EN

018-181/2011 Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije

Številka: 018-181/2011-10
Datum: 1. 9. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava materiala za tiskanje za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.9.2011

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 20.5.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji naročil št. 4301-13/2011/46, z dne 29.4.2011, in sicer za ponudnika Extra Lux d.o.o. v Sklopu 3, Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. v Sklopu 1, 5, 6; za ponudnika Topsolutions d.o.o. v Sklopu 2, 5 in 6; za ponudnika Pavlin d.o.o. v Sklopu 5 in 6. V preostalem delu se revizijski zahtevek zavrne.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.244,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Dobava materiala za tiskanje za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave" dne 21.12.2010 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN12340/2010, s popravki pod objavami št. JN852/2011 z dne 27.1.2011, št. JN1313/2011 z dne 11.2.2011 ter JN1446/2011 z dne 15.2.2011. Naročnik naročilo oddaja po odprtem postopku z namenom sklenitvije okvirnega sporazuma.
Dne 29.4.2011 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 4301-13/2011/46, s katero je odločil, da bo z vsemi ponudniki, navedenimi v odločitvi, in sicer Extra Lux d.o.o., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Topsolutions d.o.o., Pavlin d.o.o. ter z vlagateljem sklenil krovni okvirni sporazum, medtem ko bo posamične okvirne sporazume sklenil le z najugodnejšim ponudnikom posameznega sklopa, in sicer za vseh 6 sklopov z družbo EXTRA LUX d.o.o., Središka 21, Ljubljana, do ponovnega odpiranja konkurence (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 20.5.2011 vložil zahtevek. V navedenem zahtevku vlagatelj zatrjuje, da se okvirni sporazum sklepa s petimi ponudniki za obdobje dveh let, zato je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ko ni za vse ponudnike preveril popolnost predloženih ponudb. V nadaljevanju vlagatelj ugovarja popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, in sicer da je bančna garancija predložena v nasprotju z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Predložene bančne garancije ni mogoče unovčiti brez izpolnitve dodatnega pogoja, in sicer predložitve izjave UJP o tem, kdo je podpisnik zahtevka za unovčenje bančne garancije. Poleg tega vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker:
- v Sklopu 5 in 6, pod zaporedno št. 317, ni ponudil zahtevanega artikla, in je namesto razvijalne enote za aparat C5300 N 42126601 yellow, ponudil povsem drug artikel Transfer belt unit;
- je ponujeni artikel v Sklopu 5 in 6, pod zaporedno št. 403, kjer je bila zahtevana razvijalna enota, ponudil grelno enoto;
- v Sklopu 5 in 6, pod zaporedno št. 260 do 263, ne nudi pravilnih artiklov, saj je oznaka polnila napačna;
- je v Sklopu 3, pod zaporedno št. 54, ponudil različno ceno kot v Sklopu 4 za isti artikel, naročnik pa pri tem ni ravnal v skladu s točko 11.2.2 razpisne dokumentacije, po kateri se v takšnih primerih, pri odločitvi o oddaji naročila v navedenih sklopih upošteva nižja ponudbena cena.

Vlagatelj v nadaljevanju izpodbija tudi popolnost ponudbe ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., in sicer iz naslednjih razlogov:
- ker je ponudnik ponudil napačni artikel v Sklopu 5, pod zaporedno št. 382, v Sklopu 5 in 6, pod zaporednimi št. 12, 54, 60, 102, 106, 158, 270, 271, 272, 295, 317, 403, v Sklopu 1, pod zaporedno št. 22;
- ker je ponudnik v Sklopu 1, pod zaporednimi št. 1, 2, 3, 4 ponudil Active Jet kot original, v Sklopu 2, pod zaporednimi št. 1, 2, 3, 4 pa Active Jet kot E (enakovreden);
- ker v Sklopu 1, pod zaporednima št. 194 in 195, ponudnik nudi original, v stolpcu vrsta materiala, kaj nudijo, pa je zapisal E (enakovredni material za tiskanje) in ne O (originalni material za tiskanje);
- ker v Sklopu 2, pod zaporednimi št. 5, 6, 7 ter v Sklopu 4, pod zaporednimi št. 1, 2, 3, ponudnik ponuja Emstar, za katerega ima zapisano E, čeprav gre za obnovljen toner "refil", hkrati pa v Sklopu 4, pod zaporedno št. 139, ponuja Emstar in je tam zapisal O;
- v Sklopu 1, pod zaporednimi št. 127, 158, 165, je za isti artikel ponudil različne cene, česar naročnik pri ocenjevanju ponudb ni upošteval;
- naročnik je za Sklop 1, zaporedni št. 127, 177, zahteval artikel HP, z oznako C6578A, ponudnik pa je ponudil za zaporedno št. 127 Active Jet - E, za zaporedno št. 177 pa HP - O.

Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da je tudi ponudba ponudnika Topsolutions d.o.o. nepopolna, in sicer:
- ker v Sklopu 2, pod zaporedno št. 110, v Sklopu 5 in 6 pod zaporednimi št. 12, 106, 296, 183, 491, 403, ter v Sklopu 6 pod zaporednimi št. 9, 335, 336, 337, 338, 341, 348, ne ponuja zahtevanih artiklov in
- ker v Sklopu 2, pod zaporedno št. 141 ni slike ponujenega artikla, v Sklopu 5 in 6, pod zaporedno št. 358 in 361 se ne vidi blagovna znamka in v Sklopu 6, pod zaporednimi št. 9, 335, 336, 337, 338, 341, 348, so nekatere slike tonerjev brez vseh oznak, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo.

Enako vlagatelj ugotavlja nepopolnost tudi za ponudbo ponudnika Pavlin d.o.o. Ta naj bi bila po vlagateljevih zatrjevanjih nepopolna zaradi naslednjih razlogov:
- v Sklopu 5 in 6, pod zaporednimi št. 264, 284, 317, 358, 361, 403, je ponudnik ponudil napačne artikle;
- v Sklopu 5 in 6, pod zaporednima št. 358 in 361, se ne vidi blagovna znamka, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo po predložitvi barvne slike za točno določeno zaporedno številko artikla;
- ponudnik je ponudil blagovno znamko HQP, ki pa nima zahtevanih standardov v delih, ki se nanaša na Sklop 2 in 6, kot je to naročnik zahteval v prvi spremembi razpisne dokumentacije z dne 26.1.2011, na strani 6;
- za obnovljene tonerje po ceniku izven, ki nimajo oznake, katerega proizvajalca so (no name), ni mogoče preizkusiti izpolnjevanja pogoja kot ga je za obnovljeni material za tiskanje "refil" naročnik zahteval v prvi spremembi razpisne dokumentacije z dne 26.1.2011, na strani 6;
- ponujeni cenik ni razdeljen po sklopih, kakor je bila to razpisna zahteva;
- v Sklopu 1 in 2, pod zaporedno št. 95, ni ponudil cene, zaradi česar je takšna ponudba nepopolna (vlagatelj se pri tej navedbi sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-305/2006, 018-237/2007, 018-027/2011).

V nadaljevanju vlagatelj izpodbija tudi reference izbranega ponudnika in ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., pri katerih naročnik ni preveril njihove dejanske vrednosti.

Vlagatelj pa na koncu izpostavlja še nezakonitost celotnega postopka javnega naročanja, ker naročnik za prevzem pooblastil za izvedbo predmetnega postopka od Ministrstva za javno upravo nima podlage, zato je izvedba predmetnega postopka javnega naročanja, predvsem pa objava sprememb razpisnih dokumentacij, ocenjevanje ponudb in sprejem odločitve, nezakonita.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj primarno razveljavi naročnikova odločitev v sklopih 1, 2, 3, 4, 5 in 6, v delih, v katerih je naročnik naročilo oddal ponudnikom Extra Lux d.o.o., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Topsolutions d.o.o., Pavlin d.o.o. in podredno, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 10.6.2011 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa glede vlagateljevih očitkov, da ni ugotavljal popolnosti ponudbe vsakega konkretnega kandidata, naročnik pojasnjuje, da je v četrti točki obrazložitve odločitve jasno zapisano, da je glede na dejstvo, da se bo okvirni sporazum sklenil z največ pet ponudniki po posameznem sklopu, preveril popolnost vseh predloženih ponudb. Naročnik v nadaljevanju vlagatelju pritrjuje, da garancija izbranega ponudnika ni predložena na vzorcu, ki je bil del razpisne dokumentacije, vendar se pri tem ne strinja z vlagateljevim zatrjevanjem, da predložena garancija odstopa od vzorca iz razpisne dokumentacije in da dodano besedilo pomeni dodaten pogoj za izplačilo.

Glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik ni ponudil ustreznega polnila (Sklop 5 in 6, zaporedna št. 317), naročnik pojasnjuje, da je ponudnik Extra Lux d.o.o. zahtevano polnilo ponudil v skladu z naročnikovim odgovorom št. 111 in 123 na Portalu javnih naročil, kjer je bilo določeno, da je pravilna oznaka polnila 42158712. Naročnik zato meni, da je izbrani ponudnik ponudil zahtevano polnilo. Enako naročnik ugotavlja glede ponujenega artikla za Sklop 5 in 6, pod zaporedno št. 403. Glede nepravilnosti ponujenih artiklov za Sklop 5 in 6, pod zaporedno št. 260 do 263, ki jih vlagatelj naročniku očita, pa naročnik ugotavlja, da vlagatelj ni navedel dejstev, kakšne so te nepravilnosti. Kljub temu, da je trditveno in dokazno breme na vlagatelju, pa je naročnik preveril ponudbo/predračun izbranega ponudnika in ugotovil, da je ta pod navedenimi zaporednimi št. ponudil zahtevane artikle. Naročnik v nadaljevanju vlagatelju pritrjuje, da je izbrani ponudnik pod zaporedno št. 54, v Sklopu 3 in 4, ponudil enak artikel z različno ceno, toda predmetna ugotovitev po naročnikovem mnenju nima nikakršnega vpliva na odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik je v nadaljevanju presojal tudi vlagateljeve očitke, da ponudnik Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. ni ponudil ustreznih artiklov.

Naročnik je v sklepu na vlagateljeve očitke glede spornih artiklov navedel, da:
- je za zaporedne št. 1, 2, 3, 4, 22, 194, 195 (Sklop 1), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Sklop 2), 1, 2, 3, 139 (Sklop 4), 12, 54, 60, 106, 158, 317, 403 (Sklop 5 in 6) ponudnik ponudil pravilen artikel;
- je za zaporedno št. 102 (Sklop 5) ponudnik ponudil pravilen artikel in gre pri obeh oznakah za enak artikel, razlika med oznakama je samo zaradi trga, kateremu je namenjen;
- je za zaporedne št. 270, 271, 272 in 295 (Sklop 5 in 6) ponudnik ponudil pravilni artikel in da je informativni barvni katalog zgolj informativne narave in bo izbrani ponudnik pred njegovo uporabo moral tega popraviti v delih, ki bodo odstopali o zahtev, zapisanih v 4. točki razpisne dokumentacije; naročnik dodaja, da bi bilo nesmiselno od ponudnikov že ob oddaji ponudbe zahtevati, da popravljalo morebitne nepravilnosti v slikah, zlasti pri ponudnikih, ki materiala do ponovnega odpiranja konkurence sploh ne bodo dobavljali;
- za zaporedne št. 127, 158 in 165 (Sklop 1) ne more slediti navedbam vlagatelja, da gre za enake artikle, zaradi česar bi morala biti ponujena tudi enaka cena, saj gre za različne artikle, kar je razvidno iz ponudbe/predračuna; enako velja tudi za zaporedno št. 127 in 177; hkrati naročnik navaja, da za navedene trditve vlagatelj ni predložil nobenih dokazil.
Naročnik še navaja, da "[â??]ni predvidel situacije oziroma določil ravnanja, v zvezi z vrsto materiala, če se ugotovi, da je v enem sklopu v isti vrstici enak artikel - se pravi, da bi moral ponudnik v tem primeru ponuditi enako vrsto materiala. Navedeno bi sicer bilo smiselno, vendar ni bilo določeno."

Naročnik je presojal tudi vlagateljeve očitke, da ponudba ponudnika Topsolutions d.o.o. ni popolna. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je za zaporedne št. 110 (Sklop 2), 12, 106, 183, 296, 403, 491 (Sklop 5 in 6) ponudnik ponudil pravilen artikel in da za zaporedne št. 141 (Sklop 2), 9, 335, 336, 337, 338, 341, 348 (Sklop 6), 358 in 361 (Sklop 5 in 6) veljajo že navedene navedbe naročnika glede informativnosti slikovnega barvnega kataloga.

Glede nepopolnosti ponudbe ponudnika Pavlin d.o.o. naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je za zaporedne št. 264, 284, 317, 403 (Sklop 5 in 6) ponudnik ponudil pravilen artikel, da za zaporedni št. 358 in 361 (Sklop 5 in 6) veljajo že navedene navedbe naročnika glede informativnosti slikovnega barvnega kataloga. Naročnik glede blagovne znamke HQP, ki nima zahtevanih standardov, meni, da vlagatelj ni podal nobenih dejstev in dokazov, s katerimi bi dokazal svoje trditve. Naročnik se tudi pri vlagateljevih navedbah, da za obnovljene tonerje po ceniku izven, ki nimajo oznake, katerega proizvajalca so, sklicuje na splošno obrazložitev v zvezi z informativnim slikovnim barvnim katalogom. Naročnik še navaja, da za artikle, ki niso navedeni v ponudbi/predračunu (točka 9.1.3, 2 Navodil ponudnikom) ponudnikom ni bilo treba predložiti informativnega slikovnega kataloga, ampak samo uradno veljavni cenik artiklov, kar pa je ponudnik Pavlin d.o.o. predložil. Glede vlagateljevih očitkov, da cenik ni razdeljen po sklopih, naročnik odgovarja, da se razpisna zahteva ne glasi, da morajo ponudniki ločiti cenik po sklopih, ampak, da morajo ponudniki v cenik vključiti vse artikle posameznega sklopa, ki jih imajo v svoji ponudbi. Naročnik zahteve po strogi ločenosti cenikov za posamezen sklop v razpisni dokumentaciji ni določil, medtem ko je iz predloženega cenika po naročnikovih navedbah jasno razvidno, v kateri sklop posamezni artikli spadajo. Naročnik prav tako zavrača vlagateljeve očitke, da je ponudba ponudnika Pavlin d.o.o. nepopolna, ker za artikel pod zaporedno št. 95 (Sklop 1 in 2) ni podal cene. V razpisni dokumentaciji je določeno, da v primeru, če se cena ne vpiše, se šteje, da je ponudbena cena nič EUR. Vlagatelj je bil z navedenim določilom seznanjen že ob objavi razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu, v kolikor je imel pomisleke, bi jih moral skladno z določbo 6. odstavka 12. člena ZRPJN izraziti že pred predložitvijo ponudb. Glede naročnikovih ugovorov o pravilnosti referenc, naročnik poudarja, da vlagatelj vpogleda ni zahteval, hkrati pa zavrača neustreznost predloženih referenc. Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik predložil seznam opravljenih dobav, v katerem je navedel referenčnega naročnika MNZ, čas realizacije dobave pa od 1.1.2009 in 31.12.2009, v vrednosti 704.927,69 EUR, kar je referenčni naročnik potrdil tudi v svoji izjavi. Pri tem je še zapisal, da je bila pogodba sklenjena 23.11.2007, s čimer omenjeni kandidat po naročnikovi oceni razpisne zahteve v celoti izpolnjuje. Enako naročnik ugotavlja tudi za ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., in sicer da so predložene reference ustrezne. Glede vlagateljevih ugovorov o nezakonitosti predmetnega postopka, ker ga izvaja predmetni naročnik, naročnik ugotavlja, da bi moral vlagatelj v skladu z 6. odstavkom 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo vložiti že pred rokom za oddajo ponudb. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.6.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.6.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23.6.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo vlagatelja, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik dne 7.7.2011 odstopil še ponudbe ponudnikov. Državna revizijska komisija je dne 21.7.2011, na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN, podaljšala rok za odločitev.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer popolnost ponudbe izbranega ponudnika in ponudnikov Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Topsolutions d.o.o. ter Pavlin d.o.o.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Odločitev o oddaji naročila, z dne 29.4.2011, v ponudbo izbranega ponudnika, ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Topsolutions d.o.o., Pavlin d.o.o., vlagateljevo Zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo sodelujočih ponudnikov z dne 11.5.2011, Zaznamka o vpogledih, z dne 16.5.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (1. odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve očitke glede zakonitosti predmetnega postopka javnega naročanja, ker je predmetno javno naročilo na Portalu javnega naročanja objavil naročnik Ministrstvo za javno upravo, odločitev pa je sprejel drug naročnik Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije. Po vlagateljevih očitkih naročnik Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije v obravnavanem primeru nima pravne podlage za prevzem pooblastil za izvedbo predmetnega javnega naročila s strani Ministrstva za javno upravo. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja ravno nasprotno. Dne 28. oktobra 2010 je Vlada Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 - EZ-A) sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, po katerem je agencija dne 1.1.2011 pričela s svojim delovanjem. Pri tem iz določbe 4. odstavka 6. člena Sklepa izhaja, da agencija v imenu in za račun ministrstva, pristojnega za javno upravo, izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil, razen postopkov oddaje naročil male vrednosti in naročil, ki po vsebini preidejo na Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije. Agencija je po presoji Državne revizijske komisije pridobila vsa ustrezna pooblastila za izvajanje predmetnega javnega naročila že na podlagi zakona oz. omenjenega Sklepa vlade. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelj s celotnim postopkom in spremembami razpisne dokumentacije ustrezno obveščen, saj so bile vse spremembe razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil tudi ustrezno objavljene, tako da prenos izvedbe predmetnega javnega naročila na drugo pravno osebo javnega prava po oceni Državne revizijske komisije na vlagateljev pravni položaj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima vpliva.

Enako Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ker za vse ponudnike ni preveril popolnost predloženih ponudb. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz 3. točke razpisne dokumentacije sicer izhaja, da se je naročnik v obravnavanem primeru zavezal, da bo sklenil okvirni krovni sporazum z največ petimi kandidati, ki bodo oddali popolne ponudbe za posamezen sklop, vendar je potrebno ugotoviti, da je naročnik navedeno zahtevo v celoti tudi spoštoval. Kajti iz 4. točke obrazložitve Sklepa o oddaji naročila jasno izhaja, da je naročnik preveril popolnost ponudb vseh ponudnikov in pri tem ugotovil, da so ponudbe vseh ponudnikov formalno popolne, s čimer je naročnik po presoji Državne revizijske komisije ravnal skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil neustrezno bančno garancijo za resnost ponudbe, ki je ni mogoče unovčiti brez izpolnitve dodatnega pogoja, in sicer predložitve izjave Uprave RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) o tem, kdo je podpisnik zahtevka za unovčenje bančne garancije. Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in v razpisno dokumentacijo. Naročnik je v 11.2.1 točki razpisne dokumentacije določil, da mora biti predložena garancija brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, dodatnih rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem garancije. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz vzorca bančne garancije izhaja, da mora biti zahteva za unovčenje bančne garancije predložena banki in mora vsebovati "Zahtevek naročnika za unovčenje garancije in Original garancije št.", medtem ko je iz predložene bančne garancije za resnost ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da je banka poleg navedenih listin za unovčenje dodatno zahtevala še predloženo izjavo UJP, da so zahtevek podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Pri tem Državna revizijska komisija izpostavlja, da je v zadevi št. 018-127/2010-2 in 018-084/2011-20 o identičnem dejanskem stanju že odločala. Tudi v obeh navedenih primerih je bančna garancija za resnost ponudbe določala predložitev dodatnega dokumenta k zahtevku za unovčitev garancije, in sicer izjavo UJP, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, čeprav vzorec bančne garancije tega ni predvideval. Državna revizijska komisija je v obeh primerih ocenila, da predložitev tovrstnega dodatnega dokumenta ne predstavlja takšnega odstopanja od vsebine vzorca garancije iz razpisne dokumentacije, zaradi katerega bi moral naročnik ponudbo izločiti kot nepopolno. Enako Državna revizijska komisija ocenjuje tudi v obravnavnem primeru, in sicer, da priložena garancija izbranega ponudnika od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije bistveno ne odstopa, kajti zahtevana izjava po presoji Državne revizijske komisije na brezpogojnost bančne garancije nima vpliva. Izjava UJP je eden od dokumentov, ki jih mora naročnik poleg zahtevka predložiti, če želi bančno garancijo unovčiti, kar je iz vidika varnosti pravnega prometa lahko v interesu obeh strank, vendar pa na drugi s strani takšna izjava garantu oz. banki ne daje možnost ugovorov zoper izplačilo, ki bi bili vsebinske narave in bi pogojevali izplačilo. Kakor izhaja iz sporne bančne garancije, se banka zavezuje, da bo znesek izplačala na prvi poziv brez dodatnega utemeljevanja iz razlogov, če je ponudnik umaknil ponudbo po izteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, če ponudnik na prvi poziv ni podpisal pogodbe ali če ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila. Medtem ko je zahtevana izjava uvrščena med dokumente, ki jih mora naročnik predložiti, če želi bančno garancijo unovčiti in ni navedena med razlogi, ob izpolnitvi katerih se banka zavezuje zahtevani znesek iz bančne garancije izplačati, zaradi česar na (ne)pogojnost bančne garancije nima vpliva.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeve navedbe, da pod zaporedno št. 317 Sklopa 5 in 6 izbrani ponudnik ni ponudil zahtevanega artikla. Vlagatelj navaja, da je naročnik zahteval razvijalno enoto za aparat C5300 N 42126601 yellow, izbrani ponudnik pa je ponudil povsem drug artikel. Iz naročnikovega odgovora št. 111, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN12340/2010, izhaja, da je pravilna oznaka polnila pod zaporedno št. 317 (Sklop 5 in 6): 42158712 yellow in to je tudi artikel, ki ga je naročnik v obravnavanem primeru zahteval. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v revizijskem zahtevku napačno zatrjuje, da je bila zahtevana razvijalna enota 42126601 yellow, zaradi česar posledično tudi ni mogoče slediti vlagateljevemu zatrjevanju, da je bil predložen napačen artikel. Enako stališče Državna revizijska komisija zavzema glede vlagateljevih očitkov, da je izbrani ponudnik pod zaporedno št. 403 (Sklop 5 in 6) namesto razvijalne enote ponudil grelec (fuser). Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je pod zaporedno št. 403, kjer je bila razpisna zahteva predložitev razvijalne enote 115R00038 za aparat Phaser 7400, izbrani ponudnik pa je ponudil Fuser. Pri tem je naročnik prepričljivo pojasnil, da je v odgovoru št. 40 na vprašanje enega izmed ponudnikov, kaj naj se ponudi v primeru, ko se oznaka aparata in oznaka polnila ne ujemata, odgovoril, da je vodilo oznaka aparata. Glede na to, da je vodilo oznaka aparata, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je izbrani ponudnik predložil ustrezno polnilo, čemur vlagatelj v revizijskem zahtevku niti ne nasprotuje. Vlagatelj v obravnavanem primeru namreč oporeka neustreznost vrsti polnila (izbrani ponudnik je ponudil grelec namesto razvijalne enote), ne pa tudi, da je ponujeno polnilo za zahtevani aparat neustrezno. Kljub temu je Državna revizijska komisija v dokazne namene vpogledala še na spletno stran http://www.office.xerox.com/product-resources/115R00038/enin.html in ugotovila, da je ponujeno polnilo ustrezno in namenjeno za zahtevani aparat Phaser 7400.

Enako stališče Državna revizijska komisija zavzema glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik v Sklopu 5 in 6, pod zaporednimi št. 260 - 263, ni ponudil pravilnih artiklov, ker je navedel napačno oznako polnila. Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevimi očitki ugotavlja, da je naročnik v odgovoru št. 110 na pobudo enega izmed ponudnikov, do so v Sklopu 5 in 6 navedene oznake pod zaporedne št. artikla: 260. 42127404 black, 261. 42127403 cyan , 262. 42127402 magenta, 263. 42127401 yellow, nepravilne, dne 18.2.2011 odgovoril:
"Pravilne oznake polnila pozicij (v sklopu 5,6) so:
260. 42127408 black
261. 42127405 cyan
262. 42127406 magenta
263. 42127407 yellow
To so pravilne oznake, ki veljajo za obrazec ponudba/predračun in katalog. Naročnik obrazca ponudba/predračun ne bo spreminjal, ampak se bo pri teh pozicijah v navedenih dveh obrazcih popravila oznaka polnila samo pri izbranem ponudniku."

Pri tem je Državna revizijska vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da izbrani ponudnik pri zaporednih št. 260 - 263 v razpredelnici ni spremenil oznake polnila, kakor to v revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj, vendar Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da mu glede na naročnikov odgovor št. 110 tega tudi ni bilo potrebno storiti. Glede na to, da izbrani ponudnik ni popravil oznake polnila, še ne pomeni, da je njegova ponudba iz navedenega razloga neprimerna, kajti vlagatelj v revizijskem zahtevku ni ugovarjal dejstvu, da je ponujeno polnilo pod omenjenimi pozicijami napačno in za zahtevani aparat neustrezno.

V nadaljevanju pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru med strankama nesporno, da je izbrani ponudnik v Sklopu 3 in Sklopu 4 pod zaporedno št. 54 ponudil različno ceno, naročnik pa je ravnal v nasprotju z 11.2.2 točko razpisne dokumentacije, ker neskladja med cenami ni odpravil. Naročnik je v točki 11.2.2 razpisne dokumentacije določil: "Če ponudnik odda ponudbo za Sklop 1 in Sklop 2 in ponudi v Sklopu 2 originalen material za tiskanje ali nadomestni (kompatibilen) material za tiskanje, mora ponuditi za artikel v Sklopu 2 enako ceno, kot jo je za enak artikel ponudil v Sklopu 1. V primeru, da bo ponudnik za isti originalni artikel v Sklopu 1 ponudil različno ceno kot v Sklopu 2 ali za isti nadomestni (kompatibilen) artikel v Sklopu 1 ponudil različno ceno kot v Sklopu 2, velja v obeh sklopih nižja cena. Enako velja za Sklop 3 in Sklop 4 ter Sklop 5 in Sklop 6."

Upoštevaje navedeno bi moral naročnik v obravnavanem primeru pod zaporedno št. 54 v Sklopu 3 in 4 upoštevati nižjo ceno. Pri tem Državna revizijska komisija ocenjuje, da iz omenjenega besedila razpisne dokumentacije ne izhaja, da bi bila različna cena na enoto za isti artikel prepovedana. Iz tega razloga ponudba izbranega ponudnika tudi ne more biti nepopolna, vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da so morali ponudniki pri skupnem seštevku upoštevati nižjo ceno v primeru ponudbe istega artikla, oz. bi to moral upoštevati naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb (na podlagi 11.2.2 točke razpisne dokumentacije). Ponudniki so ceno vpisovali v naprej pripravljeno tabelo, pri čemer se je vsota vrednosti posameznega sklopa izračunala samodejno, kakor to tudi izhaja iz 11.2.2. točke navodil razpisne dokumentacije. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikova tabela ni vsebovala formule, ki bi navedeno zahtevo iz razpisne dokumentacije upoštevala, vendar so jo morali ponudniki kljub temu spoštovati. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju, glede na navodila iz razpisne dokumentacije, pritrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v omenjenem delu formalno nepopolna, ker ni bila upoštevana nižja cena, omenjenega neskladja pa v okviru ocenjevanja ni odpravil niti naročnik, s čimer je kršil zgoraj omenjeno določbo razpisne dokumentacije.

Upoštevaje vse izvedene dokaze, Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je vlagatelj uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika v Sklopu 3 formalno nepopolna, ker naročnik pod zaporedno št. 54 ni upošteval nižje ponudbe cene iz Sklopa 4.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na popolnost ponudbe ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Vlagatelj v revizijskem zahtevku zatrjuje, da je omenjeni ponudnik pod zaporednima št. 54 in 60 Sklopa 5 in 6 namesto zahtevanega tonerja ponudil razvijalno enoto DRUM UNIT. Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora v dokazne namene vpogledala v ponudbo omenjenega ponudnika in ugotovila, da je naročnik pod zaporedno št. 54 Sklopa 5 in 6 za aparat IR10XX/1022 zahteval toner C-EXV 18, omenjeni ponudnik pa je pod navedeno zaporedno št., kakor to tudi izhaja iz slikovnega kataloga, namesto zahtevanega artikla tonerja, ponudil razvijalno enoto DRUM UNIT, kakor to zatrjuje vlagatelj. Enako je omenjeni ponudnik storil pod zaporedno št. 60, kjer je bila zahtevana predložitev tonerja, C-EXV 14, omenjeni ponudnik pa je prav tako ponudil razvijalno enoto DRUM UNIT. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega zaključuje, da je omenjeni ponudnik ponudil napačen artikel in pri tem zavrača naročnikovo argumentacijo, da ima predloženi slikovni katalog zgolj informativni značaj. Državna revizijska komisija sicer naročniku pritrjuje, da je v 4. točki tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije določil, da je informativni slikovni barvni katalog pomoč pri naročanju materiala za tisk s pomočjo aplikacije za naročanje pisarniškega materiala, toda v nadaljevanju je poudarjeno, da mora predmetna slika ponazarjati točno določeno zaporedno št. artikla sklopa iz ponudbenega predračuna in da se slika veže na naziv artikla iz obrazca ''ponudba/predračun'' ter pri tem ponazarja bistvene elemente za prepoznavo artikla. Državna revizijska komisija na podlagi omenjenih razpisnih zahtev v obravnavanem primeru ocenjuje, da je zahteva po razločni sliki postavljena iz razloga, da bo naročnik lahko ugotovil, kakšen in kateri artikel ponudnik ponuja, zato je nedopustno, da se naročnik pri ponujenih artiklih, pri katerih je jasno in razločno razvidno, katere vrste in proizvajalca so, a hkrati ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, sklicuje na informativni značaj kataloga. V kolikor bi to držalo, naročnik ne bi vztrajal po predložitvi slike, iz katere se natančno vidijo vsi bistveni elementi za prepoznavo artikla, ki se bo dobavljal. Državna revizijska komisija v nadaljevanju prav tako zavrača naročnikovo sklicevanje na odgovor št. 123, objavljen na Portalu javnih naročil, kjer je zapisal: "To so pravilne oznake, ki veljajo za obrazec ponudba/predračun in katalog. Naročnik obrazca ponudba/predračun ne bo spreminjal, ampak se bo pri teh pozicijah v navedenih dveh obrazcih popravila oznaka polnila ali druga oznaka, ki je bila spremenjena skozi vprašanja in odgovore, samo pri izbranem ponudniku[â??]." Po ugotovitvah Državne revizijske komisije se naveden odgovor nanaša na točno določene artikle pod zaporednimi št. 43, 44, 45, 51, 102 in 317 Sklopa 5 in 6, nikjer pa ni navedeno, da naročnikovo navodilo velja tudi za obravnavane sporne artikle pod zaporedni št. 54 in 60. Poleg tega se naročnikovo navodilo po oceni Državne revizijske komisije nanaša zgolj na spremenjene oznake polnila, medtem ko so spremenjeno oz. pravilno polnilo in ustrezno sliko morali ponudniku kljub temu še vedno predložiti. Enako Državna revizijska komisija ugotavlja za ponujeni artikel pod zaporedno št. 158 istih sklopov, kjer je bila za aparat DX7450 zahtevana kartuša T07114H, dvojno pakiranje, pri čemer je omenjeni ponudnik zahtevano kartušo sicer ponudil, vendar v nasprotju z razpisno zahtevo v enojnem pakiranju.

Prav tako gre vlagatelju pritrditi, da je omenjeni ponudnik v Slikovno-barvnem katalogu pod zaporednimi št. 270, 271, 272 in 295 Sklopa 5 in 6 predložil nejasne slike, kar je v nasprotju z razpisno zahtevo. Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v Slikovni katalog pod omenjene artikle in enako kot vlagatelj ugotavlja, da so slike zamegljene, zaradi česar posledično ni mogoče razbrati bistvenih elementov za prepoznavo artikla. Vendar pa kljub temu, na podlagi navedenega dejstva, po presoji Državne revizijske komisije, ni mogoče napraviti vnaprejšnjega sklepa, da so ponujeni artikli, katerih slike so nejasne, iz tega razloga že neustrezni. Naročnik bi moral v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, preden je ponudbo ponudnika označil za popolno, tega, v skladu z 78. členom ZJN-2, pozvati na dopolnitev. Tako bi naročnik lahko preveril in dokazal ustreznost navedenih artiklov. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno in v skladu z ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, zato je v tem delu vlagateljevemu zahtevku ugodila. Ker je vlagatelj uspel dokazati neustreznost ponujenih artiklov navedenih zaporednih št. v Sklopu 5 in 6, nadaljnjih vlagateljevih trditev o neustreznosti artiklov za navedena sklopa Državna revizijska komisija ni več presojala.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve navedbe, da je ponudnik Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., pod zaporedno št. 22 Sklopa 1, ponudil napačni artikel, in sicer da je namesto črne kartuše ponudil barvno. Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo in ponudbo omenjenega ponudnika in ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, pod zaporedno št. 22 Sklopa 1, postavil zahtevo po predložitvi kartuše Vivera 338 black, medtem ko gre vlagatelju pritrditi, da je omenjeni ponudnik namesto črne zahtevane kartuše ponudil barvno, s čimer ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija tudi zaključuje, da je omenjeni ponudnik ponudil napačen artikel, s čimer je ponudba za omenjeni sklop nepopolna.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, da je omenjeni ponudnik pod zaporedni št. 194 in 195 istega sklopa v stolpcu, vrsta ponujenega materiala, namesto oznake O (ki ponazarja originalni material za tiskanje) zapisal E (ki pomeni enakovredni material za tiskanje). Pri tem iz 4. točke razpisne dokumentacije Tehnične specifikacije izhaja: "Ponudnik mora v informativnem slikovnem barvnem katalogu artiklov ob sliki posameznega artikla vpisati, ali je ponujeni artikel originalni material za tiskanje ali nadomestni (kompatibilen) material za tiskanje ali obnovljeni material za tiskanje." Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v ponudbeno dokumentacijo omenjenega ponudnika pod sporne pozicije in ugotovila, da je ponudnik pod navedenimi pozicijami ponudil originalni material, pri tem pa napačno označil z oznako E namesto z O. Toda Državna revizijska komisija takšno napako ocenjuje kot nebistveno, saj na ustreznost ponujenega artikla, in s tem popolnost ponudbe, nima vpliva. Enako stališče Državna revizijska komisija zavzema glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na pozicije pod zaporednimi št. 5, 6 in 7 Sklopa 2 ter pod zaporednimi št. 1, 2 in 3 Sklopa 4. Naročnik je za Sklop 2 predvidel originalni ali nadomestni (kompatibilen) ali obnovljen material za tiskanje za naprave blagovne znamke HP. Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala pod sporne zaporedne št. 5, 6 in 7 Sklopa 2 in ugotavlja enako kot vlagatelj, da je omenjeni ponudnik ponudil polnila proizvajalca Emstar in namesto, da bi v stolpcu pod vrsto materiala navedel refil, zapisal nadomestek. Enako Državna revizijska komisija ugotavlja za zaporedni št. 1, 2 Sklopa 4, kjer je omenjeni ponudnik prav tako ponudil polnilo proizvajalca Emstar in v nasprotju z razpisno zahtevo, namesto refil kot vrsta materiala, zapisal nadomestek. Medtem ko za zaporedno št. 3 Sklopa 4, Državna revizijska komisija ugotavlja, da omenjeni ponudnik sploh ni ponudil polnila proizvajalca Emstar, kakor to zatrjuje vlagatelj, ampak polnilo proizvajalca Lexmark oz. originalni material za tiskanje, ki ga je omenjeni ponudnik v stolpcu pod vrsto materiala tudi ustrezno označil. Na drugi strani je omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 139 Sklopa 4 ponudil polnilo proizvajalca Emstar, a pri tem vrste materiala, kakor v revizijskem zahtevku zatrjuje tudi vlagatelj, ni ustrezno označil, namesto oznake refil je navedel original. Toda kljub ugotovljenim pomanjkljivostim Državna revizijska komisija takšne nepravilnosti ocenjuje kot nebistvene, ki na popolnost ponudbe nimajo vpliva, na podlagi česar gre vlagateljeve ugovore, ki se nanašajo na Sklop 2 in 4, zavrniti.

Državna revizijska komisija prav tako zavrača vlagateljeve očitke, da je omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 1, 2, 3, 4 Sklopa 1 ponudil Active Jet kot original, v Sklopu 2, pod zaporednimi št. 1, 2, 3, 4 pa Active Jet kot enakovreden. Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v sporne pozicije in ugotovila, da je omenjeni ponudnik pod zaporednimi št. 1, 2, 4 Sklopa 1 ponudil polnilo proizvajalca HP, originalni material, medtem ko je nadomestni material proizvajalca Active Jet ponudil zgolj pod zaporedno št. 3, ki ga je v stolpcu vrsta materiala tudi ustrezno označil kot nadomestek in ga ni ponudil kot original, kakor to zatrjuje vlagatelj. Na drugi strani pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je omenjeni ponudnik pod zaporednimi št. 1, 2, 3, 4 Sklopa 2 za ista polnila, za katera je v Sklopu 1 ponudil original, ponudil polnilo proizvajalca Active Jet, vendar je pri tem pri vseh omenjenih sklopih ustrezno označil, da gre za nadomestek. Naročnik je za oba Sklopa 1 in 2 v razpisni dokumentaciji določil, da lahko ponudniki ponudijo originalni ali nadomestni (kompatibilen) material za tiskanje za naprave blagovne znamke Hewlett-Packard - HP, kar je omenjeni ponudnik v obravnavanem primeru tudi storil, zato gre obravnavane vlagateljeve ugovore, ki se nanašajo na oba omenjena sklopa, zavrniti.

V nadaljevanju Državna revizijska komisija prav tako zavrača vlagateljeve očitke, da je omenjeni ponudnik za tri pozicije, in sicer zaporedne št. 127, 158 in 165 Sklopa 1, ponudil isti artikel po različnih cenah, kar je v nasprotju s točko 11.2.2 razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je vpogledala tako v razpisno kot ponudbeno dokumentacijo in ugotovila, da je potrebno naročniku pritrditi, da se pod omenjenimi pozicijami zahtevajo različni artikli. Tako se pod zaporedno št. 127 zahteva polnilo C6578AE, pod zaporedno št. 158 C6578D-78 color, pod zaporedno št. 165 pa C6578 color, temu posledično je tudi logično, da so različne cene. Enako gre zavrniti vlagateljeve očitke, da je omenjeni ponudnik pri istem zahtevanem polnilu pod zaporedno št. 177 ponudil original, pod zaporedno št. 127 pa nadomestek. Državna revizijska komisija poudarja, da pod omenjenimi zaporednimi št. artiklov ni bilo zahtevano isto polnilo, pod zaporedno št. 127 je bilo zahtevano polnilo C6578AE, pod zaporedno št. 177 pa C6578AE-78 color. Ponudniki pa so na podlagi razpisnih zahtev v obravnavanem primeru imeli možnost ponuditi bodisi originalni bodisi nadomestni (kompatibilen) material za tiskanje, nikjer pa ni bila postavljena zahteva, da morajo ponudniki za isto oznako polnila v vseh Sklopih ponuditi bodisi samo original ali samo nadomestek, na podlagi česar gre vlagateljeve očitke zavrniti.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik in ponudnik Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. nista izkazala ustreznih referenc. V razpisni dokumentaciji je naročnik glede izpolnjevanja tehničnih pogojev oziroma sposobnosti v 9.1.3 točki razpisne dokumentacije določil: "1. Ponudnik mora izkazati najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno dobavo materiala za tiskanje, zaključeno v zadnjih treh letih, šteto od roka za predložitev ponudb, in sicer:
[â??]- V primeru, da ponudnik odda ponudbo za vse sklope - celotno javno naročilo lahko izkaže izpolnjevanje tehničnega pogoja oziroma sposobnosti tudi z najmanj eno (1) kvalitetno in pravočasno opravljeno dobavo materiala za tiskanje v vrednosti nad 300.000,00 EUR z DDV oziroma najmanj 4 (štiri) kvalitetno in pravočasno opravljene dobave pisarniške galanterije in pribora v posamični vrednosti posla 80.000,00 EUR z DDV.

DOKAZILO:
Seznam opravljenih dobav v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dobavo, ki je predmet javnega naročila (istovrstne dobave), z zneskom, datumom in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov in Izjava - potrdilo reference, ki je priloga seznama opravljenih dobav.
Javni ali zasebni naročnik - potrjevalec reference (glej obrazec "prijava") o izvedbi istovrstnih dobav blaga, ne sme biti ponudnik, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi, niti ga ne more potrditi preprodajalec predmetnega blaga.

Za istovrstne dobave se štejejo dobave materiala za tiskanje."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in ugotovila, da je omenjeni ponudnik predložil dve referenci, eno potrjeno s strani Pošte Slovenije d.o.o. za dobavo materiala za tiskanje po pogodbi, za kateri je navedel čas realizacije "1.2008 do 12.2010", v znesku 900.000 EUR brez DDV in po pogodbi, sklenjeni dne 1.1.2008, 12.1.2009, 8.1.2010, v vrednosti 900.000 EUR brez DDV. Pri tem so se, upoštevaje 1.14 točko Spremembe razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila, upoštevale dobave do 31.1.2011, na podlagi česar je potrebno upoštevati vse opravljene dobave od 31.1.2009 dalje.

Naročnik je v zvezi z navedenim prepričljivo pojasnil, da sta obe referenci, ki jih je referenčni naročnik potrdil, bili izvedeni v takšni višini, da kljub temu, če bi se dobave pred presečnim trenutkom odštele, bi omenjeni ponudnik zahtevane reference še vedno izpolnjeval, zato naročnik nadaljnjih referenc ni preverjal, čemur pritrjuje tudi Državna revizijska komisija. Ponudniki so morali izkazati izpolnjevanje referenc v višini nad 300.000,00 EUR z DDV, medtem ko je omenjeni ponudnik izkazal reference v višjem znesku. Poleg tega pa je naročnik na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 zavezan najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, lahko pa že prej, preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe, tako da naročniku kršitev v obravnavanem primeru ni mogoče očitati. Enako gre ugotoviti za ponudbo izbranega ponudnika, kjer je v Izjavi-Potrdilo reference (celotno naročilo) Ministrstvo za notranje zadeve potrdilo dobavo materiala na podlagi sklenjene pogodbe v znesku 587.439,74 EUR brez DDV, za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2009. Glede na to, da se upoštevajo le zaključene dobave od 31.1.2009, je po oceni Državne revizijske komisije znesek še vedno takšen, da kljub odštetim dobavam dokazuje izpolnjevanje referenc. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni kršil 22. člena ZJN-2, ker naj bi vlagatelju onemogočil vpogled še v naročnikovo dokumentacijo. Državna revizijska komisija je na podlagi naročnikovega zatrjevanja, da vlagatelj vpogleda v naročnikovo dokumentacijo sploh ni zahteval, vpogledala v vlagateljevo vlogo Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo sodelujočih ponudnikov, z dne 11.5.2011, in ugotovila, da vlagatelj takšne zahteve ni postavil, slednje prav tako izhaja tudi iz Zaznamka o vpogledih, z dne 16.5.2011, zato gre vlagateljeve očitke, da mu je bil onemogočen vpogled v naročnikovo dokumentacijo, zavrniti.

Na podlagi vseh izvedenih dokazov Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru zaključuje, da je potrebno vlagatelju pritrditi, da je ponudba omenjenega ponudnika za Sklop 1, 5 in 6 nepopolna.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve ugovore, ki se nanašajo na popolnost ponudbe Sklopa 2 ponudnika Topsolutions d.o.o. Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora v dokazne namene vpogledala v razpisno dokumentacijo in ponudbo omenjenega ponudnika. Na podlagi vpogleda Državna revizijska komisija ugotavlja, da je omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 110 Sklop 2 namesto zahtevanega dvojnega polnila Q6511XD, ponudil enojno polnilo Q6511X proizvajalca Clover, kar je v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Na podlagi tega Državna revizijska komisija zaključuje, da je omenjeni ponudnik pod navedeno zaporedno številko ponudil neustrezen artikel. Prav tako Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 141 istega sklopa ni predložil slike, kar je prav tako v nasprotju z razpisnimi zahtevami, vendar zgolj iz tega razloga ponudba omenjenega ponudnika za navedeni Sklop še ni neprimerna. Po presoji Državne revizijske komisije bi naročnik moral v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, preden je ponudbo ponudnika označil za popolno, tega, v skladu z 78. členom ZJN-2, pozvati na dopolnitev. Tako bi naročnik lahko preveril in dokazal ustreznost navedenega artikla.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila vlagateljeve očitke, da je omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 296 Sklopa 5 in 6 ponudil napačen artikel. Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil pod omenjeno zaporedno št. za aparat z oznako B4000/41/42/4250/4300 zahtevano polnilo toner 1103402, medtem ko je omenjeni ponudnik ponudil napačno polnilo, in sicer Type 6 namesto 9, kakor to vlagatelj tudi zatrjuje. Državna revizijska komisija je pri tem v dokazne namene za primerjavo vpogledala na spletno stran http://tonalia.eu/en/Black-Laser-Toners/1180-oki-1103402-black-5031710000000.html in v vlagateljevo ponudbo, v ponudbo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in ponudbo ponudnika Pavlin d.o.o. in ugotovila da so vsi ponudili polnilo Type 9, kot je bilo tudi zahtevano. Enako Državna revizijska komisija ugotavlja, za zahtevani artikel pod zaporedno št. 183 Sklopa 5 in 6, kjer je naročnik za aparat DFX 9000 zahteval polnilo S015384, kakor to tudi izhaja iz naročnikovega odgovora št. 119, na vprašanje enega izmed ponudnikov. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo omenjenega ponudnika in ugotovila, da slednji ponuja polnilo za aparat C4200, kar pa je v nasprotju z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je prav tako za primerjavo v dokazne namene vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ponudbo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in ugotovila, da sta oba ponudila zahtevano polnilo S015384 proizvajalca Epson.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverjala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na artikel pod zaporedno št. 491 Sklopa 5 in 6. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo in v ponudbo omenjenega vlagatelja ugotovila, da pozicija pod navedeno zaporedno številko ne obstaja, zaradi česar gre posledično vlagateljeve očitke zavrniti. Vendar pa na drugi strani Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo pod zaporednimi št. 9, 335, 336, 337, 338, 341 in 348 Sklopa 6, vlagateljeve očitke v povezavi s slikami artiklov, da so ti brez ustreznih oznak, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, katero vrsto polnila omenjeni ponudnik ponuja, ocenjuje za upravičene. Toda kljub temu Državna revizijska komisija ponudbe omenjenega ponudnika samo iz tega razloga ne ocenjuje kot nepopolne, vendar pa bi moral naročnik v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, preden je ponudbo ponudnika označil za popolno, tega, v skladu z 78. členom ZJN-2, pozvati na dopolnitev. Tako bi naročnik lahko preveril in dokazal ustreznost navedenih artiklov.

Državna revizijska komisija na podlagi vseh izvedenih dokazov v obravnavanem primeru zaključuje, da je potrebno vlagatelju pritrditi, da je ponudba omenjenega ponudnika za Sklop 2, 5 in 6 nepopolna. Za preostale Sklope 1, 3 in 4 pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj nepopolnosti ponudbe omenjenega ponudnika ni ne zatrjeval ne predložil ustreznih dokazov, zato ne/pravilnosti naročnikovega ravnanja Državna revizijska komisija ni presojala.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na popolnost ponudbe ponudnika Pavlin d.o.o. Vlagatelj v zvezi z dokazovanjem nepravilnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zatrjuje, da je omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 264 Sklopa 5 in 6 ponudil napačen artikel, medtem ko naročnik na drugi strani takšnim vlagateljevim ugotovitvam nasprotuje. Državna revizijska komisija je za razrešitev predmetnega spora vpogledala v razpisno in ponudbeno dokumentacijo omenjenega ponudnika in ugotovila, da je pod omenjeno pozicijo naročnik za aparat zahteval predložitev tonerja s polnilom 41331702, ki predstavlja polnilo z oznako Type 8, kakor to tudi izhaja iz spletne strani http://www.surplustoner.com/product/OKIDATA-OKIPAGE-14I-14EX-TONER-BLACK/41331702/10896. Omenjeni ponudnik pa je, kakor je to mogoče razbrati iz slike, ponudil polnilo z oznako Type 6, kar je v nasprotju z naročnikovimi zahtevami.

Prav tako Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelju pritrjuje, da iz slike artikla pod zaporedno št. 358 Sklopa 5 in 6, kjer je bil zahtevan pisalni trak Gr.189C, ni mogoče razbrati bistvenih elementov artikla. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, preden je ponudbo ponudnika označil za popolno, tega, v skladu z 78. členom ZJN-2, pozvati na dopolnitev. Tako bi naročnik lahko preveril in dokazal ustreznost navedenih artiklov.

Ni pa mogla Državna revizijska komisija preveriti vlagateljeve očitke, da omenjeni ponudnik ni predložil ustreznih slik za obnovljene tonerje po ceniku izven. Vlagatelj namreč ni specificiral, katere artikle točno misli, poleg tega pa je na vlagatelju trditveno in dokazno breme, da v obravnavanem primeru dokaže naročnikove nepravilnosti pri ocenjevanju ponudbe omenjenega ponudnika. Enako stališče Državna revizijska komisija zavzema glede vlagateljevih trditev, da blagovna znamka HQP nima zahtevanih standardov v tistih delih, ki se nanašajo na Sklop 2 in 6. V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni predložil nobenih dokazil, ki bi zatrjevano dejstvo tudi dokazovala, zato Državna revizijska komisija vlagateljevim ugovorom o nepopolnosti ponudbe v Sklopu 2 ni sledila.

Državna revizijska komisija je presojala tudi vlagateljeve očitke, da je ponudba omenjenega ponudnika za Sklop 1 in 2 nepopolna, ker omenjeni ponudnik pod zaporedno št. 95 ni navedel cene, zaradi česar je njegova ponudba nepopolna. Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, na katero se v svojem sklepu sklicuje tudi naročnik, in ugotovila, da je naročnik pod 11.2.2 točko razpisne dokumentacije določil: "Ponudnik mora za vsak artikel iz posameznega sklopa vpisati cene. V kolikor cene ne vpiše, se šteje, da je ponudbena cena (0) EUR." S tem je po presoji Državne revizijske komisije naročnik vnaprej predvidel pravno posledico za nastalo situacijo, ko ponudnik za posamezni artikel cene ne vpiše. Pri tem pa Državna revizijska komisija upoštevaje določbo 6. odstavka 12. člena ZRPJN vsebine omenjene določbe ne more več presojati, saj so kakršnekoli navedbe v povezavi z omenjenim določilom, kakor pravilno ugotavlja tudi naročnik, prepozne.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija še presojala vlagateljeve trditve, da v nasprotju z naročnikovo zahtevo cenik ni razdeljen po sklopih, ter da razpisani artikli ne smejo biti ponujeni v ceniku izven, kar pa je omenjeni ponudnik v obravnavanem primeru kršil. Pri tem se vlagatelj sklicuje na prvo spremembo razpisne dokumentacije z dne 26.1.2011, kjer je naročnik na strani 8 določil: "V ceniku morajo biti vsi artikli posameznega sklopa, ki jih ima ponudnik v svoji ponudbi[â??]" Državna revizijska komisija ugotavlja, da se navedena sprememba nanaša na 5. točko tehničnih specifikacij "Uradno cenik artiklov izven ponudbenega predračuna", v kateri je naročnik določil, da bodo v vseh razpisanih sklopih dovoljene dobave blaga izven obrazca ''ponudba/predračun'' za posamezen sklop, v višini največ 10 % pogodbene vrednosti posameznega sklopa v prvem letu izvajanja krovnega sporazuma in ne za artikle, ki so navedeni v ponudbenem predračunu. Državna revizijska komisija pri presoji omenjenih vlagateljevih navedb v obravnavanem primeru ocenjuje, da za odločanje o kršitvah omenjenega ponudnika ne zadostuje le (pavšalna) vlagateljeva trditev, da je omenjeni ponudnik ponudil razpisane artikle v ceniku izven, ne da bi pri tem predložil dokaze. Kajti vlagatelj po ugotovitvah Državne revizijske komisije ni natančno specificiral, kateri od razpisanih artiklov je bil ponujen v ceniku izven ponudbenega predračuna, zato je po oceni Državne revizijske komisije revizijski zahtevek v tem delu ni mogoče preizkusiti in ga Državna revizijska komisija ocenjuje kot neutemeljenega.

Na podlagi vseh izvedenih dokazov Državna revizijska komisija zaključuje, da je potrebno vlagatelju pritrditi, da je ponudba omenjenega ponudnika za Sklop 5 in 6 nepopolna. Pri tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi pri omenjenemu ponudniku vlagatelj nepopolnosti ponudbe ponudniku za preostale Sklope 3 ter 4 ni zatrjeval oz. ni predložil ustreznih dokazov, zato gre vlagateljev revizijski zahtevek v tem delu zavrniti.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru presodila, da je potrebno revizijskemu zahtevku ugoditi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji naročil št. 4301-13/2011/46, z dne 29.4.2011, in sicer za ponudnika Extra Lux d.o.o. v Sklopu 3, ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. v Sklopu 1, 5, 6; za ponudnika Topsolutions d.o.o. v Sklopu 2, 5 in 6.; za ponudnika Pavlin d.o.o. v Sklopu 5 in 6. V preostalem delu se revizijski zahtevek zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.975,00 EUR, izdatke (tar. št. 6002 ZOdvT) 20,00 EUR, vse povečano za 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, poštne in telekomunikacijske storitve 20,00 EUR, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 5.984,00 EUR. Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija glede na celotni znesek ocenila, da je vlagatelj upravičen do povračila stroškov v višini 2.244,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.244,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 1.9.2011


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- EXTRA LUX d.o.o., Središka 21, Ljubljana,
- Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
- Pavlin d.o.o., Grič 9, 1000 Ljubljana,
- Topsolutions d.o.o., Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana,
- Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran