EN

018-387/2011 Občina Jesenice

Številka: 018-387/2011-5
Datum: 20. 12. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 40. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Celostna ureditev urbanega središča Stara Sava - oprema" (v sklopu 3: "TEHNOLOšKA in SANITARNA OPREMA TRŽNICE") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 20. decembra 2011 sprejela

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 13. oktobra 2011 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, sprejeta v sklopu številka 3: "TEHNOLOšKA in SANITARNA OPREMA TRŽNICE", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", številka 430-46/2011, z dne 28. septembra 2011.

2. Naročnik mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati:
ď"­ navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek,
ď"­ navedbo odločitve Državne revizijske komisije,
ď"­ opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija,
ď"­ opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala,
ď"­ opis načina odprave nepravilnosti.

3. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 2.569,56 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 09. avgusta 2011 sprejel sklep (številka 430-46/2011) o začetku postopka oddaje javnega naročila za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava - opremo. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo (pod številko objave JN9043/2011) dne 09. avgusta 2011 objavljeno na Portalu javnih naročil, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2011/S 155, pa (pod številko dokumenta 257902) dne 13. avgusta 2011 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 28. septembra 2011 sprejel "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", številka 430-46/2011 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), ki je bilo vlagatelju, kakor to izhaja iz podatkov na poštni povratnici v spisu zadeve, vročeno dne 03. oktobra 2011. Iz obvestila o oddaji naročila med drugim izhaja, da se za izvedbo zadevnega javnega naročila v sklopu 3: "TEHNOLOšKA in SANITARNA OPREMA TRŽNICE" (v nadaljnjem besedilu: sklop številka 3) izbere "Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana" (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 13. oktobra 2011 priporočeno (s povratnico) na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 13. oktobra 2011, skupaj s prilogami, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz podatka v odtisu njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da (se zahtevku za revizijo ugodi in) se v celoti razveljavi odločitev o oddaji naročila "za sklop 3 Tehnološka in sanitarna oprema tržnice", pa tudi, da mu naročnik povrne stroške plačane takse.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da odločitev naročnika (kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila) ni pravilna, naročnik pa bi moral ponudbo izbranega ponudnika opredeliti za nepopolno, saj je bilo na podlagi vpogleda vanjo ugotovljeno, da
- izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehnične in kadrovske sposobnosti, zahtevane pod točko 4.6 razpisne dokumentacije. Po zatrjevanju vlagatelja je namreč izbrani ponudnik priložil reference za notranjo opremo in ne za "opremo objavljeno v predmetnem javnem naročilu",
- izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni priložil tehničnih podatkov, prospektov ali dokazil, iz katerih bi bile razvidne funkcionalne lastnosti ponujene opreme,
- je izbrani ponudnik na obrazcu v ponudbi izjavil, da ne nastopa s podizvajalci, prav tako pa na obrazcu v ponudbi ni navedel, da poseduje posebna znanja, niti, da razpolaga s potrdilom Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, da je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk,
- je izbrani ponudnik ponudil konvekcijsko pečico in vshajalnik z ročnim, ne pa z elektronskim upravljanjem, kot je to zahteval naročnik,
- je izbrani ponudnik iz doslej navedenih razlogov v svoji ponudbi navajal "netočne in zavajujoče podatke".

Naročnik je, kakor to izhaja iz podatka v odtisu njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 25. oktobra 2011 prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 24. oktobra 2011, poimenovano "Opredelitev do navedb iz zahtevka za revizijo", skupaj s prilogami (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 24. oktobra 2011). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik zavrača vse očitke vlagatelja, ki izhajajo iz zahtevka za revizijo in se nanašajo na ravnanja naročnika v navezavi na njegovo ponudbo, izpostavlja, da vlagatelj nima pravnega interesa za postopek revizije, prav tako pa zatrjuje, da je oprema, ki jo ponuja vlagatelj, neprimerna, "[r]eference, ki jih je navedel" vlagatelj, pa "niso njihovi proizvodi".

Naročnik je dne 07. novembra 2011 sprejel sklep številka 430-46/2011, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zavrača vse očitke vlagatelja, ki izhajajo iz zahtevka za revizijo in se nanašajo na njegova ravnanja v navezavi na ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa se pogosto sklicuje na zatrjevanja izbranega ponudnika, podana v vlogi z dne 24. oktobra 2011.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-46/2011, z dne 11. novembra 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14. novembra 2011, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 14. novembra 2011 priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 14. novembra 2011, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA V SKLEPU šT. 430-46/2011 Z DNE 07.11.2011", s prilogo (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 14. novembra 2011). V omenjeni vlogi vlagatelj navaja, da je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 09. novembra 2011, prav tako pa se opredeljuje do vsebine naročnikove odločitve o njegovem zahtevku za revizijo.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski in revizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila, navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 40. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku na podlagi (prvega odstavka) 31. člena ZPVPJN najprej opravila predhodni preizkus vlagateljevega zahtevka za revizijo, pri tem pa ugotovila, da je bil ta vložen pravočasno in pri naročniku (prva alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN), pa tudi, da vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN (druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je v nadaljevanju še preizkusila, ali je zahtevek za revizijo vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (izbrani ponudnik v vlogi z dne 24. oktobra 2011 (prvi odstavek na strani 3/4) izrecno izpostavlja dejstvo, da vlagatelj "nima pravnega interesa za postopek revizije odločitve o oddaji naročila"), v posledici omenjenega preizkusa pa ugotovila, da je vlagatelju v konkretnem primeru potrebno priznati aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo. Iz prve alineje prvega odstavka 14. člena ZPVPJN namreč izhaja, da se aktivna legitimacija prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, iz drugega odstavka 14. člena ZPVPJN pa, da se v primeru, kot je zadevni, ko je bil zahtevek za revizijo vložen po poteku roka za oddajo ponudb, šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo. V konkretnem primeru sta izpolnjena oba (kumulativno določena) elementa za priznanje aktivne legitimacije. Kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila (tabela na strani 1) je namreč za sklop številka 3 pravočasno oddal ponudbo tudi ponudnik "Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje", v primeru, če je naročnik (v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) v sklopu številka 3 izbral ponudbo, ki ni popolna, pa bi vlagatelju lahko z domnevno kršitvijo (naročnika) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila (v navezavi na sklop številka 3) nastala tudi škoda. Na omenjeni zaključek ne vpliva niti zatrjevanje izbranega ponudnika, da vlagatelj "nima pravnega interesa za postopek revizije odločitve o oddaji naročila", saj je drugi element aktivne legitimacije v danih okoliščinah, ko je naročnik (kot bo to pojasnjeno v nadaljevanju obrazložitve te odločitve Državne revizijske komisije) na podlagi drugega odstavka 41. člena ZJN-2 preverjal le, ali je izbrana ponudba popolna, izkazan (že) s tem, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik kršil določbe ZJN-2 s tem, ko je ponudbo, izbrano v sklopu številka 3, označil za popolno in jo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu številka 3 izbral kot najugodnejšo. Vlagatelj namreč svoj zahtevek za revizijo vlaga (zgolj) zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu številka 3 (kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila), saj v svojem zahtevku za revizijo (v navezavi na ostalo vsebino v njem) predlaga, da se "v celoti razveljavi" [â??] "odločitev o oddaji naročila za sklop 3 Tehnološka in sanitarna oprema tržnice". Smiselno enak zaključek je v odločitvi o zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 3) napravil tudi naročnik, ko je zapisal, da je vlagatelj "vložil revizijski zahtevek za sklop št. 3 tehnološka in sanitarna oprema".

Ob vpogledu v ponudbo številka GTI-2011-145-1, z dne 16. septembra 2011, je Državna revizijska komisija ugotovila, da jo je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila predložila skupina ponudnikov, med katerimi je tudi vlagatelj. Ker lahko v primeru, kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo, oseba, ki je skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, pa ima položaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo (tretji odstavek 14. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je v konkretnem primeru zahtevek za revizijo vložila upravičena oseba.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz naročnikovega obvestila o oddaji naročila tako v navezavi na vlagateljevo ponudbo, kakor tudi v navezavi na izbrano ponudbo, obe predloženi v sklopu številka 3, med drugim izhaja, da sta vlagatelj in izbrani ponudnik v njiju predložila "vse zahtevane dokumente in je tako" ponudba vsakega od njiju "formalno popolna". Ker pa je v obvestilu o oddaji naročila (predzadnji odstavek na strani 1) naročnik zapisal tudi, da je v postopku pregleda ponudb "v skladu s 41. členom Zakona o javnem naročanju" [â??] "razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in potem preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna", je na podlagi naročnikovega obvestila o oddaji naročila zaključiti, da je naročnik zgolj v navezavi na izbrano ponudbo preverjal njeno popolnost (ter zaključil, da je ta popolna, sicer je, upoštevaje merilo za izbiro ponudbe, ne bi izbral kot najugodnejšo), medtem ko naročnik popolnosti vlagateljeve ponudbe ni preverjal. Kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila namreč naročnik v navezavi na vlagateljevo ponudbo ni ugotavljal, ali je ta tudi sprejemljiva, pravilna in primerna, pač pa zgolj, ali je pravočasna in formalno popolna (v zvezi s tem pogledati 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2). V posledici navedenega ni mogoče slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 2) zatrjuje, da je bila njegova ponudba "s strani naročnika ocenjena kot popolna".

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski (meritorni) obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim zatrjuje, da je izbrani ponudnik na obrazcu v ponudbi (priloga številka D/8) izjavil, da ne nastopa s podizvajalci, prav tako pa na obrazcu v ponudbi (priloga številka D/5) ni navedel, da poseduje posebna znanja, niti, da razpolaga s potrdilom Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, da je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk. Slednjega bi namreč, kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik moral imeti za izvedbo pozicij (postavk) "7.1 Montaža multipack enote", "7.2 Izdelava cevovodnega sistema hlajenja", "7.3 Polnitev sistema z plinom R404 z predhodno izvedbo tlačnega preizkusa" in "7.4 Zagon multipack enote z priklopom in zagonom posameznih enot tehnološke opreme".

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija najprej sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz "vpogled v dokumentacijo javnega naročila pri naročniku", v povezavi z dokaznim predlogom "kot doslej". V posledici omenjenega vpogleda je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v poglavju "A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE" ponudnike povabil, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, ter dodal, da morajo biti ponudbe v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, izpolnjevati pa morajo tudi vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Naročnik je v točki "4.4. poklicna sposobnost:" podpoglavja "4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)" poglavja "B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB" (v nadaljnjem besedilu: Navodila za izdelavo ponudb) razpisne dokumentacije (v smislu pravne relevantnosti za konkreten primer) nadalje določil, da mora ponudnik, da se bo njegova ponudba štela za pravilno, v njej predložiti tudi (originalno) izjavo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal dejavnosti.

V posledici omenjenega vpogleda v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija prav tako ugotovila, da iz točke "4.7. Ponudba s podizvajalci" podpoglavja "4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)" Navodil za izdelavo ponudb izhaja, da je ponudba s podizvajalci ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci, ponudnik pa mora, da se bo ponudba štela za pravilno (v smislu pravne relevantnosti za konkreten primer),
- v primeru, da ne nastopa s podizvajalcem, predložiti pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga številka D/8),
- v primeru, da nastopa s podizvajalci, za vsakega od podizvajalcev predložiti
a) izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (priloga številka D/9),
b) izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (priloga številka D/10a),
c) izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (priloga številka D10/b),
d) izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga številka D/11).

Ob doslej izpostavljenem je naročnik v Navodilih za izdelavo ponudb določil tudi, da mora vsak navedeni podizvajalec izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točki 4.3. in 4.4. Navodil za izdelavo ponudb) ter priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se je, če ni bilo pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavljalo kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Vsak navedeni podizvajalec je moral biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, v ponudbi s podizvajalci pa so morali biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno je moralo biti tudi, katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih je prevzemal ponudnik kot glavni izvajalec, ni mogla biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca, ponudnik, ki je nastopal s podizvajalci, pa je moral ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli priloge številka D/9.

Da se bo ponudba štela za pravilno, so morali ponudniki (v smislu pravne relevantnosti za konkreten primer) v primeru ponudbe s podizvajalci (v ponudbi) predložiti tudi svojo izjavo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imajo sedež, ali določbami države naročnika (priloga številka D/12).

Nadalje je naročnik zahteval, da se ponudba sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te (prvi odstavek točke "7.1. OBLIKA PONUDBE" Navodil za izdelavo ponudb), ponudba pa mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika (del drugega odstavka točke "7.1. OBLIKA PONUDBE" Navodil za izdelavo ponudb). Naročnik je v Navodilih za izdelavo ponudb tudi izrecno zapisal, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, izločene (točka "11. IZLOČITEV PONUDBE" Navodil za izdelavo ponudb), oziroma, da bo ponudbo zavrnil, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila (tretji odstavek točke "16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB" Navodil za izdelavo ponudb).

Ob vpogledu v popis opreme in količin za sklop številka 3 (specifikacijo tehnološke opreme), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej glede prostora za strojnico hladilne tehnike predvidel tudi postavke "7.1. MULTIPACK ENOTA", "7.2. Cevovodi iz bakrenih cevi z ustrezno izolacijo,električni kabli za krmiljenje in napajanje med vitrinami,hlajenimi pulti in MULTIPACK enoto; zaporni ventili nameščeni pred posameznimi odjemnimi mesti", "7.3. Polnitev sistema z plinom R404 z predhodno itzvedbo tlačnega preizkusa" ter "7.4. Zagon multipack enote z priklopom in zagonom posamneznih enot tehnološke opreme".

Upoštevaje doslej navedeno je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz (z vpogledom v) "[v]zorec potrdila".

Iz Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/2010; v nadaljnjem besedilu: Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov), sprejete na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, z nekaterimi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), med drugim izhaja, da mora proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične opreme zagotoviti, da namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke opravi pooblaščeni serviser (četrti odstavek 12. člena omenjene uredbe). Namestitev opreme je združitev dveh ali več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, zaradi sestave opreme na kraju njene uporabe (10. točka 2. člena omenjene uredbe). Pooblaščeni serviser je serviser, ki ima za izvajanje svoje dejavnosti veljavno spričevalo, za pooblaščenega serviserja pa se šteje tudi oseba, ki je pridobila spričevalo za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini v drugi državi članici Evropske unije v skladu z Uredbo številka 842/2006/ES (34. člen omenjene uredbe). Pogoji za pooblaščeno podjetje so določeni v 13. členu Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pa pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk na podlagi ustrezne vloge.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ne naročnik (v odločitvi o zahtevku za revizijo) in ne izbrani ponudnik (v vlogi z dne 24. oktobra 2011) ne zatrjujeta, da bi v postavkah (sklopa številka 3) "7.1 Montaža multipack enote", "7.2 Izdelava cevovodnega sistema hlajenja", "7.3 Polnitev sistema z plinom R404 z predhodno izvedbo tlačnega preizkusa" in "7.4 Zagon multipack enote z priklopom in zagonom posameznih enot tehnološke opreme" morebiti šlo za nepremično opremo, ki je ne bi bilo mogoče uvrstiti pod prvo alinejo prvega odstavka 12. člena (oziroma prvo alinejo 4. točke 2. člena) Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, niti ne zatrjujeta, da se Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za vlagatelja (v navezavi na predmet zadevnega javnega naročila) v konkretnem primeru morebiti ne bi uporabljala.

V posledici vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil tudi izjavo o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (priloga številka D/5), s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo med drugim izjavlja, da svojo dejavnost lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni register. V omenjeni izjavi pod rubriko "[z]a opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, smo" [â??] "pridobili ustrezno dovoljenje" tudi ni navedeno, da bi bil izbrani ponudnik morebiti vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk.

V konkretnem primeru ne iz ponudbe izbranega ponudnika ne iz vloge izbranega ponudnika z dne 24. oktobra 2011 ne izhaja, da bi izbrani ponudnik razpolagal s potrdilom o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk. Nasprotno. Iz vloge izbranega ponudnika z dne 24. oktobra 2011 izhaja, da izbrani ponudnik za izvedbo del, kot so prevozi, geomehanika, tehnični plini in podobno, sodeluje "s priznanimi podjetji, ki so za to verificirana", tudi z gospodarskim subjektom I., Ljubljana, B. B., Ljubljana, ter gospodarskim subjektom P., Ljubljana. Dejstvo, da izbrani ponudnik ni vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk, potrjuje tudi dopis Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, številka 35400-561/2011-2, z dne 29. novembra 2011.

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija nadalje ugotovila, da se v njej nahaja izjava izbranega ponudnika (priloga številka D/8), s katero izbrani ponudnik izjavlja, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ne nastopa s podizvajalcem (smiselno enak podatek izhaja tudi iz III. točke dokumenta, poimenovanega "C. OBRAZEC PONUDBE", na katerem je pod rubriko "Dela bom izvajal:" obkrožena alineja "a) sam", ne pa morebiti alineja "b) s podizvajalcem:"), pa tudi neizpolnjeni obrazci
- obrazec (priloga številka D/9), poimenovan "PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA",
- obrazec (priloga številka D/10a), poimenovan "IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA",
- obrazec (priloga številka D/10b), poimenovan "SOGLASJE PODIZVAJALCA",
- obrazec (priloga številka D/11), poimenovan "PODATKI O PODIZVAJALCU".
V izbrani ponudbi prav tako ni najti izpolnjenih obrazcev D/2, D/3 in D/5 za morebitne podizvajalce izbranega ponudnika, s katerim bi ti dokazovali izpolnjevanje pogojev za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točki 4.3. in 4.4. Navodil za izdelavo ponudb).

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik dejavnosti, ki je predmet zadevnega javnega naročila, ne more opravljati že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa pri Davčnem uradu. Kot (v smislu pravne relevantnosti za konkretni primer) izhaja iz Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, katera med drugim določa pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline (prvi odstavek 1. člena omenjene uredbe), mora proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične opreme (upoštevaje konkretne okoliščine upoštevnega dejanskega stanja - izbrani ponudnik namreč ni vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk) zagotoviti, da namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke opravi pooblaščeni serviser (četrti odstavek 12. člena omenjene uredbe), pooblaščeni serviser pa je serviser, ki ima za izvajanje svoje dejavnosti veljavno spričevalo (v konkretnem primeru kategorije AI - v zvezi s tem pogledati spletno stran http://okolje.arso.gov.si/ ozon_fplini/index.php"op=print&id=68). Pooblaščeno podjetje je (skladno s 13. točko 2. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu z navedeno uredbo (na podlagi ustrezne vloge) pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk ali v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov. Slednje navedeno potrdilo pooblaščenega podjetja oziroma spričevalo, ki ga pooblaščeni serviser potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, pa je v smislu točke "4.4. poklicna sposobnost:" podpoglavja "4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)" Navodil za izdelavo ponudb, posledično pa tudi v smislu drugega odstavka 43. člena ZJN-2, po njuni naravi (vsebini) šteti za posebni dovoljenji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dovoljenji za opravljanje predmeta zadevnega javnega naročila).

Ob upoštevanju dosedanje obrazložitve te odločitve Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s svojim ravnanjem (ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno in jo izbral kot najugodnejšo) kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije, zlasti še točki "4.4. poklicna sposobnost:" in "4.7. Ponudba s podizvajalci" podpoglavja "4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)" Navodil za izdelavo ponudb, točko "11. IZLOČITEV PONUDBE" Navodil za izdelavo ponudb, točko "16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB" Navodil za izdelavo ponudb ter drugi odstavek poglavja "A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE" razpisne dokumentacije. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu (in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti ponudbe, ki niso popolne, popolna pa je (le tista) ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da izbrane ponudbe v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni mogoče šteti za pravilno (kot nepravilno je namreč šteti tudi ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev iz 43. člena ZJN-2), je s tem izkazal, da izbrane ponudbe tudi ni mogoče šteti za popolno ponudbo, v posledici pa, da bi jo moral naročnik izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Naročnik bi namreč pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika (peti odstavek 41. člena ZJN-2), zlasti še izjave o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (priloga številka D/5), s katero izbrani ponudnik med drugim izjavlja, da svojo dejavnost lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni register, moral ugotoviti, da izbrani ponudnik dejavnosti, ki je predmet zadevnega javnega naročila, ne more opravljati že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa pri Davčnem uradu. Ker izbrani ponudnik v trenutku poteka roka za prejem ponudb ni bil vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk, prav tako pa je v svoji ponudbi izjavil, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ne nastopa s podizvajalcem (pooblaščenim serviserjem v smislu Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov), naročnik ni imel ustrezne pravne podlage za zaključek, da je izbrana ponudba pravilna, v končni posledici pa popolna. Podizvajalec je namreč gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15.a točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Glede na navedeno je torej smiselno pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 4) zatrjuje, da bi moral naročnik ob pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotoviti, da izbrani ponudnik "ne izpolnjuje poklicne sposobnosti za izvedbo del navedenih v javnem naročilu". Prav tako je smiselno pritrditi vlagatelju, ki v vlogi z dne 14. novembra 2011 (tretji odstavek na strani 4) v navezavi na potrdilo Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, zatrjuje, da "[i]zbrani ponudnik tega potrdila nima", "[v] kolikor izbrani ponudnik izvaja dela s podizvajalci," pa "bi moral v predani dokumentaciji pod prilogo D/8 navesti, da nastopa s podizvajalci in istočasno izpolniti še vse druge zahtevane priloge navedene v javnem naročilu". V vlogi z dne 24. oktobra 2011 namreč izbrani ponudnik sam zatrjuje, da za izvedbo del, kot so prevozi, geomehanika, tehnični plini in podobno, sodeluje "s priznanimi podjetji, ki so za to verificirana", tudi z gospodarskim subjektom I., Ljubljana, B. B., Ljubljana, ter gospodarskim subjektom P., Ljubljana.

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, sprejeto v sklopu številka 3: "TEHNOLOšKA in SANITARNA OPREMA TRŽNICE", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", številka 430-46/2011, z dne 28. septembra 2011.

Ker je Državna revizijska komisija že iz doslej navedenega razloga razveljavila odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, sprejeto v sklopu številka 3, vlagateljevega zahtevka za revizijo v preostalem delu ni obravnavala. Tudi obravnava preostalega dela vlagateljevega zahtevka za revizijo namreč, upoštevaje njegove meje (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), v ničemer ne bi mogla vplivati na predmetno odločitev Državne revizijske komisije in na vlagateljev položaj v tem revizijskem postopku.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila (v sklopu številka 3) se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku (glede sklopa številka 3) vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da pred sprejemom (morebitne) nove odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 3, upoštevaje drugi odstavek 41. člena ZJN-2 in predmetno odločitev Državne revizijske komisije, najprej ustrezno preveri, ali je ponudba, ki je bila v sklopu številka 3 ocenjena kot najugodnejša, popolna, nato pa glede sklopa številka 3 sprejme odločitev, skladno z določbami ZJN-2 (in skladno z določbami lastne razpisne dokumentacije).

Čeprav navedeno ni vplivalo na predmetno odločitev Državne revizijske komisije, slednja v navezavi na zatrjevanji izbranega ponudnika (v vlogi z dne 24. oktobra 2011), da je oprema, ki jo ponuja vlagatelj, neprimerna, pa tudi, da "[r]eference, ki jih je navedel" vlagatelj, "niso njihovi proizvodi", še pripominja, da sta izpostavljeni zatrjevanji izbranega ponudnika naslovljeni na naročnika, podrejeno pa tudi, da morebitne utemeljenosti izpostavljenih zatrjevanj v predmetnem postopku pravnega varstva ni mogoče presojati. V postopku pravnega varstva po ZPVPJN se namreč odloča o zahtevku za revizijo (o zahtevku za revizijo najprej odloča naročnik, v predrevizijskem postopku, nato pa Državna revizijska komisija, v revizijskem postopku), ki ga lahko vloži aktivno legitimirana oseba (14. člen ZPVPJN), ne odloča pa se o vlogi, s katero se izbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo naročniku izjasni o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek 27. člena ZPVPJN). Pri odločanju o zahtevku za revizijo morata naročnik (drugi odstavek 28. člena ZPVPJN) oziroma Državna revizijska komisija (tretji odstavek 39. člena ZPVPJN) zgolj upoštevati navedbe izbranega ponudnika v slednje omenjeni vlogi in se (v navezavi na vsebino vloženega zahtevka za revizijo) do njih opredeliti, ne pa (v predmetnem postopku pravnega varstva, ki poteka na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo) odločati o vprašanju zakonitosti naročnikovega ravnanja s ponudbo vlagatelja zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da mu naročnik povrne stroške plačane takse v znesku 2.913,30 EUR.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane dolžne takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 2.569,56 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala povračila priglašenega stroška takse za zahtevek za revizijo oziroma za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) nad priznanim, saj ga (upoštevaje obrazložitev v naslednjem odstavku tega sklepa) ne ocenjuje za potreben strošek, nastal v predrevizijskem oziroma revizijskem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin (druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi s 15. členom ZPVPJN) ugotovila, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse ("IZPIS NALOGOV ZA RAČUN") v znesku 2.913,30 EUR. Ker bi bil v konkretnem postopku pravnega varstva vlagatelj dolžan plačati takso v znesku enega odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop številka 3 (tretja alineja prvega odstavka 71. člena ZPVPJN), torej takso v znesku 2.569,56 EUR, Državna revizijska komisija pa je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin ugotovila, da je vlagatelj plačal napačno višino oziroma napačen znesek takse (vlagatelj je takso preplačal za 343,74 EUR), bo ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 2.569,56 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami - v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20. decembra 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
- GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
- LESNINA INŽENIRING, d. d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije

Natisni stran