EN

018-444/2011 Elektro - Slovenija, d. o. o.

Številka: 018-444/2011-4
Datum sprejema: 31. 1. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "gradbena, obrtniška in elektroinštalacijska dela za objekt RTP 400/110 kV Okroglo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Esotech, d. d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro - Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 31. 1. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 23. 8. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9541/2011, in 27. 8. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. 2011/S 164/271547) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" z dne 16. 11. 2011 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo skupnih ponudnikov Treven, d. o. o., Logatec in Mikomi, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov. Vlagatelj navaja, da sta ponudba izbranega ponudnika in ponudba ponudnika Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina nepopolni in bi ju naročnik moral skladno s prvim odstavkom 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) izločiti. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni imel partnerjevega pooblastila za podpis ponudbe in njene spremembe, dvomi v veljavnost spremembe ponudbe zaradi naknadne spremembe volje ponudnika, sprememba ponudbe je dana na posebnem listu in vrednost odstopa od tiste, ki je bila prebrana na javnem odpiranju ponudb, spremenjena pa je tudi veljavnost ponudbe. Vlagatelj nadaljuje, da izbrani ponudnik ni imenoval odgovornega vodje del za elektro dela, ne izpolnjuje pa niti referenčnega pogoja. Vlagatelj še izpostavlja pomanjkljivosti v ponudbi ponudnika Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 5. 12. 2011 izjavil o zahtevku za revizijo in pojasnil, da "so navedbe v predmetnem dokumentu neosnovane in s tem neutemeljene oz. so določene navedbe zavajajoče in škodljive" zanj.

Naročnik je s sklepom št. 2012/820/mp z dne 16. 12. 2011 zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil vse zahtevane listine, v razpisni dokumentaciji pa ni bilo določeno, da morata soponudnika podpisati ponudbo in morebitni popust. Sicer pa, nadaljuje naročnik, z ZJNVETPS ni prepovedano dati popusta, bistveno pa je, da je podan pravočasno, kar se je zgodilo v obravnavanem primeru, popust v višini 40 % pa se nanaša na vse postavke. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik zadostil zahtevam, ko je priglasil dve odgovorni vodji, sicer pa se skladno s šestim odstavkom 48. člena ZJNVETPS lahko sklicuje na sposobnost drugih subjektov. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik izpolnil tudi referenčni pogoj. Naročnik zaključuje, da je ravnal po sedmem odstavku 45. člena ZJNVETPS in da ponudbe ponudnika Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina ni preverjal, zaradi česar ni obravnaval revizijskih navedb glede te ponudbe.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2018/820/mp z dne 21. 12. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 22. 12. 2011 (ki jo je naslovil tudi na naročnika) opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in zavrača naročnikove argumente. Vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik kršil načelo kontradiktornosti, ker mu ni posredoval izjasnitve izbranega ponudnika, na katero se sklicuje v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija po prejemu vloge z dne 22. 12. 2011 vlagatelju poslala fotokopijo izjasnitve izbranega ponudnika do zahtevka za revizijo (priloga k dopisu št. 018-444/2011-3 z dne 6. 1. 2012; vročena 9. 1. 2012, kar je razvidno iz podpisane povratnice), je treba zaključiti, da se je vlagatelj (vsaj zaradi ravnanja Državne revizijske komisije) seznanil z izjasnitvijo izbranega ponudnika, zato Državna revizijska komisija ni posebej obravnavala vlagateljevega očitka o kršenju načela kontradiktornosti (11. člen ZPVPJN). Vendar tudi v primeru, če bi bilo treba sicer zaključiti, da je naročnik kršil to načelo, bi bila naročnikova opustitev z ravnanjem Državne revizijske komisije sanirana, zato Državna revizijska komisija tudi ni posebej ugotavljala, ali je naročnik vlagatelja morda po prejemu vloge z dne 22. 12. 2011 sam seznanil z izjasnitvijo izbranega ponudnika. Vlagatelj je v vlogi z dne 22. 12. 2011 navedel, da si "izgovarja tudi pridržek, da se opredeli do teh navedb". Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija vlagateljeve izjave o izjasnitvi izbranega ponudnika ni prejela.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, ponudbo izbranega ponudnika in njeno spremembo, zapisnik o odpiranju ponudb z dne 6. 10. 2011, odločitev o oddaji javnega naročila z dne 16. 11. 2011, dopis z dne 18. 11. 2011 (zahteva za vpogled), zapisnika o vpogledu z dne 22. 11. 2011 in vlagateljevo ponudbo. Državna revizijska komisija je zavrnila dokaz z vpogledom v ponudbo ponudnika Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina, saj naročnik, kot izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila z dne 16. 11. 2011, ponudbe tega ponudnika (pa tudi vlagateljeve ponudbe) ni preverjal, ker je upošteval sedmi odstavek 45. člena ZJNVETPS. To pomeni, da vlagatelju ni treba izpodbijati naročnikovih ravnanj v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe ponudnika Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina, saj naročnik teh ravnanj v postopku oddaje naročila še ni opravil in je vlagatelju treba priznati aktivno legitimacijo (14. člen ZJNVETPS) že zato, ker izpodbija naročnikova ravnanja v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Zato se Državna revizijska komisija ni opredeljevala do očitkov, s katerimi vlagatelj utemeljuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJNVETPS pri obravnavi ponudbe ponudnika Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik upravičeno zaključil, da je izbrani ponudnik predložil popolno ponudbo.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 84. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 82. člena ZJNVETPS. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev, do ugotovitve, da je ponudba formalno nepopolna, pa lahko naročnik pride sam ali na predlog gospodarskega subjekta (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS). Pri tem mora naročnik upoštevati še omejitve iz drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 82. člena ZJNVETPS (poprava očitnih računskih napak).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik kot rok za predložitev ponudb določil 6. 10. 2011, do 9.30 (točka IV.3.4 obvestil o naročilu).

Iz zapisnika o odpiranju ponudb št. 240/MK/116/2011 z dne 6. 10. 2011 je razvidno, da je naročnik prejel ponudbe treh ponudnikov, pri čemer je:
- pod zaporedno številko 1 evidentiral, da je ponudnik Marc gradbeno podjetje, d. o. o., Ajdovščina predložil ponudbo 6. 10. 2011, ob 9.06, skupna ponudbena vrednost brez DDV pa znaša 1.377.845 eurov,
- pod zaporedno številko 2 evidentiral, da je vodilni partner 6. 10. 2011 predložil "ponudbi" ob 9.12 in 9.26, da je kot skupno ponudbeno vrednost brez DDV navedel 796.698 eurov, pri opombah pa besedilo "Ponudnik je ponudbi predložil dopolnitev, v kateri je ponudil dodatni popust v višini 40 %. Skupna ponudbena cena z upoštevanim popustom je 796.698,00 EUR.",
- pod zaporedno številko 3 evidentiral, da je vlagatelj predložil ponudbo 6. 10. 2011, ob 9.20, skupna ponudbena vrednost brez DDV pa znaša 1.655.445 eurov.

Pri vpogledu v naročnikov spis je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik prejel ponudbo, ki sta jo predložila skupna ponudnika, v njej pa se med drugim nahajajo posamezna dokazila, s katerimi skupna ponudnika dokazujeta sposobnost, nahajata pa se tudi izpolnjen, parafiran in po obeh partnerjih podpisan vzorec pogodbe št. 1180/2011 (zahteva iz alinee h 4. točke Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe; str. 3/16 razpisne dokumentacije) ter "sporazum o enotnem nastopanju" z dne 4. 10. 2011 (zahteva iz alinee n 4. točke Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe; str. 4/16 razpisne dokumentacije), iz katerega izhaja ureditev medsebojnih razmerij med partnerjema pri sodelovanju v postopku oddaje naročila in njegovi izvedbi. V naročnikovem spisu se nahaja tudi dokument "''sprememba prijave'' - popust", iz katerega je razvidno, da ga je podpisal direktor vodilnega partnerja in da je skladno s priloženo ponudbo št. 028-2011 na predračunsko vrednost dal 40 % popust.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve revizijske navedbe, povezane z ugotavljanjem sposobnosti izbranega ponudnika glede kadrov in referenc.

Naročnik je v 3. točki Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (str. 1/16 in 2/16 razpisne dokumentacije) določil "pogoje za sodelovanje", med drugim:
- "Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca gradbeno-obrtniških del v VN stikališču napetostnega nivoja 400 kV ali več. Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco za izvedbo gradbeno-obrtniških del v II. ali III. nevarnostnem območju v VN stikališčih napetostnega nivoja 400 kV ali več na področju ENTSO-E, za obdobje zadnjih pet let (od 2006 naprej). Referenca mora biti potrjena s strani investitorjev referenčnih poslov na priloženem obrazcu (R-1)." (prva alinea),
- "Ponudnik mora priložiti imenovanje odgovornega vodje del (imenovanje I-1). Odgovorni vodja del mora biti stalno prisoten na gradbišču v času trajanja pogodbenih del. Ponudnik mora obvezno v ponudbi predložiti izjavo, ki jo podpišeta ponudnik in odgovorni vodja del, da bo odgovorni vodja del stalno prisoten na objektu v času trajanja pogodbenih obveznosti. Če ta izjava ne bo predložena ponudbi, se tako ponudbo izloči.
Odgovorni vodja del (OVD) mora izpolnjevati pogoje iz ZGO-1." (druga alinea),
- "Ponudnik mora predložiti tudi organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta. Navedeni morajo biti dejanski izvajalci za posamezna dela na objektu ter poimensko navedeni odgovorni kadri za projekt za posamezno področje. Organizacijska shema mora biti priložena v ponudbi in podpisana ter potrjena s strani odgovorne osebe ponudnika in dejanskih izvajalcev." (četrta alinea),
- "Reference morajo biti podane na priloženih obrazcih in potrjene s strani investitorjev referenčnih poslov. Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference. Če referenc ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval." (zaključno besedilo).

Državna revizijska komisija je vpogledala v obrazec I-1 (Imenovanje odgovornega vodje del; str. 12/16 razpisne dokumentacije), pri čemer je ugotovila, da je naročnik določil:
"Ponudnik za gradbena dela priloži imenovanje odgovornega vodje del za gradbišče (po ZGO) za čas izvajanja vseh pogodbenih del.
Priloge:
Podpisana izjava o stalni prisotnosti na gradbišču v času izvajanja del (druga alinea 3. točke). Dokazilo o zaposlitvi ali pogodba o delu za čas gradnje."

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v obrazec R-1 (Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca gradbeno-obrtniških del v VN stikališčih napetostnega nivoja 400 kV ali več; str. 11/16 razpisne dokumentacije), pri čemer je ugotovila, da je naročnik predvidel več razdelkov, ki jih je bilo treba izpolniti, obrazec pa sta morala potrditi (podpis in žig) takĂł izvajalec (referenčnega dela) kot naročnik (referenčnega dela).

Naročnik je reference določil tudi kot merilo s ponderjem 10 od skupnih 100 točk (točka IV.2.1 obvestil o naročilu; Merila, str. 9/16 razpisne dokumentacije).

Izbrani ponudnik je v ponudbi med drugim predložil:
- izjavo "Imenovanje odgovornega vodje del" z dne 4. 10. 2011, da se oseba A imenuje za odgovornega vodjo del za gradbena, obrtniška in elektroinštalacijska dela za objekt RTP 400/110 kV Okroglo,
- "Izjavo o zagotavljanju stalne prisotnosti na objektu s strani odgovornega vodje del" z dne 6. 10. 2011, iz katere izhaja, da bo vodilni partner zagotavljal stalno prisotnost osebe A na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del,
- obrazec Obr. M-1 (potrdilo o prijavi) za osebo A,
- izjavo "Imenovanje odgovornega vodje del" z dne 19. 9. 2011, da se oseba B imenuje za odgovornega vodjo del za izdelavo, dobavo in montažo jeklenih konstrukcij za objekt RTP 400/110 kV Okroglo, obnova stikališča in rekonstrukcija T411,
- "Izjavo o zagotavljanju stalne prisotnosti na objektu s strani odgovornega vodje del" z dne 27. 9. 2011, iz katere izhaja, da bo partner zagotavljal stalno prisotnost osebe B na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del,
- podjemno pogodbo, sklenjeno 3. 1. 2011 med partnerjem in osebo B,
- "organizacijsko shemo" z dne 4. 10. 2011, ki sta jo podpisala oba odgovorna vodja del in skupna ponudnika, da bo vodilni partner izvedel gradbena in obrtniška dela, zanje pa bo odgovorna oseba A, in da bo partner izvedel jeklene konstrukcije in elektro dela, zanje pa bo odgovorna oseba B,
- šest izpolnjenih in po referenčnem naročniku (za katerega se izkaže, da je konkretni naročnik) potrjenih (podpis in žig) referenčnih potrdil (obrazci R-1), od česar je ena podana na firmo vodilnega partnerja, druge pa na partnerjevo firmo.

Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelju ni sporno, da je izbrani ponudnik predložil posamezna dokazila in da je priglasil dve osebi, temveč izpostavlja razhajanje v podatkih iz organizacijske sheme glede na podani izjavi "Imenovanje odgovornega vodje del", čemur je vlagatelju treba pritrditi. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagateljevemu očitku o razhajanju podatkov neposredno ni odgovoril, je pa glede na dejstvo, da je zaključil, da je izbrani ponudnik zadostil vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, mogoče sklepati, da je štel, da to razhajanje ne predstavlja pomanjkljivosti ponudbe. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da glede na vlagateljeve očitke v zahtevku za revizijo vlagatelj ne odpira vprašanja, ali sta dve osebi lahko sočasno odgovorni vodja del, zato Državna revizijska komisija tega vprašanja ni posebej razčiščevala.

Čeprav se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da je podano razhajanje med podatki v organizacijski shemi glede na izjavo "Imenovanje odgovornega vodje del", ki jo je podal partner, pa ocenjuje, da zaradi tega ponudbe izbranega ponudnika ni treba izločiti kot nepopolno, saj je izbrani ponudnik v ponudbo predložil dokumente, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Bo pa naročnik moral najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi naročila preveriti vsebino podatkov iz ponudbe izbranega ponudnika (81. člen ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj niti ne zatrjuje, da bi izbrani ponudnik ne ponudil v izvedbo vseh razpisanih del. Državna revizijska komisija nadalje tudi ugotavlja, da sta "Izjavi o zagotavljanju stalne prisotnosti na objektu s strani odgovornega vodje del" enako podani za "Objekt: RTP 400/110 kV OKROGLO" in "Predmet: Gradbena, obrtniška in elektroinštalacijska dela za objekt RTP 400/110 kV Okroglo", v njiju pa udeleženci pri naročilu izjavljajo, da "bo[d]o zagotavljali stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del". Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da so "organizacijsko shemo" z dne 4. 10. 2011 podpisali oba partnerja in oba imenovana odgovorna vodja del, zaradi česar je treba zaključiti, da so se vsi štirje udeleženci na strani izbranega ponudnika seznanili z vlogami posameznih udeležencev in da se s temi tudi strinjajo.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS, ker je izbranemu ponudniku priznal sposobnost po referenčnem pogoju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbranemu ponudniku dodelil 10 točk po merilu reference, kar pomeni, da mu je glede na način točkovanja referenc priznal vseh šest priglašenih referenc. Naročnik je namreč določil, da bo točkoval le razpolaganje z več kot eno referenco do skupaj šest referenc, saj je ena referenca pomenila pogoj za sodelovanje (gl. str. 9/16 razpisne dokumentacije). Tudi v primeru, če bi bilo treba zaključiti, da nobena izmed referenc, ki jih je izbrani ponudnik priglasil za partnerja, ne izpolnjuje zahtev za priznanje njene ustreznosti glede na zahteve razpisne dokumentacije, bi bila ob potrditvi, da ustreza vsaj referenca vodilnega partnerja (oziroma v primeru, da vlagatelj ne bi uspel izkazati njene neustreznosti), ponudba izbranega ponudnika (in to ne glede, ali je dopustno upoštevati sporni popust ali ne) najcenejša in bi zato po merilu cena prejela največ (tj. 90) točk. Vlagateljeva ponudba bi tudi ob ohranitvi ocenjevanja pri merilu reference in kljub povečanju točk po merilu cena v primeru, če ne bi bilo dopustno upoštevati zaradi popusta nižje ponudbene vrednosti izbranega ponudnika, slabše točkovana kot ponudba izbranega ponudnika, saj bi prejela 72,19 točk (zaokrožitev na dve decimalni mesti). Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da bi bilo ugotavljanje skladnosti naročnikovega ravnanja z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS, ko je kot ustrezne upošteval tudi partnerjeve reference, za vlagateljev položaj relevantno šele v primeru, če bi se izkazalo, da naročnik ne bi smel kot ustrezne upoštevati reference vodilnega partnerja. V takšnem primeru bi bilo namreč treba ugotavljati, ali ni mogoče priznati nobene partnerjeve reference.

Iz prve alinee 3. točke Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (str. 1/16 in 2/16 razpisne dokumentacije) je mogoče razbrati vsebino referenčnega pogoja in zahtevano dokazilo. Vsebina referenčnega pogoja ne potrjuje vlagateljeve trditve, da je treba v obravnavanem primeru naročila istovrstnost/primerljivost del ugotavljati na nivoju rekapitulacije. Naročnik se je namreč omejil na zahtevo po izvedbi gradbeno-obrtniških del ob določenih pogojih. Naročnik vrednostne zahteve za reference ni postavil. Vlagatelj, čeprav izrecno ne navaja nobenih številk sklepov Državne revizijske komisije, dejansko povzema njene odločitve, ko je obravnavala zahteve iz razpisnih dokumentacij tistih naročnikov (zlasti gre to za naročnika Republika Slovenija, Direkcija Republike Slovenije za ceste), ki so zahteve po referencah postavili bistveno drugače kot konkretni naročnik. Državna revizijska komisija zato tudi ne more pritrditi vlagatelju, da bi bila sporna referenca neustrezna, ker naj bi vodilni partner pri referenčnem delu ne gradil kabelske kanalizacije.

Je pa Državna revizijska komisija vlagateljeve očitke obravnavala tako, da vlagatelj smiselno meni, da vodilni partner pri spornem referenčnem delu ni izvajal gradbenih in obrtniških del. Vlagatelj navaja, da "sanacija lovilnih skled [â??] običajno zajema zgolj gradbeno sanacijo v smislu nameščanja tesnilnih premazov". Vendar Državna revizijska komisija tudi v primeru smiselne razlage vlagateljevih očitkov, že zaradi pomanjkanja ustreznosti trditvene podlage ne more zaključiti, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in ZJNVETPS. Četudi Državna revizijska komisija spregleda, da vlagatelj vsaj v delu zahtevka za revizijo izraža svoje mnenje, pa kot bistveno ugotavlja, da vlagatelj ne navaja prepričljivih razlogov, ki bi utemeljili, da pri referenčnem delu ni šlo za izvedbo gradbenih in obrtniških del. Ker zahtevek za revizijo ne vsebuje zadostnih dejstev, s katerimi se kršitve dokazujejo (6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija niti ni ugotavljala, ali je vlagatelj predlagal izvedbo kakšnega dokaza (6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), saj z izvedbo dokazov ni mogoče nadomestiti manjkajoče trditvene podlage.

Državna revizijska komisija je kot zadnje obravnavala še vlagateljeve očitke, ki jih vlagatelj sicer najprej izpostavlja, in sicer, da bi morala ponudbo in spremembo ponudbe podpisati oba skupna ponudnika ali pa bi moral imeti vodilni partner pooblastilo soponudnika. Vlagatelj še zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudbo pripravil v nasprotju z zahtevami iz 4. točke razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik na javnem odpiranju ponudb evidentiral, da je od vodilnega partnerja prejel "dve ponudbi", in sicer obe 6. 10. 2011, pri čemer eno ob 9.12 in drugo ob 9.26 (gl. 5. točko zapisnika o odpiranju ponudb št. 240/MK/116/2011 z dne 6. 10. 2011).

V registru prispelih ponudb je naročnik pod zaporedno številko 4 označil pošiljko, predloženo 6. 10. 2011, ob 9.26. Državna revizijska komisija po vpogledu v naročnikov spis ugotavlja, da je z zaporedno številko 4 označena ovojnica, ki jo vodilni partner predložil 6. 10. 2011, ob 9.26 (gl. prejemno štampiljko in uradni zaznamek o osebnem prejemu). Na tej ovojnici je navedeno "sprememba prijave" in "gradbena, obrtniška in elektroinštalacijska dela za objekt RTP 400/100 kV Okroglo - ne odpiraj". V tej ovojnici se nahaja dokument "''sprememba prijave'' - popust".

Iz zaključnih povedi 6. točke zapisnika o odpiranju ponudb št. 240/MK/116/2011 z dne 6. 10. 2011 izhaja, da "[k]omisija naročnika ugotavlja, da so na razpis prispele tri (3) ponudbe, ki so prispele pravočasno. Komisija na odpiranju ponudb ne presoja vsebine ponudb."

Iz navedenega je treba zaključiti, da je naročnik že na odpiranju ponudb pravilno zaključil, da dokument "''sprememba prijave'' - popust", ki ga je vodilni partner predložil pravočasno do poteka roka za predložitev ponudb, ne predstavlja nove samostojne ponudbe, temveč del ponudbe, ki je bila predložena 6. 10. 2011, ob 9.12. Dokument "''sprememba prijave'' - popust" vsebuje le popust na prvotno ponudbeno ceno, kar pa ni v nasprotju z ZJNVETPS. Državna revizijska komisija dodaja, da vlagatelj temu dokumentu ne more pripisovati vsebine oziroma pomena, ki ga ta dokument nima in ne more imeti.

Čeprav naročnik v zapisnik o odpiranju ponudb št. 240/MK/116/2011 z dne 6. 10. 2011 ni izrecno zapisal vrednosti ponudbe izbranega ponudnika pred podajo spornega popusta, ker je zapisal ceno po obračunanem popustu (tj. 796.698 eurov), pa je zapisal podatke, ki omogočajo matematični izračun, da znaša ponudbena cena pred popustom 1.327.830 eurov brez DDV. Namreč, naročnik je zapisal ceno s popustom in višino popusta. Navedeno pa upoštevajoč matematična pravila pomeni, da 60 % polne cene predstavlja cena s popustom, polno ceno pa se pridobi z izračunom 796.698Ă"100/60. Zato je mogoče šteti, da zapisnik o odpiranju ponudb št. 240/MK/116/2011 z dne 6. 10. 2011 daje zadostno podlago za seznanitev z vrednostjo ponudbe izbranega ponudnika pred popustom. Državna revizijska komisija pa še ugotavlja, da vlagatelju ne nazadnje vrednost ponudbe izbranega ponudnika pred popustom tudi ni bila neznana, saj v zahtevku za revizijo tudi izrecno navaja vrednost 1.327.830 eurov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, če bi naročnik v konkretnem primeru ne smel upoštevati dokumenta "''sprememba prijave'' - popust", to na vprašanje popolnosti ponudbe pred podajo popusta ne bi vplivalo. Zato zaradi domnevnih neskladnosti dokumenta "''sprememba prijave'' - popust" ponudbe izbranega ponudnika pred podajo popusta ni mogoče že izločiti, ker naj bi bila nepopolna.

Državna revizijska komisija se ne strinja z vlagateljem, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker v njej manjka partnerjevo pooblastilo za podpis ponudbe in ponujanje razpisanih del vsaj za ceno 1.327.830 eurov.

Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila, se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja tudi izpolnjen, parafiran in po obeh partnerjih podpisan vzorec pogodbe št. 1180/2011 (zahteva iz alinee h 4. točke Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe; str. 3/16 razpisne dokumentacije). Iz vzorca pogodbe je razvidno, da je med drugim izpolnjen 3. člen, v katerem je navedeno, da "pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga te pogodbe znaša 1.327.830,00 EUR. z besedo: enmilijontristosedemindvajsettisočosemstotrideset 00/100", izpolnjen pa je tudi 23. člen, v katerem je za sestavni del pogodbe kot priloga 1 navedena "specifikacija pogodbene cene skladno s ponudbo št. 028-2011 z dne 6.10.2011". Ker je partner sopodpisal vzorec pogodbe, je očitno, da se je strinjal (vsaj) s tem, da je ponudbena vrednost vsaj tista, kjer je cena 1.327.830 eurov. Že zato Državna revizijska komisija tudi ni posebej ugotavljala, ali razpisna dokumentacija v 4. točki (str. 3/16 in 4/16) zahteva predložitev pooblastila. Glede na konkretne okoliščine primera pa bila pomanjkljivost, ki jo očita vlagatelj, sicer tudi nebistvena (18. točka 2. člena ZJNVETPS). Da pa je namen partnerja sodelovati pri izvedbi naročila, je očitno tudi glede na to, da se tudi zanj v ponudbi nahajajo dokazila za izkazovanje sposobnosti, oba partnerja pa sta tudi skupno odgovorila na zahtevek za revizijo (dopis z dne 5. 12. 2011) in zavrnila vlagateljeve očitke.

Vrednost ponudbe pred popustom (torej ponudbena vrednost 1.327.830 eurov) - tudi ob še drugih elementih, relevantnih po merilu reference - kot je Državna revizijska komisija že pojasnila, omogoča ponudbi izbranega ponudnika, ugodnejši položaj po skupnem merilu kot vlagateljevi ponudbi. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da si vlagatelj položaja v postopku oddaje naročila ne more izboljšati, če ponudba izbranega ponudnika ohrani položaj popolne ponudbe. Upoštevajoč vse predhodno navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 31. 1. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro - Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Esotech, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
- Treven, d. o. o., Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec,
- Mikomi, d. o. o., Plešičeva ulica 37, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran