EN

018-002/2012 Banka Slovenije

Številka: 018-002/2012-4
Datum sprejema: 26. 1. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Sukcesivna dobava pisarniškega materiala", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 26.01.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta Sklep o oddaji javnega naročila za "Sukcesivno dobavo pisarniškega materiala", št. 33.30-3789/11-DK, z dne 01.12. 2011.


2. Zahtevi za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 3.740,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.10.2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN 11828/2011, objavil javno naročilo "Sukcesivna dobava pisarniškega materiala". Dne 1.12.2011 je naročnik izdalSklep o oddaji javnega naročila (dokument štev. 33.30-3789/11-DK), s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za Sklop I - pisarniški material izbral družbo BIROPRODAJA d.o.o., Lendavska ulica 1, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je naročnik navedel, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša po merilu "najnižja cena" za posamezni sklop in popolna v smislu 16. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, štev. 128/06 s spr. - v nadaljevanju: ZJN-2).

Vlagatelj je dne 15.12.2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila za Sklop 1 in povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po predloženem stroškovniku. Vlagatelj navaja, da je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika dne 8.12.2011 ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika za Sklop 1 ni primerna in popolna, saj ponujeni artikli ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Pri artiklu pod zap. št. 4 ni vpisane blagovne znamke ponujenega artikla, zato ni mogoče preveriti njegove ustreznosti. Pri artiklu pod zap. št. 20 (samolepilni lističi) iz javno dostopnih spletnih strani izhaja, da so ponujeni lističi večji od zahtevanih. Čeprav posamezno pakiranje predstavlja nedeljivo celoto je izbrani ponudnik navedel ceno za posamezni listič ter je tako ponudil manjšo količino od zahtevane, vse omenjeno pa je vplivalo tudi na izračun cene. Pri artiklu pod zap. št. 27 je naročnik zahteval PVC mapo, ponujeni izdelek pa je iz polpropilena. Pri artiklu pod zap. št. 29 je bil zahtevan marker s konico debeline 2 mm. Iz javno dostopnih spletnih strani izhaja, da ponujeni artikel izbranega ponudnika nima ustrezne debeline, poleg tega pa tudi ni razvidno, da bi omogočal ponovno polnjenje barve. Enake ugotovitve veljajo za ponujene artikle (komplet štirih barvnih markerjev za belo tablo) pod zap. št. 30. Pri artiklih pod zap. št. 35 - 39 ponujeni artikli izbranega ponudnika nimajo debeline v zahtevanem razponu 1-5 mm, prav tako pa pri teh artiklih ni razvidno, da omogočajo ponovno polnjenje barve. Poleg navedenega ponujeni artikli niso primerni (kot je bilo zahtevano) za vse vrste papirja, ampak za skoraj vse vrste papirja. Iz vsega navedenega je po vlagateljevem mnenju razvidno, ne le, da je ponudba izbranega ponudnika zaradi napačnega navajanja cen in ponujenih količin ter zaradi neustreznosti ponujenih artiklov nepopolna (ter bi jo bilo treba kot tako izločiti), ampak z njenim sprejemom naročniku nastajajo dodatni stroški, kar je v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-2).

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19.12.2011 izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. V vlogi izbrani ponudnik prereka posamezne vlagateljeve očitke ter predlaga, da se zahtevek za revizijo zavrne. V vlogi izbrani ponudnik še navaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvidel predložitve vzorcev in bi naknadna predložitev vzorcev pomenila kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, zato zavrača predložitev vzorcev. Izbrani ponudnik navaja, da je že iz stolpca "Naziv artikla" jasno razvidno, kaj ponuja v okviru svoje ponudbe in manjkajoči opis predstavlja kvečjemu nebistveno formalno nepopolnost.

Naročnik je z odločitvijo št. 33.00-945/11-DK z dne 27.12.2011 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik zavrača očitek, da v izbrani ponudbi pri artiklu pod zap. št. 4 ni vpisane blagovne znamke ponujenega artikla ter navaja, da je izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije razvidno že iz stolpca "Naziv artikla", poleg tega pa gre pri manjkajoči navedbi blagovne znamke kvečjemu za nebistveno formalno nepopolnost. V zvezi z očitki vlagatelja glede artikla pod zap. št. 20 (samolepilni lističi) naročnik poudarja, da je v okviru razpisne dokumentacije dal zgolj zahtevo po dimenziji (širine) 2 cm, dolžine artikla pa ni določil. Brezpredmetno je tudi sklicevanje vlagatelja na dimenzije referenčnega artikla, saj je v razpisni dokumentaciji jasno navedeno, da so tam navedene referenčne blagovne znamke za ponudnike neobvezujoče.

Naročnik kot nelogične zavrača tudi očitke glede napak pri ponujeni ceni. Izbrani ponudnik je namreč za enoto mere vpisal ceno 2,40 EUR, kar ob zahtevanih 1000 kosih daje seštevek Y EUR. Pri artiklu pod zap. št. 27 naročnik (PVC mapa) navaja, da ne drži vlagateljeva trditev, da je izbrani ponudnik ponudil izdelek iz polpropilena, saj je iz njegove ponudbe razvidno, da je ponudil mapo iz PVC tako, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Tudi izdelek, ki ga je izbrani ponudnik ponudil pri artiklu pod zap. št. 29 (marker modre barve) po naročnikovem prepričanju izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik navaja, da je vlagateljevo sklicevanje na dimenzije referenčnega artikla irelevantno, saj je v razpisni dokumentaciji jasno navedeno, da so tam navedene referenčne blagovne znamke za ponudnike neobvezujoče in predstavljajo samo tipičnost primerljive vrste in pričakovane kakovosti ponujenega artikla. Nesporno je, da je ponujeni artikel po kvaliteti in funkcionalnosti enakovreden referenčnemu. Naročnik ob tem posebej poudarja tudi, da v razpisni dokumentaciji ni bila nikjer navedena zahteva po možnosti ponovnega polnjenja barve. Enake ugotovitve veljajo tudi za vlagateljeve očitke za ponujene artikle (komplet štirih barvnih markerjev za belo tablo) pod zap. št. 30. in pod zap. št. 35 - 39, saj po naročnikovem prepričanju izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, vezane na te artikle. Nesporno je ponujeni artikel po kvaliteti in funkcionalnosti enakovreden v razpisni dokumentaciji navedenemu referenčnemu artiklu. Zahteve po možnosti ponovnega polnjenja barve v razpisni dokumentaciji ni bilo, vlagateljeva interpretacija zahtevane debeline konice pa je napačna. Naročnik navaja, da celo če bi šlo v tem delu za nejasno zahtevo razpisne dokumentacije pa ta, v skladu s prakso Državne revizijske komisije ne more biti v škodo vlagatelja, pri tem pa se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije 018/254/2010-3.

Naročnik je z vlogo št. 26.00-0033/11-MZ, z dne 30.12.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je dne 05.01.2012 prejela vlogo vlagatelja, v kateri se opredeljuje do navedb naročnika, kot izhajajo iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je najprej sporno, ali je naročnik s tem, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav izbrani ponudnik v postavki pod zap. št 4 ni navedel zahtevanega naziva blagovne znamke, zato ni mogoče preveriti, kaj izbrani ponudnik ponuja oziroma, ali artikel ustreza pogojem razpisne dokumentacije, ravnal skladno z določili ZJN-2.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je tehnične specifikacije predmeta javnega naročila podal v okviru Priloge 13: "Predračun z opisom blaga". V zvezi z artiklom pod zap. št. 4. v sklopu 1. Pisarniški material je naročnik določil sledeče:


Zap.št NAZIV ARTIKLA-zahteve naročnika količina EnM Naziv blagovne znamke artikla, ki ga ponuja ponudnik CENA/EnM z DDV v EUR CENA SKUPAJ za količino z DDV v EUR
4. KNJIGA A4-DELOVODNIK, trde plastificirane platnice, barva
temnozelena, 200 list 50 KOS

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da izbrani ponudnik vrstice "Naziv blagovne znamke artikla, ki ga ponuja ponudnik" ni izpolnil.
Izbrani ponudnik je predračun pod zaporedno št. 4 izpolnil le v postavki "CENA/EnM z DDV v EUR" in "CENA SKUPAJ za količino z DDV v EUR", medtem ko v vrstico "Naziv blagovne znamke artikla, ki ga ponuja ponudnik", izbrani ponudnik ni ničesar vpisal.

Državna revizijska komisija tudi po pregledu ostalega dela izbrane ponudbe ugotavlja, da iz izbrane ponudbe ni razvidna navedba artikla "knjiga A4 - delovodnik", saj v ponudbi ni priložen katalog ali vzorec, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti kateri artikel izbrani ponudnik ponuja.

V sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik sicer navaja, da je že iz opisa v stolpcu "Naziv artikla" razvidno izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacij, manjkajoča navedba blagovne znamke pa kvečjemu predstavlja nebistveno formalno nepopolnost.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v okviru opisa vrstice "NAZIV ARTIKLA-zahteve naročnika" določene tehnične specifikacije v zvezi s predmetom javnega naročila "delovodnik". Naročnik je namreč v opisu vrstice "naziv artikla-zahteve naročnika" določil naziv predmeta "knjiga A4 - delovodnik" in opisal predmet "trde plastificirane platnice, barva temnozelena, 200 list". Državna revizijska komisija tako ne more slediti obrazložitvi naročnika, da že iz opisa "NAZIV ARTIKLA-zahteve naročnika" razvidno, da artikel izbranega ponudnika izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije, saj so iz te vrstice razvidne (zgolj) tehnične zahteve naročnika. Na podlagi opisa blagovne znamke artikla, pa bi bilo mogoče ugotoviti, ali ponujeni predmet izpolnjuje tehnične specifikacije. Izbrani ponudnik ni navedel kateri artikel (od katerega proizvajalca) ponuja, zato na podlagi tako pomanjkljivo izpolnjene ponudbe niti ni mogoče ugotoviti, kaj izbrani ponudnik dejansko ponuja in, ali ponujeni predmet ustreza tehnični specifikaciji, kot jo je naročnik določil v vrstici "NAZIV ARTIKLA-zahteve naročnika".

Nadalje je Državna revizijska komisija preverila, ali v izbrani ponudbi ugotovljena pomanjkljivost lahko predstavlja formalno nepopolnost ponudbe, kot to zatrjujeta naročnik in izbrani ponudnik.

ZJN-2 v 78. členu določa: " (1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev
take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.
(2) Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja."

Kot dopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe so predvidene tiste dopolnitve ponudbe, ki niso vsebinske narave in se nanašajo na obliko oz. na samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. Formalno nepopolno ponudbo pa je dopustno dopolniti le v primerih, kadar iz ponudbe izhaja, da ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije oz. ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je iz ponudbe to deloma že razvidno.

Po pregledu celotne ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz nobenega dela izbrane ponudbe ni razvidno, za kateri artikel (od katerega proizvajalca) "knjige A4- delovodnik", je izbrani ponudnik podal ceno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se odsotnost navedbe "naziv blagovne znamke artikla, ki ga ponuja ponudnik", nanaša na izkazovanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb pa v delu, ki se veže na tehnične specifikacije, skladno z 78. členom ZJN-2, ni dopustno.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da iz izbrane ponudbe sploh ni razvidno kaj izbrani ponudnik dejansko ponuja (kateri artikel knjige A4-delovodnik), tako pa tudi ni mogoče preveriti, ali ponujeni artikel po ceni 2,40 EUR/kos sploh ustreza tehničnim specifikacijam, določenim v opisu vrstice "NAZIV ARTIKLA-zahteve naročnika".

Izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel kateri artikel dejansko ponuja, vsakršno dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije, pa je po določilu 78. člena ZJN-2 nedopustno.
Državna revizijska komisija v okviru obravnavane revizijske navedbe zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 80. člena ZJN-2, saj je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo, ki jo je zaradi odsotnosti naziva blagovne znamke in dejstva, da tudi iz drugih
delov ponudbe ni mogoče ugotoviti, kateri artikel izbrani ponudnik ponuja, potrebno označiti kot neprimerno in posledično kot nepopolno ponudbo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja tudi druge domnevne nepopolnosti izbrane ponudbe zaradi neustreznosti artiklov ponujenih pod zap. št. 20., 27., 29., 30., 35., 36., 37., 38. in 39. Ponudba izbranega ponudnika je zaradi odsotnosti zapisa blagovne znamke ponujenega artikla pod zap. št. 4 označena kot nepopolna ponudba, zato presoja ostalih revizijskih navedb vlagatelja ni potrebna, saj je potrebno že na temelju zgoraj ugotovljene kršitve razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Sklep o oddaji javnega naročila za "Sukcesivno dobavo pisarniškega materiala", št. 33.30-3789/11-DK, z dne 01.12. 2011. Državna revizijska komisija, upoštevajoč načelo hitrosti postopka in svojo ustaljeno prakso, ni vsebinsko obravnavala ostalih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj presoja teh navedb več ne vpliva na ugotovljen pravni status nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

V posledici zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je kot popolno ponudbo ocenil ponudbo izbranega ponudnika, čeprav iz nje ni razvidno kateri artikel "knjiga A4-delovodnik" dejansko ponuja (in niti ni mogoče preveriti izpolnjevanje tehničnih zahtev), zato je predlogu vlagatelja o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila ugodila.

Državna revizijska komisija je, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta, Sklep o oddaji javnega naročila za "Sukcesivno dobavo pisarniškega materiala", št. 33.30-3789/11-DK, z dne 01.12. 2011, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer strošek takse v višini 3.470,00 EUR in strošek poštnine in fotokopiranja v višini 5,00 EUR.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN, v povezavi s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane dolžne takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 3.470,00 EUR. V skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, kar pomeni, da vlagateljeva navedba, da zahteva tudi povrnitev stroškov "poštnina, fotokopiranje" ne zadostuje, temveč bi moral vlagatelj te stroške specificirati. Ker vlagatelj ni opredeljeno navedel, kateri stroški so mu poleg plačila zakonsko določene takse še nastali, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov za "poštnina, fotokopiranje" upoštevaje podlagi 70. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljeno.


Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 3.470,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka navedenega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, dne 26.01.2012Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana
- BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, Ljubljana
- BIROPRODAJA d.o.o., Lendavska ulica 1, Murska Sobota
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Natisni stran