EN

018-011/2012 Univerza v Mariboru

Številka: 018-011/2012-3
Datum sprejema: 3. 2. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Dobava pisarniškega materiala za Univerzo v Mariboru" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DZS, založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.02.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila št. 2011_11_JN1_UM, z dne 25.11.2011.

2. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o ponovljenem delu postopka oddaje javnega naročila "Dobava pisarniškega materiala za Univerzo v Mariboru", ki je bil razveljavljen v prejšnji točki izreka tega sklepa. Poročilo mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v znesku 10.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

4. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 05.09.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 09.09.2011, pod številko objave JN 10216/2011 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 13.09.2011, pod številko objave 2011/S 175-287313.

Naročnik je dne 25.11.2011 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je ponudnike obvestil, da je javno naročilo v vseh treh razpisanih sklopih oddal v izvedbo družbi MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.12.2011 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 08.12.2011, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je zoper odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika v vseh treh sklopih vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 13.12.2011). Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročanja. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je oddal popolno ponudbo ter da je bil poleg izbranega ponudnika edini ponudnik.

Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo ponudbo v 1. sklopu izločil kot nepopolno iz razloga, ker naj bi presegala zagotovljena sredstva. Vlagatelj navaja, da naj bi višino sredstev presegel zaradi postavke št. 371. Pri tej postavki gre za dobavo navadnih belih kuvert, kjer je predviden letni plan nabave v višini 3.000 zavojev po 1.000 kuvert, torej skupaj 3.000.000 kuvert. Vlagatelj pojasnjuje, da je za en zavoj ponudil ceno v višini 20,40 EUR, oziroma 61.200,00 EUR za 3.000 zavojev in ceno v višini 244.800,00 EUR za štiriletno obdobje. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v postavki 371 ponudil ceno v višini 0,0230 EUR za zavitek, kar znaša 69,00 EUR za 3.000 zavojev in 276,00 EUR za 4 leta.

Vlagatelj poudarja, da njegova ponudba ustreza merskim enotam in količinam, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji, izbrani ponudnik pa je ponudil ceno, ki je nenavadno nizka. Če se dodatno upošteva še postavka št. 356, kjer gre za naročilo istega artikla (ponujena cena pa je identična), je mogoče sklepati, da je izbrani ponudnik pri navedenih postavkah navedel ceno za eno kuverto in ne cene zavoja kuvert (po 1000 komadov), kot je zahteval naročnik. Vlagatelj podaja izpis ponujenih cen iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika za vse tri navedene postavke (št. 356, 371 in 375).

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v privilegiranem položaju, saj je njegova ponudba samo pri tej postavki nižja za 244.524,00 EUR. Vlagatelj zatrjuje, da če bi tudi sam ravnal enako, bi se njegova skupna ponudbena cena znižala za 244.555,20 EUR ter tako ne bi presegla zagotovljenih sredstev.

Vlagatelj poudarja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika v 1. sklopu ugotovil tudi druge nepravilnosti. Kot zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik za enake artikle (ki so namenjeni različnim fakultetam) ponudil različne cene. Vlagatelj v zvezi s tem podaja izpis ponujenih cen iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika za 57 artiklov. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik z odgovorom št. 4 navedel, da je objavil eno javno naročilo, v okviru katerega išče ponudnika, ki bo z iskanimi artikli po enaki ceni oskrboval posamezne fakultete na različnih lokacijah, in da mora biti cena enakih artiklov pri vseh fakultetah enaka.

Največje odstopanje med cenami enakih artiklov, poudarja vlagatelj, pa je razvidno iz postavk št. 356, 371 in 375, ki se nanašajo na navadne bele kuverte. Vlagatelj ponovno podaja izpis ponujenih cen iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika za vse tri postavke.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, nadaljuje vlagatelj, da so morali ponudniki za posamezni sklop k ponudbi priložiti seznam vseh ponujenih artiklov z vsemi potrebnimi šiframi (šifre artiklov morajo biti navedene tudi po posameznih barvah, kjer se pojavljajo različni artikli v različnih barvah, npr: pisala). Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da izbrani ponudnik te zahteve ni upošteval pri postavkah št. 271 in 273, kjer je za artikla različnih barv vpisal enako šifro.

Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik tudi v 2. sklopu (Tonerji) za enake artikle, ki so namenjeni različnim fakultetam, ponudil različne cene. Vlagatelj v zvezi s tem podaja izpis ponujenih cen iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika za 31 postavk.

Poleg tega, še zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik pri postavkah št. 28 in 30 predvidel dvojno ceno, čeprav 2 komada v paketu ne obstajata in bi morala biti navedena cena za 1000 oziroma za 580 strani, kot je to storil pri postavkah št. 65 in 66.

Vlagatelj zatrjuje, da bi moral izbrani ponudnik enake cene ponuditi tudi pri postavkah št. 19 in 5 ter pri postavkah št. 48 in 26, saj gre, kljub na prvi pogled različnim opisom, za enake tonerje.

Vlagatelj je enake pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika ugotovil tudi v 3. sklopu (Papir za fotokopirne stroje in tiskalnike). Vlagatelj tudi pri 3. sklopu ugotavlja, da je izbrani ponudnik za enake artikle pri različnih fakultetah ponudil različne cene. Vlagatelj podaja izpis ponujenih cen iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika za štiri postavke. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik tudi v tem sklopu ni podal različnih šifer za enake artikle različnih barv oziroma zatrjuje, da izbrani ponudnik te zahteve ni upošteval pri artiklu št. 59.

Vlagatelj predlaga, da se ponudba izbranega ponudnika izloči iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila in zahteva povrnitev stroškov vplačane revizijske takse.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 22.12.2011, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik se je najprej opredelil do vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na 1. sklop. Izbrani ponudnik navaja, da so navedbe vlagatelja, da je v postavki 371 navedel ceno po kuverti in ne ceno zavoja kuvert po 1000 komadov, neresnične. Izbrani ponudnik poudarja, da je lahko ponudil artikle različnih proizvajalcev in dobaviteljev, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil artikel katerega proizvajalca ali dobavitelja zahteva. Izbrani ponudnik poudarja, da je tako za določene artikle lahko ponudil nižje cene, saj je ponudil artikle različnih proizvajalcev in dobaviteljev, poleg tega pa je cena že pri dobavitelju lahko odvisna tudi od odjemnih količin in morebitnih popustov. Izbrani ponudnik tudi navaja, da so naročnikove količine navedene pravilno, kar velja tudi za njegove cene. Poleg tega, poudarja izbrani ponudnik, je podal izjavo, da za vse tri razpisane sklope potrjuje dobavo blaga po cenah, ki jih je navedel v ponudbi in da te ustrezajo merskim enotam in količinam iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik še dodaja, da bi tudi vlagatelj lahko ponudil takšne cene kot jih je ponudil on.

Izbrani ponudnik se strinja z vlagateljem, da je pri različnih fakultetah ponudil različne cene za enake artikle. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je do tega prišlo zato, ker je zaradi različnih količin različna tudi višina popusta, na višino ponujenih cen pa so vplivali tudi stroški dostave na različne lokacije fakultet, pri istih artiklih pa se cene razlikujejo tudi iz razloga, ker je ponudil isti artikel od različnih dobaviteljev. Izbrani ponudnik navaja, da se naročnikov odgovor, v skladu s katerim mora biti cena v primeru posameznega enakega artikla enaka, nanaša zgolj na 2. sklop oziroma na tonerje. Poleg tega pa iz 5. točke poglavja 1 izhaja, da morajo cene vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisne storitve, morebitne popuste, stroške dela, prevozne stroške, stroške zavarovanja, stroške dostave ipd). Izbrani ponudnik v zvezi s tem navaja, da so morali ponudniki navesti ceno na enoto in ne cene artikla, ta pa ne vsebuje tudi ostalih stroškov.

Izbrani ponudnik pojasnjuje, da ima nekatere različne artikle, iste artikle različnih dobaviteljev oziroma iste artikle istih dobaviteljev v različnih barvah vodene pod istimi šiframi. šifre, ki jih je zahteval naročnik, pojasnjuje izbrani ponudnik, so namenjene zgolj naročanju blaga. V konkretnem primeru gre za šifre njegovega sistema in ne za univerzalne EAN kode, ki bi naročniku že v tej fazi omogočale enoznačno identifikacijo izdelka. Če bi naročnik želel videti konkreten izdelek konkretnega dobavitelja, bi v razpisni dokumentaciji navedel, da od ponudnika želi bodisi navedbo EAN kode bodisi bi zahteval vzorce. Izbrani ponudnik še navaja, da je šifra tehnična oznaka za določen artikel v določenem času in se iz nje ne more sklepati na ustreznost artiklov. šifra se lahko menja z menjavo informacijskega sistema ali pa se lahko menja režim manipulacije z blagom. Četudi bi imel vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo prav, pa bi šlo pri tem le za nebistveno pomanjkljivost ponudbe.

Izbrani ponudnik se strinja z vlagateljem, da je tudi v 2. sklopu (Tonerji) za enake artikle, ki jih je ponudil za različne fakultete vpisal različne cene. Do teh razlik v cenah, pojasnjuje izbrani ponudnik, je prišlo iz istih razlogov kot jih je navedel pri 1. sklopu, pri čemer pa razlog za razlikovanje v tem primeru ni (tudi) različna oddaljenost med fakultetami in skladiščem izbranega ponudnika. Razlogi za različne cene so predvsem različni dobavitelji ter različne velikosti polnjenj črnil. Kot poudarja izbrani ponudnik, je cena posameznega artikla v vseh primerih enaka, končna oziroma ponujena cena pa se razlikuje zaradi popustov, ki si jih je izbrani ponudnik izboril pri posameznih dobaviteljih. Izbrani ponudnik še pojasnjuje, da je v postavkah št. 28 in 30 res predvidel dvojno ceno, vendar iz razloga, ker je bila postavljena zahteva po 2 komadih v paketu. Ker pa originalno dvojno pakiranje za artikla št. 28 in 30 ne obstaja, je ceno preračunal na dvojno pakiranje. Do razhajanj v cenah in šifrah pri nekaterih tonerjih, ki imajo različne opise, gre pa dejansko za enaka črnila, lahko pride tudi iz razloga, ker ima črnilo dve polnjenji, naročnik pa ni navedel katero polnjenje zahteva.

Izbrani ponudnik se v zvezi s 3. sklopom (Papir za fotokopirne stroje in tiskalnike) v celoti sklicuje na svoje navedbe v delu, ki se nanašajo na 1. sklop, glede različnih cen pri artiklih št. 10 in 51 pa navaja, da gre za primerljivo situacijo, ki je opisana glede artiklov št. 356 in 371.

Naročnik je dne 04.01.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov.

Glede očitkov, ki se nanašajo na 1. sklop naročnik navaja, da bi moral vlagatelj, v kolikor je ocenil, da je v razpisni dokumentaciji napaka, v zvezi s tem postaviti vprašanje ali pa zoper razpisno dokumentacijo pravočasno vložiti zahtevek za revizijo.

Naročnik navaja, da je pri pregledu predračunov obeh sodelujočih ponudnikov ugotovil, da cene izbranega ponudnika pri posameznih artiklih bistveno odstopajo. Naročnik navaja, da je zato izbranega ponudnika pozval k dodatnim pojasnilom in k obrazložitvi odstopanj v cenah. Izbrani ponudnik, nadaljuje naročnik, je v predpisanem roku predložil izjavo, da svojo ponudbo potrjuje za vse tri sklope ter navedel, da njegova ponudba ustreza merskim enotam in količinam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Naročnik pojasnjuje, da so navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik v postavki št. 371 ponudil ceno za kuverto in ne cene zavoja kuvert, neresnične. Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik lahko ponudil artikle različnih proizvajalcev in dobaviteljev, saj razpisna dokumentacija ne določa proizvajalcev, poleg tega pa je cena pri dobavitelju lahko odvisna tudi od odjemnih količin in morebitnih popustov. Naročnik še navaja, da vlagatelj ni bil oviran pri oddaji ponudbe, niti ni bil postavljen v slabši položaj, saj je lahko ponudil cene po lastni presoji.

Naročnik navaja, da je iz odgovora št. 4 razvidno, da se nanaša le na 2. sklop. Naročnik v nadaljevanju v celoti povzema navedbe izbranega ponudnika in se z njimi strinja ter poudarja, da nima vpliva na poslovno politiko vodenja artiklov izbranega ponudnika.

V zvezi z očitki vlagatelja, ki se nanašajo na 2. sklop naročnik v celoti povzema stališča izbranega ponudnika (Državna revizijska komisija jih v izogib ponavljanju ne navaja ponovno), se z njim strinja in poudarja, da je pri izbiri ravnal preudarno in izbral popolno ponudbo.

Tudi v zvezi z vlagateljevimi očitki, ki se nanašajo na 3. sklop naročnik v celoti povzema stališča izbranega ponudnik, se z njim strinja in zatrjuje, da je ravnal v skladu z zakonodajo ter izbral popolno ponudbo.

Naročnik še zatrjuje, da je, upoštevajoč načelo gospodarnosti, izbrana ponudba tudi (naj)cenejša v vseh razpisanih sklopih oziroma bistveno cenejša od vlagateljeve ponudbe.

Naročnik priglaša stroške v višini 59,72 EUR z DDV, od tega 53,66 EUR z DDV za stroške fotokopiranja celotne dokumentacije in 6,06 EUR z DDV za stroške poštnine.

Naročnik je z dopisom, z dne 06.01.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je dne 13.01.2012 opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da je njegova ponudba lahko nesprejemljiva samo zato, ker je v nasprotju z izbranim ponudnikom dosledno spoštoval vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj poudarja, da je izbrani ponudnik pri postavki št. 371 storil napako, saj je navedel ceno po kuverti in ne ceno zavoja kuvert po 1000 komadov. Vlagatelj pojasnjuje, da je navedeno dejstvo razvidno iz vpogleda v postavko pod zaporedno št. 356, kjer gre za naročilo istega artikla, vendar je količina določena po komadih.

Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, je tudi spregledal, da so morale (skladno s 5. točko Povabila k oddaji ponudbe) cene vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve, morebitne popuste, stroške dela, prevozne stroške, stroške zavarovanja, stroške dostave, oziroma vse stroške, opredeljene v razpisni dokumentaciji).

Vlagatelj poudarja, da cena za artikel št. 371 v celoti izpolnjuje elemente neobičajno nizke cene ponudbe, saj gre za ponudbo, ki bistveno odstopa od primerljivih tržnih cen, izbrani ponudnik pa je ne more pojasniti. Dejstvo je, poudarja vlagatelj, da izbrani ponudnik že pojmovno ne more pojasniti sporne cene, saj slednja za 790 krat odstopa od cene za isti artikel istega ponudnika v istem postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj navaja, da se naročnik do navedb o neobičajno nizki ceni ni opredelil, pač pa ga je opozoril, da bi moral vložiti revizijski zahtevek, v kolikor je menil, da je v razpisni dokumentaciji napaka. Vlagatelj navaja, da ne gre za napako v razpisni dokumentaciji, pač pa za napako v ponudbi izbranega ponudnika, te pa pred rokom za oddajo ponudb ni mogel uveljaviti.

Vlagatelj zatrjuje, da v kolikor bi naročnik spoštoval načelo enakopravne obravnave in bi tudi od izbranega ponudnika zahteval spoštovanje določil popisa, ki se nanaša na merske enote, kot tudi določila, v skladu s katerim mora biti cena posameznega enakega artikla enaka pri vseh fakultetah, bi imela tudi ponudba izbranega ponudnika enak status kot njegova.

Vlagatelj še navaja, da se odgovor naročnika št. 4 nanaša na vse tri sklope in ne zgolj na 2. sklop. Iz navedenega razloga, poudarja vlagatelj, je nesprejemljiva ugotovitev naročnika, da so izbranega ponudnika pri navedbi cen vodile tudi druge stroškovne postavke.

Vlagatelj na koncu še ugotavlja, da je skladno z naročnikovim pravnim poukom plačal takso v višini 15.211,65 EUR, čeprav ZPVPJN določa, da najvišja taksa znaša 10.000 EUR. Vlagatelj zato, ne glede na izid revizije, zahteva vračilo preveč vplačane takse v višini 5.211,65 EUR.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je (za razliko od izbranega ponudnika) pri izpolnjevanju predračuna upošteval vse merske enote in količine, ki jih je navedel naročnik. Vlagatelj pa zlasti navaja, da izbrani ponudnik ni upošteval naročnikovega odgovora, v skladu s katerim so morali ponudniki za enake proizvode ponuditi enake cene in zatrjuje, da izbrani ponudnik pri nekaterih enakih artiklih različnih barv ni vpisal različnih šifer, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija.

Predmet obravnavanega javnega naročila je nabava pisarniškega materiala, ki ga je naročnik razdelil na tri sklope (1. sklop - Pisarniški material, 2. sklop - Tonerji in 3. sklop - Papir za fotokopirne stroje in tiskalnike). Obravnavano javno naročilo naročnik vodi po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let. Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel, da bo (v vsakem izmed razpisanih sklopov) okvirni sporazum za štiriletno obdobje sklenil z enim ponudnikom - to je s tistim, za katerega bo ugotovil, da je najugodnejši po merilih iz razpisne dokumentacije in izpolnjuje vse zahtevane pogoje (tretji odstavek 2. točke Povabila k oddaji ponudbe).

Naročnik je dne 09.09.2011, tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, na Portalu javnih naročil objavil odgovor št. 4. Na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov ("Ali mora biti cena posameznega enakega artikla (tonerja) enaka pri vseh fakultetah in kaj v primeru, da se ponudi različna"") je naročnik odgovoril:

"Naročnik je objavil eno javno naročilo, v okviru katerega išče ponudnika, ki bo z iskanimi artikli po enaki ceni oskrboval posamezne fakultete na različnih lokacijah. V primeru posameznega enakega artikla (tonerja) mora biti cena enaka pri vseh fakultetah. Ponudnik mora pri določitvi končne vrednosti upoštevati skupno količino posameznega enakega artikla (tonerja) za celotno UM po enaki ceni. Ponudba, ki ne bo sestavljena v skladu z določili razpisne dokumentacije, bo ocenjena kot nepopolna".

Citiran odgovor naročnika je, skladno z določilom drugega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), postal del razpisne dokumentacije in so ga morali ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb. Navedeno med strankama v tem revizijskem postopku ni sporno in ni predmet revizijskega zahtevka. Stranki pa si nista edini v tem, ali se navedeno pojasnilo nanaša (zgolj) na 2. sklop ali na vse tri razpisane sklope. Kot namreč izhaja iz navedb vlagatelja in naročnika si naveden odgovor ne razlagata enako. Medtem ko vlagatelj zatrjuje, da se odgovor nanaša na vse tri razpisane sklope, pa nasprotno, naročnik meni, da je iz odgovora razvidno, da se nanaša zgolj na 2. sklop.

Z naročnikovim stališčem se ni mogoče strinjati. Iz odgovora je namreč mogoče razbrati, da naročnik v okviru predmetnega javnega razpisa išče ponudnika (ponudnike), ki bo(do) z razpisanimi artikli (in torej ne le s tonerji) po enaki ceni oskrbovali vse njegove članice, oziroma posamezne fakultete na različnih lokacijah. Iz navedenega odgovora tudi izhaja, da so morali ponudniki enake artikle (čeprav so ti namenjeni različnim univerzam na različnih lokacijah) ponuditi po enakih cenah. Naročnik je ponudnike tudi izrecno opozoril, da bodo njihove ponudbe v primeru, če odgovora ne bodo upoštevali, izločene kot nepopolne. Naročnikovo pojasnilo v drugem in tretjem odstavku sicer res omenja le tonerje (ki so bili razpisani v 2. sklopu). Ker pa iz podanega odgovora izhaja, da se nanaša na vse razpisane artikle oziroma na celotno javno naročilo, to pa je razpisano v treh sklopih, se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem v tem, da so bili tonerji navedeni le kot primer enega izmed razpisanih artiklov. Navedena interpretacija je logična tudi ob upoštevanju javnega razpisa, v okviru katerega gre za enega naročnika, ki bo zase oziroma za svoje članice (torej za rektorat, 17 različnih fakultet, študentske domove in univerzitetno knjižnico) kupoval različni pisarniški material, ki je razdeljen v tri samostojne sklope, okvirni sporazumi pa bodo sklenjeni s tistim(i) ponudnikom (ponudniki), ki bo(do) prejel(i) najvišje število točk po merilu najnižje ponudbe vrednosti blaga za 4 leta, ki je uteženo z 80 % ponderjem in po merilu višina popusta na preostalo blago, ki je uteženo z 20 % ponderjem.

Naročnik je v 5. točki Povabila k oddaji ponudbe (Cene) med drugim zapisal:

"Cene morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve, morebitne popuste, stroške dela, prevozne stroške, stroške zavarovanja, stroške dostave ipd. oziroma vse stroške, opredeljene v razpisni dokumentaciji)."

Enako navodilo v zvezi s cenami izhaja tudi iz točke C (Ponudba) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, poleg tega pa je naročnik v tej točki še navedel, da morajo biti "cene oblikovane fco skladišče naročnika/članice naročnika razloženo."

Za vsakega izmed treh razpisanih sklopov je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tri razpisne obrazce (Ponudba), in sicer Razpisni obrazec št. 3 (za 1. sklop - Pisarniški material), Razpisni obrazec št. 3a (za 2. sklop - Tonerji) in Razpisni obrazec št. 3b (za 3. sklop - Papir za fotokopirne stroje in tiskalnike).

V navedene tri obrazce so morali ponudniki vpisati skupno ponudbeno vrednost (za vsak posamezen sklop) in višino popusta, ki ga nudijo za preostalo blago.

Naročnik je ponudnike tudi v vseh treh ponudbenih obrazcih (št. 3, 3a in 3b) ponovno opozoril na citirano navodilo in v zvezi s tem še zapisal, "da ne dovoli drugih ali dodatnih zaračunavanj" ter zapisal, da "mora biti skupna ponudbena vrednost identična skupni ceni po specifikaciji".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tri specifikacije (za vsak razpisan sklop posebej), v katere so morali ponudniki vpisati šifro artikla, ceno na enoto (brez DDV), ceno na enoto (z DDV), skupno ceno za 1 leto (brez DDV) in skupno ceno za 1 leto (z DDV). Članico (posamezno fakulteto), zaporedno številko, vrsto artikla z opisi, enoto mere in plan nabave za eno leto pa je pri vsakem artiklu vpisal naročnik.

Ker so morali ponudniki v skladu z naročnikovimi izrecnimi navodili za enake artikle v specifikacijo vpisati enake cene, poleg tega pa so morale ponujene cene vključevati tudi vse stroške (pri čemer so morale biti skupne ponudbene vrednosti posameznega sklopa iz ponudbenih obrazcev št. 3, 3a in 3b identične skupnim cenam iz specifikacije za posamezen sklop), Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti naročnikovim trditvam o tem, da je potrebno v obravnavanem primeru ločiti med ceno na enoto (ki vsebuje vse stroške) in med ceno artikla, ki teh stroškov ne vsebuje. Naročnik namreč v zvezi s tem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije oziroma "da je izbrani ponudnik upošteval odgovor naročnika in je cena posameznega enakega artikla kot takega v vseh primerih enaka" oziroma razlike med cenami posameznih enakih artiklov pojasnjuje z navedbo o tem, "da je moral ponudnik navesti ceno na enoto, ki mora vsebovati vse stroške povezane z dobavo artikla na sedež posamezne članice in ne zgolj ceno artikla kot takega, ki ne vsebuje tudi ostalih stroškov".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (kot če izhaja iz te obrazložitve) prvenstveno zatrjuje, da izbrani ponudnik ni upošteval naročnikove zahteve, v skladu s katero so morali ponudniki za enake proizvode ponuditi enake cene. Njegovi očitki se nanašajo na vse tri sklope, vlagatelj pa jih je ponazoril z izseki iz ponudbenih predračunov, ki jih je predložil izbrani ponudnik. Zlasti pa vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik navedene zahteve naročnika ni upošteval pri artiklu št. 371 (iz 1. sklopa) in v zvezi s tem poudarja, da je iz navedenega razloga prišlo do velikih razhajanj v cenah (in posledično v skupno ponujeni ceni v 1. sklopu). Vlagatelj v zvezi s tem tudi navaja, da je bila njegova ponudba izločena iz razloga, ker je (v nasprotju z izbranim ponudnikom) v celoti upošteval vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Kot pravilno navaja vlagatelj, je naročnik v postavkah št. 356, 371 in 375 razpisal (specificiral) navadne bele kuverte. Čeprav je naročnik kuverte pri vsaki izmed navedenih treh postavk opisal malo drugače (pri postavki št. 356 je navedel "kuverta A5 bela, navadna 25 x 17,5 cm", pri postavki št. 371 "kuverta B5 bela, navadna 175 x 250 mm" in pri postavki št. 375 "kuverta B5 bela, navadna"), pa med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da se vse tri postavke nanašajo na enak artikel .

Naročnik je v specifikaciji navedene postavke specificiral na naslednji način:

Fakulteta Zap. št. Vrsta pisarniškega materiala Opomba - opisi EM Plan nabave
za 1 leto

356 kuverta A5 bela, navadna kom. 2350
25 x17,5 cm

FS 371 kuverta B5 bela, navadna 1000/1 zav. 3000
175 x 250 mm

FNM 375 kuverta B5 bela, navadna 1000/1 krt. 4
Iz specifikacij izhaja, da se vse tri pozicije nanašajo na različne fakultete (pri prvo navedeni postavki naročnik sicer ni vpisal kratice fakultete, gre pa predvidevati, da se nanaša na dve fakulteti FKKT in MF - torej na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in na Medicinsko fakulteto, ki sta navedeni pri predhodnih pozicijah) in da je naročnik pri pozicijah št. 371 in 375 navedel, da mora biti v enem zavoju (pozicija št. 371) oziroma v enem kartonu (pozicija št. 375) 1000 kuvert. Zgolj pri prvi poziciji (št. 356) pa je kot enota mere naveden komad (torej zgolj ena kuverta). Specifikacija naročnika je v spornem segmentu jasna, nedvoumna in ne dopušča različne interpretacije. Ponudniki so morali v postavko št. 356 vpisati oziroma upoštevati ceno za eno kuverto pri preostalih dveh pa ceno za en zavoj ali za en karton po 1000 kuvert. Ob upoštevanju naročnikovega odgovora št. 4, pa je morala biti cena ene kuverte v vseh treh primerih enaka.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v navedenih postavkah vpisal naslednje cene (za artikel navadna bela kuverta):

Zap. št. Cena na enoto Cena na enoto Skupna cena za Skupna cena za
( brez DDV) (z DDV) 1 leto (brez DDV) 1 leto (z DDV)

356 0,0230 0,03 54,05 64,86

371 0,0230 0,03 69,00 82,80

375 18,1700 21,80 72,68 87,22

Iz navedene tabele izhaja, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z naročnikovim odgovorom št. 4 in v postavkah št. 356, 371 in 375 ni ponudil enakih cen. Primerjava cen, ki jih je vpisal v navedene postavka namreč pokaže, da je v prvi postavki za eno kuverto ponudil ceno v višini 0,0230 brez DDV, pri drugi postavki je ponudil za en zavoj s 1000 kuvertami enako ceno, pri postavki št. 375 pa je za en karton s 1000 kuvertami ponudil ceno v višini 18,1700 EUR brez DDV. V prvem primeru torej znaša cena ene kuverte 0,0239 EUR brez DDV, v drugem primeru je 1000 krat nižja, v tretji poziciji pa znaša 0,0183 EUR brez DDV.

Nasprotno, vlagatelj je sledil naročnikovemu navodilu in za eno kuverto pri vseh treh postavkah ponudil enake cene (vlagatelj je za eno kuverto v vseh treh pozicijah ponudil ceno v višini 0,0204 EUR brez DDV). Skupna cena postavke št. 371 pri vlagatelju tako znaša 244.800,00 EUR brez DDV (ob upoštevanju zahtevanih enot in količin ter ob dejstvu, da bo okvirni sporazum sklenjen za štiriletno obdobje), skupna cena iste postavke izbranega ponudnika pa znaša 276,00 EUR brez DDV.

Odstopanja v cenah enakih artiklov pa so, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, razvidna tudi iz drugih postavk 1. sklopa (pri embalažnem traku, plastični mapi z drsno sponko, datirki, CD- RW 700/80, DVD+R, papirju v polah, spenjaču, škarjah, obrazcu - blagajniški prejemek, čistilnih robčkih, signirnih flomastrih, vložnih mapah, sponkah, kuvertah B5, označevalnih lističih, foliji, podlogah za miško, diskih, papirnatih prtičkih, flomastrih itd.). Naročnik in izbrani ponudnik odstopanjem v cenah pri navedenih artiklih ne oporekata, pač pa jih zagovarjata z istimi argumenti kot sta jih navedla tudi pri artiklu št. 371 oziroma z argumenti, ki sta jih utemeljila (kot že izhaja iz te obrazložitve) na nepravilnem razumevanju citiranih naročnikovih navodil.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala, ali so utemeljeni vlagateljevi očitki o tem, da je izbrani ponudnik tudi v 2. sklopu za enake artikle, ki so namenjeni različnim fakultetam ponujal različne cene.

Kot pravilno ugotavlja vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi v 2. sklopu, saj je za en toner za laserski tiskalnik HP Q2612A v postavkah št. 110, 40, 43 in 87 (prva postavka se nanaša na Fakulteto za strojništvo, druga na Fakulteto za logistiko, tretja na Ekonomsko poslovno fakulteto in četrta na Filozofsko fakulteto) ponudil ceno v višini 42,63 EUR (brez DDV). Za isti artikel, ki ga je naročnik razpisal tudi v postavkah št. 64, 82, 41, 26, 27, 28, 84, 45, 59, 12, 27, 14, 6, 31 in 98 (pri čemer se prvo navedena postavka nanaša na Ekonomsko poslovno fakulteto, druga na Fakulteto za gradbeništvo, tretja na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, četrta, peta in šesta na Fakulteto za organizacijske vede, sedma na Fakulteto za naravoslovje in matematiko, osma na Pravno fakulteto, deveta na Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, deseta na Fakulteto za zdravstvene vede, enajsta na Medicinsko fakulteto, dvanajsta na Fakulteto za varnostne vede, trinajsta na študentske domove, štirinajsta na Univerzitetno knjižnico Maribor in zadnja na Ekonomsko poslovno fakulteto), pa je ponudil ceno v višini 43,04 EUR brez DDV.

Ni pa Državna revizijska komisija sledila vlagatelju v tistem delu zahtevka za revizijo, v katerem očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker je v postavki št. 28 (iz 2. sklopa), ki se nanaša na Fakulteto za gradbeništvo (Črnilo HP, CB 336, črna, 350XL, za officejet J5780 in J5785) in št. 30, ki se prav tako nanaša na Fakulteto za gradbeništvo (Črnilo HP, CB 338, barvna, 351XL, za officejet J5780 in J5785) vpisal dvojno ceno. Ker je naročnik pri obeh postavkah v specifikaciji navedel (in sicer v stolpcu "Opomba - opisi"), da naj ponudniki vpišejo ceno za "dva komada v paketu", izbrani ponudnik pa je temu tudi sledil, je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek zavrnila.

Ravno tako Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim očitkom, ki se nanašajo na postavki št. 19 in 5 (prva pozicija se nanaša na Univerzitetno knjižnico Maribor, druga pa na Fakulteto za logistiko ter št. 48 in 26 (48. postavka se nanaša na Fakulteto za logistiko, 26. postavka pa na Medicinsko fakulteto). Pri navedenih postavkah se namreč opisi v stolpcu "Vrsta pisarniškega materiala" razlikujejo, tako da Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, ali gre za enake artikle, in sicer:

- pri postavki št. 19 je naročnik navedel "Kartuša za INKJET tiskalnike HP6122, 1220 c", pri postavki št. 5 pa "Črnilo Hp deskljet 1220c color",
- pri postavki št. 48 je naročnik navedel "Toner za HP LASERJET P2055 dn", pri postavki št. 26 pa "Toner HP CE505x K P20X5 6,5k".

Tudi sicer je vlagatelj v zvezi s tem zgolj pavšalno navedel, "da gre pri prvih dveh in pri drugih dveh pozicijah, kljub na prvi pogled različnim opisom, za enaka črnila", naročnik pa se glede tega ni opredelil oziroma je v zvezi s tem nejasno zapisal,"da gre pri teh tonerjih, ki imajo različne opise, lahko za uporabo istih črnil".

Pregled ponudbe izbranega ponudnika potrjujejo odstopanja v cenah enakih artiklov tudi v 3. sklopu. Kot pravilno ugotavlja vlagatelj, je izbrani ponudnik različne cene za enake artikle vpisal tudi v postavki št. 9 in 19 (ki se nanašata na fotokopirni papir A4, rumene barve, 500/1) in v postavki št. 10 in 51 (ki se nanašata na papir A4). Pri prvih dveh postavkah je namreč izbrani ponudnik za enak artikel vpisal ceni 0,5500 EUR brez DDV in 3,0259 EUR brez DDV, pri drugih dveh pa ceni 1,1200EUR in 6,1600 EUR brez DDV.

Ob opisanemu dejanskemu stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, utemeljena. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja naročnikove zahteve iz odgovora št. 4 ni mogoče šteti kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 v nobenem izmed treh razpisanih sklopov, tudi ni vsebinsko obravnavala vlagateljevega očitka, ki se ravno tako nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Morebitna ugotovitev o (ne)popolnosti ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, ker naj bi za enake artikle z različnimi barvami, ki jih je naročnik razpisal v samostojnih postavkah vpisal enake šifre (oziroma iz razloga, ker ni vpisal različnih šifer) in s tem ravnal v nasprotju z 2. točko Povabila k oddaji ponudbe, namreč ne bi več mogla vplivati niti na status njegove ponudbe niti na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v obravnavani zadevi.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila (Sklep 2011_11_JN1_UM, z dne 25.11.2011).

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled in ocenjevanje prejetih ponudb in sprejeti ustrezno odločitev skladno z določili ZJN-2 (npr. odločitev o oddaji naročila, zavrnitev vseh ponudb idr.), pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročniku, na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN, nalaga, da Državni revizijski komisiji v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o ponovljenem delu postopku oddaje javnega naročila "Dobava pisarniškega materiala za Univerzo v Mariboru"", ki je bil razveljavljen v 1. točki izreka tega sklepa. Poročilo mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, zlasti pa dejstvo, da bo naročnik v navedenem roku lahko ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ne bo izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo Državna revizijska komisija začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je zahteval povrnitev vplačane revizijske takse.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN, ki določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala vse priglašene stroške oziroma stroške vplačane revizijske takse.

Državna revizijska komisija je ob obravnavanju zadeve ugotovila, da je vlagatelj preplačal takso. Ob upoštevanju, da je višina takse v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila omejena na največ 10.000,00 EUR (3. alineja prvega odstavka 71. člena ZPVPJN), znaša taksa za obravnavani revizijski postopek 10.000,00 EUR in ne 15.211,65 EUR, kot jo je plačal vlagatelj (vlagatelj je naveden znesek plačal na podlagi Odločitve o oddaji naročila, z dne 25.11.2011, kjer je naročnik navedel plačilo takse za vsak posamezen sklop, kar v skupnem seštevku znaša 15.211,65 EUR). Iz navedenega je torej razvidno, da znaša strošek za takso, ki ga mora na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN povrniti naročnik, 10.000,00 EUR. Državna revizijska komisija bo naložila ministrstvu, pristojnem za finance, naj preveč plačano revizijsko takso v višini 5.211,65 EUR, vrne vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Naročnik je priglasil stroške v višini 59,72 EUR z DDV, od tega 53,66 EUR z DDV za stroške fotokopiranja celotne dokumentacije in 6,06 EUR z DDV za stroške poštnine.

Iz določil četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 03.02.2012


predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor
- DZS, založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
- MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Natisni stran