EN

018-304/2011 Kobilarna Lipica

Številka: 018-304/2011-4
Datum: 10. 10. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije za prenovo hotela Klub v Lipici - projekt šolski hotel Klub", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika API ARHITEKTI, d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, Sežana (v nadaljevanju: naročnik) dne 10. 10. 2011

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji naročila, izdane dne 10. 8. 2011, pod št. 1431-1/11.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.199,39 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28. 12. 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, pod objavo št. JN12653/2010, dne 29. 12. 2010.

Naročnik je dne 10. 8. 2011, pod št. 1431-1/11, izdal Odločitev o oddaji naročila, s katero je odločil, da se javno naročilo odda ponudniku STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o., Cankarjeva ulica 6e, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, ker je po njegovem mnenju ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Vlagatelj najprej opozarja na neobičajno nizko ponudbo izbranega ponudnika. Meni, da naročnikova utemeljitev, da naj bi Državna revizijska komisija v svoji odločitvi ugotovila, da ponudba izbranega ponudnika ni neobičajno nizka, ni ustrezna, saj bi moral naročnik ponovno preveriti, ali je izbrani ponudnik po ponujeni ceni sposoben izvesti javno naročilo ter navedeno argumentirano obrazložiti v svoji odločitvi o oddaji naročila. Vlagatelj dalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil ustrezne izjave banke za dobro izvedbo prevzetih obveznosti, saj na izjavi ni navedena banka, ponudnik ter kraj in datum izjave. Ponudbe zato ni mogoče označiti niti kot formalno nepopolne in bi jo moral naročnik izločiti, saj izjava nima nikakršne pravne teže, saj bi lahko bila dana tudi kadarkoli in ne za predmetno javno naročilo. Vlagatelj dalje izpostavlja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil zahtevanega obrazca S.BON-1/P oziroma BON-1/SP, niti ni predložil drugih relevantnih dokazil, ki bi dokazovali izpolnjevanje finančnih pogojev. Izbrani ponudnik je šele v drugi dopolnitvi ponudbe predložil poročilo na podlagi metodologije Basel II, ki je bilo izdano dne 27. 7. 2010, bonitetna ocena pa je določena na dan 31. 12. 2010. Vlagatelj meni, da je ponudba tudi zato nepopolna, izbrani ponudnik pa bi moral v primeru, da zahtevanih obrazcev ni mogel predložiti, že v fazi pred oddajo ponudbe to vprašanje razjasniti. Vlagatelj pri tem izpostavlja, da naročnik ne bi smel izbranega ponudnika pozivati k dopolnitvi ponudbe v tem delu, poleg tega pa je naročnik izbranega ponudnika celo dvakrat pozival k dopolnitvi ponudbe, kar je nezakonito. Naročnik je izbranemu ponudniku tudi omogočil podaljšanje roka za dopolnitev ponudbe, kar je po prepričanju vlagatelja prav tako nedopustno.

Vlagatelj izpodbija tudi ustreznost predloženih referenc izbranega ponudnika in navaja, da naročnik ne bi smel priznati referenc družbe Styria, d.o.o., saj jih ni izvedla družba Styria arhitektura, d.o.o. (izbrani ponudnik). Dalje vlagatelj opozarja, da v ponudbi izbranega ponudnika manjka izjava priglašenega kadra za L.M., da niso navedene referenčne vrednosti celotne investicije za vsako priglašeno referenco vseh strokovnih kadrov, da v Prilogi D/14 (Seznam referenc strokovnega kadra) ni izpolnjen stolpec objekt in vrsta del in da ni priložena Priloga D/15 (Potrdilo o dobro opravljenem delu) za nobenega od strokovnih kadrov. Vlagatelj dalje za posamične odgovorne projektante zatrjuje neizpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije. Za odgovornega projektanta arhitekture L.M. in odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij A.G. ni predložena podizvajalska pogodba, pri odgovornem projektantu strojnih instalacij B.K. ponudba po dopolnitvi ni skladna v podatkih o referenčnem investitorju na Prilogah D/14 in D/15, pri odgovornem projektantu elektro instalacij P.š. sta bili podani dve referenci za isti objekt, poleg tega po dopolnitvi ponudbe ponudba v podatkih o referenčnem investitorju na Prilogah D/14 in D/15 ni skladna. Vlagatelj dalje za odgovornega projektanta za ureditev okolja O.V. navaja, da nobeno Potrdilo o dobro opravljenem delu (D/15) ni popolno. Pri referenci investitorja N.I. in referenci investitorja N.N. manjka obdobje izvedbe, kontaktna oseba, naročnik in potrdilo, da je bilo delo opravljeno kakovostno in skladno s pogodbenimi obveznostmi, poleg tega potrdilo ne navaja delovnega mesta odgovorni projektant za ureditev okolja, ampak odgovorni vodja projekta, kar ni ustrezno. Vlagatelj za odgovornega projektanta za notranjo opremo J.G. navaja, da referenca za gostinsko turistični objekt ne izkazuje izpolnjevanja zahteve po uspešnih izkušnjah pri projektiranju opreme za hotelske objekte. Pod gostinsko turistični objekt lahko spada tudi turistična kmetija ipd., ki pa ni uvrščena med hotelske objekte. Poleg tega Potrdilo o dobro opravljenem delu (D/15) investitorja A.š. in investitorja J.K. ne navaja delovnega mesta odgovorni projektant za notranjo opremo, temveč je naveden samo odgovorni projektant, prav tako ni navedena investicijska vrednost projekta. V zvezi z referenco za odgovornega projektanta tehnologa L.K. vlagatelj navaja, da se referenca za vzpostavitev osnovnega tehnološkega modela z dobavo opreme in izobraževanja za Mednarodni center za zdravo in varno hrano ne nanaša na tehnološko rešitev za hotelski objekt. Potrdilo o dobro opravljenem delu investitorja Občina Železniki za načrt tehnologije podružnične šole Dražgoše pa se nahaja le v dopolnitvi ponudbe, zaradi česar po mnenju vlagatelja te reference naročnik ne bi smel priznati, saj ni bila navedena v seznamu referenc (Priloga D/14) in se ne nanaša na tehnološko rešitev za hotelski objekt. Referenca investitorja Ministrstva za obrambo, načrt tehnologije za nastanitveni objekt, objekt CSP in sanitarni objekt Debeli Rtič prav tako ni bila navedena v seznamu referenc (Priloga D/14) in se ne nanaša na tehnološko rešitev za hotelski objekt. Vlagatelj še opozarja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije, ki izkazuje, da je odgovorni projektant tehnolog izbranega ponudnika naveden le kot odgovorni projektant načrtov strojnih instalacij in strojne opreme za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, ne pa kot odgovorni projektant tehnolog. Zato navedena oseba nima pooblastila za odgovornega projektanta tehnologa, saj ni vpisana v imenik matične sekcije za tehnologijo. Vlagatelj za odgovornega projektanta krajinske arhitekture T.M. navaja, da se noben od priloženih Prilog D/15 ne nanaša na seznam referenc strokovnega kadra, ki so navedeni v Prilogah D/13 in D/14, razpisna dokumentacija pa je zahtevala usklajeno vsebino vseh treh obrazcev. Poleg tega je priložena le ena referenca, kot je razvidno iz Priloge D/15.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 7. 9. 2011 izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 13. 9. 2011 sprejel sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V zvezi z neobičajno nizko ponudbo izbranega ponudnika naročnik pojasni, da je izbranega ponudnika že pozval k pojasnitvi ponudbene cene, pri čemer je izbrani ponudnik, skladno z mnenjem Državne revizijske komisije v odločitvi št. 018-162/2011, podal uspešno pojasnilo. Naročnik ima pravico in ne dolžnost, da posamezno ponudbo obravnava z vidika neobičajno nizke cene. Glede izjave banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik navaja, da je izjava pravilno izpolnjena, podpisana in žigosana, vlagatelj pa je navedeno izjavo očitno spregledal. Naročnik dalje v zvezi s finančno sposobnostjo izbranega ponudnika navaja, da je izbrani ponudnik novoustanovljeni gospodarski subjekt, ki zahtevanih obrazcev ni mogel predložiti, zato je v fazi dopolnjevanja ponudbe predložil bonitetno oceno revizorske hiše, po pravilih Basel II, s čimer se je naročnik prepričal, da izbrani ponudnik izpolnjuje finančne pogoje. V zvezi s podaljšanjem roka za dopolnitev ponudbe pa naročnik meni, da je podaljšanje roka, preden se rok izteče, dopustno, saj ZJN-2 ne določa kogentnega roka za dopolnitev ponudbe.

V zvezi z referenco družbe Styria, d.o.o. naročnik navaja, da se je družba izbranega ponudnika oddelila od navedene družbe in gre za statusno preoblikovanje, s katerim so na izbranega ponudnika prešle tudi pravice te družbe, zaradi česar je naročnik reference priznal kot ustrezne. Naročnik dalje glede manjkajoče izjave L.M. pojasni, da je navedeno pomanjkljivost obravnaval kot formalno nepopolnost ponudbe, izbrani ponudnik pa je izjavo nato tudi predložil. Navedbo vrednosti referenčnih investicij je naročnik zahteval v okviru dodatnih pojasnil ponudbe. Izbrani ponudnik je vrednosti sporočil. Priloga D/14 je po mnenju naročnika ustrezno izpolnjena, zato naročnik očitka vlagatelja ne razume. Naročnik se dalje strinja z vlagateljem, da so bila referenčna potrdila (Priloga D/15) nejasna, ker so bila izdana za različne gospodarske subjekte in ne za priglašeni strokovni kader, zaradi česar je naročnik izbranega ponudnika pozval k pojasnitvi. Izbrani ponudnik v pojasnitvi referenc ni spreminjal, temveč je popravil nepravilno izpolnjena referenčna potrdila tako, da so se glasila na strokovni kader. Glede podizvajalskih pogodb naročnik opozarja na prakso Državne revizijske komisije, ki je v več svojih odločitvah zapisala, da naknadna priglasitev podizvajalcev ne predstavlja nedopustnega dopolnjevanja ponudbe. Naročnik je lahko iz ponudbe razbral, da izbrani ponudnik ni priglasil vseh podizvajalcev, zaradi česar je izbranega ponudnika pozval k pojasnilom in mu omogočil, da po roku za oddajo ponudb predloži še ostale dokumente, zahtevane za podizvajalce. Naročnik še pojasni, da je za tiste kadre, ki niso zaposleni pri podizvajalcih, zahteval predložitev podizvajalskih pogodb. Za kader, ki je zaposlen pri podizvajalcih, pa je naročnik štel, da svojo kadrovsko funkcijo opravlja v okviru zaposlitve pri podizvajalcih. Naročnik dalje opozarja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zelo pavšalno navaja, da določene reference ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, vendar se naročnik s temi navedbami ne strinja. Naročnik je preveril tako EšD številke priglašenih objektov, kot dejstvo, da gre za hotelske objekte, zaradi česar meni, da so reference izbranega ponudnika ustrezne. Naročnik še navaja, da se je na podlagi izpiska iz imenika Inženirske zbornice Slovenije, ki je voden elektronsko, prepričal, da izbrani ponudnik izpolnjuje kadrovske zahteve naročnika. Naročnik ni zahteval posebnega potrdila za projektanta tehnologa, temveč le, da so osebe, priglašene kot strokovni kader, v imenik vpisane.

Naročnik je z vlogo z dne 13. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 16. 9. 2011 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 14. 9. 2011 podal predlog za razjasnjevalni sestanek.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v prejeto dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

V zvezi s predlogom naročnika za izvedbo razjasnjevalnega sestanka Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko skladno s 35. členom ZPVPJN skliče razjasnjevalni sestanek na predlog vlagatelja, naročnika ali na lastno pobudo, z namenom pridobitve natančnejših pojasnil o dejanskih okoliščinah, od katerih je odvisna odločitev v revizijskem postopku. Če poda predlog naročnik, mora v predlogu natančno opredeliti, katera vprašanja naj se na sestanku razjasnijo in navesti razloge, zaradi katerih meni, da posameznega vprašanja ni mogoče razjasniti s pomočjo dokumentacijo iz postopka javnega naročanja, predrevizijskega postopka ali postopka revizije. Če Državna revizijska komisija presodi, da je dejansko stanje možno pravilno in popolno ugotoviti na podlagi dokumentacije iz postopka javnega naročanja, predrevizijskega postopka ali revizijskega postopka, predlog zavrne.

Naročnik je predlagal, da se na razjasnjevalnem sestanku razjasni vprašanje, ali je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka in ali je izbrani ponudnik spremenil priglašene kadrovske reference, saj iz listinske dokumentacije ni mogoče natančno razbrati povezave med priglašenimi referencami in popravljenimi referenčnimi potrdili, prav tako pa ni razjasnjeno dejansko stanje v zvezi z neobičajno nizko ceno izbranega ponudnika.

Ker Državna revizijska komisija ocenjuje, da je dejansko stanje v zvezi z navedenimi vprašanji možno pravilno in popolno ugotoviti že na podlagi spisovne dokumentacije in dodatna pojasnila niso potrebna, je predlog naročnika za izvedbo razjasnjevalnega sestanka zavrnila.

Na podlagi izvedenega dokaznega postopka Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotavlja, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je prejel pet pravočasnih ponudb. Po opravljeni razvrstitvi ponudb, glede na postavljeno merilo, je naročnik preveril popolnost ponudbe izbranega ponudnika in jo izbral kot najugodnejšo.
Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik v postopku javnega naročanja ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno.

Državna revizijska komisija je najprej presodila ravnanje naročnika v delu, ki se nanaša na oceno pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na strokovni kader. Vlagatelj v tem delu med drugim zatrjuje, da izbrani ponudnik za odgovornega projektanta za notranjo opremo in odgovornega projektanta tehnologa ni izkazal ustreznih referenc oziroma je le-te nedopustno spreminjal v okviru dopolnitve ponudbe.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba tista, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona.

V konkretnem primeru je med strankama sporno izpolnjevanje pogojev izbranega ponudnika, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost, saj vlagatelj zatrjuje neustreznost referenc strokovnega kadra izbranega ponudnika. Skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti. Kadrovsko sposobnost ponudnika ureja ZJN-2 v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Skladno z e) točko drugega odstavka 45. člena ZJN-2 lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične (kadrovske) sposobnosti z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradenj.

Naročnik je pogoje za odgovorne projektante zapisal v točki 2.5.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), v okviru katere je zahteval, da mora ponudnik zagotoviti kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, in sicer tudi odgovorne projektante, ki morajo biti osebe, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne projektante po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) in imajo najmanj pet let delovnih izkušenj, in sicer:

"7. Odgovorni projektant za notranjo opremo - Uspešne izkušnje pri projektiranju opreme za hotelske objekte (brez predpisane referenčne vrednosti), priložiti najmanj 2 potrjeni referenci v zadnjih 5 letih.

8. Odgovorni projektant tehnolog - Uspešne izkušnje pri projektiranju tehnoloških rešitev za hotelske objekte, vključno s tehnologijo kuhinj, priložiti najmanj 2 potrjeni referenci v zadnjih 5 letih.

Dokazilo: Ponudnik pripravi seznam strokovnega kadra na obrazcu (Priloga D/13) ter seznam referenc strokovnega kadra na obrazcu (Priloga D/14).

Ponudnik še priloži potrdilo o referencah vodstvenega osebja, izdano s strani referenčnih naročnikov oziroma investitorjev, ki potrjujejo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti na predpisanem obrazcu (Priloga D/15) ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi pregledovanja popolnosti ponudb zahteva dodatna dokazila v zvezi z referenčnimi projekti strokovnega kadra, kot npr. dokazila o funkciji strokovnega kadra, fotokopije dokumentov, ki izkazujejo vlogo strokovnega kadra pri referenčnih projektih ipd."

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je slednji kot odgovornega projektanta za notranjo opremo v Prilogi D/13 (Seznam strokovnega kadra) in v Prilogi D/14 (Seznam referenc strokovnega kadra) navajal osebo J.G. in referenci: 1. Hotel s hlevom za konje v K. in 2. Gostinsko turistični objekt v V., kot odgovornega projektanta tehnologa pa osebo L.B. in referenci: 1. IDP in PGD tehnološki načrt priprave in strežbe živil - rekonstrukcija in prizidava hotela G. in 2. Vzpostavitev osnovnega tehnološkega modela z dobavo opreme in izobraževanje za Mednarodni center za zdravo in varno hrano.

Kot dalje izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je slednji za referenci odgovornega projektanta za notranjo opremo priložil Prilogo D/11 (Potrdilo o dobro opravljenem delu), ki potrjuje, da je J.G. pravočasno izdelal projektno dokumentacijo za arhitekturo in notranjo opremo za objekt Hotel s hlevom za konje v K. in Gostinsko turistični objekt v V. Vlagatelj navedenemu ne oporeka, vendar pa meni, da referenca Gostinsko turistični objekt v V. ne izkazuje, da je šlo za izkušnje pri projektiranju opreme za hotelske objekte, saj je gostinsko turistični objekt lahko tudi turistična kmetija ipd., ki pa se ne uvršča med hotelske objekte.

Kot izhaja iz spisovne dokumentacije, je naročnik izbranega ponudnika s pozivom z dne 19. 7. 2011 pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, tudi v zvezi z referencami odgovornega projektanta za notranjo opremo, za katere je naročnik v pozivu navedel, da dvomi v ustreznost vsebine reference, saj iz opisa referenčnega potrdila izhaja dvom v to, da referenčni projekt ustreza naročnikovi referenčni zahtevi. Zato je naročnik izbranega ponudnika pozval, da predloži dodatna dokazila o referenčnem projektu, in sicer pogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, katera dela je opravil strokovni kader pri referenčnih projektih.

Izbrani ponudnik je z dopolnitvijo ponudbe z dne 26. 7. 2011 za obe referenci ponovno priložil Prilogo D/11 (Potrdilo o dobro opravljenem delu) in pogodbo, vendar pa, kot to utemeljeno opozarja vlagatelj, iz navedenih dokazil in dokazil v ponudbi ne izhaja, da je oseba J.G. pri referenci Gostinsko turistični objekt v V. imela uspešne izkušnje pri projektiranju opreme za hotelske objekte. Vsa dokazila namreč navajajo le projektiranje gostinsko turističnega objekta, kar pa po oceni Državne revizijske komisije ne gre enačiti s hotelskim objektom, saj, kot to navaja vlagatelj, se lahko pod gostinsko turistične objekte uvrščajo tudi objekti, ki niso hotelski.

Izbrani ponudnik se v zvezi z navedenimi očitki opredeli le s pavšalno navedbo, da so reference odgovornega projektanta za notranjo opremo skladne s pogoji in potrjene s strani referenčnih naročnikov, v dopolnitvi ponudbe pa so priložene pogodbe o projektiranju, iz katerih je razvidna izdelava projekta notranje opreme. Državna revizijska komisija, kot že navedeno, ni ugotovila kršitev v smislu, da reference ne bi izkazovale izkušenj pri projektiranju notranje opreme, ampak da referenca Gostinsko turistični objekt v V. ne izkazuje projektiranja notranje opreme za hotelske objekte, kar je bila izrecna zahteva naročnika.

Že iz tega razloga je potrebno kot utemeljene oceniti revizijske očitke vlagatelja, da referenca Gostinsko turistični objekt v V. ne izkazuje izpolnjevanja naročnikovih zahtev in je zato naročnik ne bi smel upoštevati kot ustrezne. Državna revizijska komisija zato ostalih revizijskih očitkov, ki se nanašajo na navedeno referenco, ni presojala. Ker je naročnik za odgovornega projektanta za notranjo opremo zahteval najmanj dve referenci, izbrani ponudnik pa je izkazal le eno ustrezno, je potrebno zaključiti, da izbrani ponudnik ni izkazal ustrezno usposobljenega odgovornega projektanta za notranjo opremo.

Naročnik pa je, kot to prav tako izpostavlja vlagatelj, izbranemu ponudniku neustrezno priznal usposobljenost tudi za odgovornega projektanta tehnologa, osebo L.B., za katero vlagatelj zatrjuje, da se referenca Mednarodni center za zdravo in varno hrano prav tako ne nanaša na tehnološko rešitev za hotelski objekt.

Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je slednji za referenci odgovornega projektanta tehnologa predložil Prilogi D/17 (Potrdilo o dobro opravljenem delu - merila), vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da ta potrdila ne izkazujejo, da je oseba L.B. imela zahtevane izkušnje.

Kot izhaja iz spisovne dokumentacije, je naročnik tudi v tem delu izbranega ponudnika s pozivom z dne 19. 7. 2011 pozval, da pojasni, s katero referenco izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja in kdo je referenčni naročnik za oba referenčna projekta. Izbrani ponudnik je v dopolnitvi ponudbe z dne 26. 7. 2011 v zvezi z referenco Mednarodni center za zdravo in varno hrano priložil Prilogo D/11 (Potrdilo o dobro opravljenem delu), prilogo D/15 (Potrdilo o dobro opravljenem delu) in Prilogo D/17 (Potrdilo o dobro opravljenem delu -merila), vendar pa tudi iz navedene dokumentacije po ugotovitvah Državne revizijske komisije ne izhaja, da je šlo za uspešne izkušnje pri projektiranju tehnoloških rešitev za hotelske objekte. Nikjer iz dokazil namreč ne izhaja, da Mednarodni center za zdravo in varno hrano predstavlja hotelski objekt, da je temu tako, pa izhaja tudi iz navedb izbranega ponudnika, ki navaja, da gre pri navedenem objektu za učno hotelsko kuhinjo za šolanje kuharjev in vodij hotelskih kuhinj, kar po oceni Državne revizijske komisije ne ustreza hotelskim objektom.

Vlagatelj poleg navedenega utemeljeno opozarja, da je izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe za odgovornega projektanta tehnologa navajal nove reference, investitorja Občina Železniki in Ministrstva za obrambo, katerih naročnik pri presoji pravilnosti ponudbe ne bi smel upoštevati. ZJN-2 namreč v okviru določbe 78. člena, ki ureja dopustne dopolnitve ponudb, ne omogoča ponudnikom spremembe ponudb, takšno dopolnjevanje ponudb, ki bi hkrati po poteku roka za oddajo ponudb spremenilo izkazovanje pogojev, pa bi povzročilo neenakopravno obravnavo ponudnikov.

Ker je izbrani ponudnik od dveh zahtevanih referenc za odgovornega projektanta tehnologa izkazal le eno, je potrebno revizijske očitke vlagatelja, da izbrani ponudnik v tem delu kadrovske sposobnosti ni izkazal, oceniti kot utemeljene.

Državna revizijska komisija ob tako ugotovljenem dejanskem stanju zaključuje, da so utemeljeni in izkazani revizijski očitki vlagatelja, da je naročnik kršil določbe ZJN-2 in zahteve iz razpisne dokumentacije, s tem, ko je izbranemu ponudniku priznal pravilnost ponudbe v delu, ki se nanaša na izkazovanje kadrovske sposobnosti, saj izbrani ponudnik ni izkazal, da ima na razpolago strokovni kader, ki izpolnjuje zahteve naročnika po ustrezno pridobljenih izkušnjah (referencah) pri projektiranju za hotelske objekte. V posledici navedenega gre naročniku očitati kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ker je kot pravilno in popolno izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Ob tem gre izpostaviti, da se naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo za obe sporni referenci le pavšalno opredeli, da kolikor je bilo iz imena referenčne investicije razvidno, da ponudniki izpolnjujejo pogoje, je naročnik ustreznost referenc priznal, vlagatelj pa naj bi v zahtevku za revizijo zelo pavšalno navajal, da določene reference ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, s čimer pa se naročnik ne strinja, saj je preveril tako EšD številke priglašenih objektov, kakor dejstvo, da gre za hotelske objekte.

Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz spisovne dokumentacije navedeno preverjanje naročnika nikjer ni izkazano, medtem ko vlagatelj revizijske očitke dovolj konkretizira, da jih je možno vsebinsko presoditi. Izbrani ponudnik pa je imel dovolj možnosti, da izkaže, da so reference pridobljene za hotelske objekte, vendar tega ni storil niti po pozivu naročnika.

Državna revizijska komisija je zato ocenila, da je potrebno že ob navedenih ugotovljenih kršitvah naročnika zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji naročila, izdane dne 10. 8. 2011, pod št. 1431-1/11.

Državna revizijska komisija ostalih revizijskih očitkov, ki se nanašajo na domnevne kršitve naročnika, povezane z ugotavljanjem popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, ni presojala, saj presoja le-teh ne bi več vplivala na odločitev Državne revizijske komisije oziroma ne bi vplivala na vlagateljev položaj v postopku oddaje javnega naročila.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled in ocenjevanje prejetih ponudb in sprejeti ustrezno odločitev, skladno z določili ZJN-2, pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala celotne priglašene stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 1.199,39 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.199,39 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 10. 10. 2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, Sežana
- API ARHITEKTI, d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana
- STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o., Cankarjeva ulica 6e, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Natisni stran