EN

018-417/2011 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-417/2011-3
Datum sprejema: 20. 1. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Strokovna literatura" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.01.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 17.11.2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Strokovna literatura" objavil dne 2.9.2011, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN9938/2011. Naročnik oddaja naročilo po odprtem postopku.

Dne 07.11.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. DS-1243/11, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika TAN TIEN, Milada Djaniš, s.p., Ulica 28. Maja 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljeva ponudba je bila ocenjena kot popolna.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.11.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika DZS d.d. nista pravilni. Vlagatelj zatrjuje, da je na vpogledu dne 11.11.2011 ugotovil, da sta oba ponudnika na dan oddaje ponudb predložila nepravilni ponudbi, saj nista izpolnila obveznih pogojev, ki jih določa razpisna dokumentacija. Kljub temu se je naročnik postavil na stališče, da sta ponudbi obeh ponudnikov formalno nepopolni, zaradi česar je naročnik oba ponudnika dne 21.10.2011 pozval na dopolnitev, kar sta ponudnika tudi storila. Takšno naročnikovo ravnanje pa je po vlagateljevem stališču v nasprotju z določili 2.2 in 2.12 točke razpisne dokumentacije. Naročnik je po vlagateljevem zatrjevanju izrecno določil pogoj, da mora ponudnik v času oddaje ponudbe predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, v kolikor tega pogoja ponudnik ne bo izpolnil, pa bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Upoštevaje navedeno, je naročnik dolžan spoštovati tako razpisno dokumentacijo kot tudi določbe ZJN-2. Vlagatelj trdi, da bi naročnik na podlagi 2.13 točke razpisne dokumentacije in 80. člena ZJN-2 pri pregledu dokumentacije obeh omenjenih ponudnikov moral ugotoviti, da sta obe ponudbi zaradi neobstoja izjave, da so plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, nepravilni in s tem nepopolni, zato ne bi smeli biti predmet razvrstitve glede na merila. Naročnik bi po vlagateljevih navedbah moral izbrati popolno ponudbo na podlagi najnižje cene, česar pa ni storil, zaradi česar je kršil tudi določilo 48. člena ZJN-2 ter 2.15 točko razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj zahtevi za revizijo ugodi in delno razveljavi postopek javnega naročila, tako da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila ter ponovno izvede postopek izbire najugodnejšega ponudnika v skladu z ZJN-2 ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 1.12.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa zavrača vlagateljeve navedbe, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika DZS d.d. nepravilni, ker v ponudbi nista predložila izjave, da imata plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Navedeno naročnik utemeljuje z dejstvom, da v kolikor ponudnik v ponudbi ni predložil navedene izjave, še ne pomeni, da ponudnik nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, ter da s tem ne izpolnjuje pogoja iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Takšna ponudba je po mnenju naročnika formalno nepopolna, zato je oba ponudnika tudi pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe. Naknadno, na podlagi naročnikovega poziva, predložena izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, pa po naročnikovih navedbah ne vpliva na razvrstitev ponudbe glede na merila, prav tako ne gre za nedopustne spremembe ponudbe. Naročnik je zato ocenil, da je takšna ponudba, v kateri ni predložena izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, formalno nepopolna ponudba, na podlagi česar je v skladu z 78. členom ZJN-2 omogočil in dopustil dopolnitev takšne ponudbe. Ob tem naročnik pojasnjuje, da naknadno predložena omenjena izjava ponudnika dokazuje zgolj dejstva, v konkretnem primeru plačilo zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, ki so v času predložitve ponudbe že obstajala in vsebinsko ponudbe ne spreminjajo, temveč le pojasnjujejo v času predložitve ponudb obstoječa dejstva. Naročnik v zvezi z vprašanjem dopustnosti naknadne predložitve izjave ponudnika, še pojasnjuje, da sta oba ponudnika pri pripravi svoje ponudbe v celoti ravnala v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v 10. točki 2.12 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zahteval, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, kot dokazilo pa je bilo potrebno predložiti izjavo ponudnika (OBR-7). Ponudnikom pa po naročnikovih trditvah ni bilo omogočeno, da potrdijo izpolnjevanje obravnavanega pogoja, saj je potrditev navedenega dejstva v okviru že v naprej pripravljenega besedila v OBR-7 po pomoti izpadlo, kar je ugotovil naročnik šele na javnem odpiranju ponudb. Glede na navedeno je bil naročnik dolžan ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo zahtevane izjave, saj nejasna razpisna dokumentacija ne more iti v škodo ponudnika. Ob tem pa naročnik tudi izpostavlja, da vlagatelj razen splošnega zatrjevanja, da omenjena ponudnika nista predložila zahtevanih izjav, nikjer v revizijskem zahtevku ne dokazuje, da ponudnika nimata poravnanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Glede na navedeno naročnik zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je na datum oddaje ponudb obstajala neporavnana zapadla obveznost izbranega ponudnika in ponudnika DZS d.d. v predhodnih postopkih javnega naročanja. V zvezi z očitano kršitvijo 77. člena ZJN-2 pa naročnik dodatno pojasnjuje, da do kršitve omenjenega člena sploh še ni moglo priti, saj je naročnik zavezan k preveritvi ponudbe najkasneje do sklenitve pogodbe, torej se po naročnikovih navedbah preveritev v skladu s 77. členom ZJN-2 še lahko opravi. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 1.12.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 5.12.2011, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija dne 27.12.2011 sprejela sklep, s katerim je podaljšala rok za sprejem odločitve.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri pregledu in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika DZS d.d.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v poročilo o oddaji javnega naročila z dne 3.11.2011, v naročnikov dopis Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe št. SR-31/11 z dne 21.10.2011, v naročnikov dopis Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe št. SR-32/11 z dne 21.10.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 7.11.2011 izhaja, da je naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovil, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika DZS d.d. formalno nepopolni, ker v ponudbi ni bila predložena izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Naročnik je zato oba ponudnika pozval k predložitvi lastne izjave, da imata plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalce v predhodnih postopkih javnega naročanja. Nadalje iz obvestila o oddaji naročila še izhaja, da sta ponudnika svoje ponudbe z manjkajočimi dokumenti dopolnila. Na drugi strani pa vlagatelj takšnemu naročnikovemu ravnanju nasprotuje in zatrjuje, da bi moral naročnik obe ponudbi zaradi neizpolnjevanja zahtev iz 2.2 in 2.12 točke razpisne dokumentacije iz postopka javnega naročanja kot nepravilni izločiti, ne pa ponudnika pozivati na dopolnitev manjkajočih izjav. Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru z namenom razrešitve predmetnega spora najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo oz. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in ugotovila, da je naročnik v 2.13 točki (Izločitev ponudb) razpisne dokumentacije določil, da bo naročnik med drugim izločil ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 Navodil. Pri tem 2.12 točka Navodil določa: "Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
[â??]
Ekonomska ali finančna sposobnost:
10. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);â??"
Državna revizijska komisija je pri tem vpogledala tudi v obrazec OBR-7 (Izjava o izpolnjevanju pogojev) razpisne dokumentacije, s podpisom katerega so ponudniki dokazovali izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave, t.j. OBR-7. Slednje se nanaša tudi na 10. točko 2.12 točke Navodil, in sicer na pogoj plačila vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, za izpolnjevanje katerega je zadostovala predložitev obrazca OBR-7. Pri tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja isto dejstvo, kot ga v svoji odločitvi o revizijskem zahtevku zatrjuje tudi naročnik, in sicer da v naprej pripravljenem obrazcu OBR-7, ki so ga ponudniki morali žigosati in podpisati kot del ponudbene dokumentacije, manjka besedilo izjave, da ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Na podlagi česar je naročnik (kakor to tudi izhaja iz dopisa št. SR-32/11 z dne 21.10.2011, poslanega izbranemu ponudniku, in dopisa št. SR-31/11 z dne 21.10.2011, poslanega ponudniku DZS d.d.) oba ponudnika tudi pozval na predložitev manjkajoče izjave na lastnem obrazcu, ker na že v naprej pripravljenem obrazcu OBR-7 ponudnikoma to ni bilo omogočeno. Državna revizijska komisija takšno naročnikovo ravnanje ocenjuje kot pravilno, kajti ponudniki so bili za dokazovanje svoje ekonomske in finančne sposobnosti zavezani predložiti zgolj obrazec OBR-7, ki pa bi moral zahtevano izjavo vsebovati. Oba ponudnika, tako izbrani ponudnik kot DZS d.d., sta zahtevni obrazec OBR-7 s podpisom in žigom potrdila, tako da naročnikova pomota pri pripravi obrazca, pri katerem je izpadlo besedilo izjave o poravnanih obveznostih do podizvajalcev in je sestavni del razpisne dokumentacije, ne more iti v škodo ponudnikov. Naročnik je za izpolnjevanje pogoja plačila vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja zahteval le predložitev podpisanega obrazca OBR-7, kar sta oba ponudnika v obravnavanem primeru tudi storila in naročnikovo zahtevo iz 10. točke 2.12 točke Navodil tudi izpolnila. Ker pa je naročnik odkril pomanjkljivost obrazca, je oba ponudnika skladno z določbo prvega odstavka 78. členom ZJN-2 tudi pozval na dopolnitev ponudbe. Pri tem je nepredložitev izjave obeh ponudnikov, da imata plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, tudi po oceni Državne revizijske komisije vsebinsko mogoče opredeliti kot takšno pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere jo je mogoče označiti kot formalno nepopolno, v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj ponudba obeh ponudnikov ni bila nepopolna v delih, ki bi vplivali na njeno razvrstitev glede na merila. ZJN-2 v 78. členu (Dopustne dopolnitve ponudbe) določa, da mora naročnik v primerih, ko ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 je tako ponudbo dopustno dopolniti in tako omogočiti obema ponudnikoma predložitev manjkajoče izjave. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik postopal pravilno, ko je oba ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe s predložitvijo lastne izjave, da imata plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, ker je predpisan obrazec OBR-7 (ki je sestavni del razpisne dokumentacije) ni vseboval in da naročnik ponudb ni avtomatično izločil iz postopka javnega naročanja. Pri tem se Državna revizijska komisija v presojo, ali sta oba ponudnika v času oddaje naročila dejansko imela poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ni spuščala, ker ni predmet revizijskega zahtevka. Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavnem primeru odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo 4. odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20.01.2012
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana,
- TAN TIEN, Milada Djaniš, s.p., Ulica 28. Maja 5, Ljubljana,
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Natisni stran