapisal, da zahteva od ponudnikov sintetično biokompatibilno membrano iz polisulfona, ne pa morebiti iz polietersulfona. Na navedeno dejstvo v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo upravičeno opozarja tudi naročnik, ko zapiše, da
- je v specifikaciji strokovnih zahtev za dializatorje nedvoumno navedel pet skupin dializatorjev, med njimi tudi "02. POLISULFONSKI DIALIZATORJI I - SINTETIČNA NECELULOZNA VISOKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLISULFONA" (šesti odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani 2; podčrtala Državna revizijska komisija),
- je vlagatelj "v priloženem dopisu odvetnice samosvoje spremenil" njegovo "strokovno zahtevo po sintetični biokompatibilni membrani iz polisulfona v "sintetično biokompatibilno membrano iz PS/polietersulfona"" (tretji odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani 3),
- v izrazih, ki jih v navezavi na ponujeni dializator navaja vlagatelj, "žal ni nikjer zaslediti imena polisulfon, kar je bila naša strokovna zahteva" (četrti odstavek odločitve o zahtevku za revizijo na strani 2; podčrtala Državna revizijska komisija).

Ločevanje med membranami iz polisulfona in membranami iz polietersulfona izhaja tudi iz dela naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 3), v katerem prve razvrsti pod številko 3 ("3. polisulfon-PS"), druge pa pod številko 5 ("5. polietersulfon/polivinilpirolidon-PES/PVP"), ter doda, da so v literaturi "te razdelitve nedvoumne" (drugi odstavek na strani 3). Doslej zapisano (strokovno) sovpada tudi z dejstvom, da sta dializna membrana in njene lastnosti zelo pomemben, morda celo najpomembnejši element biokompatibilnosti, izbira polimera oziroma materiala dializne membrane pa ima zelo pomemben vpliv na kvaliteto hemodializnega zdravljenja bolnikov.

Prav tako razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila v konkretnem primeru ni razumeti na način, da bi ponudniki v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" lahko ponudili dializatorje z membrano, ki je morebitna "izpeljanka" zahtevane membrane. V izpostavljenem delu zahtevka za revizijo (tretji odstavek na strani 5) tako ni mogoče slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da bi v konkretnem primeru zadostil zahtevam, zapisanim v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I", že v primeru, če bi (oziroma ker naj bi) ponudil "novejšo izpeljanko" zahtevane membrane, to je "polietersulfon", saj naj bi skupina polisulfon vključevala "novejšo izpeljanko polietersulfon". Kot je bilo to v obrazložitvi predmetnega sklepa Državne revizijske komisije zapisano že doslej, iz razpisne dokumentacije v konkretnem primeru izhaja, da želi naročnik v posamezni skupini pridobiti dializatorje s tipom membrane, kot je v njej zahtevana, ne pa dializatorjev s tipom membrane, ki je morebitna "novejša izpeljanka" v posamezni skupini zahtevane membrane ali pa morebitna diverzifikacija v posamezni skupini zahtevane membrane. Če bi v konkretnem primeru naročnik v posamezni skupini (v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I") želel pridobiti tudi dializatorje z membrano, ki je "novejša izpeljanka" polisulfonske membrane ali diverzifikacija polisulfonske membrane, bi moral to v razpisni dokumentaciji (v Navodilih za izdelavo ponudbe) tudi izrecno zapisati (tehnično zahtevo na primer določiti "sintetična biokompatibilna membrana iz polisulfona ali polietersulfona", skupino 02 pa na primer poimenovati "Polisulfonski ali polietersulfonski dializatorji I"), česar pa ni storil.

V posledici dosedanjih zaključkov je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo ponudbo, ob tem pa ugotovila, da je vlagatelj v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" pod šiframi artiklov 772259, 406716 in 772267 ponudil dializatorje Phylther proizvajalca Bellco, S. r. l. V navezavi na omenjene dializatorje vlagatelj v zahtevku za revizijo sam zatrjuje, da je njihova membrana iz polietersulfona.

Ker bi na podlagi določb razpisne dokumentacije, kot so bile predstavljene doslej, naročnik kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, v posledici pa določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), tudi v primeru, če bi kot (neprimerne in) nepopolne ne izločil ponudbe, v kateri bi ponudnik ponudil dializatorje z membrano iz polietersulfona (polietersulfonske dializatorje), se v konkretnem primeru Državna revizijska komisija ni opredeljevala do vprašanja, ali je
- membrana dializatorjev Phylther proizvajalca Bellco, S. r. l., ki jih je v svoji ponudbi v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" ponudil vlagatelj, iz polietersulfona (ali iz polifenilena),
- besedna zveza "membrana iz polifenilena" dializatorja Phylther proizvajalca Bellco, S. r. l., uporabljena kot komercialno ime.
Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo sam zatrjuje, da je membrana dializatorjev Phylther proizvajalca Bellco, S. r. l., ki jih ponuja v svoji ponudbi, iz polietersulfona, ne pa morebiti (kot je to zahteval naročnik) iz polisulfona.

Na podlagi določb ZJN-2 je neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki je neprimerna, na podlagi določb ZJN-2 v posledici tudi ni popolna, saj je popolna tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa mora v postopku oddaje javnega naročila (po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Ker je naročnik v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" jasno zapisal, da zahteva od ponudnikov sintetično biokompatibilno membrano iz polisulfona, ne pa morebiti membrane iz polietersulfona, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo sam zatrjuje, da je membrana dializatorjev Phylther proizvajalca Bellco, S. r. l., ki jih v omenjeni skupini ponuja v svoji ponudbi, iz polietersulfona, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik s tem, ko je ugotovil, da vlagateljeva ponudba, predložena v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I", ni primerna (in ni popolna), v posledici pa jo je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ni kršil ne določb lastne razpisne dokumentacije ne določb ZJN-2.

Vlagatelj bi lahko (oziroma bi moral), če je ocenil, da je naročnik z določitvijo tehničnih zahtev razpisne dokumentacije v skupini 02 "Polisulfonski dializatorji I" morebiti kršil katero od določb ZJN-2 (in v omenjeni skupini v strokovnih zahtevah membran hemodializatorja namesto zahteve, ki se glasi "sintetična biokompatibilna membrana iz polisulfona", morebiti postaviti zahtevo, ki bi se glasila "sintetična biokompatibilna membrana iz polisulfona/polietersulfona"), zahtevek za revizijo vložiti do poteka roka, določenega za predložitev ponudb. Vlagatelj namreč po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), pri čemer v konkretnem primeru ZPVPJN drugačnega zaključka ne dopušča, vlagatelj pa v konkretnem primeru tudi ni dokazal, da (morebiti) zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo (z dne 02. decembra 2011), tako v 2. točki (na strani 6) njegovega primarnega pravovarstvenega predloga kakor tudi v njegovem podrejenem pravovarstvenem predlogu, na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljen zavrnila.

V povezavi z vlagateljevim (primarnim) pravovarstvenim predlogom, kot izhaja iz točke 1. (na strani 6), da se ugotovi, da je njegova ponudba v "Skupini 02 - Polisulfonski dializatorji I" pod šiframi 772259, 406716 in 772267 popolna, Državna revizijska komisija pripominja, da lahko na podlagi tretjega in četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže, (kot neutemeljenega) zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja, ali naročniku naloži odpravo kršitve. V postopku pravnega varstva javnega naročanja (po ZPVPJN) se namreč z morebitno ugoditvijo zahtevku za revizijo in morebitno razveljavitvijo (dela) postopka oddaje javnega naročila zgolj preprečuje nezakonito ravnanje naročnika, medtem ko (morebitna) odločitev o tem, kaj bo naročnik (skladno z določili ZJN-2 in ugotovitvami Državne revizijske komisije) storil v (ponovljenem) postopku javnega naročanja, ostaja v pristojnosti naročnika (ugotavljanje popolnosti ponudb, kot institut postopka javnega naročanja, je v pristojnosti naročnika - v zvezi s tem pogledati zlasti 79. oziroma 80. člen ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov postopka, in sicer: odvetniške stroške za sestavo zahtevka za revizijo (v znesku 1.400,00 EUR), materialne stroške (v znesku 20,00 EUR), 20 % davek na dodano vrednost ter vplačano takso. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 27. februarja 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije

Natisni stran