EN

018-043/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-043/2012-3
Datum sprejema: 24. 2. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup pisarniške galanterije in materiala za tiskanje - sklop 1: pisarniška galanterija", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24. 2. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo (vloga z dne 20. 1. 2012) se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1 "pisarniška galanterija", kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 210/2010-ODP (faza II) za nabavo pisarniške galanterije in materiala za tiskanje" št. 430-555/2011-14 z dne 30. 12. 2011.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 3.894,34 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za "Nakup pisarniške galanterije in materiala za tiskanje - sklop 1: pisarniška galanterija", v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma ponudnike s povabilom z dne 2. 12. 2011 povabil k predložitvi ponudbe za sklop 1 (pisarniška galanterija) in sklop 2 (material za tiskanje). Dne 30. 12. 2011 je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila, iz katere je razvidno, da je v sklopu 1 in sklopu 2 kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Mladinska knjiga TRGOVINA, d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 je vlagatelj z vlogo z dne 20. 1. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj v določenih delih ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita naslednje pomanjkljivosti:
1. Pod postavkami 228, 229, 230 in 231 je izbrani ponudnik ponudil artikel proizvajalca TENFON G-155, ki ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, saj to pisalo omogoča dolžino pisanja 600 m, medtem ko je naročnik zahteval cca. 1000 m.
2. Pod postavko 260 je izbrani ponudnik ponudil artikel proizvajalca DELI, ki ga je opisal kot kemični svinčnik s kovinsko zaponko in kovinskim vodilom. Vlagatelj navaja, da proizvajalec DELI nima pisala s kovinsko zaponko in vodilom.
3. Pod postavkami 263, 264 in 265 je izbrani ponudnik ponudil artikel proizvajalca DELI, ki ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, saj omogoča pisanje v dolžino 600 m, medtem ko je naročnik zahteval cca. 1300 m.
4. Pod postavkami 335, 336, 337 in 338 je izbrani ponudnik ponudil samolepilne lističe dolžine 75 mm, medtem ko je naročnik zahteval dolžino 76 mm.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 1, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 30. 1. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da vsi njegovi artikli, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kot sporne, ustrezajo naročnikovim zahtevam

Naročnik je dne 6. 2. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi se naročnik sklicuje na pojasnila izbranega ponudnika in se na njihovi podlagi opredeljuje do posameznih vlagateljevih navedb:
1. Pod postavkami 228, 229, 230 in 231 je izbrani ponudnik ponudil artikel, katerega ohišje proizvaja proizvajalec TENFON G-155, gel vložka pisala pa proizvaja proizvajalec CELLO International PVT. LTD. Ti vložki izpolnjujejo vse pogoje naročnika glede dolžine pisanja.
2. Kemični svinčnik, ki ga ponuja izbrani ponudnik, v celoti izpolnjuje zahteve naročnika. Dejstvo, da proizvajalec DELI artikla nima v spletnem katalogu, še ne pomeni, da ga ne proizvaja.
3. Tudi v zvezi s postavkami 263, 264 in 265 naročnik navaja, da izbrani ponudnik ponuja vložke proizvajalca CELLO International PVT. LTD., ki izpolnjujejo zahteve glede črnila, kroglice in dolžine pisala.
4. Na očitke o neustrezni dolžini lističev naročnik odgovarja, da je na vprašanje enega izmed ponudnikov pojasnil, da lahko ponudniki ponudijo tudi lističe, katerih dolžina je 75 mm.

Naročnik je z vlogo z dne 6. 2. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 10. 2. 2012, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da se je naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo oprl le na pojasnila izbranega ponudnika, pri čemer ne naročnik ne izbrani ponudnik za svoje trditve nista predložila nobenih dokazov. Vlagatelj navaja, da ni mogoče sprejeti pojasnil izbranega ponudnika, da se je v ponudbi zavezal dobavljati vložke za gel proizvajalca CELLO International PVT. LTD. in da proizvajalec DELI ponuja tudi kemične svinčnike, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz ponudbe, čeprav niso navedeni v spletnem katalogu. Teh trditev po mnenju vlagatelja sploh ni mogoče dokazati, saj organ pravnega varstva ne sme izvesti dokaza, ki ga nobena od strank ni predlagala. Izbrani ponudnik bi moral ob navedbi, da proizvajalec DELI ponuja tudi kemične svinčnike, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz ponudbe, čeprav niso navedeni v spletnem katalogu, kot dokazni predlog predlagati poizvedbe pri proizvajalcu, česar pa ni storil, zato je zahtevek utemeljen že iz tega razloga. Ob tem vlagatelj še opozarja, da izbrani ponudnik priznava, da vložki proizvajalca DELI ne izpolnjujejo zahtev glede dolžine pisanja, zato se ta dejstva štejejo za priznana. Poleg tega iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, da bi ta ponujal vložke proizvajalca CELLO International PVT. LTD., zato vlagatelj opozarja, da izbrani ponudnik v revizijskem postopku spreminja svojo ponudbo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali izbrani ponudnik ponuja določene artikle, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije oz. ali je njegovo ponudbo mogoče označiti za primerno in popolno.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 16. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 neprimerna, če ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki ni primerna, tudi ni popolna, naročnik pa je dolžan tako ponudbo v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije in ki tudi nima drugih pomanjkljivosti, naročnik ne sme označiti za nepravilno, neprimerno oz. nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

še pred vsebinsko obravnavo navedb, ki se nanašajo na ustreznost posameznih artiklov iz ponudbe izbranega ponudnika, je treba glede na vlagateljeve pomisleke iz njegove vloge z dne 10. 2. 2012 pojasniti, da ZPVPJN vsebuje posebne določbe v zvezi z zbiranjem procesnega gradiva. Prvi in drugi odstavek 32. člena ZPVPJN določata, da lahko Državna revizijska komisija v revizijskem postopku izvede vse dokaze, za katere presodi, da bodo pripomogli k zakoniti in pravilni odločitvi o zahtevku za revizijo. Pri tem ni omejena le na dokazne predloge vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika. Kot dokazilo se lahko uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje dejanskega stanja v zadevi. Državna revizijska komisija lahko ob tem ugotavlja tudi dejstva, ki jih vlagatelj, izbrani ponudnik in naročnik niso navajali, če presodi, da je to potrebno za zakonito odločitev o zahtevku za revizijo. Iz citiranih določil je razvidno, da Državna revizijska komisija v revizijskem postopku (drugače kot sodišče v pravdnem postopku) ni vezana na dokazne predloge strank, temveč lahko izvaja tudi dokaze, ki jih ni predlagala nobena izmed strank, če presodi, da bodo ti dokazi pripomogli k zakoniti, pravilni in hitri odločitvi o zahtevku za revizijo.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je izbrani ponudnik pod postavkami 228, 229, 230 in 231 ponudil artikel, ki ne izpolnjuje naročnikovih zahtev glede dolžine pisanja, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik zahteve glede lastnosti posameznih artiklov določil v tabeli "Ponudbeni predračun za pisarniško galanterijo". V postavkah 228, 229, 230 in 231 je naročnik opisal gel pisalo v črni, modri, rdeči in zeleni barvi, pri čemer je določil naslednje zahteve:

"Gel pisalo PILOT BL G-2 0.5, z dokumentarnim črnilom, dolžine pisanja cca 1000m, antialergen grip, neobrabljiva volfram - karbidna kroglica premera 0,5 mm".

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v postavkah 228, 229, 230 in 231 ponudil artikel, ki ga je opisal na naslednji način:

"Gel pisalo z dokumentarnim črnilom, antialergen grip, neobrabljiva volfram - karbidna kroglica premera 0,5 mm".

V polju za vpis kode, po kateri se bo naročalo blago, je izbrani ponudnik vpisal le eno šifro, v polje, kjer je bilo treba navesti proizvajalca, pa je vpisal "TENFON". V tabelo "Seznam vzorcev blaga" je izbrani ponudnik v postavki 229 ponovil opis, kot je bil naveden v tabeli "Ponudbeni predračun za pisarniško galanterijo", ponovno je navedel, da v tej postavki ponuja pisalo proizvajalca "TENFON", hkrati pa je v tabelo natisnil tudi sliko pisala, na katerem so razvidne oznake "TF-155 TENFON GEL INK PEN".

Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz nje v nobenem delu ni razvidno, da bi izbrani ponudnik v postavkah 228, 229, 230 in 231 ponujal gel pisalo z vložkom proizvajalca CELLO International PVT. LTD. oz. da bi pisalo, ki ga izbrani ponudnik ponuja v teh postavkah, izpolnjevalo naročnikovo zahtevo glede dolžine pisanja. Iz ponudbe izbranega ponudnika je namreč razvidno, da ta v postavkah 228, 229, 230 in 231 ponuja pisalo proizvajalca TENFON, ne da bi ob tem kjerkoli v ponudbi navedel, da ponuja le ohišje tega proizvajalca, medtem ko naj bi vanj vstavil vložek od proizvajalca CELLO International PVT. LTD. Tudi iz tehničnega opisa artikla, ki ga izbrani ponudnik ponuja v teh postavkah, ni v nobenem delu razvidno, da bi pisalo zagotavljalo dolžino pisanja približno 1000 m, saj je izbrani ponudnik, kot je bilo že zapisano, navedel le, da ponuja "Gel pisalo z dokumentarnim črnilom, antialergen grip, neobrabljiva volfram - karbidna kroglica premera 0,5 mm". Navedbam izbranega ponudnika iz vloge z dne 30. 1. 2012, da se je "v ponudbi zavezal dobavljati gel pisala ustrezne kakovosti, ki jih izpolnjujejo vložki za gel proizvajalca CELLO International PVT. LTD.", zato ni mogoče slediti. Izbrani ponudnik glede na svojo ponudbo, če bi jo naročnik izbral takšno kot je, v postavkah 228, 229, 230 in 231 ne bi bil dolžan dobavljati pisal z ohišjem proizvajalca TENFON in vložki proizvajalca CELLO International PVT. LTD., saj v nobenem delu ponudbe ni navedel, da bo v teh postavkah to storil. Nasprotno, ob odsotnosti drugačne izrecne označbe vložka je mogoče iz ponudbe izbranega ponudnika sklepati le to, da v postavkah 228, 229, 230 in 231 v celoti ponuja pisala proizvajalca TENFON. Z vlagateljem se je zato mogoče strinjati, da je izbrani ponudnik šele v predrevizijskem postopku navedel, da bo v postavkah 228, 229, 230 in 231 v ohišju proizvajalca TENFON dejansko dobavljal vložke proizvajalca CELLO International PVT. LTD., kar pa je v nasprotju z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2. Ta namreč določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik je v Povabilu k oddaji ponudbe z dne 2. 12. 2011 v poglavju 2.1 (Opis posameznega sklopa) navedel, da se artikli, ki s svojim opisom kažejo na točno določen artikel ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, obravnavajo kot artikli z obvezno dodatno navedbo "ali enakovreden", kot sinonim kakovostne ravni artikla. Navedeno pomeni, je zapisal naročnik, "da je ponujeni artikel lahko enakih ali boljših kakovostnih lastnosti, kot izhaja iz opisa oziroma zahteve naročnika". Ker iz ponudbe izbranega ponudnika v nobenem delu ne izhaja, da bo ta v postavkah 228, 229, 230 in 231 ponujal vložke proizvajalca CELLO International PVT. LTD., temveč izhaja le to, da bo naročniku v teh postavkah dobavljal pisala proizvajalca TENFON, ta pa ne izpolnjujejo naročnikove zahteve glede dolžine pisanja (o čemer med strankami ni spora), Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče obravnavati kot primerne in posledično popolne. Naročnik zato ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno in jo izbral kot najugodnejšo.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika v sklopu 1 "pisarniška galanterija", kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 210/2010-ODP (faza II) za nabavo pisarniške galanterije in materiala za tiskanje" št. 430-555/2011-14 z dne 30. 12. 2011. Ker je Državna revizijska komisija že pri presoji primernosti ponudbe izbranega ponudnika v postavkah 228, 229, 230 in 231 ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot primerne in popolne, ni več obravnavala ostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na druge pomanjkljivosti v njegovi ponudbi. Njihova vsebinska presoja namreč ne bi več mogla vplivati na ugotovitev, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot popolne, zaradi česar tudi ne bi vplivala na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila upošteva ugotovitev o neprimernosti in nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika in sprejme eno izmed odločitev, ki jih v tem primeru dopušča ZJN-2.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse v višini 2.910,34 EUR, stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem v višini 1.400,00 EUR, izdatke po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v višini 20 EUR, v nadaljevanju: ZOdvT) ter 20 % DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje v revizijskem postopku - nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek - stroške v višini 2.910,34 EUR,
- za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 3.894,34 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno, ker je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija, kadar sprejme odločitev iz druge alineje prvega odstavka 39. člena tega zakona in se ta nanaša na postopek oddaje javnega naročila, v katerem je treba obvestila, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, objaviti v Uradnem listu Evropske unije, od naročnika zahtevati, da ji predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Naročnik bo moral Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za "Nakup pisarniške galanterije in materiala za tiskanje - sklop 1: pisarniška galanterija", ki je bil razveljavljen v 1. točki izreka tega sklepa. Poročilo mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti (tretji odstavek 41. člena ZPVPJN).

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo morala Državna revizijska komisija zoper naročnika začeti postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 24. 2. 2012


predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- Mladinska knjiga TRGOVINA, d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran