EN

018-028/2012 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-028/2012-4
Datum sprejema: 25. 1. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Vidi Kostanejvec v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "očesne leče" in v zvezi z vlogama, ki ju je vložil vlagatelj Biokorp, d. o. o., Prežihova 2, Murska Sobota, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), 25. 1. 2012

odločila:

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 2.480 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 2. 11. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12526/2011, in 4. 11. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 212-346233) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 26. 12. 2011 in predlagal, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi "celoten razpis in celotno razpisno dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila za 1. skupina: Intraokularne leče - hidrofobnega akrillata one piece in 2. skupina: Intraokularne leče - hidrofobnega akrillata one piece in delu, kjer je določen rok za oddajo ponudbe za te dve skupini, ter v delu, ki se glasi: ''Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 27.12.2011 do 12.00 ure na naslov naročnika ali bodo oddane osebno kontaktni osebi naročnika'' in da naročnik razpis za sklop 1. in 2. ponovi ob spremenjenih pogojih", zahteval pa je tudi povrnitev stroškov, kot jih je priglasil v stroškovniku (taksa in odvetniški stroški).

Naročnik je s sklepom št. JN-23/2011 z dne 9. 1. 2012 zahtevku za revizijo ugodil tako, da "se razveljavi sklop 1 in sklop 2 javnega naročila za dobavo ''OČESNIH LEČ'' objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN12526/2011, datum objave 2.11.2011 z vsemi spremembami".

Vlagatelj je zoper ta sklep vložil pritožbo z dne 17. 1. 2012 in predlagal, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in naloži naročniku, da vlagatelju prizna priglašene stroške. Vlagatelj je priglasil tudi stroške pritožbenega postopka.

Vlagatelj je vložil tudi spremembo pritožbo z dne 17. 1. 2012 in predlagal, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in naloži naročniku, da vlagatelju prizna in povrne priglašene stroške.

Državna revizijska komisija je 23. 1. 2012 od naročnika prejela pritožbo, spremembo pritožbe in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu št. JN23/2011 z dne 20. 1. 2012.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o vlagateljevih vlogah z dne 17. 1. 2012 (pritožba in sprememba pritožbe) odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zadevi ni sporno, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil.

Vlagatelj je glede na peti odstavek 70. člena pravočasno priglasil stroške, in sicer v zahtevku za revizijo: 7.200 eurov za takso, 1.400 eurov, povečanih za 20 % DDV, za odvetniško nagrado in 20 eurov za materialne stroške.

Vlagatelj je v pritožbi glede na peti odstavek 70. člena pravočasno priglasil nadaljnje stroške, in sicer 436,50 eurov, povečanih za 20 % DDV, za zastopanje v pritožbenem postopku in 20 eurov za materialne stroške.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Med slednje stroške sodijo tudi odvetniški stroški v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN).

Upoštevajoč 19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C) znaša nagrada odvetnika za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil, od 200 do 1.400 eurov in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih.

Pri nagradah v razponu se nagrada v posameznem primeru skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu.

Glede na to, da je v obravnavanem primeru vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, mu je treba pritrditi, da mu glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pripada povračilo potrebnih stroškov. Ta namreč med drugim določa, da če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je vlagatelja v obravnavanem primeru zastopal odvetnik, mu poleg stroškov takse pripadajo tudi potrebni stroški, ki jih je imel za odvetniške storitve (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je pritožba utemeljena, mora naročnik glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti tudi potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku.

Iz obvestil o naročilu je razvidno, da naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila (točka IV.1.1) in da je ocenjena vrednost javnega naročila 720.000 eurov brez DDV (točka II.2.1). Ker se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave in razpisno dokumentacijo, taksa v konkretnem primeru znaša 1.500 eurov (druga alinea prvega odstavka 71. člena ZPVPJN) in ne 7.200 eurov, kolikor je vlagatelj vplačal (očitno izračunano kot en odstotek od ocenjene vrednosti javnega naročila). Iz navedenega je torej razvidno, da je potreben strošek za takso, ki ga mora glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN v primeru utemeljenosti zahtevka za revizijo povrniti naročnik, 1.500 eurov. To pomeni, da naročniku ni mogoče naložiti povračila tudi 5.700 eurov (kot razlike do 7.200 eurov vplačane takse), temveč je vračilo tega zneska treba naložiti ministrstvu, pristojnemu za finance (prim. tretji odstavek 72. člena ZPVPJN), kar bo po uradni dolžnosti storila Državna revizijska komisija (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel takĂł z zahtevkom za revizijo kot s pritožbo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi, tretji in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom ZOdv-C, s 13. členom ZOdvT in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.500 eurov, stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v skupni višini 800 eurov, povečane za 20 % DDV, kar znese skupaj 960 eurov, ter izdatke v skupnem znesku 20 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.480 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Državna revizijska komisija ni priznala povračila priglašenih stroškov nad priznanimi, ker jih glede na okoliščine primera ne ocenjuje za potrebne stroške (tretji odstavek 70. člena ZRPJN). Zato je Državna revizijska komisija kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 2.480 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 25. 1. 2012

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran