EN

018-420/2011 Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

Številka: 018-420/2011-2
Datum: 12. 12. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila "Revizija modela ločenih računovodskih evidenc družbe Telekom Slovenije, d.d.", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika BDO REVIZIJA, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), v zvezi s predlogom naročnika AGENCIJA ZA POšTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe, dne 12. 12. 2011

odločila:

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila "Revizija modela ločenih računovodskih evidenc družbe Telekom Slovenije, d.d.", se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Revizija modela ločenih računovodskih evidenc družbe Telekom Slovenije, d.d.", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 23. 9. 2011, pod št. 10849/2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 11. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija odločitev naročnika o oddaji naročila. Naročnik je dne 2. 12. 2011, pod št. 4301-17/2011/35, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 5. 12. 2011 podal predlog za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Navaja, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja, na podlagi 21. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 s sprem., v nadaljevanju: ZEKom), redne analize upoštevnih trgov. Kot nacionalni regulator trga elektronskih komunikacij je naročnik družbi Telekom Slovenije, d.d., ki je operater s pomembno tržno močjo, izdal vrsto regulatornih odločb, na podlagi katerih so bile Telekom Slovenije, d.d. naložene določene regulatorne obveznosti, med drugim tudi obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva ter obveznost ločitve računovodskih evidenc. Na podlagi navedenega je Telekom Slovenije, d.d. zavezan k vodenju ločenih računovodskih evidenc v skladu z metodologijami, ki se uporabljajo skladno s priporočilom Evropske komisije. Izvedba predmetnega javnega naročila v okviru planiranega terminskega načrta je za naročnika zelo pomembna, saj bistveno vpliva na njegovo nemoteno izvajanje regulatorne funkcije. Izsledki revizije bodo uporabljeni pri izdelavi naslednjih analiz upoštevnih trgov, od katerih so nekatere že v teku in katerih objava je planirana v prvi polovici leta 2012. V letu 2012 je načrtovana tudi izdelava analiz upoštevnih trgov Posredovanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji in upoštevnega trga Zaključevanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji. V navedenih analizah bodo upoštevani tudi podatki, do katerih bo prišel izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu. Na podlagi analiz bo naročnik operaterju, za katerega bo v analizi ugotovljeno, da ima pomembno tržno moč, naložil ustrezne obveznosti. V okviru teh bo naročnik pri oblikovanju cenovnih obveznosti upošteval tudi stroške iz časovnega obdobja, ki ga bo v reviziji zajemalo tudi predmetno javno naročilo. Naročnik na podlagi navedenega meni, da je nujno, da se predmetno naročilo realizira v skladu s terminskim planom naročnika, saj bo sicer bistveno oteženo izvajanje analiz upoštevnih trg. Naročnik se sklicuje tudi na navedbe iz odločitve o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je po proučitvi navedb naročnika odločila, da predlog naročnika ni utemeljen.

ZPVPJN v 17. členu (posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če: 1. zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja tega zakona, pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javno naročanje, ali 2. zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja tega zakona, pod pogojem, da Državna revizijska komisija izda sklep iz četrte alineje prvega odstavka 20. člena tega zakona, ali 3. se zahtevek za revizijo vloži v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Iz navedenih določb izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), pogodbo o oddaji javnega naročila pa lahko naročnik sklene le, če so za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Navedeno pravilo je v zakonu določeno kot izjema, zato je naročnik, kadar se sklicuje na izjemo, tisti, ki mora Državni revizijski komisiji predstaviti utemeljene razloge, ki opravičujejo sklenitev pogodbe, ne glede na siceršnjo prepoved njene sklenitve.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Naročnik v obravnavanem primeru predlog utemeljuje s tem, da je izvedba javnega naročila v načrtovanem terminskem planu pomembna, saj to vpliva na nemoteno izvajanje regulatorne funkcije naročnika, izsledki revizije pa bodo uporabljeni tudi pri izdelavi določenih analiz upoštevnih trgov, od katerih so določene že v teku in je predvidena njihova objava v prvi polovici leta 2012.

Državna revizijska komisija ne nasprotuje naročniku v tem, da je izvedba javnega naročila potrebna za izvajanje regulatorne funkcije naročnika, skladno z ZEKom, in je zato s tega vidika sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila povezana tudi z javnim interesom. Vendar pa je dovolitev sklenitve pogodbe po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN pridržana kot izjema za tiste primere, ko je sklenitev pogodbe o oddaji naročila nujna in takojšnja, še pred (pravnomočno) odločitvijo o zahtevku za revizijo in za to obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru takšnih prevladujočih razlogov ne ugotavlja, saj gre naročnikovo utemeljitev razumeti v smeri, da naročnik potrebuje javno naročilo, medtem, ko naročnik v predlogu ne utemelji, zakaj bi moral skleniti pogodbo še pred zaključkom postopka pravnega varstva. Naročnik tako ne konkretizira planiranega terminskega načrta in ne pojasni, do kdaj bi morala biti pogodba sklenjena, oziroma, kakšne posledice bodo nastopile, če pogodba do določenega trenutka ne bo sklenjena. Naročnik prav tako ne pojasni, zakaj morebiti s postopkom javnega naročila ni pričel prej, kolikor je ocenil, da bo izvedba naročila nujno takoj potrebna. Ob tem pa po mnenju Državne revizijske komisije ne gre niti prezreti, da tudi naročnik prispeva k temu, da postopek oddaje javnega naročila oziroma s tem povezan predrevizijski postopek traja dalj časa, kot bi sicer lahko, saj je naročnik (popoln) zahtevek za revizijo vlagatelja prejel dne 9. 11. 2011, o njem pa je odločil šele dne 2. 12. 2011.

Ker Državna revizijska komisija po proučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ni ugotovila, da obstajajo prevladujoči razlogi za sklenitev pogodbe o oddaji naročila, povezani z javnim interesom, je predlog naročnika za izdajo sklepa, da se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 12. 12. 2011
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- AGENCIJA ZA POšTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, Ljubljana
- BDO REVIZIJA, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana

Natisni stran