EN

018-169/2011 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-169/2011-20
Datum: 17. 11. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007, s spremembami: ZRPJN; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izbor neodvisnega izvajalca za merjenje rokov prenosa v notranjem poštnem prometu za obdobje treh let", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba Maksimiljan d.o.o., Ljubljanska cesta 5, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.11.2011

odločila:

1. Vlagateljeva vloga, z dne 13.06.2011, se zavrže.

2. Zahtevku za revizijo, z dne 24.05.2011, se ugodi in se razpisna dokumentacija v točki P7 Reference (poglavje Pogoji za udeležbo) in v točki 1.15. Merila ( poglavje Splošne določbe naročila), razveljavi.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.3.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Razpis za javno naročilo "Izbor neodvisnega izvajalca za merjenje rokov prenosa v notranjem poštnem prometu za obdobje treh let (od 1.1.2012 do 31.12.2014 s testnim obdobjem od 1.10.2011 do 31.12.2011)" je naročnik dne 04.05.2011 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 4488/2011.

Vlagatelj je na rok za oddajo ponudb, dne 24.05.2011, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da pogoj, kot je določen v točki P7 izrazito in objektivno neopravičljivo diskriminatorno izloča ponudnike, ki so uradni neodvisni merilci kakovosti po standardu SIST EN 13850 v državah, ki niso članice EU, kajti tudi nečlanice EU uporabljajo ta standard. Ker standard SIST EN 13850 ni vezan na teritorij članic EU, ne obstojijo nikakršne objektivno opravičljive podlage, na osnovi katerih bi bil naročnik upravičen zahtevati zgolj reference v državah EU. Vlagatelj izpodbijani pogoj ocenjuje kot diskriminatoren, zato so nezakonita in objektivno neopravičljiva tudi merila v točki 1.15. razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da merila navedena v objavi niso enaka kot v razpisni dokumentaciji, saj v objavi ni zajeto besedilo iz razpisne dokumentacije, zato vlagatelj naročniku očita kršitev 49. člena ZJNVETPS. Po vlagateljevi oceni je merilo izrazito diskriminatorno in prilagojeno v korist enega ponudnika, kar dokazuje tudi razmerje med številom referenc in ceno. Vlagatelj kot dokazilo prilaga potrdilo izdano s strani Pošte Republike Makedonije, v kateri je izrecno navedeno, da je vlagatelj opravljal merjenje poštnih storitev v Makedoniji v skladu z navedenih standardom.

Vlagatelj predlaga razveljavitev razpisne dokumentacije v tč P7 Reference in razveljavitev razpisne dokumentacije v delu pod tč. 1.15 Merila.

Državna revizijska komisija je dne 14.06.2011 prejela vlogo vlagatelja za nadaljevanje revizijskega postopka zaradi molka organa na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN).

Državna revizijska komisija je dne 16.06.2011 prejela v vednost dopis naročnika, v katerem vlagatelju pojasnjuje, da je dne 02.06.2011 prejel potrdilo o vplačilu takse ter, da še ni potekel rok, določen v 16. členu ZRPJN, ki se veže na popolnost zahtevka za revizijo in poteče dne 17.06.2011.

Naročnik je na podlagi poziva Državne revizijske komisije (dopis z dne 14.06.2011) z dopisom, z dne 20.06.2011 odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 24.06.2011 pozvala na odstop potrdila o vročitvi sklepa o odločitvi zahtevka za revizijo. Naročnik je dne 28.06.2011 odstopil popolno dokumentacijo v zvezi s predmetom javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 26.06.2011 v vednost prejela vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 11.07.2011, stranke revizijskega postopka obvestila o podaljšanju roka za sprejem odločitve Državne revizijske komisije.

Po pregledu odstopljene dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi določila 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo prejel dne 26.05.2011. Ker zahtevku za revizijo ni bilo priloženo potrdilo o vplačilu takse, je naročnik vlagatelja dne 27.05.2011 pozval na predložitev potrdila o vplačilu takse.

Naročnik je potrdilo o vplačilu takse prejel dne 02.06.2011.

Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je naročnik dne 15.06.2011 sprejel sklep (ki ga je vlagatelj prejel 25.06.2011), s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentacijo jasno zapisal, da morajo biti reference s področja opravljanja meritev rokov prenosa v skladu s standardom SIST EN 13850 v najmanj eni državi članici EU. Kot razloga, da je naročnik referenco vezal na območje EU, naročnik pojasnjuje, da morajo biti meritve pod nadzorom in revidirane ter usklajene z državnim regulatorjem, kar pri državah nečlanicah ni pogoj. Iz enakega razloga naročnik zavrača vlagateljev očitek, da so merila diskriminatorna, pri čemer poudarja, da je prejel tri ponudbe in vse tri dosegajo maksimalno število točk v merilu M2. Neustrezna kakovost po standardu je lahko odraz neustreznih meritev, kar pomeni prekršek po Zakonu o poštnih storitvah.

Glede domnevne neenakosti meril v razpisni dokumentaciji in objavi naročnik pojasnjuje, da so bila v objavi merila ustrezno prikazana, saj obrazec objave ne omogoča natančne razlage ocenjevanja po merilih. Merila so v razpisni dokumentaciji le natančneje razdelana (dodana je lestvica ocenjevanja), so pa povsem enaka kot v objavi razpisa. Naročnik je v objavi v rubriki "dodatne informacije" dodal lestvico ocenjevanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo dne 02.06.2011, zato skladno s prvim odstavkom 15. člena ZRPJN, ki določa, da mora naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo, ugotavlja, da je rok za sprejem odločitve o zahtevku za revizijo potekel na dan 17.06.2011.

Vlagatelj je vlogo za nadaljevanje revizijskega postopka (dopis z dne 13.06.2011) vložil pred rokom za sprejem naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo iz 15. člena ZRPJN, zato je potrebno vlogo vlagatelja, z dne 13.06.2011, zavreči kot preuranjeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Spor med strankama se nanaša na domnevno diskriminatornost reference, saj se po zatrjevanju vlagatelja s postavljenimi referencami objektivno neopravičljivo izloča ponudnike, ki so uradni neodvisni merilci kakovosti po standardu SIST EN 13850:2002 v državah nečlanicah.

Kot dokazilo o lastni usposobljenosti je vlagatelj zahtevku za revizijo predložil potrdilo, izdano s strani makedonske pošte, z dne 18.05.2011, v katerem je navedeno, da je vlagatelj opravljal merjenje storitev v Makedoniji v skladu s standardom SIST EN 13850:2002.

Državna revizijska komisija je dne 25.07.2011 pozvala Makedonsko pošto na pojasnilo, s katerim pravnim aktom je Makedonska pošta prevzela opravljanje meritev kakovosti po standardu SIST EN 13850:2002 in kateri neodvisni državni regulator revidira skladnost opravljenih meritev po standardu.

Državna revizijska komisija (kljub večkratnem obvestilu) ni prejela zadostnega pojasnila s strani Makedonske pošte, zato je dne 04.08.2011 na Biro za javna naročila Republike Makedonije naslovila vsebinsko enako vprašanje, kot ga je dne 25.07.2011 naslovila na Makedonsko pošto.

Ker tudi s strani Biroja za javna naročila Republike Makedonije Državna revizijska komisija ni dobila odgovora je le-ta dne 16.08.2011 na Ambasado Republike Makedonije v Republiki Sloveniji naslovila prošnjo za pomoč pri pridobivanju potrebnega pojasnila in pravnih predpisov.

Državna revizijska komisija je preko Ambasade Republike Makedonije dne 12.10.2011 prejela potrebno pojasnilo in zakonodajo.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju 2. Pogoji za udeležbo v točki P7 Reference navedel:

"Reference: izjava in referenca ponudnika, da je v zadnjih petih letih opravljal meritve rokov prenosa v skladu s standardom EN 13850 v najmanj eni izmed držav članic EU. Ponudnik mora k ponudbi predložiti najmanj eno originalno referenčno potrdilo naročnika."

Naročnik je dne 20.05.2011 na Portalu javnih naročil navedel: "Naročnik Pošta Slovenije je oblikoval zahteve in merila v skladu z zahtevami, ki jih mora kot operater poštnih storitev upoštevati (članice EU so zavezane, da se merjenje kakovosti opravlja v skladu z navedenim standardom SIST EN 13850). Po opravljenih storitvah merjenja se opravi v državah članicah revizija opravljenih storitev merjenja s strani neodvisnih institutov. Izbrani ponudnik, ki bo opravljal merjenje kakovosti opravljenih storitev mora poznati izvajanje storitve merjenja kakovosti po tem standardu. Glede na raziskavo trga, ki jo je naročnik opravil, pogoje izpolnjuje več ponudnikov, prav tako lahko dobi več ponudnikov glede referenc maksimalno število točk, zato zavrača trditev, da je razpisna dokumentacija zastavljena diskriminatorno in razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.".

Kot izhaja iz pojasnil naročnika, objavljenih na Portalu javnih naročil in iz naročnikove obrazložitve odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je naročnik vezal referenco na države članice EU iz razloga, ker morajo biti meritve nadzorovane in revidirane s strani neodvisnih institutov ter usklajene z državnim regulatorjem, kar za države nečlanice ni pogoj.

Določilo 15. člena ZJNVETPS (načelo enakopravnosti ponudnikov) naročniku prepoveduje ustvarjanje okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov oz. diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik.

V predmetnem postopku gre ugotoviti, da je naročnik z določilom razpisne dokumentacije, na podlagi katerega bo priznal le referenco, ki jo bo izdala država članica EU, povzročil krajevno diskriminacijo. Praviloma je vsakršno ustvarjanje okoliščin, ki povzročajo krajevno, stvarno, osebno ali klasifikacijsko neenakopravnost med ponudniki nedopustno, razen v kolikor naročnik uspe izkazati, da je do razlikovanja med ponudniki prišlo zaradi objektivno opravičljivih razlogov.

Kakor izhaja iz naročnikovega pojasnila, objavljenega na Portalu javnih naročil, in kakor neposredno izhaja iz obrazložitve naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je naročnik kot razlog za krajevno vezanost reference na države članice EU navedel: "Meritve morajo biti pod nadzorom in revidirane (7. in 8 poglavje standarda), kar pa pri državah nečlanicah ni pogoj. Z revidiranjem se potrjuje skladnost meritev. Če so nerevidirane meritve pomeni, da niso pod nadzorom državnega regulatorja oziroma od njega izbranega neodvisnega organa (priloga C.10, Presojanje). Meritve morajo biti usklajene tudi z državnim regulatorjem za poštni promet, kar pri nečlanicah ni pogoj. Navedeno pomeni, da iz meritev, ki se opravljajo pri nečlanicah, iz referenc ni možno razbrati doslednosti izvajanja standarda, saj k temu niso zavezane."

Med naročnikom in vlagateljem ni sporno dejstvo, da tudi države nečlanice izvajajo meritve rokov prenosa v skladu s standardom SIST EN 13850. Sporno med strankama revizijskega postopka pa je, ali so reference izdane s strani držav nečlanic EU ustrezne (zadostne). Vlagatelj namreč navaja, da lahko tudi države nečlanice uporabljajo posamičen standard, sprejet v okviru Evropskega komiteja za standardizacijo in ko postanejo polnopravne članice EU sprejmejo standard brez kakšnihkoli modifikacij. Naročnik pa zatrjuje, da revidiranje in nadzor s strani neodvisne institucije in regulacija s strani državnega organa za nečlanice EU ni pogoj, kar ne zagotavlja doslednosti izvajanja standarda.

Državna revizijska komisija, ob upoštevanju navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi proučitve kriterijev standarda EN 13850, ugotavlja, da naročnikovi razlogi (revidiranje meritev s strani neodvisne institucije in reguliranost s strani državnih organov) niso objektivno opravičljivi, da bi referenco vezal na teritorij držav članic EU. Naročnikovi razlogi se vežejo na vsebino standarda EN 13850 in postopek nadzora ter reguliranja, kar pa niso objektivno opravičljivo razlogi za izjemo prepovedi povzročitve krajevne diskriminacije ponudnikov. Načelo enakopravnosti ponudnikom naročniku prepoveduje (med drugim) ustvarjanje krajevne diskriminacije, zato bi moral naročnik upoštevati tudi reference, ki se nanašajo na območje držav nečlanic EU, v kolikor so storitve merjenja rokov prenosa v skladu s standardom EN 13850 (in so pod nadzorom in revidirane s strani neodvisnih institucij regulirane s strani državnega regulatorja) in v celoti ustrezajo pravilom, kot izhajajo iz standarda EN 13850.

Naročnikove razloge (nadzor in revidiranje izvajanja meritve po standardu EN 13850 s strani neodvisne institucije in regulacija s strani državnega organa), na podlagi katerih je referenco vezal na območje držav članic EU, je mogoče izpolniti tudi pri opravljanju meritev storitev po standardu EN 13850 v državah nečlanicah EU, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izpodbijani pogoj določil v nasprotju s temeljnim načelom enakopravnosti ponudnikov in posledično tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (13. člen ZJNVETPS).

Glede na ugotovljeno je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja po razveljavitvi pogoja P7, določenega v 2. poglavju (pogoji za udeležbo).


V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da so iz razloga, ker so reference (pogoj P7) diskriminatorne, diskriminatorna tudi merila.

Naročnik je v 1.15. točki Merila (poglavje: Splošni pogoji za udeležbo) določil, da bo ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik je merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe ponderiral na sledeč način:

" M1: Cena (utež v skupni oceni: 30%)

M2: Reference (utež v skupni oceni : 70%)

Delež, ki ga predstavlja merilo reference v skupni oceni je maksimalno 70 točk. Ponudniki ponudbi predloži potrjene reference s strani naročnika (izvedba storitev mora biti pozitivno ocenjena s strani naročnika, da je v zadnjih petih letih že izvedel meritve rokov prenosa v skladu s standardom EN 13850 v najmanj eni izmed držav EU, in sicer za več kot enega naročnik (vsaka dodatna referenca nad eno referenco z dodatnimi točkami).
â"˘ Ponudnik ima dve (2) ustrezni referenci: 35 točk
â"˘ Ponudnik ima tri (3) in več ustreznih referenc: 70 točk"


Določilo tretjega odstavka 49. člena ZJNVETPS med drugim določa, da merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila.

Državna revizijska komisija je že ugotovila, da je opis reference, ki je vezan na območje članic držav EU krajevno diskriminatoren, zato iz enakih razlogov ugotavlja, da je merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, katero je sestavljeno (v deležu 70%) iz teh referenc, diskriminatorno in nasprotuje določilu 49. člena ZJNVETPS.

Glede na ugotovljeno je Državna revizijska komisija sledila tej revizijski navedbi in jo ocenila kot utemeljeno.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala domnevno kršitev naročnika, da merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji niso enaka.

V drugem odstavku 49. člena ZJNVETPS je določeno, da v kolikor naročnik navede merila v obvestilu o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji, morajo le-ta biti enaka.

Po pregledu objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil (JN 4488/2011), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zapisal:

" Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Pondeniranje: 30
2. reference. Pondeniranje: 70."

Hkrati je naročnik na Portalu javnih naročil objavil razpisno dokumentacijo na spletni povezavi http://www.posta.si. V razpisni dokumentaciji je v poglavju (Splošne določbe naročila) v točki 1.15. Merila, merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe podrobno opredeljeno. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v objavi in v razpisni dokumentaciji jasno (in enako) opredelil merilo: ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer je v objavi navedel uteži merila, v razpisni dokumentaciji pa je podrobneje določeno kako bo naročnik merilo vrednotil. Ugotoviti torej gre, da je naročnik hkrati, tako v objavi, kot v razpisni dokumentaciji merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe opredelil enako, pri čemer je v razpisni dokumentaciji natančneje določil način vrednotenja ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da naročniku v okviru revizijske navedbe ni mogoče očitati postopanja v nasprotju z določilom 49. člena ZPVPJN, zato navedbi vlagatelja ni mogoče priznati utemeljenosti.


V zaključku Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nekatera določila razpisna dokumentacija pripravljena v nasprotju z ZJNVETPS, zato je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 24.05.2011, ugodila in na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila razpisno dokumentacijo v točki P7 Reference (poglavje Pogoji za udeležbo) in v točki 1.15. Merila (poglavje Splošne določbe naročila).


S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne strošek takse v višini 2.500,00 EUR.

V primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN), Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in je vlagatelju na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN kot potreben strošek, nastal z revizijo, priznala strošek plačane dolžne takse
v višini 2.500,00 EUR.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.
S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, 17.11.2011

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Maksimiljan d.o.o., Ljubljanska cesta 5, Celje
- POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja in javno zasebno partnerstvo, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran